.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Робота з розвиваючими програмами. Інформатизація в Україні 


Робота з розвиваючими програмами. Інформатизація в Україні
План конспект уроку з інформатики на тему Тема: Робота з розвиваючими програмами. Інформатизація в Україні
Мета: Ввести поняття інформатизація, інформаційна технологія, засоби інформатизації та розглянути національну програму інформатизації в Україні. Розвинути логічне мислення, інтелектуальні здібності і уміння виділяти головне. Виховати посидючість, зосередженість і уважність.
Конспект уроку:
І Оголошення теми та мети уроку.
ІІ Пояснення нового матеріалу.
У цьому розділі викладаються (цитуються) деякі фрагменти Законів України, які були прийняті у 1998 р. і визначають основні положення Національної програми інформатизації (Програми). В подальшому тексті деякі основні терміни та поняття вживаються у такому значенні:
інформатизація — це сукупність взаємопов.язаних організаційних, правових, політичних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, реалізації прав громадян у суспільстві на основі створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, побудованих на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.
інформаційна технологія — цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.
засоби інформатизації — електронні обчислювальні машини, програмне, математичне, лінгвістичне та інше забезпечення, інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі і мережі зв.язку, що використовуються для реалізації інформаційних технологій.
база даних — іменована сукупність даних, що відображає стан об.єктів та їх відношень у визначеній предметній області.
база знань — масив інформації у формі, придатній до логічної і смислової обробки відповідними програмними засобами.
банк даних — автоматизована інформаційна система централізованого збереження і масового використання даних.
інформаційний ресурс — сукупність документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо).
інформаційна послуга — дії суб.єктів щодо забезпечення споживачів інформаційними продуктами.
інформаційний продукт — документована інформація, яка підготовлена і визначена для задоволення потреб користувача.
проект інформатизації — комплекс взаємопов.язаних мір, як правило інвестиційного характеру, узгоджених в часі, використання визначених матеріально-технічних, інформаційних, людських, фінансових та інших ресурсів, які мають мету створення раніш визначених інформаційних і телекомунікаційних систем, засобів інформатизації і інформаційних ресурсів, що відповідають технічним умовам і показникам якості.
геоінформаційні системи — сучасні комп.ютерні технології, які дозволяють об.єднувати модульне відображення території з інформацією табличного типу.
Обчислювальна та комунікаційна техніка, телекомунікаційні мережі, бази і банки даних та знань, інформаційні технології (IT), система інформаційно-аналітичних центрів різного рівня, виробництво технічних засобів інформатизації, системи науково-дослідних установ та підготовки висококваліфікованих фахівців є складовими національної інформаційної інфраструктури і основними чинниками, що забезпечують економічне піднесення. Як показує досвід інших країн, інформатизація сприяє забезпеченню національних інтересів, поліпшенню керованості економікою, розвитку наукоємних виробництв та високих технологій, зростанню продуктивності праці, вдосконаленню соціально-економічних відносин, збагаченню духовного життя та подальшій демократизації суспільства.
Національна інформаційна інфраструктура, створена з урахуванням світових тенденцій і досягнень, сприятиме рівноправній інтеграції України у світове співтовариство.
В Україні здійснюються певні заходи щодо комплексної автоматизації, електронізації, комп.ютеризації у виробничих і невиробничих сферах: розвивається мережа підприємств приладобудування та електронної промисловості (вони є практично в усіх великих промислових центрах), значна кількість організацій займається розробленням програмних продуктів, існують спеціалізовані науково-дослідні інститути, проектно-конструкторські бюро. Діє система сервісних підприємств, які є складовою інформаційної інфраструктури, але її можливості обмежені.
Наша країна має значний науково-технічний потенціал, фундаментальні досягнення у галузі інформатики. У світі відомі здобутки українських вчених у створенні нетрадиційних архітектур обчислювальних машин і у системному аналізі, моделюванні, оптимізації, створенні штучного інтелекту. Україна досягла певного рівня концентрації наукоємних виробництв. Понад 70 відсотків стратегічних матеріалів для електронної промисловості в Європі було вироблено на українських підприємствах, що зумовлює позитивні можливості у справі інформатизації.
Для підвищення рівня інформатизації необхідно здійснити ряд взаємопов.язаних проектів, спрямованих насамперед на розвиток телекомунікаційного середовища, створення потужних інформаційних ресурсів, у першу чергу соціально-економічного значення (бази даних про населення держави, географічних даних на основі електронного картографування), застосування комп.ютерних інформаційних технологій на всіх рівнях управлінської діяльності.
Індустрія програмних засобів повинна стати базою для створення нових сучасних інформаційних технологій та систем, автоматизованих систем керування різноманітного призначення. Передбачається створення інструментально-технологічних комплексів підтримки розроблення високоякісного і конкурентоспроможного програмного забезпечення, відповідної державної системи оцінки якості, сертифікації програмної продукції. Виробництво програмних продуктів повинно стати самоокупною галуззю економіки, здатною експортувати свою продукцію.
Реалізація Національної програми інформатизації забезпечить:
якісно новий рівень управління державою та суспільством у цілому. сприяння демократизації суспільства, працевлаштування та зменшення рівня безробіття за рахунок створення інтегрованої інформаційної системи Міністерства праці та соціальної політики України, Пенсійного фонду України та центрів зайнятості, впровадження автоматизованої системи обліку, аналізу і моделювання зайнятості населення, надання інформації про робочі місця і професії в різних галузях народного господарства та комерційних структурах і можливості освоєння нових професій.
підвищення ефективності медичного обслуговування та зниження рівня загальної захворюваності населення за рахунок створення державної інформаційної системи епідеміологічного нагляду, створення інформаційно-програмних комплексів госпітального призначення в медичних установах різного рівня, впровадження першої черги комп.ютерних банків знань з питань медицини.
розширення доступності національних і світових інформаційних ресурсів для споживачів за рахунок створення першої черги бібліотечної інформаційно-телекомунікаційної мережі і Національного комп.ютерного банку з базами даних правової, науково-технічної, рекламної та іншої інформації.
підвищення якості навчання на всіх рівнях освіти і підготовки та перепідготовки кадрів за рахунок впровадження автоматизованих систем масового поширення інформації у вищих навчальних закладах, школах на основі спеціальних телевізійних каналів, налагодження випуску навчальної літератури в електронній формі, впровадження методик і програмно-технічних засобів дистанційного навчання.
скорочення термінів наукових досліджень і розробок та підвищення їх якості за рахунок впровадження та експлуатації відповідних автоматизованих систем і міжнародної інтеграції праці.
нарощування експортного потенціалу країни за рахунок створення конкурентоспроможних програмно-технічних засобів інформатизації.
підвищення рівня ефективності боротьби з правопорушеннями, корупцією, організованою злочинністю на основі створення першої черги інтегрованої інформаційно-аналітичної системи правоохоронних органів України та міжвідомчого інформаційно-аналітичного комплексу аналізу і прогнозування рівня злочинності та правопорушень.
підвищення якості маркетингу в усіх сферах виробництва продукції і послуг шляхом створення в галузевих міністерствах інформаційно-аналітичних систем маркетингу і консультативно-інформаційних служб для всіх товаровиробників, ведення в складі Національного комп.ютерного банку баз даних комерційної і рекламної інформації, розроблення автоматизованих багаторівневих систем планування дрібносерійного виробництва в умовах ринку.
розроблення і впровадження базових інтелектуальних технологій введення в комп.ютерні системи графічних документів для формування і ведення баз даних геоінформаційних систем та систем електронного документообігу в органах державної влади різних рівнів і місцевого самоврядування.
Інтегральний ефект, який суспільство отримає від реалізації Програми, полягатиме в узгодженості та підвищенні якості, оперативності інформаційних процесів і послуг і оцінюватиметься не тільки економічними критеріями, а й моральними, етичними та іншими категоріями, підвищенням рівня життя людей.
ІІІ. Закріплення нового матеріалу.
ІV. Підсумок уроку.
1. Що ми сьогодні вивчили на уроці?
2. Для чого це нам потрібно?
3. Де це ми використовуємо у нашому повсякденному житті?
V. Домашнє завдання.
Вивчити конспект уроку.

Search:
????????...

Перша медична допомога потерпілому при утопленні.

розвиток драматургії (М. Старицький, М. Кропивницький, Панас Мирний)

твір-роздум зображення покріпачення україни в романі «хіба ревуть воли, як ясла повні

вірші проупа

інформатика в житті суспільства

закони ману

Характеристика Лавріна

чого навчає нас мольєр

ізопроцеси в газах

список літератури методи і форми діагностики та прогнозування виховного процесу?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010