.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Сутність і завдання інновац. політики під-ва. 


Сутність і завдання інновац. політики під-ва.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Нижний колонтитул Знак"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; tab-stops:center 233.85pt right 467.75pt; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU;} span.a {mso-style-name:"Нижний колонтитул Знак"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Нижний колонтитул"; mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:-2; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:994847862;} @list l0:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:*; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0cm; text-indent:0cm;} @list l0:level1 lfo1 {mso-level-start-at:65535; mso-level-numbering:continue; mso-level-text:—; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; mso-level-legacy:yes; mso-level-legacy-indent:12.95pt; mso-level-legacy-space:0cm; margin-left:0cm; text-indent:0cm; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-ansi-language:RU;} @list l0:level1 lfo2 {mso-level-start-at:65535; mso-level-numbering:continue; mso-level-text:—; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; mso-level-legacy:yes; mso-level-legacy-indent:12.95pt; mso-level-legacy-space:0cm; margin-left:0cm; text-indent:0cm; font-family:"Times New Roman","serif";} @list l0:level1 lfo3 {mso-level-start-at:65535; mso-level-numbering:continue; mso-level-text:—; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; mso-level-legacy:yes; mso-level-legacy-indent:13.0pt; mso-level-legacy-space:0cm; margin-left:0cm; text-indent:0cm; font-family:"Times New Roman","serif";} @list l0:level1 lfo4 {mso-level-start-at:65535; mso-level-numbering:continue; mso-level-text:—; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; mso-level-legacy:yes; mso-level-legacy-indent:7.9pt; mso-level-legacy-space:0cm; margin-left:0cm; text-indent:0cm; font-family:"Times New Roman","serif";} @list l0:level1 lfo5 {mso-level-start-at:65535; mso-level-numbering:continue; mso-level-text:—; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; mso-level-legacy:yes; mso-level-legacy-indent:13.25pt; mso-level-legacy-space:0cm; margin-left:0cm; text-indent:0cm; font-family:"Times New Roman","serif";} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

Інноваційна політика форма стратегічного управління, яка ви­значає цілі та умови здійснення інновац. д-сті під-ва, спрямованої на забезпечення його конкурентоспроможності та оптимальне використання наявного вироб. потенціалу.

Інноваційна політика є частиною загальної політики під-ва, яка регламентує взаємодію науково-техніч­ної, маркетингової, виробничої та економічної д-сті в процесі реалізації нововведень. Управління цією взаємо­дією має здійснюватися на основі певних норм і правил, які охоплюють:

організаційні, правові та інші процедури, що визна­чають порядок формування інновац. політики;

фактори, які слід враховувати у процесі її форму­вання;

розвиток функціональних напрямів д-сті під-ва;

механізм реалізації програми інновац. д-сті;

методичні засади оцінювання ефективності інновац. д-сті;

механізм коригування напрямів інновац. д-сті.

Інноваційна політика свідчить про ставлення керів­ництва до інновац. д-сті під-ва, визначає її цілі, напрями, функції та організаційні форми. Вона вті­лена у відповідних планах і програмах: стратегічних, так­тичних та поточних .

Інноваційна політика під-ва повинна враховува­ти особливості тієї галузі, до якої воно належить. Належ­ність до певної галузі значною мірою впливає на можливості стратегічного вибору, обумовленого як рівнем конкуренто­спроможності продукції на світовому ринку, так і конкурен­тними позиціями фірми на внутрішньому ринку. Це, у свою чергу, передбачає формування відповідної інновац. по­літики для забезпечення реалізації обраної стратегії.

Стратегія довгострокова модель розвитку організації, яка приймається для досягнення її стратегічних цілей і враховує обме­ження внутрішнього та зовнішнього середовища.

Стратегію будь-якої організації можна охарактеризу­вати як стратегію наступу, стабільного розвитку, захисну.

Стратегія наступу. Вона передбачає стрімкий розвиток організації: збільшення масштабів в-ва, освоєння нових товарів і послуг, вихід на нові ринки збуту, завоюван­ня міцних конкурентних переваг. Базується на наступально-ризиковому та наступальному типах інновац. політики.

Наступально-ризиковий тип інновац. політики спрямований на піонерне впровадження радикальних ін­новацій, створених фірмою. Як правило, до такого типу стратегій вдаються венчурні (ризикові) фірми, які спеціа­лізуються на створенні нового продукту. Їх інноваційна по­літика відрізняється ризикованістю, великою наукомісткістю створених продуктів, оперативністю упровадження новацій. Головними завданнями інновац. політики наступально-ризикового типу є:

— моніторинг споживчого ринку з метою своєчасного виявлення змін ринкової кон'юнктури;

формування високопрофесійних науково-дослід­ницьких колективів, здатних створювати новий продукт у різних сферах д-сті;

--- стимулювання ініціативності працівників фірми у продукуванні нових ідей;

відбір перспективних ідей і концентрація зусиль на доведенні їх до стадії комерціалізації.

Наступальний тип інновац. політики властивий зазвичай потужним фірмам з власними дослідними лабо­раторіями, відділами, що постійно працюють над створен­ням нових продуктів у відповідній галузі (як, нап-лад, компанія Місгозоіі;), або компаніям, що спроможні виді­лити значні кошти на придбання права на випуск нового продукту в іншої фірми. Завдяки своїм великим фінансо­вим можливостям вони можуть швидко розгорнути масове в-во нового продукту, завоювати значну частку ринку.

Головними завданням інновац. політики насту­пального типу є:

моніторинг споживчого ринку з метою своєчасного виявлення нових запитів споживачів та нових ринкових сегментів;

моніторинг ринку інновацій для оперативного залу­чення тих із них, що можуть бути вигідними для фірми за­раз і у майбутньому;

підтримка д-сті власних спеціалізованих нау­ково-дослідницьких підрозділів;

стимулювання ініціативності працівників фірми у продукуванні нових ідей, орг-ція внутріфірмового під­приємництва;

оцінювання перспективності нових ідей і їх конс­труктивне розроблення та упровадження;

внесення змін у внутрішнє середовище фірми, необ­хідних для швидкого упровадження новацій.

Стратегія стабільності. Вона полягає у підтриманні існуючих розмірів під-ва і напрямів його ділової активності. Як правило, її дотримуються фірми, що виго­товляють продукцію із тривалим стабільним попитом. У цьому разі інноваційна політика має забезпечувати умови для підвищення конкурентосп-сті даної продукції з метою утримання позицій і частки на ринку

Захисна стратегія. Вона спрямована на утримання позицій фірми на ринку і попередження банкрутства. Опи­рається, як правило, на інноваційну політику еволюційно­го типу, однак інновац. пошук (через обмежені фінан­сові ресурси) зосереджується на заходах, що дають змогу скорочувати витрати на випуск продукції з метою знижен­ня її ціни і збереження конкурентоспроможності. Це не тільки заходи щодо зменшення виробничих витрат, а й проекти реструктуризації, спрямовані на підвищення ефективності управлінської д-сті, проекти реоргані­зації роботи допоміжних та обслуговуючих підрозділів то­що. Крім того, інноваційна д-сть спрямовується на відшукування споріднених видів бізнесу, перехід до яких не потребує значних коштів, водночас даючи змогу фірмі ще певний час протриматись на ринку.

Залежно від кон'юнктури ринку і стійкості фінансово­го становища під-ва в межах захисних стратегій виокремлюють:

стратегію скорочення витрат;

стратегію «ліквідації зайвого» (підрозділів чи видів д-сті, які перестали бути рентабельними);

— стратегію диверсифікації (переорієнтації ділової ак­тивності на ін, вигідніший вид д-сті).

Search:
????????...

Белз Ukrainian

Відповідальність за порушення процесу приватизації

Діяльність психологічної служби в системі збройних сил України

пристрої в яких використовують залежність опору

яка тема і основна думка повісті кайдашева сімя

уроки образотворчого мистецтва

Чіпка Вареник - борець за справедливість чи злочинець

радянська психологія

яке символічне значення назви роману Хіба ревуть воли, як ясла повні?

кaртинки ид дощ?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010