.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
Навчання студентів-філологів проведення уроків домашнього читання в старших класах шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов  


Навчання студентів-філологів проведення уроків домашнього читання в старших класах шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов
Одним із найважливіших видів комуникативно-пізнавальної діяльності людини є читання. Професійна спрямованість навчання передбачає розвиток високої культури читання з метою підготовки вчителя, здатного виховати своїх учнів вдумливими, естетично сприйнятливими читачами. Необхідність досягнення високого рівня професійно-методичної компетенції випускників мовних факультетів інститутів університетів особливо гостро відчувається саме тепер у зв”язку з гуманітаризацією середньої та вищої освіт. Культура людини значною мірою залежіть від її вміння розуміти літературу. Література справляє естетичний вплив на читача, стимулюючи його творчу здатність пізнавати дійсність, зображену в тексті, що спонукає його до самостійних суджень і висновків, дає можливість для розвитку світогляду, допомогає правильно зорієнтуватися в складному процесі самопізнання.

Читання іноземною мовою як комуникативне вміння та засіб спілкування є найрозповсюдженішим способом іншомовної комунікації, яким учні середньої школи мають оволодіти згідно з вимогами чинної програми та Державного стандарту з іноземних мов.

За умови протікання процесу оволодіння іноземною мовою поза межами вторинної мовної спільності, роль художнього тексту значно зростає, оскільки він певною мірою реконструює мовне середовище. Художні тексти відіграють провідну роль і в пізнанні інокультурної дійсності, і у формуванні позитивного ставлення до країни та народу, мова якого вивчається. На старшому ступені середніх шкіл читання набуває вагомого значення у процесі навчання іноземної мови. Уміння читати надає можливість випускникам школи у своїй подальшій діяльності користуватися іншомовною літературою для пошуку інформації за фахом чи інформації, яка цікавить, задоволення своїх читацьких чи творчих потреб, удосконалення умінь усного мовлення і т. ін.

Чинні програми для шкіл з поглибленим вивченням англійської мови (1996) передбачають проведення уроків домашнього читання, протягом яких старшокласники вчаться читати адаптовані та неадаптовані уривки з автентичних творів.

Студенти зустрічаються з проблемами організації та проведення уроків (етапів) домашнього читання протягом педагогічних практик на ІУ –У курсах. Навчальні дисципліни, в процесі вивчення яких вони як майбутні вчителі іноземної мови набувають певних професійних знань та вмінь, включають: а) курс зарубіжної літератури, де студенти набувають відповідних знань; б) заняття з домашнього читання, де у студентів формуються вміння читати іншомовну художню літературу; в) заняття з інтерпретації та аналізу текстів, протягом яких формуються вміння здійснювати лінгвостилістичний аналіз тексту та його інтерпретацію; г) курс методики навчання іноземних мов, де протягом серії лекційно- практичних занять з навчання читання формуються основи методичних умінь навчання читання учнів загальноосвітньої школи.

Але жодна з цих дисциплін взятих окремо не забезпечує повноцінної професійно-методичної підготовки, необхідної для організації та проведення уроків домашнього читання, структура яких має відрізнятися від структури двох основних типів уроків, виділених у сучасній методиці. Слід відмітити, що структура занять з домашнього читання на мовних факультетах по суті відрізняється від уроків домашнього читання в середній школі, і ці заняття рідко бувають орієнтованими на професію вчителя іноземної мови у середньому навчальному закладі. Звідси виникає невідповідність між умовами і способами засвоєння студентами фахових знань і опанування методичними вміннями та умовами їх застосування у навчальному процесі середніх навчальних закладів.

Методична наука має вагомий потенціал досліджень проблеми навчання читання (А.А. Вейзе, З.І. Кличнікова, І. Л. Гініатуллін, Н.Ф. Коряковцева, С.К. Фоломкіна та ін.), а також проблеми професійно-орієнтованого навчання і професійно-методичної компетенції вчителя іноземної мови (К.І. Саломатов, А.І. Смирнова, З.І. Цирліна, В.Н. Шевяков, Н.В. Язикова та ін.).

Проте питання професійно-методичної підготовки студентів до організації та проведення уроків, зокрема уроків домашнього читання англійською мовою в старших класах шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови, до цього часу залишається недослідженим, що й обумовлює актуальність нашого майбутнього дослідження.

Об’єктом дослідження є професійно-методична підготовка студентів до організації і проведення уроків іноземної мови в середніх навчальніх закладах.

Предметом дослідження виступає формування у студентів ІІІ – ІУ курсів мовних факультетів професійно-методичної компетенції щодо організації та проведення уроків домашнього читання англійською мовою в старших класах шкіл з поглибленим вивченням англійської мови.

Мета дослідження – теоретично обгрунтувати, практично розробити та експериментально перевірити методику формування у студентів ІІІ – ІУ курсів професійно-методичної компетенції щодо навчання старшокласників домашнього читання англійською мовою.

Для досягнення цієї мети передбачається вирішити такі завдання:виділити основні структурні елементи професійно-методичної діяльності вчителя іноземної мови;

проаналізувати особливості навчання читання на старшому ступені шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов;

відзначити етапи підготовки вчителя до проведення уроків домашнього читання та зміст кожного етапу;

розробити технологію формування у студентів професійно-методичної компетенції, необхідної для організації та проведення уроків домашнього читання в старших класах шкіл з поглибленим вивченням англійської мови;

укласти методичні рекомендації щодо проведення уроку домашнього читання в старших класах школи з поглибленим вивченням англійської мови.

Для вирішення поставлених завдань передбачається використати такі методи дослідження:

критичний аналіз літературних джерел для вивчення проблеми з точки зору методики та її базових і суміжних наук;

наукове спостереження за процесом навчання англійської мови в старших класах шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови та процесом формування професійно-методичної компетенції у студентів ІІІ- ІУ курсів мовних факультетів;

анкетування вчителів англійської мови шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови;

експериментальне навчання.

Наукова новизна роботи визначається тим, що вперше планується розробити методику професійної підготовки студентів мовних факультетів інститутів до організації та проведення уроків домашнього читання в старших класах шкіл з поглибленим вивченням англійської мови.

Практична значущість дисертації полягає в розробці методичних рекомендацій щодо проведення уроку домашнього читання в старших класах шкіл з поглибленим вивченням англійської мови.

Avtor: GeorG

Search:
загрузка...

радянські мікроскопи

казки на сучасний лад

реактивний рух в природи

перші описи українських земель були зроблені грецькими вченими

філософський світогляд

штовхання ядра зі соку реферат

причини та початок революції в Росії

заходи админ примусу що застосовуються до неповнолытных

Світоглядна позиція обгрунтована Гоббсом

роль сімї у становленні особистості дитиниУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010