.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Написання м'якого знака (ь) - написання м якого знаку 


Написання м'якого знака (ь)
М'який знак самостійно не позначає звука, а служить для передачі м'якшення приголосних. Нерідко допускаються помилки при вживанні м'якого знака, тому потрібно звернути увагу на такі правила.
ь пишеться:
1. Після м'яких приголосних д, т, з, с, ц, л, н, дз у кінці слова і складу: суть, близько, восьмий,
2. Після м'яких приголосних у середині складу перед о: сьомий, трьох.
3. У словах на:
а) -зький, -ський, -цький, -зькість, -ськість, -зько, -сько, -цько...: близький, військо, по німецькому;
б) -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-: малесенький.
4. Після м'якого л перед наступним приголосним: спільник, їдальня.
5. У родовому відмінку множини іменників жіночого роду м'якої групи і відміни й середнього роду на -нн(я), -ц(е) ІІ відміни: гривень, знань, бажань, місць..
6. У дієсловах дійсного та наказового способу: здається, будьте, робіть.
ь не пишеться:
1. Після букв, що позначають губні та шиплячі: сім, річ, змагаєшся.
2. Після р у кінці слова та складу: секретар, календар, чотирма.
3. Після -ян- та -н- перед ж, ч, ш, щ та перед суфіксами ств(о), -ськ-: інший, громадянство, освітянський.
4. Після м'яких приголосних р, м, з, с, ц, п, н, якщо далі йде ще один м'який приголосний: радість, сьогодні.
б. Між подовженими м'якими приголосними: приладдя, життя.
6. Після д, н, т перед суфіксами -ченк-, -чук, -чиш-: Федченко, Радчук, Гринчишин.
7. Після ц в кінці іменників чоловічого роду іншомовного походження: кварц, палац.

Правопис апострофа
Апостроф власне український знак, тому нерідко трапляються помилки у його використанні. Зверніть увагу на такі основні правила правопису апострофа.
Апостроф пишеться перед я [ йа ], ю [йу], є [йе], ї [йі]:
1. Після 6, п, в, м, ф: В'ячеслав, Стеф'юк, п'ять.
2. Після р: кур'єр, бар'єр, кар'єра. +
Апостроф не пишеться, якщо:
g р м'яке (ря, рю, рі): ряд, рюкзак, різнотипний;
g перед б, п, в, м,ф є приголосний, крім р: свято.
3. Після префіксів, першої частини складних слів, що шкінчуються на твердий приголосний: з'єднаний, об'єм, пан'європейський.
Вживання йо, ьо
Важливо знати правило про написання йо, ьо, яким у російській мові відповідає ё.
йо [ йо ] пишеться:
1) на початку слова і після голосного: його, йому, район;
2) після приголосного на початку складу: Соловйов, батальйон, мільйон.
ьо вживається після приголосного для позначення м'якості перед о: Ковальов, цього.
Чергування о–і, е–і, в–е при словозміні
На відміну від російської мови в українській нові існує чергування о, е у відкритому складі а і у закритому яке склалося історично.
Таке чергування відбувається:
1. При словозміні: дохід – доходу, осінь – осені.
2. При словотворенні: будова – будівник.
Не відбувається чергування:
g якщо ці звуки випадають: день — дня;
g у групах -ор-, -ер-, -ов- між приголосними: торг – торгу;
g у групах із повноголоссям -оро-, -оло-, -єре-, -еле- : серед, через;
g у родовому відмінку множини іменника середнього роду на -єн: значень – значення;
g в абревіатурах: торгпред;
g у словах іншомовного походження: інженер.
Чергування е–о після ж, ч, ш, щ, дж, й відбувається:
1. Перед м'яким приголосним, а також перед складами з е та й (з давньоруського и) пишеться е: джерело, чернетка, шестирічний.
2. Перед твердим приголосним, а також перед складами з а, о, у та й (з давньоруського ы) пишеться о: чотири, шостий, джоуль.
О замість е вживається:
g в іменниках жіночого роду III відміни у суфіксі -ост (і): меншості, свіжості;
g у давальному і місцевому відмінках однини деяких іменників: бджолі, на вечорі, у пшоні;
g у закінченнях родового та орудного відмінків прикметників, займенників і числівників прикметникового типу жіночого роду: нашою, першою, гарячою кращою;
g у похідних утвореннях: чорніти, чорнило, чорніє.
Чергування і зміни приголосних
При словотворенні приголосні звуки часто змінюються:
e цьк- – -чч-: німецький – Німеччина;
e ськ- – -щ-: полтавський — Полтавщина;
e зк- — -жч-: брязк — бряжчати.
Найчастіше чергуються приголосні перед суфіксом -ськ-:
e к, ц, ч + ськ = цьк: гірник — гірницький,
+ ств = цтво: садівник — садівництво;
e г, ж, з + ськ = зьк: Париж — паризький,
+ ство = зтво: убогий — убозтво;
e х,, ш, с + ськ - ськ: товариш —. товариський,
+ ств — ств: товариш — товариство.

Крім чергування, українській мові властивий такий процес, як спрощення приголосних у разі їх збігу. Вони спрощуються у таких випадках:
а) у групах приголосних –здн-, -ждн-,, -стн-, -стл- випадають д і т: виїздити –виїзний, тиждень – тижня, вість – вісник, щастя — щасливий;
б) у групах -скн-, -зкн- при творенні дієслів з суфіксом --ну- випадає к: блиск – блиснути, тріск – тріснути;
в) у групі приголосних -слн- випадає л: мислення – навмисне, ремесло – ремісник.
У прикметниках, утворених від іменників Іншомовного походження з кінцевим -ст, приголосний т зберігається: контраст — контрастний, баласт – баластний.
Чергування у та в
Деякі труднощі виникають при вживанні прийменників у, в, з, зі, зо та сполучників і, та, й.
Для того щоб уникнути збігу, приголосних, існують конкретні правила вживання цих прийменників та сполучників,
У вживається:
e на початку реченця перед приголосними: У жовтні відбулося засідання сесії;
e між приголосними: десь у жовтні;
e після паузи, що на письмі позначається комою, тире, двокрапкою: Розробка проекту рішення — складний процес, у ньому беруть участь члени комісії;
e завжди перед льв, св, в, ф: Велике значення у формуванні характеру має середовище.
У і в не чергуються у словах, що вживаються лише з в чи у: вклад, вступ, умоглядність, у власних іменах і в словах іншомовного походження: Угорщина, Вдовенко.
В уживається:
e на початку речення перед голосними: В Аргентині прокладено канал;
e між голосними: Засідання відбулося в Одесі;
e після голосного перед більшістю приголосних, крім в, ор, льв, св, хв: розглянути в травні

Вживання прийменників по, при
Виникають деякі труднощі при перекладі українською мовою конструкцій, які у російській мові мають прийменник по.
Найхарактерніші для ділового стилю такі смислові конструкції:
а) у значенні напрямку, руху, способу дії, періоду часу прийменник по не використовується, а замість нього фраза перекладається конструкцією в орудному відмінку: по течению реки — течією ріки; по железной дороге — залізницею; по следам — слідами; по частям — частинами; по существующим каналам связи — існуючими каналами зв'язку;
б) у значенні об'єкта чи предмета, на які направлено дію, вживаються прийменники по, у, за: стрелять по врагу — стріляти по ворогу (у ворога); проходить по отдельному делу — проходити в окремій справі; проверить по картотекам — перевірити за картотеками;
в) у значенні роду діяльності чи галузі її застосування вживаються по, з, у: дежурный по отделу — черговий по відділу; комиссия по вопросам безопасности — комісія з питань безпеки; инструктор комитета по делам военнослужащих — інструктор комітету в справах військовослужбовців;
г) у значенні причини, результату, наслідку, відповідності вживаються прийменники через, з, за: по болезни — через хворобу; по случаю — з приводу; по подозрению — за підозрою; по договоренности — за домовленістю;
д) у значенні відношення до чогось: по Вашему вопросу — щодо Вашого питання; рекомендации по ведению документации — рекомендації щодо ведення документації;
е) при зазначенні мети, призначення використовуються по, у: комитет по экологической безопасности — комітет по екологічній безпеці; по делам служби — у службових питаннях;
е) після завершення якоїсь дії вживається після: по истечении срока — після закінчення терміну; по прибытию к месту – після прибуття до місця.
Конструкції, до складу яких у російській мові входить прийменник при, мають багато варіантів перекладу у зв'язку з різноманітністю смислових відтінків, Що їх містять ці конструкції. Наведемо найуживаніші у сучасній документації
f у значенні просторової близькості вживаються прийменники біля, при, край, побіля, поряд, поруч, під: жить при станции — жити коло (біля) станції, жити поряд (поруч) зі станцією; при дороге — край дороги, при дорозі;
f при вказівці на наявність чогось, службу де-небудь використовуються при, з: документы иметь при себе – документи мати при собі (з собою);
f при зазначенні супутніх обставин, умов мусимо вживати при, за, під, на, від, з або взагалі конструкцію без прийменника: читать при свете — читати при світлі; при условии — за умови (з умовою); при громких аплодисментах — під гучні оплески; при первом зове — на перший поклик;
f у разі зазначення умов, обставин, за яких відбувається дія, вживається під, за, тільки, як, тільки що: при подписании договори — під час підписання договору; при встрече проинформирую — як тільки зустрінемося, поінформую; при жизни — за життя;
f при зазначенні шляху, яким, відбувається дія або, завдяки чому вона відбувається, маємо вживати завдяки, за допомогою: при помощи — за допомогою; при поддержке — завдяки підтримці;
f у значенні наслідку використовують прислівник внаслідок: при потере — внаслідок втрати;
f у значенні допустовості вживається при, попри: при всех моих усилиях (несмотря на все мои усилия) — при всіх моїх зусиллях; попри всі мої зусилля.

Правопис складних слів
Складні слова — це слова, до складу яких входять декілька основ чи частик слів. Зважаючи на їхню складну будову, потрібно звати конкретні правила їх правопису: разом, через дефіс, окремо.
Разом пишуться:
p Складноскорочені слова всіх типів і похідні від них: автотранспорт, профспілка, профспілковий.
p Префіксальні слова, в тому числі з іншомовними префіксами а-, анти-, архі-, інфра-, контр-, ультра- тощо та із спорідненими з ними елементами пан-, пост-, квазі-, псевдо- тощо: довоєнний, надплановий, позасистемний, анормальний, архіреакційний, контрудар. Коли префікс чи споріднений з ним елемент приєднується до власного імені, то після нього ставиться дефіс: "Анти-Дюрінг", пан-Європа, псевдо-Фауст (але прикметники від таких утворень пишуться разом: панєвропейський, псевдофаустівський).
p Складні іменники, утворені від двох іменникових основ за допомогою сполучної літери, а також співвідносні з ними прикметники: кіровоградський, працелюб, шлакоблок.
p Складні іменники, першою частиною яких є невідмінюваний іменник, а також співвідносні з ними прикметники: радіофізичний, фотомеханіка, фотомеханічний.
p Складні іменники, утворені поєднанням прикметникової та іменникової основ, а також прикметники, що походять від них: білокрівці, чорнозем, чорноземний.
p Складні іменники, утворені з трьох і більше компонентів, один з яких стосується решти складових частин: водогазонепроникний, електросвітловодолікарня, звукосвітлометричний.
p Складні іменники, утворені шляхом поєднання дієслова в наказовій формі з іменником: перекотиполе, Перебийніс.
p Складні прикметники, утворені з елементів, значення яких підпорядковані одне одному: вогнетривкий, загальноосвітній, східнослов'янський, правобережний; також утворені з дієприкметника: військовозобов'язаний, військовополонений.
p Складні прикметники, що вживаються як терміни і утворюються з двох чи трьох основ: вузькодіалектний, давньоверхньонімецький, індоєвропейський.
p Складні прикметники, я яких першим компонентом є прислівник (переважно із значенням ступеня якості: багато, мало, легко, високо, вище тощо): багатотонний, маломіцний, вільнонайманий. Якщо до прислівника можна поставити запитання (як?), то з другим компонентом він пишеться окремо: абсолютно прозорий, суспільне корисний.
p Складні іменники й прикметники, першою частиною яких є кількісний числівник, що не позначається цифрою: п'ятирічний.
p Складні кількісні числівники: п'ятнадцять, триста (складені кількісні числівники пишуться окремо: тисяча дев'ятсот сімдесят вісім).
p Складні порядкові числівники і подібні до них прикметники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний тощо: дев'ятисотий, п'ятсоттридцятитисячний, шістдесятип'ятимільйонний (складені порядкові числівники пишуться окремо: вісімдесят другий).
p Складні слова з напів-, полу-: напівпатріархальний, полудень.
p Складні прислівники й прийменники, утворені сполученням прийменника з прислівником: віднині, забагато, назовні, наскрізь, подекуди, позавтра, потроху (сполучення прийменників з незмінюваними словами, вживаними в значенні іменників, пишуться окремо: до завтра, на потім, на ура, на добраніч).
p Складні прислівники й прийменники, утворені з прийменників та іменників: безвісти, вгорі, внаслідок, замість, назустріч. Словосполучення прислівникового типу, в яких іменник звичайно зберігає самостійне лексичне значення і граматичну форму, зокрема коли між прийменником і керованим ним іменником можливе означення до цього іменника, пишуться окремо: без кінця, в цілості, до вподоби, під час, по суті; окремо пишуться також словосполучення, що мають значення прислівників, типу: в обмін, в обріз, до обіду, на смерть, рік у рік, день у день, раз по раз, сам на сам, таким чином, цим разом.
p Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з коротким (нечленним) прикметником: віддавна, вручну, допізна, злегка, зрідка, нашвидку, помалу (прислівники, утворені з прийменника і повного прикметника чоловічого й середнього роду, пишуться окремо: в основному, в цілому).
p Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з числівником: вдвоє, втроє, вчетверо, утрьох (але: по двоє, по троє і т. ін.).
p Складні прислівники й сполучники, утворені сполученням прийменника із займенником: втім, зате, навіщо, нащо, передусім, почім, притому, причому, проте, унічию (але: до того, за що, за віщо, при цьому тощо, бо займенники тут виступають у ролі додатків).
p Складні прислівники й прийменники, утворені з кількох прийменників і будь-якої частини мови: навколо, навпаки, напередодні.
p Складні прислівники, утворені з кількох основ (з прийменником або без нього): мимоволі, насамперед, очевидно, тимчасово, чимраз.
p Складні прислівники, утворені сполученням часток аби-, ані-, де-, чи-, що-, як- з будь-якою частиною мови: абияк, дедалі, дещо, чимало, щонайкраще, щоправда, якнайшвидше, якомога, якнайбільше (але: як коли, як слід, як стій).
p Складні прийменники (крім тих, першими компонентами яких є з-, -із): заради, поза, поміж, понад, попід, поперед, посеред.
p Такі складні частки, сполучники й сполучні слова: адже, отже, тож, отож, також, теж, ніж, аніж, якщо, мовби, немовби, немовбито, начеб, начебто, неначебто, ніби, нібито, щоб, тобто, цебто, а також слова атож, авжеж, аякже (авжеж), тощо, абощо, щодо (але: коли б, коли б то, хоч би, хоча б, але ж, а як же — у значенні «яким чином», бо ж, або ж, адже ж, годі ж бо, отже ж, що ж до).Через дефіс пишуться:
g Складні іменники, що означають одне поняття і складаються з двох чи більше самостійно вживаних іменників (незалежно від того, чи в даному слові відмінюються всі складові, чи тільки останній), а також похідні від них слова: генерал-майор, прем'єр-міністр, член-кореспондент. Коли до складу такого сполучення першим входить складне слово, що само пишеться через дефіс, то другий дефіс при повнозначному слові не ставиться: генерал-майор доцент.
g Складні назви політичних партій і напрямків та співвідносні з ними слова: анархо-синдикалізм, соціал-демократія.
g Складні одиниці виміну: мегават-година, тонно-кілометр, людино-день (але трудодень).
g Складні прізвища та похідні від них, східні власні імена зі складовою частиною, що вказує на родинні відносини, соціальний стан тощо, а також складні іншомовні імена людей: Гулак-Артемовський, Квітка-Основ'яненког Римський-Корсаков. Псевдоніми, побудовані за типом ім'я – прізвище, пишуться без дефіса: Леся Українка, Марко Вовчок, Жорж Санд. Не сполучаються дефісом також імена різних категорій – особове ім'я, родове ім'я, прізвище: Гай Юлій Цезар.
g Назви проміжних сторін світу й похідні від них прикметники: норд-ост, південно-східний, північно-західний.
g Складні прикметники, утворені з двох чи більше прикметникових основ, якщо названі цими основами поняття не підпорядковані одне одному: матеріально-технічний, навчально-виробничий, науково-технічний, партійно-політичний, україно-російський.
g Складні іменники та прикметники, утворені поєднанням двох іменинників чи прикметників з протилежним значенням: купівля-продаж, постачальницько-збутовий.
g Складні прикметники, утворені з двох або кількох основ, що означають якість з додатковим відтінком (кисло-солодкий, гіркувато-солоний), відтінки кольорів або поєднання кількох кольорів в одному предметі: лимон но-жовтий, темно-сірий.
g Складні займенники та прислівники, до яких входять будь (-будь), -небудь, казна-, хтозна., чортзна., баз на- тощо: будь-хто, будь-що, хто-небудь, чий небудь, казна що, чортзначий (але: будь у кого, будь на чому, казна з яким, хтозна з ким тощо, бо в середині таких слів з'являється прийменник), будь-як, коли небудь, де небудь, хтозна-коли.
g Частки бо, но, то, таки: тільки-но, тим-то, якось-то (але тоді, коли перед таки стоїть же, ж, дефіс не ставиться: таки прийшов, все ж таки, він же таки).
g Складні слова, утворені з двох прислівників: десь інде.
g Складні прийменники, першим компонентом яких є з- (із-): з-за (із-за), з-над, з-перед, з-під (із-під), з-проміж, з-серед.
g Словосполучення, що становлять: повторення того самого слова або тих самих компонентів прислівникового тину: віч-на-віч, пліч-о-пліч, будь-що-будь, де-не-де, колц-не коли, повторення споріднених основ з різними закінч ченнями, суфіксами або префіксами: давним-давно, мало-помалу, врешті-решт; два синонімічних слова: зроду-віку, два антонімічних: більш-менш.
g Словосполучення, що означають приблизність; день-другий, година-дві, не сьогодні-завтра.
g Слова з прикладкою, поданою одним іменником: Москва-річка, Сапун-гора. Дефіс не ставиться, а) якщо прикладка, що стоїть перед означуваним словом, своїм значенням близька до прикметника: красуня зірка; б) якщо прикладка стоїть на другому місці і виражена власним ім'ям: ріка Дніпро; в) при словах пан, добродій тощо: пан Петренка, добродій Ільченко; г) коли слова становлять родове і видове поняття: трава звіробій (але при зворотному порядку слів дефіс ставиться: буркун-зілля, молот-риба).
g Прислівники, що складаються з прийменника по і прикметника або займенника із закінченням -ому, -ки: по-ударному, по-моєму, по-французькому і по-французьки; так само: по-перше, по-друге, по-третє і т, д. У прислівниках, утворених від складнях прикметників, що пишуться з дефісом, дефіс ставиться тільки після по: по-соціалдемократичному.
g Слова, першою складовою частиною яких є іншомовні елементи віце-, екс-, обер-, унтер-, лейб-, штаб-: віце-президент, екс-чемпіон, а також контр-адмірал.
g Складні прикметники, першим компонентом яких є числівник, написаний цифрами (20-річний; 9-поверховий), порядкові числівники, написані цифрами й літерами (7-й, 11-го, 30-тисячний, 5-мільйонний), абреві-атури з належними до них цифрами (М-24, У-2, МАЗ-500, Ту-154).
g Буквені скорочення від складних прикметників, що пишуться разом (с.-г.– сільськогосподарський), а також від слів, що пишуться через дефіс (с.-д. – соціал-демократ і соціал-демократичний).
g Скорочення, що складаються з початку й кінця слова: д-р – доктор, о-в — острів, т-во – товариство, ун-т — університет, ф-ка – фабрика.
g Перша частина складного слова (яке пишеться разом або через дефіс), коли далі йде слово з такою ж другою частиною: кіно- і фотоапаратура, радіо- і телепрограми, безпроцентно виграшний.

Search:
????????...

оцінка діяльності Мазепи

класифікація уяви

Горизонтальний та вертикальний аналіз при діагностиці потенціалу підприємства

портретна характеристика Гобсека

час і простір у хіба ревуть воли, як ясла повні

характеристики механічних хвиль швидкість поширення

образна характеристика Не судилось

чіпка борець за справедливість чи злочинець

українське козацтво 19 століття, його культура та побут

Звозить осінь у комори?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010