.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Організаційні форми інтеграції науки та в-ва. 


Організаційні форми інтеграції науки та в-ва.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Нижний колонтитул Знак"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; tab-stops:center 233.85pt right 467.75pt; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU;} span.a {mso-style-name:"Нижний колонтитул Знак"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Нижний колонтитул"; mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:-2; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:994847862;} @list l0:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:*; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0cm; text-indent:0cm;} @list l0:level1 lfo1 {mso-level-start-at:65535; mso-level-numbering:continue; mso-level-text:—; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; mso-level-legacy:yes; mso-level-legacy-indent:13.2pt; mso-level-legacy-space:0cm; margin-left:0cm; text-indent:0cm; font-family:"Times New Roman","serif";} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

Ефективними організаційними формами співробітниц­тва промислових фірм з вищими навчальними закладами є науково-технологічні центри, технопарки і технополіси. їх розвиток фахівці пов'язують із значними досягненнями і технологічними вибухами за останні роки. Створення та­ких структур означає якісно нове бачення умов реалізації та забезпечення інноваційних процесів і створення спри­ятливого середовища, в якому наукові ідеї перетворюють­ся на унікальну конкурентоспроможну науково-технічну продукцію, здійснюють черговий ривок у галузі новітніх технологій.

Регіональні науково-технологічні центри (РНТЦ). Є засобами формування та здійснення регіональної інновац. політики, спрямованої на забезпечення економічно­го розвитку регіону.

Завдання РНТЦ. Для ефективної інновац. політики необхідно сформувати систему моніторингу інновац. потенціа­лу регіону, створити регіональну систему підтримки і роз­витку інновац. д-сті, координувати д-сть організацій, що здійснюють інноваційну д-сть, спри­яти розвитку інтелектуального та кваліфікаційного по­тенціалу населення регіону. Всі ці питання в компетенції РНТЦ.

РНТЦ можуть вибудовувати свою д-сть, спираю­чись на ті особливості регіону, які для нього є визначаль­ними, забезпечують його випереджальний розвиток. Цим зумовлена різноманітність регіональних центрів. Так, у Німеччині існують переважно засновницькі центри, цен­три інновацій і центри промислової технології.

Засновницькі центри. Це територіальні об'єднання но-востворених під-в (здебільшого обробної промисло­вості й виробничих послуг). їх засновники — комуни, а та­кож промислово-торговельні палати, банки, економічні союзи, університети. Центри координують д-сть ко­мерційних фірм, підтримуючи їх на етапі становлення і сприяючи розвитку тих, які забезпечують краще викорис­тання ресурсного потенціалу регіону. Центр інновацій. Здійснює спільні дослідження з фір­мами, навчає слухачів основам винахідництва та управління інноваціями, організовує нові комерційні фірми на основі ін­новацій.

Центр промислової технології. Має на меті сприяння впровадженню новацій у серійне в-во. Для цього такі центри проводять експертизи, маркетингові досліджен­ня ринку, надають консультації промисловим фірмам та індивідуальним винахідникам щодо окремих питань, по­в'язаних із розробленням і впровадженням новинки.

Університетсько-промислові центри створюють на кошти Національного наукового фонду США при університетах з метою об'єднання ресурсів промислових фірм і наукового потенціалу (кадрового і технічного) університетів. Вони здійснюють переважно фундаментальні дослідження у тих сферах, якими цікавляться фірми-учасниці.

Інженерні центри створюють на базі великих університетів за фінан­сової підтримки уряду для стимулювання розроблення но­вих технологій і досліджують фундаментальні закономір­ності, що лежать в основі інженерного проектування принципово нових, не існуючих у природі штучних сис­тем. Такі дослідження дають промисловості не готову до впровадження розробку, а лише теорію в межах певної сфери інженерної д-сті, яка може знайти застосу­вання на практиці

Технопарки (науково-технічні парки). Створюються промисловими компаніями поблизу університетів. До їх складу входять науково-дослідницькі підрозділи цих ком­паній та створені ними під-ва, які залучають для ро­боти над замовленнями компаній персонал університетів. Завдяки цьому наукові співробітники мають можливість застосувати на практиці результати своїх досліджень.

Технопарк (науково-технічний парк) — компактно розташований науково-технічний комплекс, до складу якого входять наукові ус­танови, вищі навчальні заклади, комерційні фірми, консалтингові, інформаційні та ін. сервісні служби і який функціонує на засадах комерціалізації науково-техніч д-сті.

Основною метою д-сті науково-технологічних парків та інших подібних організац. формувань є:

фінансова та організаційна підтримка інновац. д-сті підприємницьких структур, стимулювання розроблення і в-ва принципово нових високотехнологічних видів продукції, сприяння у впровадженні в практику нових технологій і винаходів;

участь у розробленні, проведенні експертизи, конкур­сах з вибору і реалізації місцевих, регіональних і галузевих програм, які б забезпечували демонополізацію процесів ство­рення та освоєння нових технологій, насичення ринку виробленими на їх основі конкурентоспроможними товарами;

залучення на конкурсній основі суб'єктів малого під-ництва, вітчизняних та іноземних інвесторів до реалізації державних науково-технічних програм і проектів;

підтримка освоєння і впровадження нових техноло­гій і ноу-хау з використанням патентів і ліцензій.

Технополіси. Це найсучасніші форми інтеграції науки і в-ва, що створюють умови для технологічного поштовху, результатом якого є поява значної кількості ін­новацій, що будуть оперативно освоєні в-вом і за­безпечать потужний економічний розвиток регіону і краї­ни загалом.

Технополіси об'єднання наукових, інноваційних, науково-тех­нологічних парків і бізнес-інкубаторів на певній території з метою надання потужного імпульсу економічному розвитку регіону.

Особливе місце в програмах створення і розвитку тех­нополісів відведено університетам і проблемі підготовки кадрів відповідно до вимог технополісу. Вчені та спеціаліс­ти університетів, інших навчальних та наукових закладів залучаються до розроблення основних програм розвитку технополісу, виконують функції консультантів та експер­тів, навчання та перепідготовки кадрів.

Функціонування технополісів, технопарків тощо ство­рює сприятливе середовище для творчої праці та оператив­ного впровадження наукових результатів у в-во, скорочує цикл «наука — техніка — в-во», приско­рюючи тим самим економічний розвиток регіонів і сус­пільства загалом.

Search:
????????...

застосуваня неметалив

порівняльна характеристика Грицька і Чіпки

Що таке соціалізація?????

коротко про гобсека

мета завдання та функції КМСБО

план-конспект бесіди на морально-етичну тему

твир на тему ахилл и гектор

чергування приголосних

КОТАНГЕНС 60

таблиця тригонометричних кутів?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010