.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Види і джерела фінансування інновац. д-сті. 


Види і джерела фінансування інновац. д-сті.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Нижний колонтитул Знак"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; tab-stops:center 233.85pt right 467.75pt; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU;} span.a {mso-style-name:"Нижний колонтитул Знак"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Нижний колонтитул"; mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:-2; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:994847862;} @list l0:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:*; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0cm; text-indent:0cm;} @list l1 {mso-list-id:1386677461; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:372135752;} @list l1:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; mso-level-legacy:yes; mso-level-legacy-indent:9.6pt; mso-level-legacy-space:0cm; margin-left:0cm; text-indent:0cm; font-family:"Times New Roman","serif";} @list l0:level1 lfo1 {mso-level-start-at:65535; mso-level-numbering:continue; mso-level-text:—; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; mso-level-legacy:yes; mso-level-legacy-indent:12.45pt; mso-level-legacy-space:0cm; margin-left:0cm; text-indent:0cm; font-family:"Times New Roman","serif";} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

Інвестиції для фінансування інноваційних програм по­діляють на три групи: прямі, супутні, фінансування нау­ково-дослідних робіт.

Прямі інвестиції. Використовуються безпосередньо для реалізації інновац. проекту. До них відносять ін­вестиції в основні засоби (матеріальні та нематеріальні ак­тиви) і в оборотні кошти.

Інвестиції в основні засоби включають: придбання (чи виготовлення) нового обладнання, в т. ч. витрати на його постачання, встановлення і запуск; модернізацію діючого устаткування; будівництво і реконструкцію будівель і споруд; технологічні пристрої, що забезпечують роботу ус­таткування; нове технологічне оснащення і модернізацію наяв­ного устаткування.

Інвестиції в оборотні кошти забезпечують: нові та додаткові запаси основних і допоміжних ма­теріалів; нові та додаткові запаси готової продукції; збільшення рахунків дебіторів.

Інвестиції в нематеріальні активи найчастіше пов'я­зані з придбанням нової технології (патенту чи ліцензії) і торгової марки.

Супутні інвестиції. Це вкладення в об'єкти, які пов'язані територіально і функціонально з інноваційним об'єктом і які необхідні для його нормальної експлуатації (під'їзні колії, лінії електропередач, каналізація тощо), а також вкладення невиробничого характеру (охорона нав­колишнього середовища, соц. інфраструктура).

Інвестиції я НДР. Вони забезпечують і супроводжу­ють проект. Це насамперед матеріальні засоби (устатку­вання, стенди, комп'ютери і різноманітні прилади), необ­хідні для проведення передпроектних досліджень, а також оборотні кошти, наприклад, для забезпечення поточної д-сті НДІ чи вищого навчального закладу на замовлен­ня під-ва.

Плануючи інноваційну д-сть, слід визначити за­гальний обсяг інвестицій для реалізації інновац. проекту чи програми. Його величина обумовлює комерцій­ну вигідність інновації і має бути врахована при обґрунту­ванні рішення щодо її реалізації.

Загальний обсяг інвестицій — це сума всіх інвести­ційних витрат: прямих і супутніх інвестицій, інвестицій в НДР. Усю сукупність інвестиційних потреб оформляють у вигляді спеціального плану-графіка потоку інвес­тицій.

Джерелами фінансових ресурсів під-ва можуть бути:

власні фінансові кошти і внутрішньогосподарські резерви; -позикові фінансові кошти; -залучені фінансові кошти, одержані від продажу ак­цій, пайових та інших внесків членів трудових колекти­вів, громадян, юридичних осіб; -кошти, що перебувають у централізованому володін­ні об'єднань під-в; -кошти позабюджетних фондів; -кошти Державного бюджету; -кошти іноземних інвесторів.

Власні фінансові кошти під-ва. Використову­ються найчастіше для фінансування невеликих за обсяга­ми робіт інноваційних проектів чи програм (наприклад, впровадження системи стандартів якості, модернізація де­яких видів устаткування, модифікація продукції тощо).

Серед них виокремлюють:

Прибуток і амортизаційні відрахування. Як правило, статутом під-ва передбачено відрахування у фонд розвитку в-ва частини прибутку, що залишається в розпорядженні під-ва після сплати податків, інших обов'язкових платежів і формування резервного фон­ду. Засоби фонду розвитку можна використовувати на оновлення і розширення в-ва, здійснення науко­во-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних проектів і програм, освоєння нових видів конкурентоспро­можної продукції, збільшення власних оборотних коштів та на інші цілі, що сприяють зміцненню матеріально-тех­нічної бази під-ва.

Мобілізація внутрішніх активів. Це джерело з'яв­ляється у процесі підготовки проекту (будівництва чи реконструкції, встановлення обладнання). їх оцінюють за формулою:М=А — Н±К,

де А — очікувані оборотні активи на початок планового пе­ріоду; Н — планова потреба в оборотних активах за період; К — зміна кредиторської заборгованості протягом року. Фінансовий механізм мобілізації полягає в тому, що частина оборотних активів під-ва вилучається із основної д-сті, оскільки ця д-сть уповільнюєть­ся через капітальне будівництво, і витрачається на фінан­сування цього капітального будівництва.

Грошова частина внесків власників під-ва

Включає додаткові внески у статутні фонди власників під­ приємства, які можуть використовуватися для реалізації проекту розвитку тих під-в, чия організаційно-пра­вова форма дозволяє їх залучати (пайові внески членів гос­подарського товариства у статутний фонд).

Залучені фінансові кошти. Є способом збільшення власного капіталу, оскільки не повертаються особам, що їх надали. Формами залучення коштів є емісія акцій, добро­чинні внески спонсорів.

Емісія акцій. Це спосіб залучення інвестицій через до­датковий випуск акцій під-ва. Використовується за наявності в організації потужного науково-технічного потенціалу і доступний лише під-вам, що мають ор­ганізаційно-правову форму закритих чи відкритих акціо­нерних товариств. Поширений в економічно розвинутих країнах. На відміну від інших джерел власних коштів це джерело є платним, оскільки акціонери купують акції, розраховуючи на дивіденди. Недостатній розмір дивідендів може призвести до того, що додатковий випуск акції для фінансування інновац. проекту не буде розміщений.

Доброчинні внески сторонніх осіб (спонсорів). Форму­ються у тому разі, коли інновац. проект має суттєву со­ціальну спрямованість і викликає інтерес у сус-ва, що дає змогу консолідувати частину коштів для його реалізації у формі доброчинних внесків юридичних та фіз. осіб.

Позикові фінансові кошти. Передбачають повернення їх зі сплатою відсотків за користування або без сплати. їх джерелами є кошти бюджетів, позабюджетних фондів, ко­мерційні та інші кредити, іноземні інвестиції.

Кошти бюджетів. До них відносять кошти Державно­го бюджету України, кошти місцевих бюджетів, власні кошти спеціалізованих державних і комунальних іннова­ційних фінансово-кредитних установ. За їх рахунок фінан­сують цільові комплексні програми, фундаментальні та окремі прикладні дослідження, що мають важливе значен­ня для країни і здійснюються переважно спеціалізованими науково-дослідницькими орг-ціями. Бюджетне фінан­сування інноваційних проектів передбачає належне обґрун­тування бізнес-ідеї та її високу оцінку конкурсною комісі­єю у формі безвідсоткових чи пільгових позик.

Позабюджетні фонди фінансування НДДКР і під­тримки інновацій. Використовують з метою забезпечення фінансування загальногалузевих, міжгалузевих і регінальних науково-технічних проектів, а також заходів що­до освоєння нових видів промислової продукції. Такі фон­ди можуть бути створені в міністерствах, у великих містах і регіонах, а також у межах концернів, холдингів, ФПГ.

Довгострокові кредити. Є найпоширенішими джерела­ми фінансування інноваційних проектів. Серед них виді­ляють традиційні (комерційні) кредити і нетрадиційні — лізинг, форфейтинг та франчайзинг), які надаються віт­чизняними та іноземними юридичними особами під борго­ві зобов'язання.

1. Довгостроковий комерційний кредит. Надається натермін реалізації інновац. проекту. Умови кредиту­вання узгоджуються безпосередньо між банком і під-вом-позичальником (суб'єктом кредитування), на що значною мірою впливає перспективність і комерційна при­вабливість проекту, яку банк аналізує у процесі ознайом­лення з бізнес-планом його реалізації, а також фінансовий стан і ділова репутація позичальника.

2. Лізинг. Це довгострокова оренда машин та обладнан­ня. Дає змогу зменшити розмір початкових інвестицій у створенні виробничих під-в чи диверсифікації в-ва.

3. Форфейтинг. Фінансова операція, що перетворює ко­мерційний кредит на банківський. Може використовува­тися для акумулювання фінансових коштів у процесі реа­лізації інновац. проекту, якщо в інвестора бракує коштів для інновацій. Терміни погашення векселів, які при цьому підписує інвестор, рівномірно розподілені у ча­сі, що дає змогу отримати відстрочку по платежах і гаран­тії банку щодо їх забезпечення.

4. Франчайзинг. Є найповнішою фінансовою схемою залу­чення інвестиційних ресурсів в інноваційну д-сть.Передбачає тиражування інновацій завдяки залученню ве­ликого капіталу. Окрім фінансових коштів за договором франшизи, інноваторові можуть бути передані нематеріальні активи (технології, ноу-хау), торговельний знак, імідж фір­ми тощо. Франчайзинг поєднує переваги кредиту і лізингу.

Іноземні прямі інвестицій Залучаються переважно для реалізації масштабних проектів, пов'язаних з технологіч­ним оновленням в-ва, реорганізацією та диверсифі­кацією д-сті тощо.

Search:
????????...

таблиця синусів і косинусів

поривняльна характеристика чипки і грицька

картинки про хліб

структура свідомісті

чіпка борець за справедливість

що таке густина

одісей-символ краси і сили людського характеру

змини у побути та звичаи украинцив

по яких ознаках у лісі можна зорієнтуватися на місцевості

вічливість по-японські твір?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010