.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Оператори циклу 


Оператори циклу
План конспект уроку з інформатики на тему Тема уроку: |Оператори циклу.|
Мета уроку: Дати поняття про вказівку повторення та її використання при розв.язуванні задач, про типи циклів та їх оформлення мовою програмування Паскаль та мовою блок-схем. Тип уроку: Лекційний.
Теоретичний матеріал:Цикл - це послідовність операторів, що може виконуватися більше одного разу. Він використовується при розв.язуванні таких задач, де необхідно повторити деяку послідовність команд більше одного разу.Відомі два типи команди повторення, що суттєво розрізняються:- цикл з відомою заздалегідь кількістю повторів.- цикл з невідомою кількістю повторів. Оператор повтору for. Цей оператор повторення інакше називається циклом з параметром (або лічильником). Він складається із заголовка та тіла циклу та може бути поданий у двох форматах.1. for <�параметр циклу> := to dobegin<�серія>. end.2. for <�параметр циклу> := downto dobegin<�серія>. end.де S1 і S2 - вирази, що визначають відповідно початкове і кінцеве значення параметру циклу.for.. do - заголовок циклу.<�серія> - тіло циклу. Тіло циклу може бути простим або складеним.Цей оператор забезпечує виконання тіла циклу доти, поки не будуть перебрані всі значення параметра циклу від початкового до кінцевого.Параметр циклу, його початкове і кінцеве значення повинні належати до одного типу даних. При цьому можливо використання будь-якого скалярного типу, крім дійсного, тобто цілого (integer, byte, word, longint), булівського (boolean) та символьного (char). Значення параметра циклу послідовно збільшується при for... to або зменшується при for... downto на одиницю при кожному повторі. Кількість повторів тіла циклу в операторі for можна визначити за наступною таблицею:
В операторі for після do може знаходитися складений оператор, в тілі якого заборонені оператори, що змінюють значення параметра циклу. Після нормального завершення циклу значення параметра циклу дорівнює кінцевому значенню.Цикл може не виконатися зовсім (дивись таблицю), але ніколи не може зациклитись на відміну від наступних двох операторів повторення.Приклад програми з оператором For:Умова задачі. Знайти суму всіх натуральних чисел від 1 до 100.Розв.язок:
Program Example_1.
Uses crt.
Var Sum, i : integer.
Begin
Clrscr.
Sum := 0.
For i := 1 to 10 do
Sum := Sum + i.
Writeln(«Sum = «, Sum).
Readkey.
End.
Оператор повтору repeatНаступний оператор циклу складається з заголовка (repeat), тіла та умови закінчення (until).Формат опису:repeat<�серія>until <�умова>.Умова - вираз булівського типу. Про умови ми з вами вже говорили в темі |Команда розгалуження| і всі особливості їх застосування та оформлення в цій команді нічим не відрізняються від попереднього випадку. В цьому циклі спочатку виконується серія (тіло циклу), а потім перевіряється умова виходу з циклу. Саме тому ця команда повторення інакше називається циклом із післяумовою. Якщо умова виходу з циклу хибна (false), цикл активізується ще раз, якщо результат істинний (true), відбувається вихід із циклу.Мовою блок-схем цей цикл описується наступним чином:
Цей оператор повтору має наступні характерні риси:- використовується у випадках, коди користувачу не відома заздалегідь кількість повторень.- тіло циклу виконується хоча б один раз.- тіло циклу виконується, поки умова хибна false.- у тілі може знаходитися будь-яка кількість операторів без операторних дужок begin... end. - принаймні один оператор у тілі циклу повинен змінювати значення умови, інакше цикл буде виконуватися нескінченно. Для передчасного виходу з циклу можна присвоїти параметру циклу значення, що виходить за діапазон дозволених значень.Приклад програми з оператором Repeat:Умова задачі. Перевірка коректності введення. Дани три числа, що задають величини кутів трикутника. Визначити, чи можна побудувати трикутник, що має задані кути. Якщо ні, примусити користувача ввести інші дані. Розв.язок:
Program Example_2.
Uses crt.
Var a,b,c : real.
Begin
Clrscr.
Repeat
Write(«Введіть довжини сторін трикутника: »).
Readln(a,b,c).
Until (a>0)and(b>0)and(c>0)and(a+b+c)=180.
End.
Оператор повтору whileОператор while аналогічний оператору repeat, але перевірка умови виконання тіла циклу робиться на самому початку оператора, тому цикл інакше називається циклом із предумовою. Формат опису:while <�умова> do begin<�серія>.end.Умова - булівський вираз, а серія - простий або складений оператор. Перед кожним виконанням тіла циклу обчислюється значення виразу умови. Якщо результат являється істинним (true), тіло циклу виконується, у протилежному випадку відбувається вихід із циклу і перехід до першого після while оператору. Якщо перед першим виконанням циклу значення виразу було хибним (false), то тіло циклу взагалі не виконується і відбувається перехід на наступний оператор.Мовою блок-схем цей цикл описується наступним чином
Як і в попередньому випадку, програміст сам повинен подбати про переприсвоєння значення змінної, що визначає умову виходу з циклу, інакше він буде нескінченним.Приклад програми з оператором While:Умова задачі. Дано натуральне число N. Визначити кількість цифр в числі.Розв.язок:
Program Example_3.
Uses crt.
Var N : longint. Counter : integer.
Begin
Clrscr.
Write(«Введіть число: »).
Readln(N).
Counter := 0.
While N > 0 do
Begin
Counter:=Counter+1. {Підрахунок кількості цифр}
N:=N div 10. {Відкидання останньої цифри}
End.
Writeln(«Кількість цифр у заданому числі дорівнює», N).
Readkey.
End.
Домашнє завдання:
Скласт конспект: п.2.3 Задача знайти добуток всіх натуральних чисел від 1до 100.

Search:
????????...

характеристика мартина борули

англійські казки

теорії походження права

Кристалічні та аморфні речовини. Анізотропія кристалів. Кристалічні решітки та їх дефекти. ... У аморфних речовин немає кристалічної структури (скло). Внутрішня будова аморфних тіл наближається до внутрішньої будови рідин, тому їх називають переохолоджени

хронічний пієлонефрит вагітність

базы данних та іх види

регуляція синтезу ферментів

регуляція синтезу ферментів

чіпка - борець за справедливість чи злочинець?

Електронні підручники для 11 класу?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010