.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Моніторинг іновацій і формування інновац. політики. 


Моніторинг іновацій і формування інновац. політики.

Для визначення перспективності новинки і наявності чи відсутності прав інтелектуальної власності на неї здійснюється патентний пошук.
Патентний (лат. раіепііз — відкритий, очевидний) пошук — вив¬чення охоронних документів різних країн з метою виявлення се¬ред них патенту на винахід чи відкриття, аналогічних зробленому чи досліджуваному.
Методика пошуку потрібної інформації ґрунтується на її класифікації. Усю технічну інформацію поділяють на науково-технічну і патентну.
Науково-технічна інформація — це інформація, розмі¬щена в книгах, наукових статтях, депонованих рукописах, звітах про проведені науково-дослідні та дослідно-конструк¬торські роботи, дисертаціях тощо.
Патентна інформація — інформація у поданих, але ще не розглянутих заявках, акцептованих заявках і виданих охоронних документах (па¬тентах, авторських свідоцтвах).
Допомогу в пошуку необхідної науково-технічної літе¬ратури надають різноманітні бібліографічні покажчики. Характер покажчика визначається його тематикою, метою, ступенем повноти та обсягом цитованої літератури. За тематикою покажчики поділяють на галузеві й тема¬тичні. Галузеві покажчики об'єднують літературу з різних галузей знань (техніки, ек-ки тощо); тематичні — охоплюють літературу з однієї теми, питання або предмета. За метою покажчики поділяють на інформаційні та ре¬комендовані. Інформаційні надають можливість відшука¬ти літературу з певної теми. Вони інформують про існу¬вання друкованих праць, але не допомагають вибрати кращу, тому більш придатні для фахівців з глибокими знаннями з певного питання. Рекомендовані не тільки ви¬конують суто інформаційні функції, а й дають змогу піді¬брати потрібну літературу. Вони призначені переважно для людей, що тільки починають працювати над певною темою. Однак до всіх рекомендованих покажчиків літера¬туру включають вибірково.
За способом і повнотою подання інформації покажчики поділяють на бібліографічні, анотовані та реферативні. Бібліографічні покажчики включають тільки необхідні бібліографічні дані. Анотовані, крім бібліографії, подають ще й короткий (анотований) зміст видання. Інколи бібліо¬графічний опис доповнює реферат. Реферативні видання, крім бібліографічного опису, містять короткі реферати. Найпоширенішими серед них є реферативні журнали та серії «Експрес-інформація» з певних галузей знань. У них вміщена інформація у формі розширених рефератів із за¬рубіжних джерел. Однак ці видання мають певною мірою рекламний характер. Особливо обачно слід ставитись до інформації, запозиченої з популярних видань.
Надходження нових патентів на винаходи і корисні мо¬делі систематизується за певними ознаками за допомогою міжнародного патентного класифікатора (МПК) або універ¬сального десяткового класифікатора (УДК). До кожного ви¬находу чи патенту вказують номер авторського посвідчен¬ня чи патенту або номер заявки на патент, дату заявки (дата пріоритету), індекс МПК чи УДК, прізвище та ініціали винахідника чи назву фірми-заявника, формулу винаходу, що відображає його новизну і корисність, а також необхід¬ні для розуміння сутності винаходу креслення і схеми.
Залежно від типу вихідної інформації, взятої за основу пошуку, виділяють тематичний, нумераційний та іменний (фірмовий) пошук.
Тематичний пошук — це пошук інформації за темою досліджень. Здійснюють його за допомогою тематичних вказівників МПК чи УДК. Так, основні галузі технічної д-сті, що увійшли до МПК, поділено на 8 розділів: А — Задоволення життєвих потреб людини; В — Різні технологічні процеси; С — Хімія та металургія; О — Текстиль та папір; Е — Будівництво;Г — Прикладна механіка, освітлення та опалення, дви¬гуни та насоси, зброя і боєприпаси; О — Технічна фізика; Н — Електрика.
Кожен розділ містить 118 класів, 617 підкласів, 6 тис. груп і понад 45 тис. підгруп.
За допомогою МПК можна відшукати потрібну інфор¬мацію про будь-які винаходи певної тематики. Однак сис¬темою МПК користуються не ну національну систему патентної класифікації (НПК), наприклад Канада, Велика Британія, СІЛА. В Україні більше застосовується УДК, який містить десять основних розділів, що позначаються цифрами від 0 до 9. Основні класи системи УДК:
0    — Загальний розділ;1— Філософія;2— Релігія;3— Суспільні науки;4— Зведений клас;5— Математика. Природничі науки;6— Прикладні знання. Медицина. Техніка;7— Мистецтво. Ігри. Спорт; 8— Філологія. Мовознавство. Художня література;9— Краєзнавство. Географія. Бібліографія. Історія.
Нумераційний пошук здійснюють, коли відомий номер охоронного документа і країна патентування. Потрібну ін¬формацію відшукують за допомогою нумераційних вказів¬ників, де номери охоронних документів розташовані в по¬рядку їх зростання. Після виявлення класу МПК чи УДК можна продовжити пошук за тематикою, розміщеною у цьому класі.
Іменним (фірмовим) пошуком відшукують документи, що належать конкретній особі або фірмі. У більшості ви¬падків цей вид пошуку часто є одним із етапів тематично¬го пошуку.
2)    Патентний пошук має бути ретельним. Інколи подібні винаходи можуть бути запатентовані в інших галузях, не обов'язково споріднених, про що свідчить напіванекдотич-ний випадок, що трапився з однією фірмою, яка працює в аерокосмічній промисловості.
Отже, патентний пошук дає змогу інноваційним під-вам визначити наявність чи відсутність продуктів-аналогів і тим самим прийняти рішення щодо типу інновац. політики, яка може бути оптимальною за умов, що склалися.
Процес формування блоків підготовки і оброблення ви¬хідної інформації: 1.Розроблення морфологічної класифікації предметної сфери д-сті фірми; 2Розроблення рубрика тора предметної сфери за допомогою УДК чи МПК. 3.Інформаційний пошук вихідної інформації щодо об’єкта іноваціі; 4.Узагальненя і аналіз результатів отриманої інформації; 5Складання рекомендацій щодо формування інновац. політики фірми для осіб, які приймають рішення.
Якщо аналогів немає, а продукт є перспективним з погляду його сприйняття споживачами, то завданням фір¬ми є його патентний захист і швидке виведення на ринок, що можливо за умов наступальної чи наступально-ризикової інновац. політики. Коли ж патентний пошук за¬свідчив наявність аналога, подальше розроблення іннова¬ції є справою марною, якщо у ній не може бути зроблено таких змін, що гарантують їй непідпадання під дію охо¬ронного документа.
Отже, моніторинг інновацій, який здійснюється як у сфері інноваційних продуктів, створених суб'єктами інновац. д-сті, так і в сфері підприємницької д-сті, дає змогу правильно оцінити тенденції розвитку по¬питу і пропозиції, кон'юнктури ринку і сформувати опти¬мальну інноваційну політику під-ва щодо реаліза¬ції інноваційних програм і проектів.

Search:
????????...

виховні години

інструменти перукаря гребінці щітки

вшршi про паралелограм

прцес інтеграції культури,взємозалежність і взаємодія вірувань,традицій норм, форм виробництва і розподілу.

цитати про сімю

запровадження християнства на руси та його значення

Вправи з обтяженням еспандер на заняттях з учнями молодших класів

виховна до дня покрови

про МСБО 10 критика

Людина в історії філософії?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010