.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Механічна робота" 


План-конспект уроку на тему "Механічна робота"

Тема уроку: Механічна робота.
Мета уроку: Дати учням поняття механічної роботи. Виховати в них уважність і акуратність.
Обладнання: підручник з фізики, збірник задач з фізики.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.Хід уроку.

1.    Організаційна частина.
Заходжу в клас вітаюся. Запитую хто черговий і хто відсутній. Записую на дошці тему: “Механічна робота”.

2.    Актуалізація опорних знань.
Запитання:
1)    Що таке імпульс тіла? (імпульсом тіла називається величина, що дорівнює добутку маси тіла на його швидкість).
2)    Чому дорівнює модуль імпульсу тіла? (mv).
3)    Що таке імпульс сили? (Ft).
4)    Чи може імпульс тіла дорівнювати нулю? (Може).
5)    Як напрямлений вектор імпульсу тіла?(Так само як вектор швидкості).
6)    Як напрямлений вектор імпульсу сили?(Так само як вектор сили).
7)    Що можна сказати про імпульс тіла, коли сума сил, прикладених до нього, дорівнює нулю? (Він не змінюється).
8)    Що таке замкнена система тіл? (Замкнена система тіл – це сукупність тіл, що взаємодіють між собою, але не взаємодіють з іншими тілами.).
9)    У чому полягає закон збереження імпульсу? (Геометрична сума імпульсів тіл, що утворюють замкнену систему, залишається сталою під час будь-яких рухів і взаємодій тіл системи).


3.    Пояснення нового матеріалу.
Користуючись поняттям імпульсу, не можна описати всі випадки взаємодії. То¬му у фізиці застосовують ще й поняття механічної роботи, про що мова вже йшла під час вивчення фізики у 7-му класі.
Робота у фізиці — величина, що харак¬теризує перетворення енергії одного виду в інший, яке відбувається у даній фізич¬ній системі.
У механіці робота є мірою дії сили і залежить від значення, напряму цієї сили та переміщення точки її прикладання.
Робота є мірою дії сили і харак¬теризує перетворення енергії з одного виду в інший.
Якщо сила F є сталою, а переміщення прямолінійне, то робота А = Fscosα, де s – переміщення, а — кут між на¬прямом дії сили і переміщенням.
Легко помітити, що коли а < 90°, ро¬бота сили додатна, при а = 90° (сила перпендикулярна до напряму переміщення) ро¬бота дорівнює нулю, а при 180° > ос > 90°— від'ємна.
Робота – величина скалярна. Величина Fcosα. є проекцією діючої сили на на¬прям переміщення.
Приклад 1.
Дівчинка тягне санчата рів¬номірно, прикладаючи до мотузки силу 50 Н. Мотузка натягується під кутом 30° до горизонту. Яку роботу ви¬конає дівчинка, перемістивши санчата на 20м.
Дано:
F=50 H
s=20 м
α=30 ˚    Розв’язання
A=Fs cos α;
А= 50 Н • 20 м • ≈ 870 Дж.

А – ?   

Відповідь: А =870 Дж (робота сили додатна, оскільки cos 30° > 0).

Приклад 2.
Розв'яжемо попередню зада¬чу для випадку, коли дівчинка утримує санчата, які з "їхали з гори вниз і мають певну швидкість. У цьому разі α = 150°.
Дано:
F = 50H
s= 20 м
α = 150°    Розв 'язування
А = Fs cos α;
А = 50 Н ∙ 20 м (–0,87) = –870 Дж.

A - ?   

Відповідь: А =–870 Дж (робота сили від'ємна, оскіль¬ки cos 150° < 0).

Робота, яку виконує двигун автомобі¬ля, буде додатною, оскільки сила тяги ав¬томобіля спрямована в напрямку перемі¬щення автомобіля. Додатною також є ро¬бота людини, яка підіймає вантаж на пев¬ну висоту над поверхнею землі. Сили тер¬тя, що діють на автомобіль, виконують від'¬ємну роботу, оскільки напрямлені у про¬тилежному переміщенню напрямі.
Можливий випадок, коли робота сили дорівнює нулю. Це буде при α = 90°, ос¬кільки cos 90° = 0. Сила тяжіння, яка діє на супутник Землі, що рухається по коло¬вій орбіті, роботи не виконує.
У разі, коли траєкторія руху складна і сила змінює свій напрям, потрібно об¬числити роботу на окремих послідовних ді¬лянках траєкторії, обраних так, що в їхніх межах значення сили F і кута α можна вважати сталими. Тоді

А =А1 + А2 + А3 + ... + Аn.


4.    Закріплення  нового матеріалу.

Запитання:
1.    Коли виконується робота?
2.    Які ви знаєте одиниці роботи?
3.    Коли робота сили має додатне або від'ємне значення?
4.    Як обчислити роботу, якщо тіло рухається по траєкторії складної форми?

Задачі:
1.    Тіло під дією сили 10 Н переміщується у напрямку дії сили на відстань 20 м. Яке значення виконаної роботи?
2. Робітник пересуває багром пліт силу 200 Н. Яку роботу виконає 20 м, якщо кут між напрямом становить 45°?
по воді, прикладаючи до багра робітник, перемістивши пліт на сили і напрямом переміщення
3. Робітник штовхає вагонетку так, що вона рухається рівнопри-скор^Но. Чи однакову роботу виконає робітник за першу і за другу половини часу переміщення вагонетки?

5.    Домашнє завдання
Запишіть  завдання до дому:
Вивчити параграф 43.
Запитання 3,4 на ст. 132 та 3,4 на ст. 135.
Вправа 23(1,2).

6.    Висновки уроку.
На цьому уроці ми з вами розглянули механічну роботу. Дякую за увагу. До побачення. Можете йти на перерву.

Література:
1.    І. К. Кікоїн, А. К. Кікоїн “Фізика 9 клас”.
2.    А. П. Римкевич “Збірник задач з фізики 9 –11 клас”.


Підпис студента: ___________

Підпис вчителя: ____________

Search:
загрузка...

хіба ревуть воли як ясла повні образи чоловічі

морально-психологічний клімат в колективі

стадії наукового дослідження

ендемічні хвороби вікіпедія

хто такий Чіпка?П Мирний

ендемічні хвороби вікіпедія

Старицький Не судилось цитати до характеристики Михайла

сила натягу

хіба ревуть воли як ясла повні образи чоловічі

нерівномірний рухУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010