.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Стандартні типи змінних. Опис типів змінних" 


План-конспект уроку на тему "Стандартні типи змінних. Опис типів змінних"

Тема: Стандартні типи змінних. Опис типів змінних.
Мета: сформувати поняття стандартні типи змінних. Розвивати логічне мислення.  Навчити описувати типи змінних. Закріпити вміння і навики здобуті на уроці.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: кодоскоп.
Наочність: плівки для кодоскопу.
Тривалість: 45 хвилин.
Література для учнів: Верлань А.Ф., Апатова Н.В. “Інформатика 10-11”
Література для вчителя: Макарова «Інформатика 7-8 классы»;
Макарова “Інформатика 6-7 классы”. Жалдак, Рамський “Інформатика”

План уроку:
1. Стандартні типи змінних.
2. Опис типів змінних.

Хід уроку:
I. Організаційна частина.(4 хв.)
(Заходжу до класу, вітаюсь, запитую хто черговий. Перевіряю відсутніх. Запитую яке було домашнє завдання, чи є такі учні які не виконали домашнього завдання?)

ІІ. Актуалізація опорних знань.
1. Хто був фундатором мови програмування Паскаль?
(Фундатором мови програмування Паскаль був професор Інституту інформатики Швейцарської вищої політехнічної школи Ніклаус Вірт.)
2. Що таке алфавіт?
(Алфавіт - це набір символів, що використовуються для написання програм.)
3. Що включає алфавіт мови Паскаль?
(Алфавіт мови Паскаль включає:
1) Букви A..Z, a..z, А..Я, а..я   і символ підкреслення "_".
2) Цифри від 0 до 9.
3) Спеціальні символи + - * / = ^ < > ( )   [ ] . , : ; # $ ' ")
4. Що ще включає алфавіт мови програмування Паскаль?
(Ще включає алфавіт мови програмування Паскаль службові слова, наприклад такі як: program, var, begin, end, …)
5. Які основні об’єкти мови Паскаль?
(До основних об’єктів мови Паскаль належать константи, перемінні, типи, файли, процедури і функції)
6. З чого складається програма на Паскаль?
(Програма на Паскалі складається з заголовка, опису даних і тіла програми, обмежений словами BEGIN і END. Закінчується програма крапкою.)
7. Що записується у фігурних дужках?
(В фігурних дужках записуються коментарі, що транслятором мови ігноруються. )

ІІІ. Пояснення нового матеріалу.
Програма оперує різними елементами даних. Кожен елемент може бути визначеного типу. Цей тип задає як безліч значень, прийнятих елементом, так і операції, що з ним можуть виконуватися.
В Паскалі є чотири стандартних типи INTEGER (цілий), REAL (дійсний), CHAR (символьний тип), BOOLEAN (булевий чи логічний тип) інші скалярні типи, відмінні від стандартних, можуть бути введені програмістом.
Отже, розглянемо стандартні типи:
1) INTEGER (цілий). Діапазон прийнятих значень звичайно від -32768 до +32767. Граничні значення діапазону записані в стандартних константах, що має імена MAXINT і MININT, тобто MININT=-32768 і MAXINT=32767. Спроба одержати значення, що виходить за межі діапазону, приводить до помилки транслятора.
Об'єкти даних, що беруть участь в операціях, називаються операндами.
Над операндами  цілого   типу визначені наступні операції: + (додавання),
- (вирахування), * (множення), DIV (ділення націло з відкиданням залишку), MOD (залишок від ділення націло). Ці операції виконуються точно. Порядок виконання звичайний: спочатку множення, ділення і узяття залишку, потім додавання і віднімання. Службові слова DIV і MOD із двох сторін повинні відокремлюватися пробілами. Приклади:
5 div 2 = 2              5 mod 2 = 1               5 div 6 = 0
2) REAL (дійсний). Дані цього типу зберігають цілу, дробову частину і порядок (ступінь числа 10). Цілі числа в операціях з дійсними даними автоматично приводяться до REAL - формату. Абсолютна величина (модуль) дійсних чисел звичайно лежить у діапазоні від 10-38 до 1038. Якщо число по модулю менше 10-38, то відбувається втрата значення (перетворення в нуль), а якщо більше 1038, то виникає помилка (переповнення).
До дійсних змінних можна застосовувати операції + (додавання), - (віднімання), * (множення), / (ділення). У результаті операції також виходить об'єкт дійсного типу. Якщо одна з змінних типу REAL, то результат теж типу REAL, навіть якщо інші змінні типу INTEGER.
3) CHAR (символьний тип). Значенням символьної величини є один символ (буква, цифра і т.д.). Усі символи занесені в спеціальну таблицю у визначеному порядку. Порядковий номер символу є кодом цього символу. Усього в таблиці 256 символів (порядкові номери від 0 до 255). Значення символьного типу записується у виді символу, укладеного в апострофи. Для представлення самого апострофа його потрібно повторити двічі.
Приклади:
'А','b','7',';','''',' '
Передостання величина - це апостроф, а остання - пробіл, що також включається в безліч символів. Коди великих і малих букв різні.
Оскільки символи мають порядкові номери - коди, до них  можна застосовувати тільки операції порівняння один з одним. Наприклад, латинські букви розташовані в таблиці кодів за алфавітом, тобто символ 'А' має мінімальний код, а 'Z' - максимальний (у ланцюжку великих латинських букв). Тому можна записати: 'А'<'F', 'У'>'С', 'Е'<>'G' і т. п.
4) BOOLEAN (булевий чи логічний тип). Величини даного типу приймають одне з двох значень: TRUE (істина) чи FALSE (фальш, хибність). Слова TRUE і FALSE є булевими константами. До булевих змінних можна застосовувати наступні операції: AND (логічне І), OR (логічне ЧИ), NOT (логічне НЕ).Якщо A,B,C - булеві змінні, то мовою Паскаль булеві вирази будуть:
Наприклад: A and B, B and (C or A) and A. Результатом операції AND буде істина (TRUE) тільки в тому випадку, якщо обидві змінні мають значення TRUE (І та, І інша), у противному випадку, результат фальш (FALSE). Результатом операції OR буде істина (TRUE), якщо хоча б один з змінних має значення TRUE (ЧИ та, ЧИ інша), у противному випадку, результат фальш (FALSE). Результатом операції NOT (НЕ) завжди є протилежна величина (якщо A є TRUE, те NOT A є FALSE).
Якщо у вираженні немає дужок, то порядок виконання операцій наступний: спочатку NOT, потім AND і, нарешті, OR.
Крім булевих операцій булеві значення мають операції відношення: =, <>, >,<,>=,<=.
Наприклад: 3.2<5.1 є TRUE, 7=8 є FALSE, 'D'>'А' є TRUE.
Існують ще дві стандартні функції pred (попередній елемент) і succ (наступний елемент), які можуть бути застосовані до символьних аргументів:
pred (С) – визначає символ, який знаходиться в заданій впорядкованій множині символів безпосередньо перед символом С;
succ (С) - визначає символ, який знаходиться в заданій впорядкованій множині символів безпосередньо після символа С.
Тип кожної змінної, яка використовується у програмі, повинен бути явно заданий за допомогою описів (у розділі опису змінних ). Розділ опису змінних починається зі службового слова VAR і має вигляд:
VAR список ідентифікаторів змінних: тип;
  ...............................................................
  список ідентифікаторів змінних: тип;
ідентифікатори в списку відокремлюються один від одного комою.
Наприклад:
 VAR i, a, m2 : integer;
  j, r5 : real;
  d : char;
Тут описано 6 змінних: i, a, m2 – цілого типу (integer), j, r5 – дійсного типу (real), d – символьного типу (char).

IV. Закріплення нового матеріалу.
Отже, на сьогоднішньому уроці ми розглянули з вами стандартні типи змінних та їх опис. Давайте повторимо деякі речі. Хто мені скаже:
1. Які є  чотири стандартних типи змінних?
(Це INTEGER (цілий), REAL (дійсний), CHAR (символьний тип), BOOLEAN (булевий чи логічний тип)).
2. Який діапазон цілого типу і які операції застосовуються над цілими типами змінних?
(Діапазон прийнятих значень звичайно від -32768 до +32767. Над  цілим   типом визначені наступні операції: +, -, *, DIV, MOD та операції порівняння.)
3. Який діапазон дійсного типу і які операції застосовуються над дійсними типами змінних?
(Діапазон від 10-38 до 1038.  Операції аналогічні до операцій цілого типу і також функції в результат яких є дійсне число. Наприклад sinx, cosx ... )
4. Що є значенням символьної величини?
(Значенням символьної величини може бути буква, цифра і т.д.).
5. Які значення приймають змінні логічного типу?
(Величини даного типу приймають одне з двох значень: TRUE (істина) чи FALSE (фальш, хибність)).
6. Які ще дві основні функції застосовуються до логічного типу?
(Це pred (попередній елемент) і succ (наступний елемент)).
7. Як описуються змінні в мові програмування Паскаль?
( Змінні в Паскаль описуються так:
VAR список ідентифікаторів змінних: тип;
  ...............................................................
  список ідентифікаторів змінних: тип;)
V. Домашнє завдання
Витягніть будь-ласка щоденники і запишіть домашнє завдання:
Верлань А.Ф., Апатова Н.В. “Інформатика 10-11”.ст. 187-189
Також почитайте додатково в книзі
Жалдак М.І., Рамський Ю.С.“Інформатика”   ст. 221-225 а також вивчіть конспект.
Якщо питання є в когось то задавайте їх будь-ласка. Якщо немає, то урок закінчено.
До побачення.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search:
загрузка...

Сократ про цілі виховання

титульні сторінки

музика київської русі

зеров вірш "київ"

основні ознаки інфекційних захворювань

зеров вірш "київ"

всеволод слово о полку игореве на українській мові

план роботи туристично -краєзнавчого гуртка

представник театру корифею

лідерство теорії походженняУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010