.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Види попиту. Чинники що впливають на нього 


Види попиту. Чинники що впливають на нього

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Нижний колонтитул Знак"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; tab-stops:center 233.85pt right 467.75pt; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU;} span.a {mso-style-name:"Нижний колонтитул Знак"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Нижний колонтитул"; mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:-2; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:994847862;} @list l0:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:*; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0cm; text-indent:0cm;} @list l0:level1 lfo1 {mso-level-start-at:65535; mso-level-numbering:continue; mso-level-text:—; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; mso-level-legacy:yes; mso-level-legacy-indent:13.4pt; mso-level-legacy-space:0cm; margin-left:0cm; text-indent:0cm; font-family:"Times New Roman","serif";} @list l0:level1 lfo2 {mso-level-start-at:65535; mso-level-numbering:continue; mso-level-text:—; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; mso-level-legacy:yes; mso-level-legacy-indent:13.45pt; mso-level-legacy-space:0cm; margin-left:0cm; text-indent:0cm; font-family:"Times New Roman","serif";} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

За ставленням споживачів до товару розрізняють по­пит прихований, негативний, надмірний, повноцінний, нерегулярний, нераціональний або відсутність будь-якого попиту.

Прихований попит. Відображає неможливість задово­лення потреб споживачів за рахунок наявних на ринку то­варів і послуг; якщо виробники продукції ретельно дослі­джують запити споживачів, така ситуація є імпульсом для розроблення нових товарів.

Негативний попит. Може виникати на стадії просуван­ня нового продукту на ринок; відображає факт його недо­люблювання потенційними споживачами, які намагають­ся уникнути його купівлі (нап-лад, попит на генетично модифіковану продукцію, попит вітчизняних споживачів на мікрохвильові печі на час їх виведення на наш ринок). Для подолання негативного попиту виробники новинки мусять докласти значних зусиль, щоб переконати спожи­вачів у її корисності або нешкідливості.

Надмірний попит. Виникає за умови, коли попит пере­вищує пропозицію. Це дуже сприятлива ситуація для ін-новаторів. Вона дає їм можливість швидко вивести новий товар на ринок, зайняти його значну частку, зміцнивши тим самим свої конкурентні позиції.

Повноцінний попит. Передбачає відповідність нововве­день бажанням споживачів, перехід нововведення в стадію зрілості.

Нерегулярний попит. Характеризується виникненням коливань попиту протягом тривалого часу (сезонні коли­вання, характерні для під-в легкої промисловості), їх необхідно брати до уваги, вибираючи час виведення но­винки на ринок, щоб не опинитися у програшній ситуації, коли попит відсутній.

Нераціональний попит. Йдеться про попит на товари, шкідливі для здоров'я. Якщо новий продукт належить до цієї категорії (наприклад, алкогольні, тютюнові вироби) для його просування необхідна належним чином розробле­на маркетингова стратегія, яка включає різноманітні засо­би стимулювання збуту.

Відсутність попиту. Спостерігається у випадках, коли споживачі, на яких орієнтовано в-во певної про­дукції чи її реалізація, не зацікавлені в ній або не знають про неї. Успіх залежатиме від добре продуманої реклами.

Отже, протягом життєвого циклу попит на один і той самий товар може змінюватися: від прихованого — до над­мірного, від надмірного — до його відсутності. Важлива роль у визначенні величини попиту належить маркетинго­вій службі фірми-інноватора.

Для розробників товару надзвичайно важливим завдан­ням є оцінювання величини попиту на різних стадіях жит­тєвого циклу товару. За цією ознакою розрізняють кілька видів попиту.

Попит на стадії задуму та розроблення новинки (по­тенційний попит). Від правильного визначення його ве­личини залежить ефективність комерціалізації новинки. Якщо прогноз потенційного попиту завищено, доходи від продажу нового товару можуть не покрити витрат на його розроблення та виведення на ринок і фірма-інноватор по­несе збитки.

Потенційний попит попит, що відображає можливості потен­ційних споживачів продукції придбати новий товар за встановле­ними цінами протягом його життєвого циклу.

Величина потенційного попиту залежить від кількості майбутніх споживачів продукції, її ціни і ступеня актуалі­зації потреби, для задоволення якої створюється новинка.

Попит, що формується на етапі виходу нової продукції на ринок. Величина цього попиту значною мірою залежить від попередньої підготовки ринку до сприйняття нового то­вару, особливо якщо він принципово відрізняється від по­дібних чи має здатність задовольняти ті потреби спожива­чів, які ще не актуалізу-валися на час виведення товару на ринок

Попит, що формується на етапі утвердження нової продукції на ринку. Величина цього попиту має бути дос­татньою для того, щоб заохочувати нові групи споживачів

Попит, що сформувався на стадії зрілості інновац. продукції. Він має тенденцію до зменшення, оскільки продукція вже придбана основною масою споживачів

Внутрішні чинники впливу на попит. Вони характери­зують виробничо-торговельну стратегію виробника і вка­зують напрям його дій з метою підвищення попиту на но­вий продукт. До них відносять:

відповідність галузевим стандартам. Стосується пе­реважно продукції технічного призначення, яка потребує відповідного післяпродажного обслуговування (ремонт, для якого потрібні стандартні комплектуючі); у разі нехту­вання стандартами попит значно зменшується;

відповідність тенденціям моди. Має значення не тільки для легко.ї промисловості (одяг, взуття), а й для ін­ших галузей, де важливо враховувати дизайн виробів (годинники, меблі, автомобілі, будинки тощо); якщо вплив модних тенденцій у новинці не взято до уваги, вона не ма­тиме попиту;

висока якість нового продукту. Залежно від свого функціонального призначення забезпечує впевненість спо­живачів у його надійності, корисності, привабливості, під­вищенні ефективності роботи при використанні новації то­що, а значить, підтверджує правильність вибору;

гарантійне та сервісне обслуговування. Підвищує привабливість покупки завдяки додатковим зручностям при її отриманні та в користуванні, що за інших рівних умов підвищує попит;

розмір витрат на наукові дослідження і розробки фірми-інноватора. Достатній їх рівень забезпечує відповід­ність інновації запитам споживачів, що сприяє досягнен­ню очікуваного попиту на неї;

висока швидкість упровадження інновації. Забезпе­чує першість у просуванні новинки на ринок, що гарантує переваги в уподобаннях споживача і відповідно вищий рі­вень збуту, ніж у можливих конкурентів;

транснаціональний рівень галузі (фірми). Чим він вищий, тим ширша зовн. інтеграція галузі, що прис­корює поширення продукції і збільшення попиту на неї;

ціна. Може бути і стимулом для просування товару на ринок, якщо вона прийнятна для споживача, і пере­шкодою для проникнення на нього нових фірм, якщо її рі­вень для них неможливий через високі витрати;

- вибір авторитетного покупця. Він може створити авторитетну думку про дану продукцію, що послужить сигналом іншим для її придбання, а отже, збільшить по­пит на неї;

- використання реклами та інших засобів комунікації для пропагування новинки. Вони ознайомлюють спожива- ча з новинкою ще до виведення її на ринок, формуючи по­пит на неї;

рівень фахової підготовки персоналу під-ва-інноватора. Забезпечує високу результативність роботи на всіх стадіях створення нового продукту та виведення його на ринок, що в кінцевому підсумку забезпечує прогнозова­ний попит на неї.

Зовнішні чинники впливу на попит. Вони характери­зують середовище функціонування під-ва, що ви­готовляє або реалізує інноваційну продукцію. До них на­лежать:

загальний стан ек-ки. Кризові явища в економіці, її нестабільність унеможливлюють належне інвесту­вання інноваційних процесів, що спричиняє зниження попиту на інновації, особливо техніко-технологічного ха­рактеру;

політична ситуація. Цей чинник залежно від виду інновац. продукту може мати різний вектор впливу.Зокрема, політична нестабільність знижує попит на інно­вації у сфері виготовлення товарів широкого вжитку, вод­ночас стимулюючи його для військово-технічної продук­ції, яку реалізують у зонах конфлікту;

правова база інновац. д-сті. Може стиму­лювати створення інновацій та попит на них, а за умов не­досконалості — може зменшувати його;

стан екології. Несприятлива екологічна ситуація в регіоні і жорсткість її державного регулювання є стиму­лом попиту на нову екологічно чисту продукцію;

прискорення науково-технічного прогресу. Спричи­няє швидке моральне старіння великої кількості видів продукції, що обумовлює зростання попиту на інновації;

доходи споживачів. Якщо використання інновації технічного характеру підвищує ефективність роботи її спо­живача, підвищуючи тим самим його доходи, це стимулює зростання попиту на неї;

невизначеність характеру впливу інновації на ре­зультати її використання. Породжується самою сутністю інновацій і є чинником, що знижує попит на неї.

Search:
????????...

словниковий диктант на спрщення слів

не судилось дія 1

Найдавніші пам ятки шумерів,вавілонян,ассірійців

Презентація на тему Експресіонізм

використання струму в медицині

реферат східна та західна патристика

складові їжі

виховний захід з англійської

скласти речення про осінь

Електроні обчислювальні машини першого періоду розвитку?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010