.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Планування і орг-ція створення нового товару. 


Планування і орг-ція створення нового товару.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Нижний колонтитул Знак"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; tab-stops:center 233.85pt right 467.75pt; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU;} span.a {mso-style-name:"Нижний колонтитул Знак"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Нижний колонтитул"; mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:-2; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:994847862;} @list l0:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:*; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0cm; text-indent:0cm;} @list l0:level1 lfo1 {mso-level-start-at:65535; mso-level-numbering:continue; mso-level-text:—; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; mso-level-legacy:yes; mso-level-legacy-indent:12.5pt; mso-level-legacy-space:0cm; margin-left:0cm; text-indent:0cm; font-family:"Times New Roman","serif";} @list l0:level1 lfo2 {mso-level-start-at:65535; mso-level-numbering:continue; mso-level-text:—; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; mso-level-legacy:yes; mso-level-legacy-indent:12.95pt; mso-level-legacy-space:0cm; margin-left:0cm; text-indent:0cm; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-ansi-language:RU;} @list l0:level1 lfo3 {mso-level-start-at:65535; mso-level-numbering:continue; mso-level-text:—; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; mso-level-legacy:yes; mso-level-legacy-indent:12.75pt; mso-level-legacy-space:0cm; margin-left:0cm; text-indent:0cm; font-family:"Times New Roman","serif";} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

Для досягнення комерційного успіху під-ниць­ким структурам необхідно створити товари, які можуть привернути увагу споживачів, незважаючи на існування на ринку безлічі їх аналогів. Нова продукція, яку виводять на ринок, може бути трьох видів:

яка раніше не існувала (СД-диски);

яку раніше виготовляли, але її конструкцію було суттєво змінено (ноутбук замість стаціонарного ПК);

яка має лише новий дизайн (ліки у вигляді аерозолю).

З огляду на це під інноваційним товаром (товаром-інновацією) здебільшого розуміють оригінальні вироби, по­ліпшені варіанти або модифікації існуючих товарів, а та­кож нові марки, що є результатом НДДКР фірми-продуцента.

Інновац. товар (товар-новація) продукт науково-технічної та інновац. д-сті, що пропонує новий засіб чи спосіб (тех­нологію) в-ва товарів і послуг і відкриває для споживача нові сфери задоволення своїх потреб.

Не кожне під-во має достатній фінансовий та інтелектуальний потенціал для створення оригінальних продуктів. Абсолютно нових (піонерних) товарів небагато. За всю історію людства їх налічується лише кількасот.

Оригінальний продукт принципово новий продукт, конструк­тивне виконання та склад споживчих властивостей якого не були відомі раніше. Оригінальність виробу підтверджується виданим на нього патентом або авторським свідоцтвом. Більшість під-в випускає на ринок модернізова­ні, модифіковані або удосконалені вироби. Внаслідок вне­сення поліпшувальних змін у вихідну конструкцію, вони можуть набувати кращих або додаткових споживчих влас­тивостей, що розширює зону їх використання.

Яку б матеріально-речову форму новий продукт не мав, процес його створення передбачає здійснення інновац. д-сті в кілька етапів: генерування ідей, оцінювання та відбір перспективних ідей, розроблення концепції това­ру, розроблення та створення дослідного зразка, пробний маркетинг.

1. Генерування ідей. Задум нових товарів виникає або як наслідок процесу цілеспрямованого пошуку, або випадково. Джерелом можуть бути: інтерв'ю; спостереження на виставках чи ярмарках; звіти і пропозиції торгових аген­тів; дослідження недоліків продукції, що виробляється; вивчення тенденцій у розробленні нових виробів конкуру­ючих фірм; аналіз патентної інформації; з'ясування думок експертів з питань техніки та технології; оцінювання влас­них переваг і слабких сторін.

На етапі генерування ідей істотна роль належить вико­ристанню методів активізації творчого пошуку, які прис­корюють та інтегрують мислення, знання, ерудицію, фан­тазію людини, даючи змогу їй продукувати нові, нестан­дартні ідеї. До них відносять методи інверсії, ідеалізації, ключових запитань, аналогій, фокальних об'єктів, синектики та ін.

Метод інверсії (зворотного руху). Передбачає вико­ристання протилежних існуючому поглядів щодо вирі­шення нової проблеми, Метод інвер­сії широко застосовують на практиці. Наприклад, поєд­нання дешевизни і недовговічності може бути привабливі­шим для покупця, ніж довговічності, але дороговизни.

Метод ідеалізації. Ґрунтується на уявленні про ідеаль­ний спосіб задоволення певних потреб споживача (тобто без витрат).

Метод ключових запитань. Доцільно застосовувати для накопичення додаткової інформації щодо ринкової си­туації, зокрема під час просування нового товару на ринок.

Метод аналогій. Використовується найчастіше спон­танно, коли якийсь факт, предмет чи явище у навколиш­ньому середовищі підказує нове конструктивне чи дизай­нерське рішення нового товару.

Метод фокальних об'єктів. Заснований на перетинанні ознак випадково обраних об'єктів на об'єкті, що розробляється і перебуває ніби у фо­кусі переносу. Цей об'єкт є фокальним.

Синектика. Це своєрідна розумова атака досліджува­ної проблеми (нап-лад, способу модифікації товару чи надання йому нових властивостей) спеціалізованими гру­пами фахівців, інженерів, консультантів, експертів тощо з використанням ними різних аналогій і асоціацій.

2.Оцінювання та відбір перс пек-тивних ідей. Передба­чає оцінювання ідей щодо нового товару з погляду їх сприйняття споживачем. Здійснюється на основі деталь­ного вивчення ринкових потреб:

з'ясовують, хто готовий платити гроші для задово­лення нової потреби, які головні чинники сегментування майбутнього ринку;

вивчають перспективи потреби та альтернативи її задоволення;

аналізують наявність чи відсутність в ідеї соціально-негативних чинників, які можуть зашкодити збуту;

-== вивчають готовність ринку до ідеї нового товару, а також можливості проникнення майбутнього виробу в но­ві сфери використання;

вивчають відповідність ідеї товару загальним галузе­вим тенденціям (ефективність буде тим вищою, чим біль­ше цей відбір спиратиметься на об'єктивні закони техніч­ного розвитку).

Оцінювання перспективності ідей нових товарів має здійснювати група експертів, до складу якої входять маркетологи, економісти та керівники головних підрозділів фірми. За результатами оцінювання всі ідеї нових товарів по­діляють на безперспективні, віддаленої перспективи, перспективні. Останню групу включають у перелік пер­спективних ідей, щодо яких розробляються товарні кон­цепції.

2. Розроблення концепції нових товарів. Вдала концеп­ція нового товару значно підвищує шанси його комерцій­ного успіху. Вона дає змогу сформувати систему орієнти­рів персоналу фірми стосовно того, яким хочуть бачити то­вар споживачі і як цього досягти. Розроблення концепції нового товару базується на комплексному оцінюванні та­ких чинників:

сфери можливого застосування товару, кола його по­тенційних споживачів та їхньої к-сті;

відповідності якісних параметрів товару вимогам визначеного ринкового сегмента;

головних переваг нового товару над можливими товарами-конкурентами;

можливостей суміщення нового товару за технологі­єю та методами реалізації з товарами, що освоєні в-вом;

передбачуваних змін розвитку в системі збуту ново­го товару;

імовірних строків виведення нового товару на ринок;

можливих негативних наслідків в-ва, збуту та використання товару (екологічні, соціальні тощо);

змін у в-ві та збуті, які пов'язані з перехо­дом до випуску нового товару, та величини відповідних витрат;

можливих ризиків, в тому числі ймовірність конку­рування нового товару з тими, що давно виготовляютьсяфірмою (товарний канібалізм);

прогнозованих цін, доходів та прибутків.

3.Розроблення і створення дослідного зразка. На цьому етапі здійснюють проектування товару, його параметрів, дизайну, упаковки, визначають назву або марку товару, виготовляють дослідні зразки, вирішують питання щодо технічного рівня виробу, можливостей його якісного виго­товлення, майбутнього ефективного використання. Тобто під час проектування товару закладають кількісні показ­ники якості:

технічні показники, що відобра-жають ступінь при­датності виробу до викорис-тання за прямим призначенням (надійність, ергономічність (оптимальність) тощо);

економічні показники, які відображають безпосе­редньо або опосередковано рівень матеріальних, трудових і фінансових витрат на створення товару. Саме ці витрати здебільшого визначають нижню межу ціни нового проДукту.

Серед технічних показників головну роль відіграють показники технологічності конструкції нової продук­ції. З ними пов'язані властивості конструкції виробу, що виявляються в оптимізації витрат праці, засобів, ма­теріалів і часу для технічної підготовки в-ва, виготовлення та експлуатації товару.

У процесі проектування виробу важливо забезпечити оптимальне співвідношення між значущістю для спожива­ча окремих його функцій і витратами на їх здійснення. З цією метою можна застосувати метод функціонально-вар­тісного аналізу (ФВА). Метод ФВА — метод комплексного техніко-економічного дослі­дження об'єкта з метою розвитку його корисних функцій при опти­мальному співвідношенні їх значущості для споживача і витрат на їх здійснення.

Проектування продукції передбачає створення відпо­відних конструкторських документів для виготовлення й випробування дослідного зразка (партії) виробу. Тільки після випробування зразка готують робочу конструктор­ську документацію для серійного (масового) в-ва. Випробування здійснюють спершу на стендах виробника, відтак — у реальних умовах.

4.Пробний маркетинг. Здійснюється перед початком повномасштабного в-ва та реалізації продукції. Має на меті вивчення реакції споживачів на новий товар. певна інформація і певне її вико­ристання. Незважаючи на впевненість розробників у привабливості новинки, важливо знати, як її сприйме ринок, чи будуть і як часто будуть її купувати, чи не відмовляться від неї, не розгледівши у ній нових переваг. Для цього виготовля­ють пробну партію товарів, тестування якої в умовах рин­ку дає змогу виявити властивості нового товару в процесі дослідного споживання та оцінити комерційні перспек­тиви його випуску. Якщо результати пробного маркетин­гу позитивні, приймають рішення про запуск нового то­вару у в-во.

Search:
????????...

складний план опису людини

цитатная характеристика чіпки

цитатная характеристика чіпки

цитатная характеристика чіпки

педагогічні погляди дістерверга

класифікація протигрибкових препаратів

реферат філософія мистецтва шеллінга

цитатная характеристика чіпки

моэ ставлення до чипки

рівноприскорений обертальний рух?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010