.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Проектування БД. Створення структури таблиці реляційної БД. Типи даних, які використовуються в БД. Введення та редагування даних. Різні способи утворення таблиць" 


План-конспект уроку на тему "Проектування БД. Створення структури таблиці реляційної БД. Типи даних, які використовуються в БД. Введення та редагування даних. Різні способи утворення таблиць"

Тема уроку: Проектування БД. Створення структури таблиці реляційної БД. Типи даних, які використовуються в БД. Введення та редагування даних. Різні способи утворення таблиць.
Мета уроку:  удосконалити знання та сформувати вміння та навички в учнів при створенні таблиць в базах даних; ознайомити їх з типами даних, які використовуються в базах даних; навчити редагувати введені дані; виховати наполегливість, спостережливість, розвинути логічне та абстрактне мислення.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Вид уроку: урок-бесіда.
Обладнання: кодоскоп.
Наочність: кодоплівки.
Тривалість: 45 хвилин.
Література для учнів:
Верлань А.Ф, Апатова Н.В. “Інформатика 10-11”.
Література для вчителя:
1. Симонович “Інформатика. Базовий курс”.
2. Руденко “Практичний курс інформатики”.
3. Макарова “Інформатика 10-11”.

План уроку:
1. Організаційна частина. (2 хв)
2. Актуалізація опорних знань. (10 хв)
3. Пояснення нового матеріалу: (25 хв)
1) Етап проектування БД.
2) Методи створення таблиць в БД.
3) Типи даних, що використовуються в БД.
4) Введеня та редагування даних в таблицях.
4. Закріплення нового матеріалу. (8 хв)
5. Домашнє завдання. (3 хв)
6. Підсумок уроку. (2 хв)
Хід уроку
1. Організаційна частина.
Заходжу в клас, вітаюсь , перевіряю відсутніх і готовність учнів до заняття. Записую на дошці тему: “Створення структури таблиці реляційної БД.”.
2. Актуалізація опорних знань. (10 хв)
Задаю учням питання по попередній темі і запитую бажаючих відповідати. Якщо бажаючих немає, то піднімаю учнів за власним бажанням. Якщо учень відповідає невірно, прошу когось із учнів виправити відповідь товариша.
1) Що в інформатиці називається даними?
(Дані — це факти та ідеї, подані у формалізованому ви¬гляді для оброблення за допомогою певного процесу (алгоритму) або для передачі.)
2) Що таке база даних?
(База даних — сукупність взаємозв'язаних даних (файлів), призначених для спільного застосування.)
3) Що називають системою управління базами даних?
(Система управління базами даних — комплекс про¬грам, які забезпечують взаємодію користувача з базою даних.)
4) Які ви знаєте моделі баз даних?
(Ієрархічна, мережева, реляційна)
5) Як завантажується СУБД  Microsoft Access?
(„Пуск” – „Програми” – „Microsoft Access”)
6) Які основні об’єкти застосовуються в БД?
( Таблиці, форми, запити, звіти, сторінки, макроси, модулі. )
7) Що називають структурою даних?
(Структура даних — сукупність правил й обмежень, які відображають зв'язки, що існують між окремими части¬нами даних. Визначається користувачем і залежить від конкретного завдання.)

 

3. Пояснення нового матеріалу: (25 хв)
Пропоную дітям записати в зошит число, „Класна робота”, тему сьогоднішнього уроку “Створення структури таблиці реляційної БД”, план уроку (демонструю кодоплівку №1):

 

 


Нехай перед нами поставлена задача – створити яку-небудь базу даних. Початковим етапом при створенні будь-якої бази даних виступає процес проектування бази даних. На цьому етапі ми намічаємо структуру майбутньої бази даних: кількість таблиць, кількість полів в таблицях, види даних, що будуть використовуватися, передбачаємо майбутні можливі зв’язки між таблицями.
Для реалізації цього етапу зазвичай потрібні аркуш паперу і олівець, за допомогою яких ми можемо схематично зобразити майбутню базу даних. Коли ми вже визначилися із основними відношеннями в майбутній БД, можна приступати до створеня таблиць.
Проектування баз даних
Перш ніж почати створювати нову БД, з'ясуєте для себе наступне.
• Які поля повинні складати окремий запис. Якщо ви створюєте базу даних за визначеною формою (телефонна чи адресна книга і т.п.), то виберете відповідні поля.
• Яким образом буде сортуватися база даних. Наприклад, якщо необхідно сортувати дані по прізвищах співробітників, то переконаєтеся в тім, що усі вони винесені в окремий стовпець, а не введені в один стовпець з іменами. При сортуванні по іншим даним переконаєтеся, що вони також рознесені в окремі стовпці.
• По яким даної потрібно вести пошук. Наприклад, якщо потрібно знайти адреси всіх клієнтів з визначеної області, то упевніться, що назви областей винесені в окремий стовпець.
• На яке поле бази даних посилаються найчастіше. Воно повиннео розташовуватися в першому стовпці.
• Самий довгий запис у кожнім стовпці. Це потрібно знати, щоб оптимально підібрати ширину кожного стовпця. Ви можете ввести в нього дані, а потім скористатися функцією Автозаполнение.
Створення таблиць бази даних і робота з ними
Розглянемо створення таблиці реляційної БД, адже основу  моделі реляційної БД становлять двовимірні таблиці, які мають такі властивості:
•  кожний елемент таблиці є елементом даних;
•  кожний стовпець таблиці має унікальне ім'я;
•  усі стовпці в таблиці однорідні, тобто їхні елементи однотипні. Це можуть бути числа, тексти, дати, логічні значення, графічні об'єкти тощо;
•   у таблиці не повинно бути однакових рядків;
•  рядки повинні мати однакову довжину, їхні поля різнорідні та взаємозв'язані;
•  порядок проходження рядків і стовпців довільний.”
Дані властивості пропоную записати учням в зошит.
Далі кажу:
„Реляційною таблицею можна подати, наприклад, відо¬мості про студентів, які навчаються у вищому закладі освіти”                           (Демонструю кодоплівку №2)
№ пор.
 Прізвище Ім'я По батькові № залікової  книжки
 Група
 Дата народ-ження

1
 Козориз
 Богдан
 Васильович
 99102
 44
 01.01.80

2
 Лучков
 Микола
 Олександрович
 99231
 44
 15.03.81

3
 Тимошик
 Юрій
 Ігорович
 99044
 45
 17.08.80

4
 Ковальчук
 Олег
 Миколайович
 99056
 45
 22.08.81

...
 ... ...
 ...
 ...
 ...
 ...

n
 Партика
 Володимир
 Іванович
 99076
 44
 11.01.80


„Отже, реляційні таблиці будуються відповідно до прийнятих угод, тобто є певним чином структурованими. Необхідність такого структурування зумовлено прагнен¬ням систематизувати величезні масиви даних й автомати¬зувати пошук і селекцію їхніх компонентів.
Найпростішу базу даних, що складається з однієї таб¬лиці, можна створювати, не вдаючись до СУБД Ассess , наприклад за допомогою Мs Ехсеl. Фактично це навіть не база даних, а звичайний список. Реальна ж реляційна база даних містить багато пов'язаних між собою таблиць і може оброблятися тільки засобами СУБД типу Ассеss. Подання бази даних кількома таблицями не тільки спро¬щує технологію їх оброблення, а й виключає несанкціоно¬ваний доступ користувачів до закритої для них інфор-мації.
Таблиці баз даних створюються користувачем для збере¬ження даних, які стосуються об'єктів предметної області.
Будь-яка таблиця бази даних має унікальне ім'я і складається з рядків та стовпців. ЇЇ структура визначається характером функцій, які має виконувати база. На цій основі задають поля таблиці та призначають їхні властивості.”
Наступну інформацію пропоную учням записати в зошит. Є три основні способи створення таблиць:
• в режимі таблиці;
• в режимі конструктора таблиць;
• в режимі майстра таблиць.
Для створення структури таблиці необхідно відкрити потрібну базу даних (Файл—Открыть базу данных), ак¬тивізувати у вікні бази даних вкладку «Таблица» і виконати команду Создать. Потім у вікні «Новая таблица» (демонструю кодоплівку №3) необхідно встановити один із можливих режимів створення таблиці.
 
Кодоплівка №3
При створенні таблиці в режимі майстра таблиць можна вибирати стандартну таблицю із числа запропонованих. Далі вибираються поля  для нової таблиці з різних зразків таблиць, таких як ділові контакти, адресна книга та ін. Після того, як визначені основні поля таблиці, можна вводити дані в таблицю.
Таблицю можна створювати в режимі конструктора. В цьому режимі ми можемо називати поля таблиці, задавати їх тип, описувати поля. При цьому інформація, яку ми заносимо в пункт „Описание” буде з’являтися на нижній панелі робочого вікна Access при виборі відповідного поля.
Також можна створювати таблицю безпосередньо в режимі таблиці. В цьому випадку дані вносяться безпосередньо в записи таблиці. При зберіганні таблиці Access автоматично проаналізує дані в полях і автоматично присвоїть кожному полю відповідний тип та формат. Потім вже можна самостійно змінювати ці параметри.
Зупинимось детальніше на типах даних, що використовуються в Access. В кожному полі таблиці зберігається інформація одного типу. Потрібний тип даних може бути вказаний в режимі конструктора таблиць (Звертаю увагу учнів на кодоплівку №4).

   Типи даних Microsoft Access.
Тип даних Опис
Текстовый Текст чи комбінація текста і чисел, наприклад адреса, а також числа, що не потребують обрахувань, наприклад номера телефонів чи поштовий індекс.
Поле МЕМО Довгий текст чи великі числа.
Числовой Числові дані, що використовуються для математичних обчислень, за винятком обчислень, що включають грошові операції.
Дата, время Дат і час.
Денежный Значення валют.
Счетчик Автоматична вставка при додаванні записів послідовних чи випадкових чисел.
Логический Поля, що містять одне з двох можливих значень, таких як „Так-Ні” та ін. 
Объекты OLE Об’єкти (наприклад документи Microsoft Word, робочі листи Microsoft Excel, звуки, малюнки і т. п.), що створені в інших додатках.
Гиперссылки Поле, в якому зберігаються гіперпосилання на ресурси локальної чи глобальної мережі
Кодоплівка №4.
Типи полів даних. Існують такі типи полів даних:
• Текстовый — містить до 255 символів, включаю¬чи літери, цифри, пробіли, спеціальні символи. За замовчуванням поле має 50 символів. Щоб змі¬нити кількість символів у полі, необхідно внизу вік¬на в розділі Свойства поля групи Общие вибрати Размер поля і встановити потрібний його розмір.
• Поле мемо — використовується для збереження тексту великого обсягу (від 255 до 64 000 симво¬лів). Це може бути додаткова інформація до тієї, що є в таблиці.
• Числовой — для збереження числових значень, з якими планується виконувати розрахунки (в інших випадках краще застосовувати текстові поля). Для визначення кількості десяткових значень чис¬лових полів у розділі Свойства поля (внизу вікна конструктора таблиці) встановлюють такі пара¬метри:
 Размер поля — Одинарное с плавающей точ¬кой (4 байта);
 Формат поля — Фиксированный;
 Число десятичных знаков  — Авто (2 знаки)
або вводять числове значення.
• Дата/время — для збереження значень у вигляді дати і часу. З полями такого типу можна викону¬вати розрахунки — додавати числа до дати, порі¬внювати дати тощо.
• Денежный — використовується для введення да¬них із грошовими одиницями.
• Ключове поле. Таблиця може мати ключове поле, що містить унікальні значення (коди, номери, шифри). Значення таких полів використовуються для створен¬ня зв'язку між двома таблицями. Ключ є ідентифікатором кожного запису БД і не мо¬же мати нульових значень або таких, що повторюються. Якщо ключове поле не створено користувачем, то при за¬писі нової таблиці на диск система пропонує створити по¬ле-лічильник. У цьому випадку кожний запис таблиці має порядковий номер, який і є ідентифікатором записів.
Крім того в режимі конструктора є можливість вибрати ще одну опцію – Майстер підстановок. При виборі даного параметра для визначення типу даних буде завантажений спеціальний майстер. В результаті такої роботи буде створене поле зі списком, що дозволяє вибрати значення з іншої таблиці або із списку значень.
Після того як ми визначилися із типом даних в полях таблиці. До таблиці можна заносити потрібну інформацію, яка автоматично зберігається програмою. Хоча надалі саму інформацію, як і структуру таблиці можна змінювати (редагувати).
У разі необхідності для коректування структури таб¬лиць, імен і властивостей полів створені таблиці можуть бути відредаговані. Це може бути зроблено в режимах «Конструктор» або «Режим таблиц».
Редагування структури таблиць у режимі «Конструктор». Під час створення структури таблиці вірогідними є по¬милки. Їх зручно виправляти у вікні «Конструктор», що містить усі поля та параметри поточ¬ної таблиці. Засобами цього вікна можна:
• змінювати імена полів, їхні тип і параметри;
• вилучати поля з таблиці та добавляти нові;
• змінювати порядок проходження полів;
• змінювати або задавати нові ключові поля і т. д.
Зміна імені та типу поля. Виконується за допомогою клавіші <Ваckspace> або <Delete>. Ім'я редагується чи вводиться заново, а новий тип поля вибирається зі спис¬ку стовпця «Тип данных». Для кожного типу даних за до¬помогою елементів нижньої панелі можуть бути встанов¬лені властивості.
Зміна порядку проходження полів. У лівій частині вікна «Конструктори розміщується область вибору поля. Поточ¬не поле позначається стрілкою (« ^ »). Перше клацання лівою клавішею миші на цій стрілці приведе до виділен¬ня всього поточного рядка, а друге — до появи під курсо¬ром миші невеликого штрихового прямокутника. Перене¬сення поля виконується "буксируванням" курсора, тобто його переміщенням при натисненій лівій клавіші миші. При цьому рух поля супроводжується горизонтальною лінією, що добре переглядається.
Вилучення полів з таблиці. Вилучення виділеного поля виконується натисненням на клавішу <Delete>. Можна вилучати групи суміжних та несуміжних полів. Для виді¬лення групи суміжних полів в області вибору виділяється перше поле, а потім натискується клавіша <Shift> і виді¬ляється останнє поле. Поля другої групи виділяються при натисненій клавіші <Сtel>.
Виділені таким чином групи полів можна переміщува¬ти в межах вікна «Конструктор».
Додання нового поля. Ця операція виконується за ко¬мандою Вставка—Строки. Новий рядок уставляється над поточним рядком із позначкою «   ». Аналогічне вставлення можна виконати також за командою Добавить стро¬ку з контекстно-залежного меню виділеного рядка.
Змінювати параметри таблиці можна за допомогою контекстного меню. Контекстне меню має багато об’єктів бази даних. За допомогою нього можна здійснювати пошук, сортування елементів в полях, вставляти знищувати, переіменовувати потрібні поля, змінювати ширину полів, висоту записів та ін.     

4. Закріплення нового матеріалу. (8 хв)
1) Який етап є початковим при створенні бази даних?
( Етап проектування бази даних)
2) Поясніть суть етапу проектування.
( Проектування – початкова розмітка структури таблиць бази даних без використання СУБД)
3) Які є основні способи створення таблиць?
(Є три основні способи створення таблиць: в режимі таблиці; в режимі конструктора таблиць; в режимі майстра таблиць.)
4) Вкажіть шлях для створення нової таблиці в БД.
(Для створення структури таблиці необхідно відкрити потрібну базу даних (Файл—Открыть базу данных), ак¬тивізувати у вікні бази даних вкладку «Таблица» і виконати команду Создать. Потім у вікні «Новая таблица» необхідно встановити один із можливих режимів створення таблиці.)
5) Які типи даних використовуються в таблицях БД?
( Текстовый, поле МЕМО, числовой, дата-время, денежный, счетчик, логический, объекты OLE, гиперссылки)
6) В яких режимах выдбувається редагування структури та вмісту таблиць?
( «Режим таблиці» та «Конструктор» )
7) Які операції можна проводити із структурою таблиці?
( Додавати та знищувати поля, змінювати імена та порядок полів, сортувати інформацію в полях та ін. )

5. Домашнє завдання. (3 хв)
Домашнім завданням пропоную відповідний параграф з підручника Верлань А.Ф, Апатова Н.В. “Інформатика 10-11” та конспект уроку. Даю можливість записати зміст домашнього завдання учням в щоденник.
6. Підсумок уроку. (2 хв)
„ Отже, сьогодні ми познайомилися з методами створення таблиць за допомогою засобів СУБД Microsoft Access, ознайомилися з типами даних, що використовуються в БД, навчилися редагувати зміст та структуру таблиці. До побачення!”

 

Search:
загрузка...

Робота сил.

діалог на тему знайомство з другом

біографія Лесі УКРАЇНКИ (переклад на англійську мову)

вірші до УПА

життя це сон

розповiдь про осiнь

які способи зберігання використовували перші обчислювальні машини?

характеристика Гобсека

котляревський і. водевілі

англійське королівство 11 - 13 століттяУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010