.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
Вітчизняний досвід підтримки інновац. д-сті 


Вітчизняний досвід підтримки інновац. д-сті

Одним із найдієвіших інструментів підтримки держа¬вою інновац. д-сті є її регламентація та створен¬ня сприятливого інституційно-правового середовища для суб'єктів інновац. процесу.
У Законі України «Про інноваційну д-сть» вказу¬ється, що державне регулювання інновац. д-сті здійснюється шляхом:
—    визначення і підтримки пріоритетних напрямів інновац. д-сті державного, галузевого, регіональ¬ного і місцевого рівнів;
—    формування і реалізації державних, галузевих, регіо¬нальних і місцевих інноваційних програм;
—    створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтримки і стимулювання інновац. д-сті;
—    захисту прав та інтересів суб'єктів інновац. д-сті;
—    фінансової підтримки виконання інноваційних про¬ектів;
—    стимулювання комерційних банків та інших фінан¬сово-кредитних установ, що кредитують виконання інно¬ваційних проектів;
—    встановлення пільгового оподаткування суб'єктів інновац. д-сті;
—    підтримки функціонування і розвитку сучасної інновац. інфраструктури.
Регулювання інновац. д-сті, відповідно до Закону України «Про інноваційну д-сть», може здій¬снюватися на різних рівнях управління державою різними державними структурами — від Верховної Ради до органів виконавчої влади на місцях. їх участь у регулюванні іннова¬ційних процесів обумовлена тими функціями, які вони вико¬нують у загальній системі управління економікою країни.
Верховна Рада України. Визначає єдину державну полі¬тику в сфері інновац. д-сті, створюючи законодав¬чу базу для сфери інновац. д-сті, затверджуючи пріоритетні напрями інновац. д-сті та визначаю¬чи обсяг асигнувань для фінансової підтримки інновац. д-сті в межах Державного бюджету України.
Верховна Рада АРКрим, облас¬ні, районні ради. Відповідно до їх компетенції затверджу¬ють регіональні інноваційні програми, що кредитуються з відповідних бюджетів; визначають кошти відповідних бюджетів для фінансової підтримки регіональних іннова¬ційних програм; доручають органам державного управлін¬ня їх фінансування через державні інноваційні фінансово-кредитні установи у межах коштів, виділених у цих бю¬джетах, і контролюють їх фінансування.  
Представницькі органи місцевого самоврядування. Затверджують  місцеві інноваційні програми; у межахкоштів бюджету розвитку визначають кошти місцевих бюджетів для фінансової підтримки місцевих інновацій¬них програм; створюють комунальні інноваційні фінансо¬во-кредитні установи для фінансової підтримки місцевих інноваційних програм за кошти місцевих бюджетів; дору¬чають своїм виконавчим органам фінансування місцевих інноваційних програм за кошти місцевого бюджету через державні інноваційні фінансово-кредитні установи або че¬рез комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи; контролюють фінансування місцевих інноваційних прог¬рам і д-сть комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ.
Кабінет Міністрів України. Його функції у сфері інновац. д-сті полягають у:
—    забезпеченні реалізації державної політики у сфері інновац. д-сті;
—    підготовці та поданні Верховній Раді України пропо¬зицій щодо пріоритетних напрямів інновац. д-сті як окремої загальнодержавної програми або в межах програ¬ми д-сті Кабміну, загальнодержав¬них програм економічного, науково-технічного, соціально¬го, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;
—    здійсненні заходів щодо реалізації пріоритетних на¬ прямів інновац. д-сті;
—    сприянні створенню ефективної інфраструктури у сфері інновац. д-сті;
—    створенні спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ для фінансової підтримки інноваційних програм і проектів, затвердженні їх статутів чи положень про них, підпорядкуванні цих установ спеці¬ально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інновац. д-сті;
—    підготовці та поданні до Верховної Ради України як складової частини проекту Закону «Про Державний бю¬джет України» на відповідний рік пропозиції щодо обсягів бюджетних коштів для фінансової підтримки інновацій¬них проектів через спеціалізовані державні інноваційні фінансово-кредитні установи;
—    затвердженні положень про порядок державної реєс¬трації інноваційних проектів і веденні Державного реєстру інноваційних проектів;
—    інформуванні Верховної Ради України про виконан¬ня інноваційних проектів, які кредитувалися за кошти Державного бюджету України, і про повернення до бюдже¬ту наданих раніше
Спеціально уповноважений центральний орган вико¬навчої влади у сфері інновац. д-сті. На нього покладено такі повноваження:
—    здійснення заходів єдиної науково-технічної та інновац. політики;
--- підготовка і подання до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо пріоритетних напрямів інновац. д-сті, державних інноваційних програм і щодо необ¬хідних обсягів бюджетних коштів для їх кредитування;
—    координування робіт у сфері інновац. д-сті інших центральних органів виконавчої влади;
—    формування окремого підрозділу для кваліфікування інноваційних проектів з метою їх державної реєстрації;
—    реєстрація інноваційних проектів і ведення Держав¬ного реєстру інноваційних проектів;
—    підготовка і подання до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо створення спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ для фінансо¬вої підтримки інноваційних програм і проектів, розроб¬лення статутів чи положень про ці установи;
—    затвердження порядку формування і використання коштів підпорядкованих йому спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ і контролю¬вання їх д-сті;
—    делегування державним інноваційним фінансовокредитним установам здійснення конкурсного відбору пріо¬ритетних інноваційних проектів і фінансової підтримки цих проектів у межах коштів, передбачених Законом «Про Державний бюджет України» на відповідний рік;
—    орг-ція підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інновац. д-сті.
Центральні органи виконавчої влади. Здійснюють підготовку пропозицій щодо реалізації інновац. полі¬тики у відповідній галузі ек-ки, створюють організа¬ційно-економічні механізми підтримки її реалізації; до¬ручають державним інноваційним фінансово-кредитним установам проведення конкурсного відбору пріоритетних інноваційних проектів із пріоритетних галузевих напря¬мів інновац. д-сті і здійснення фінансової під¬тримки цих проектів у межах коштів, передбачених Зако¬ном «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.
В Україні, однак, використовуються лише деякі види цих пільг.
1. 50% податку на прибуток і 50% податку на додану вартість залишається у розпорядженні під-ва за умов, що виконання інновац. проекту почнеться не пізніше, ніж через півтора року від дати його державної реєстрації. Ці кошти мають бути зараховані на спеціаль¬ний рахунок і використовуватись винятково на фінансу¬вання інновац. д-сті. Якщо ці кошти не викорис¬тані протягом терміну пільгового оподаткування і р окупісля цього, вони підлягають зарахуванню до Державного бюджету України. Однак пільгове оподаткування реалізу¬ється за умови, що суб'єкт інновац. д-сті про по¬чаток реалізації інновац. проекту у місячний термін повідомляє відповідний орган Державної податкової адмі¬ністрації і з усіх господарських операцій, пов'язаних з вико¬нанням інновац. проекту, веде окремий бухгалтер¬ський облік.
2.    Інноваційним під-вам дозволяється приско¬рена амортизація основних фондів і встановлюється що¬річна двадцятивідсоткова норма прискореної амортизації основних фондів групи III. При цьому амортизація основ¬них фондів групи III проводиться до досягнення балансо¬вою вартістю групи нульового значення.
3.    Інноваційні під-ва сплачують земельний по¬даток за ставкою в розмірі 50% від діючої ставки оподат¬кування.
4.    Необхідні для виконання пріоритетного інновац. проекту, який передбачає випуск інновац. про¬дукту і щодо якого прийнято постанову Кабінету Міністрів України про його особливу важливість, сировина, устатку¬вання, обладнання, комплектуючі та інші товари (крім під¬акцизних товарів), яких не виробляють в Україні або ви¬робляють, але вони не відповідають вимогам проекту, приввезенні в Україну протягом терміну чинності свідоцтва про державну реєстрацію інновац. проекту звільня¬ються від сплати ввізного мита та податку на додану вар¬тість. При цьому номенклатура та обсяги ввезення сирови¬ни, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів мають бути визначені в інноваційному проекті перед його державною реєстрацією.
Вітчизняна практика підтримки інновац. д-сті є недостатньо ефективною. Перевага надається мето¬дам прямого адміністрування, дієвість яких залежить від суб'єктивної оцінки інновац. проекту особами, що здійснюють його експертизу. Однак стимулом до інновац. д-сті має бути більший дохід інноватора, що забезпечується непрямими методами регулювання, ефек¬тивність яких підтверджується досвідом економічно роз¬винутих країн. Отже, вдосконалення державної інновац. політики повинно відбуватися у напрямі збагачення їх інструментарію.

Search:
загрузка...

уроки перукаря

Коли і де існувала скіфська культура

Загальна характеристика теоцентризму

фольклорні жанри, як ефективний засіб навчання української мови

симптоми при отруєнні грибами

засоби для миття та дезинфекції рук та тіла

Переписуючий постійно запамятовуючий пристрій

Образи Лаврiна та Карпа

засоби інформації

законы пошерення свитлаУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010