.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Величини. Основні характеристики величин. Алгоритм роботи з величинами" 


План-конспект уроку на тему "Величини. Основні характеристики величин. Алгоритм роботи з величинами"

Тема: Величини. Основні характеристики величин. Алгоритм роботи з величинами.
Мета: сформувати в учнів поняття про величини, їх типи та характеристики, виховати вміння користуватись різними величинами. Навчити дітей користуватись алгоритмом обробки величин.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: кодоскоп.
Наочність: плівки для кодоскопу.
Тривалість: 45 хвилин.
Література для учнів: Верлань А.Ф., Апатова Н.В. “Інформатика 10-11”
Література для вчителя: Симонович С. В. “Информатика базовый курс. Учебник для ВУЗов”; Симонович С. В. “Общая информатика 5-9 классы”; Макарова «Информатика 7-8 классы»; Макарова “Информатика 6-7 классы”.
План уроку:
1. Поняття величини.
2. Типи величин. Прості величини. Змінні і постійні величини.
3. Приклад обробки величин.
Хід уроку.
I. Організаційна частина.(4 хв.)
(Доброго дня, діти. Сідайте. Сьогодні, як я бачу, усі присутні. Черговий буде Семінович Ігор.)
II. Актуалізація опорних знань.
Діти, хто мені нагадає, що таке навчальна алгоритмічна мова?
(Навчальна Алгоритмічна Мова – це система позначень і правил, за допомогою яких записують алгоритми у вигляді, потрібному для формального виконання.)
III. Пояснення нового матеріалу.
На сьогоднішньому уроці ми продовжимо вивчати алгоритмічну мову, зокрема почнемо розглядати величини, без яких не обійтись при складанні програм.
Діти, відкрийте зошити, запишіть число, класна робота та тему сьогоднішнього уроку: “Величини. Основні характеристики величин. Алгоритм роботи з величинами”. Та запишіть план уроку (демонструю кодоплівку №1)
Будь–яке повідомлення містить у собі той чи інший вид інформації. Як співвідносяться між собою різні повідомлення та яким чином їх обробляють можна пояснити за допомогою поняття величини.
Величиною називається характеристика повідомлення, яка описує інформацію та тип інформації в по¬ві¬дом¬ленні. З точки зору інформатики величини поділяють на числові, логічні та символьні, а також розглядають табличні величини, оскільки при розв’язуванні задач людина дуже часто користується таб¬лицями: для запису вихідних даних, одержання довідкової інформації тощо. Таблицям обов’язково надають імена, а кожен елемент має свій номер (індекс). Тому будь–які дані можна знайти в таблиці, лише знаючи її ім’я і індекси шуканих елементів. Таблиці можуть бути різ¬них видів, але найбільш часто використовуються лінійні та прямоку¬тні. Отже, таблиця – це впорядкована послідовність змінних одного типу, яким надано спільне ім’я. Більш конкретно ми познайомимось з таблицями на наступних уроках.
 Будь–яку інформацію у реальному світі можна описати як таку, що міс-тить у собі складові числового, логічного та символьного типів.
Погляньте на таблицю з прикладами величин та їх типів (кодоплівка №2).
ВЕЛИЧИНА Приймає значення Тип величини Позначення типу
Числова Натуральні
Цілі
Дійсні Натуральний
Цілий
Дійсний НАТ
ЦІЛ
ДІЙСН
Текстова Слова
Текст Символьний СИМ

Відповідно до типу визначаються, яка множина значень у даного типу, які операції можна виконувати над цими значеннями. Над числами можна виконувати арифметичні операції та операції порівняння. Над логічним типом – операції булевої алгебри та операції по¬рівняння, над символьним – тільки порівняння. Над усіма типами виконується операція при¬своювання. Операція присвоєння дозволяє надати тій чи іншій величині певного зна¬чення.
Об’єкти, над якими виконуються деяка операція, називають операндами.
Для більш адекватної оцінки інформації у повідомленні варто конкретизувати тип ве¬ли¬чи¬ни. Наприклад, числову інформацію можна визначити, як цілі числа, дійсні чи комплексні. Для символьної можна вказати належність до певної символьної групи – латиниця, ки¬ри¬ли¬ця, ієрогліфи, цифри, спеціальні знаки тощо. Таким чином, структура опису величини вклю¬чає в себе тип величини та її назву.
Величина, яка в будь–які моменти часу містить тільки одне й те ж саме значення, на¬зи¬ва¬ється сталою величиною, або константою. Величина, яка в різ¬ні моменти часу може на¬бу¬ва¬ти різних значень, називається змінною величиною, або змінною. В кожний конкретний мо¬мент часу змінна величина може мати або тільки одне значення, яке називається по¬точ¬ним, або не мати жодного.
Для пояснення призначення змінних і констант їм дають назви. Наприклад, ма¬те¬ма¬тич¬ні константи π та e, фізичні константи G, Na та змінні x, t, y. 
Наведемо приклад обробки величин. Нехай потрібно в рядку символів a1…аn, усі маленькі латинські бук¬ви замінити на великі.
Для розв’язання поставленої задачі можна скористатися таким алгоритмом (кдоплівка №3).
1. Встановити значення для кількості символів (n).
2. Встановити лічильник символів в 1.
3. Взяти один вхідний символ.
4. Якщо вхідний символ a, то записати вихідний символ А.
5. Якщо вхідний символ b, то записати вихідний символ B.
6. Якщо вхідний символ с, то записати вихідний символ С.
….
28. Якщо вхідний символ x, то записати вихідний символ X.
29. Якщо вхідний символ y, то записати вихідний символ Y.
30. Якщо вхідний символ z, то записати вихідний символ Z.
31. В інших випадках записати вхідний символ як вихідний.
32. Збільшити лічильник на 1.
33. Якщо лічильник більший за n, то припинити роботу, інакше перейти до п. 3
У прикладі використані символьні та числові змінні. Над числовими змінними ви¬ко¬ну¬ва¬лись операції порівняння та збільшення на 1 (додавання), а над символьними – порівняння з константами (у кроках 4–30).
Практична реалізація всіх передбачених алгоритмом дій з конкретними значеннями для отримання результату здійснюється у процесі запису алгоритму алгоритмічною мовою.
Тепер давайте з вами напишемо алгоритмічною мовою алгоритм розв’язання такої простої задачі. „Середнє арифметичне двох чисел ”.
Необхідно давати назви алгоритмам. Оскільки назви алгоритмів допомагають знайти необхідний алгоритм серед інших.
Отже, дамо нашому алгоритму відповідну назву. Оберемо відповідні позначення змінних і вкажемо їх типи.
АЛГ Середнє арифметичне (дійсн В, С, дійсн А)
 АРГ В, С
 РЕЗ А
ПОЧ
 А=(В+С)/2
КІН
Даний алгоритм демонструє приклад запису типів змінних.
IV. Закріплення нового матеріалу.
А тепер давайте усі разом повторимо, що ми сьогодні нового дізнались. Давайте я буду задавати питання, а ви по бажанню будете відповідати на них. Отже, дайте відповіді на слідуючи запитання:
1. Що таке величина?
(Величиною називається характеристика повідомлення, яка описує інформацію та тип інформації в по¬ві¬дом¬ленні.)
2.Які є типи величин?
(Величини поділяють на числові, логічні, табличні та символьні.)
3.Що таке стала величина?
(Величина, яка в будь–які моменти часу містить тільки одне й те ж саме значення, на¬зи¬ва¬ється сталою величиною, або константою. )
4.Що називається змінною величиною?
(Величина, яка в різ¬ні моменти часу може на¬бу¬ва¬ти різних значень, називається змінною величиною, або змінною.)

Як я бачу, всім все зрозуміло. Чи є до мене запитання? Якщо запитання відсутні, то запишіть домашнє завдання:

IV. Домашнє завдання.
1.   Верлань А.Ф., Апатова Н.В. “Інформатика 10-11” ст. 64-69
2. Макарова «Информатика 7-8 классы» ст. 102-109.
3. Конспект лекцій.

V. Висновки:
Сьогодні ми з Вами дізнались про такі поняття як: величина, типи величин, їх характеристики. Дізнались про сталі та змінні величини. Розглянули ряд прикладів. Якщо запитань до мене немає, то на цьому урок закінчено. До побачення.

 

Search:
загрузка...

демографічні проблеми в Україні та їх вирішення

Р.Роллан вислів

"Чіпка- борець за справедливість чи злочинець?"

де вони діваються взимку

оборона буші скорочено

негатівні та позитивні риси Гобсека твір

реформи володимира святославовича

філософські джерела християнської апологетики

тексти на українській мові

реферат історія комп ютерних вірусівУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010