.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
Дослідниця джерел та історіографії України XVI-XVII ст. 


Дослідниця джерел та історіографії України XVI-XVII ст.
Здобувши необхідні знання, Г.К.Швидько вдосконалювала їх не лише з Історії, але й з філології (вже в студентські роки займалась вивченням іноземних мов, особливо польської та німецької), застосовувала в дидактичному процесі прийоми стенографування. Вона зуміла цілеспрямовано займатись науково-дослідною роботою, насамперед, в галузі історії міст України, і стала вже тоді авторитетним дослідником в галузі української урбаністики.

У 1972 р., закінчуючи університет, вона підготувала оригінальну дипломну роботу з історії одного з найвизначніших торгівельних центрів України - міста Кам`янця-Подільського [1]. Цю роботу вона блискуче захистила 12 червня 1972 р. в Дніпропетровському державному університеті не тільки на основі писемних, але й археологічних джерел. Всі роки навчання в університеті вона цілеспрямовано і ефективно займалась науково-дослідницькою роботою як член студентського гуртка з проблем джерелознавства, історіографії та історії України. Поряд з нею ефективно працював тоді ж інший студент — Юрій Андрійович Мицик, зараз вже відомий український історик, доктор історичних наук, професор.

Зацікавлення науковою роботою не припинялось у Ганни Кирилівни всі подальші роки. Після закінчення університету вона вступила до аспірантури і в 1979 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Радянська історіографія соціально-економічного розвитку міст України в ХVІ-ХVIII ст." [2, c.22].

Навчаючись в аспірантурі, Ганна Кирилівна поєднувала творчу наукову роботу з громадською, працюючи на відповідальних посадах університетського масштабу. Проблемам історії міст України різних аспектів Ганна Кирилівна постійно надавала великої уваги, брала участь в усіх університетських наукових конференціях і наукових симпозіумах не тільки в Дніпропетровському університеті, але й в інших центрах колишнього Радянського Союзу. Цілеспрямована дослідниця, джерелознавець і історіограф, праці якої характерні своєю автентичністю і вірогідністю, дали їй можливість стати в 1980-90-х роках відомою дослідницею історії України, особливо соціально-економічної проблематики. Вона опублікувала

цикл монографій про міста України ХVІІ-ХVIII ст., особливо стосовно проблем історіографії і джерелознавства. В результаті цілеспрямованої і систематичної дослідницької праці в 1987 р. Ганна Кирилівна успішно захистила докторську дисертацію про джерела з соціально-економічної історії міст Лівобережної України другої половини XVII - середини XVIII ст. Цією працею Ганна Кирилівна поставила себе на одне з перших місць дослідників соціально-економічної історії України, продовживши кращі традиції української історіографії в особах В.Антоновича, М.Грушевського, Д.Багалія, Я.Кіся, О.Компан та інших, і зробила належний внесок в розвиток вітчизняної історіографії. Не маючи можливості в такому короткому обсязі проаналізувати колосальний, титанічний внесок цієї дослідниці в розробку проблем української історіографії і джерелознавства ХVІІ-ХVIII ст., доводиться дуже конспективно зазначити лише певні віхові праці.

Зазначаючи високий фаховий рівень її праць, варто виділити деякі з них — присвячені персоналіям, таким як Олександр Лазаревський (1834-1902) [24, с.130-132], Олексій Баранович (1892-1961) [15, с.112-118], Микола Петровський (1894-1951) [22, с.3-18], Олена Компан (1916-1986), Ярослав Кісь (1917-1986), а також інших дослідників історії Середньовіччя, таких як В.В.Стокліцька-Терешкович [16, с.83-102].

Дослідниця давала значної уваги і періодиці, що виходила на той час на Україні, зокрема, журналу "Київська Старина". Не менш важливим є аналіз і співставлення соціально-економічних процесів в містах України і Німеччини, введення до наукового обігу матеріалів, що стосувались історії Грузії та інших.

Значну вартість має введення до наукового обігу і аналіз конкретних джерельних комплексів з історії України ХVI-ХVIII ст. Дуже цікавими є теоретичні узагальнення Г.К.Швидько щодо процесів і характеристик соціальних і національних стосунків, які відбувались на Україні в XVI-XVIII ст.

На особливу увагу заслуговує дидактична діяльність Ганни Кирилівни, зокрема видання нею шкільного підручника з історії України ХVІ - ХVIIІ століть [4], друге видання якого вийшло в 2002 р. Чим привертає особливу увагу ця книга? Вона оригінальна своїм доцільним і необхідним використанням джерел та їх популяризацією, вдалим використанням текстів документів та монографічних матеріалів, чіткість формулювань, прекрасним літературним оформленням, стилістикою, що дозволяє вважати цю книгу однією з найбільш корисних в дидактичній роботі, хоч і в ньому є певні прогалини. Наприклад, замість імені Барбара (с.57) повинно бути Барбаро; Міховський, а не Міховіта (там само); Андре Тев`є (Андре Теве, с.59); що стосується твору В.Січинського (с.170), то варто було б сказати, що це не наукова праця, а популярна, компілятивна. Варто було б також більше зосередитись на питаннях скасування Запорозької Січі в 1775 р. та проблемах історії української культури XVIII ст.Очевидно, що об`єм даного огляду в сукупності і в концентрованій формі не дав змоги розкрити той величезний внесок, який зроблено Ганною Кирилівною у дослідження соціально-економічної історії України, особливо урбаністики. Незважаючи на ці прогалини в даному огляді автором була зроблена лише певна спроба, хоч і неповна, оцінити і визначити місце вченої в сучасному історіографічному процесі України. Всі статті, які використані в довідковому апараті не могли бути в рівномірному ступені розкриті в даному і лише за сигналізовані для зацікавлених читачів.

Література

1.Швидько Г.К. Соціально-економічний розвиток міста Кам`янця-Подільського в XVI-

2.XVIII ст. — Дніпропетровськ, 1972. Рукопис.

3.Швидько А.К. Советская историография социально-зкономического развития городов Украины в ХVІ-ХVIII вв.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.09 / Институт истории АН УРСР. - К 1979.

4.З. Швидько А.К. Источники по социально-экономической истории городов Левобережной Украины второй половины XVII - середины XVIII в.: Автореф. дис.... д-ра наук: 07.00.09 / Институт истории АН УРСР. - К., 1987. - 32 с.

5.Швидько Г.К. Історія України ХVІ-ХVIII століття: Підруч. для 8-го кл. серед, загальноосв. навч. закл. 2-е вид., переробл. та доповн. - К.: Генеза, 2002. - 302 с: іл.

6.Швидько А.К. Анализ источников по социально-экономической истории Левобережной Украины (вторая половина XVII - первая половина XVIII в.). - Днепропетровск: ДГУ, 1981.- 108 с.

7.Швидько А.К. Источники по истории городских поселений Левобережной Украины в отечественных архивохранилищах (вторая половина XVII - середина XVIII в.): Уч. пособие. - Днепропетровск: ДГУ, 1986. - 84 с.

8.Швидько Г.К. Класова боротьба на Україні в дожовтневий період (ХУ-ХУШ ст.). - Дніпропетровськ, 1981. - 54 с.

9.Швидько А.К. Социальные отношения иклассовая борьба на Украине во второй половине XVII - середине XVIII века: Уч. пособие. - Днепропетровск: ДГУ, 1984. -91 с.

10.Швидько А.К. Социально-экономическое развитие городов Украины в ХVІ-ХVIII вв. - Днепропетровск: ДГУ, 1979.

11.Швидько А.К. Вопросы истории городов Украины в журнале "Киевская старина" // Некоторые вопросы социально-экономической и политической истории Украинской ССР: Сб. науч. статей. — Днепропетровск, 1973. — Вып.4. — С.135-146.

12.Швидько А.К. Вопросы о ремесленном цехе в средневековом городе (по германским и украинским источникам) II Вопросы германской истории и историографии: Сб. науч. статей. - Днепропетровск, 1973. - С.3-10.

13.Швидько А.К. К вопросу об участии мещанства в Освободительном движении на Правобережной Украине в середине XVIII в. // Вопросы рабочего и национально-освободительного движения: Сб. науч. трудов. - Днепропетровск, 1974. - Вьш. 1. - С.85-97.

14.Швидько А.К. Советская историография 50-70-х гг. о социальной борьбе в городах Украины XVI-XVIIIвв. // Вопросы рабочего и национально-освободительного

движения: Сб. науч. статей. - Днепропетровск, 1975. - Вьш.2. - С.90-108.

15.Швидько А.К. Совстская историография о сущности роли немецкого права в городах Украины XV-XVIII вв. // Вопросы германской истории и историографии: Сб. науч. статей. - Днепропетровск, 1975. — Вьш.З. — С.51-66.

16.Швидько А.К. Вопросы социально-экономического развития Правобережной

Украины ХУГХУШ вв. в трудах А.И.Барановича // Некоторыс вопросы отечєственной

историографии и источниковедения: Сб. науч. статей. — Днепропетровск, 1976. —Вып.З. -С.112-118.

17.Швидько А.К. Средневековая Германия в освещении советского историка-медиевиста Стоклицкой-Терешкович // Исследования по истории русско-германских отношений: Межвуз. сб. науч. трудов. — Днепропетровск: ДГУ, 1978. — С.83-102.

18.Швидько А.К. К вопросу о городских селах Левобережной Украины (вторая половина XVII - первая половина ХУІІІ в.) // Актуальные проблемы аграрной истории Украины: Сб. науч. трудов. - Днепропстровск: ДГУ, 1980. - С. 167-175.

19.Швидько А.К. Актовые документы по истории городов Левобережной Украины ХVII-ХVIII ст. в фамильных архивных комплексах // Историографические и источниковедческие проблемы отечественной истории: Межвуз. сб. науч. трудов. — Днепропетровск: ДГУ, 1985. - С. 102-107.

20.Швидько А.К. Украинский город ХVІ-ХVIII веков в сравнительно-историчсском

освещении // Феодализм в России: юбилейные чтения посвященные 80-летию со дня рождения Льва Владимировича Черепнина. -М.: Изд-во АН СССР, 1985. - С. 156-160.

21.Швидько А.К. Источники по истории Грузии в фондах административных

учреждений Левобережной Украины // Актуальные проблемы изучения и издания

письменных исторических источников: Тезисы докладов всесоюзной научной сессии

17-19 октября 1985г. в Батуми. - Тбилиси: Изд-во АН Груз. ССР, 1985.-С.106-107.22.Швидько А.К. Актовые книги городского управления - источники о землевладении на Левобережной Украины второй половины XVII — середины XVIII в. // Итоги и задачи аграрной истории СССР в евсте решений XXVII сьсзда КПСС: Тезисы 21 сессии Всесоюзного симпозиума по изучению проблем истории 22-25 октября 1986 года в Казани. - М.: Изд-во АН СССР, 1986. - С.228-230.

23.Сарбей В.Г., Швидько Г.К. Видатний радянський історик (Життєвий і творчий шлях М.Н. Петровського) // Феодалізм, економіка, класова боротьба, культура: 36. наук, праць. — К.: Наук, думка, 1986. — С.3-18.

24.Швидько А.К. Украинско-немецкие торговые отношения в первой четверти ХVIII в. // Вопросы германской истории. Русско-германские связи и отношения Нового и Новейшего времени: Межвуз. сб. науч. статей. - Днепропстровск: ДГУ, 1985.-С.117-122.

25.Швидько Г.К. О.М. Лазаревський (До 150-річчя з дня народження) // Український

історичний журнал. - 1984. - №6. — С. 130-132.

26.Швидько А.К. Материалы по истории городов Левобережной Украины второй

половины ХVІІ-ХVIII вв. в Рукописном отделе ЦНБ АН УССР // Историографические и источниковедческие проблемы отечественной истории: Межвуз. Сб. науч. статей. — Днепропетровск: ДГУ, 1983.-С.73-81.

27.Швидько А.К. Левобережная Украина второй половины XVII — середины XVIII вв. в трудах М.Н. Петровского // Актуальные историографические проблемы отечественной истории XVII - XVIII вв.: Межвуз. сб. науч. статей. — Днепропегровск: ДГУ, 1982. — С.48-57.

28.Швидько А.К. Пашенные люди городов Левобережной Украины (по переписным

книгам 1666г.) / /Актуальные проблемы аграрной истории Украины.-Днепропетровск: ДГУ, 1981. - С154-164.

29.Швидько А.К. Немецкое право на Левобережной Украине в Отечественной дооктябрьской историографии // Вопроси германской истории. Историографические проблемы в Новое и Новейшее время: Межвуз. сб. науч. статей. - Днепропетровск: ДГУ, 1980.-С.159-165.

30.Швидько Г.К. До історії землеволодіння та господарства Катеринослава кінця XVIII початку XIX століття // Питання аграрної історії України та Росії. Матеріали наукових читань присвячених пам`яті Д.П. Пойди. — Дніпропетровськ: Промінь, 1995. - С.39-44.

31.Швидько Г.К. Ревізії маєтностей як джерело з історії землеволодіння Гетьманщини першої третини XVIII ст. // Питання аграрної історії України та Росії. Матеріали других наукових читань, присвячених пам`яті Д.П. Пойди. — Дніпропетровськ: Промінь, 1997. -С.20-26.

Avtor: GeorG

Search:
загрузка...

аналіз віршів І.Франка Гімн

твір на тему:"одісей символ краси і сили людського характеру "

таблиці в текстовому документі конспект уроку

виправдати чіпку

образ чіпки та грицька

виправдати чіпку

не судилось короткий змыст

реферат про мистецтво скоморохив

виправдати чіпку

твір мініатюра про осіньУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010