.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Етапи, стадії і моделі інновац. процесу. 


Етапи, стадії і моделі інновац. процесу.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:42.5pt 42.5pt 42.5pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1287663027; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1039494042 1665065158 69337091 69337093 69337089 69337091 69337093 69337089 69337091 69337093;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:—; mso-level-tab-stop:53.5pt; mso-level-number-position:left; margin-left:53.5pt; text-indent:-36.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

Інновац. процеспроцес перетворення наукового знання в інновацію, яка задовольняє нові суспільні потреби; послідовний ланцюг дій, що охоплює всі стадії створення новинки та її практич­ного використання.

Спрощено модель інновац. процесу можна подати як кілька послідовних етапів: наука — техніка — в-во.

1.Наука. На цьому етапі розробляють теоретичні основи певної проблеми. Охоплює стадії фундамент. і при­кладних досліджень.

А.Фундаментальні дослідження. Спрямовані на вив­чення теоретичних засад процесів чи явищ. Поштовхом до їх проведення є виникнення гіпотези, яка потребує під­твердження. Результатом фундаментальних досліджень можуть бути відкриття. Відкриття науковий результат, що вносить радикальні зміни в існуючі знання, розкриває досі не відомі закономірності, власти­вості та явища матеріального світу, істотно впливає на роз­виток цивілізації, слугує джерелом винаходів.

Винахід результат науково-дослідницьких і дослідно-конс­трукторських робіт, що відображає принципово новий механізм, який може стати основою появи значної частини ін­новацій та інновац. процесів і суттєво вплинути на розви­ток науково-технічного прогресу.

Фундаментальні відкриття і винаходи характеризу­ються, великим проміжком часу від формулювання гіпотези до практичного застосування винаходу. Фундаментальні наукові дослідження здійснюються у спеціалізованих наукових закладах і фінансуються держа­вою та корпораціями. Щодо України, то вона за останнє десятиліття майже втратила накопичений науковий по­тенціал, фінансування фундаментальних досліджень не­достатнє, і тому вони не дають відчутних результатів.

Б.Прикладні дослідження.Визначають напрям при­кладного застосування знань, здобутих у процесі фунда­ментальних досліджень їх результатом є нові технології, нові матеріали, нові системи. Ці дослідження також пот­ребують значних інвестицій, є ризикованими і виконують­ся, як правило, на конкурсній основі галузевими науково-дослідними інститутами чи вузами на замовлення держави або за рахунок великих промислових компаній, акціонер­них товариств, інноваційних фондів тощо.

2. Техніка. На цьому етапі втілюють теоретичні конс­трукції явищ і процесів у матеріальну оболонку. Охоплює стадії дослідно-конструкторських та проектно-конструк­торських робіт, які спрямовані на розроблення, проекту­вання, виготовлення та випробовування дослідних зразків нової техніки, технології чи нового продукту. Визначають технічні характеристики нової продукції, розробляють ін­женерно-технічну документацію на неї, створюють дослід­ні зразки, розпочинають експериментальне в-во. Ці роботи можна здійснювати силами самих організацій (за умови наявності відповідних лабораторій, конструк­торських бюро (КБ), експериментального в-ва) або на їх замовлення у вузах чи спеціалізованих КБ. Фі­нансують ці роботи, як правило, зацікавлені фірми (у тому числі на засадах спільної з іншими фірмами участі).

3.В-во (комерціалізація нововве-дення). Це етап впровадження у в-во нового продукту, роз­роблення програми маркетингу і просування новинки на ринок. Інвестиції на цьому етапі теж ризиковані, але їх повністю бере на себе суб'єкт господар-ня, акумулюючи для цього кошти у спеціальних фондах і використо­вуючи позичковий капітал (банківські кредити). Цей етап охоплює кілька стадій:

дослідження ринку: вивчають готовність ринку до сприйняття нововведення; якщо новий продукт ще не відо­мий ринку, оцінюють можливість формування нових спо­живчих потреб, які він може задовольняти; визначають форму просування новинки на ринок, можливість її моди­фікації для окремих його сегментів;

конструювання: формують дизайн новинки з дотриманням естетичних, ергономічних, функціональних ви­мог та з урахуванням преференцій споживачів вибраного сегмента ринку (сучасність, комфортність, вишуканість,компактність, цінові характеристики тощо); розробляють маркетингові заходи для просування товару на ринок;

ринкове планування: визначають обсяги попиту на новий товар, його асортиментний ряд, можливі ринки збуту; оцінюють витрати на виготовлення і прогнозують май­бутні доходи від продажу;

дослідне в-во: налагоджують і відпрацьовують технолог. процес; складають кошторис витрат;

ринкове випробування: здійснюють рекламну кампанію до появи товару на ринку; визначають прогнозну ці­ну; випускають пробну партію товару, оцінюють попит на неї; за необхідності вносять зміни у тактику маркетингу чи дизайн товару;

комерційне в-во: формують портфель замовлень на виготовлення партій товару; укладають угоди з постачальниками; розробляють логістичні схеми; вибира­ють канали збуту; проектують і створюють систему управ­ління в-вом; виготовляють і реалізують продук­цію у запланованих обсягах; відпрацьовують систему уп­равління якістю; вдосконалюють політику ціноутворення і методи стимулювання збуту.

Search:
????????...

Версаль творіння класицизму

критика роману хиба ревуть воли як ясла повнi

хмари скорочено

роман Хиба воли як ясла повни

характеристика Мотри

панас мирний повія скорочено

цікаві факти про Панаса Мирного

за сибіром сонце сходить анотація

текст стройової пісні україни

значення мови в суспільстві?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010