.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Тестові запитання з музичного викладання 


Тестові запитання з музичного викладання
Тестові запитання з муз.викладання
Основні категорії поведінки:
Освіта, навчання, виховання.
2. Освіта, виховання, самоосвіта,
3. Освіта, самоосвіта, навчання, виховання, самовиховання.
4. Урок, дидактика, навчання, освіта.
2. Виберіть тип нервової системи, який відповідає сангвінічному темпераменту:
Сильний, врівноважений, рухливий.
2. Сильний, врівноважений, інертний.
3. Сильний, неврівноважений, рухливий.
3. Ви прийшли в 5-й клас, де учні не мають належних знань з нотної грамоти. З чого ви почнете перші уроки:
1. Опитування.
2. Із вияснення причин такого стану.
3. Проведете контрольні заміри для виявлення рівня знань.
4. Зацікавите учнів даним видом роботи.
4. Яке з нижче перерахованих завдань музичного виховання в д/с є пріорітетний:
Виховувати любов до музики.
Розвивати в дітей музичні здібності.
Прищеплювати навички з різних видів музичної діяльності.
5. Основні поняття дидактики:
Освіта, виховання, навчання, самоосвіта, принципи навчання.
Освіта, навчання, самоосвіта.
Навчання, освіта, принципи і методи навчання, зміст освіти.
Організаційні форми навчання.
6. Визначити про які якості розуму йде мова нижче:
Вміння швидко оцінювати ситуацію, вільно приймати необхідні рішення, легко переключатися з одного способу вирішення проблеми на інший, з одного способу дій на інший.
Широта розуму.
Глибина.
Критичність.
Гнучкість.
7. Деякі учні старших класів не бажають відвідувати репетиції хору. Ваші дії:
1. Домагаєтесь від адміністрації школи забезпечення
явки.
2. Намагаєтесь через органи учнівського самоврядування
вплинути на них.
3. Зацікавлюєте лідерів даним видам роботи.
Будете вивчати хоровий репертуар на уроках.
8. Що в першу чергу повинен враховувати музичний керівник., відзначаючи зміст музичного виховання в д/с:
Дитячий репертуар.
Завдання музичного виховання.
Вікові особливості музичного розвитку дітей.
Музичні здібності дітей.
9. Основні поняття дидактики:
Освіта, виховання, навчання, самоосвіта, принципи навчання.
Освіта, навчання, самоосвіта.
Навчання, освіта, принципи і методи навчання, зміст освіти.
Організаційні форми навчання.
10. Назвіть тип темпераменту, якому властива така сукупність ознак:
Людина з маловиразною мімікою, спокійна в своїх рухах і в реакції на різноманітні події в навколишньому світі, з стійкою увагою і повільною, плавною зміною настрою:
Меланхолік.
Сангвінік.
Холерик.
Флегматик.
11. Елементи структури уроку:
Склад, зв»язок, макроструктура.
Макроструктура, мікроструктура.
Склад, зв»язок, послідовність.
Склад, зв»язок, цілісність, завершеність.
12. Визначення якого емоційного стану наведено нижче:
довге, стійке і глибоке почуття, яке стало характеристикою особистості:
Настрій.
Стрес.
Афект.
Пристрасть.
13. Український композитор М.Березовський вихованець:
1. Києво-Могилянської Академії.
2. Глухівської співацької школи.
3. Петербурзької придверної капели.
4. Київського вищого музичного інституту.
14. Який вид мистецтва має часовий характер:
Живопис.
Скульптура.
Музика.
Архітектура.
15. Види підготовки вчителя до уроку:
Підготовча, безпосередня.
Попередня, безпосередня.
Попередня, безпосередня, заключна.
Безпосередня.
16. Яку мислительну операцію виконують учні, коли встановлюють схожість та відмінність між предметами та явищами:
Аналіз.
Порівняння.
Узагальнення.
Конкретизація.
17. Ломка голосу /мутація/ переважно у хлопчиків починається у:
1. 6-7 років.
2. 8-1О років.
3. 11-12 років.
4. 14-15 років.
18. Що в структурі музикальності дітей є вродженим:
Музичні здібності.
Сенсорні здібності.
Сприйняття музики.
Задатки.
19. Функції перевірки та оцінки знань, умінь і навичок школярів:
Освітня, виховна, розвиваюча.
Діагностична, контролююча, навчальна.
Контролююча, навчальна, виховна, стимулююча, діагностична.
Навчальна, виховна, контролююча, освітня.
20. В якій з наведених нижче груп перераховані основні компоненти психологічної готовності дитини до навчання в школі:
Мотиваційна, особистісна, психологічна.
Мотиваційна, емоційно-вольова, особистісна.
Мотиваційна, емоційно-вольова, інтелектуальна, особистісна.
Психологічна, особистісна.
21. Види перевірки та оцінки знань, умінь і навичок:
Усна, письмова, графічна.
Попередня, поточна, тематична, підсумкова.
Індивідуальна, тематична, фронтальна.
Поточна, підсумкова, індивідуальна.
22. Визначення якої форми поведінки тварин наведено нижче:
складні природжені дії тварин, за допомогою яких вони задовільняють свої потреби:
Навички:
Інстинкти.
Найпростіші форми інтелектуальної поведінки.
Уміння.
23. Хто основоположник української класичної музики:
1. Л. Ревуцький.
2. В. Барвінський.
3. М. Лисенко.
4. М. Леонтович.
24. Який з перерахованих методів та прийомів із слухання музики найбільш активізує увагу:
Прийом повторного програвання.
Метод «музичних колекцій».
Наочні методи.
Прийом постановки завдання.
25. Визначіть методи навчання за джерелом знань:
Проблемний, частково-пошуковий.
Дослідницький, бінарний.
Розповідь, інструктування, бесіда, лабораторні роботи.
Словесні, наочні, практичні.

26. Психіка дитини розвивається:
В процесі гри.
В різних видах діяльності.
Незалежно від діяльності.
В процесі спілкування.
27. Система музичного виховання Д. Кабалевського основний акцент робить на:
1. Слухання музики.
2. Хоровий спів.
3. Гру на дитячих музичних інструментах.
4. Розвиток вокальних даних.
28. Яку з форм роботи із слухання музики можна рахувати провідною:
Тематичні концерти.
Слухання казок, ілюстрованих музикою.
Відвідування дитячих опер.
Слухання музики на музичному занятті.
29. Кого вважають засновником класно-урочної системи навчання і виховання:
Й. Г. Песталоцці.
Д. Дідро.
Я. А. Коменський.
А. Дістервег.
30. Психіка – це:
Особлива форма певної матерії, яка виражається в здатності цієї матерії відображати навколишній світ.
Властивість всякої матерії, яка полягає в залежності цієї матерії відображати навколишній світ.
Особлива властивість певним чином організованої матерії, яка полягає в здатності цієї матерії відображати навколишній світ.
Дзеркальне відображення навколишньої дійсності.
31. Що таке навчальний підручник:
Основна настільна книга.
Книга, в якій матеріал розширює межі навчальної програми.
Книга, що включає основи наукових знань з певної навчальної дисципліни у відповідності з цілями навчання, встановленими програмою і вимогами дидактики.
Книга, що містить додаткові відомості.
32. Яка з форм поведінки тварин містить у собі діяльність мислення:
Інстинкти.
Навички.
Інтелектуальна поведінка.
Інстинкти, навички.
33. Основне завдання уроків музики:
1. Вивчення нотної грамоти і сольфеджіо.
2. Розуміння класичної музики.
3. Розвиток слуху і голосу.
4. Виховання засобами музики культурного, освіченого,
національно-свідомого громадянина.
34. Із завдань, які реалізуються під час навчання співу, вибрати основою:
Вчити дітей співати на заняттях і поза ними.
Розвивати дитячі голоси, розширюючи діапазон.
Навчити дітей співати чисто і виразно нескладні мелодії природнім голосом.
Вчити дітей розрізняти правильний і неправильний спів.
35. Форми виховної роботи:
Бесіда, лекція, розповідь.
Виховне заняття, КВК, брейн-ринг, класні збори.
Виставка творчих робіт, пояснення.
Урок, гурток, вправа.
36. Знайдіть правильне визначення уваги:
Увага - це зосередженість і спрямованість свідомості на певних об»єктах.
Увага – це вибіркове сприймання об»єктів.
Увага – це форма організації і необхідна умова психічної діяльності людини.
37. Балада, музичний момент, пісня без слів, серенада - жанри, характерні для:
1. Романтизму.
2. Одноголосся.
3. Поліфонії.
4. Віденського класицизму.
38. Який з методів вироблення чіткої дикції найбільш активізує артикуляційний апарат:
Вправи з «Музичного букваря» Н. Ветлучіної.
Промовляння лічилок.
Спів поспівок.
Промовлення слів пісні пошепки.
39. Види батьківських зборів:
Тематичні, індивідуальні.
Загальношкільні, класні, тематичні.
Класні, тематичні.
Класні.
40. Свідоме перенесення уваги з об»єкта на об»єкт називають:
Коливанням.
Відволіканням.
Переключенням.
Розподіл.
41. Освіта – це:
Система навчально - виховних закладів.
Спільна діяльність вчителя і учнів.
Процес оволодіння знаннями, нагромадженими людством.
Сукупність знань, умінь, навичок, вироблених людством і формування на цій основі світогляду, поведінки.
42. Залежність сприймання від попереднього досвіду людини і особливостей – це:
Вибірковість сприймання.
Аперцепція.
Цілісність сприймання.
Константність.
43. Вивчення пісенно-народної творчості доцільне у:
1. І-ІУ класах.
2. У-У І класах.
3. УІІ-УІІІ класах.
4. На протязі всього курсу навчання.
44. Вкажіть з нижче вказаних типів дихання найпридатніший для дітей 5-6 років під час співу:
Ключичне.
Грудне.
Нижньо-реберне (або діафрагмальне).
Змішане (грудне-діафрагмальне).
45. Виховання – це:
Процес оволодіння знаннями, якостями.
Цілеспрямований педагогічний процес, направлений на формування рис, якостей, форм поведінки.
Процес формування соціальних, моральних, естетичних відношень.
Процес оволодіння способами поведінки.
46. Поняття – це форма мислення, що являє собою:
Найповніше відображення предметів і явищ з їх якостями.
Відображення істотних властивостей одного об»єкта чи цілого класу об»єктів.
Відображення об»єктивної дійсності в мовній формі.
Відображення несуттєвих властивостей предмета.
47. Учнів, які навчаються гри на інструменті в музичних студіях, музичних школах доцільно:
1. Звільняти від уранів музики в ЗОШ.
2. Зобов|язати працювати на рівні з усіма учнями класу за
загальною програмою.
3. Використовувати їх знання у процесі роботи із цілим
класом, даючи окремі завдання.
4. Вимагати присутності на уроці, дозволивши займатись
виконанням домашніх завдань а інших предметів.
48. Заняття яким з нижче перерахованих видів музично-ритмічних рухів спонукає дітей до активізації ритмічної творчості:
Музично-ритмічні вправи.
Музичні ігри.
Музично-дидактичні ігри.
Танці.
49. Виховання як загальна та вічна категорія суспільного життя виникло в епоху:
Первіснообщинного ладу.
Рабовласницького ладу.
Феодального ладу.
Капіталістичного ладу.
50. У якому рядку названі тільки почуття:
Гнів, страх, радість, почуття власної гідності.
Любов, незадоволення, спрага, туга.
Совість, ненависть, біль, презирство.
Колективізм, патріотизм, дружба, любов.
51. Який шкільний документ складається на основі навчального плану:
Річний план роботи школи.
Розклад уроків.
План виховної роботи класного керівника.
Навчальна програма.
52. У якому з наведених рядків названі тільки інтелектуальні почуття:
Любов до знань, сум, огида.
Допитливість, радість пізнання, сумнів, впевненість.
Здивування, почуття гумору, совість.
Інтерес, почуття гумору, тривога.
53. Нетривка увага характерна для:
1. Всіх учнів.
2. Учнів молодших класів.
3. Для середнього шкільного віку.
4. Для старших учнів.
54. З якої вікової групи рекомендується навчання гри на музичних інструментах:
Молодша група.
Середня група.
Старша група.
Підготовча група.
55. Що таке дидактика:
Теорія освіти і самоосвіти.
Наука про виховання та навчання.
Теорія і практика освіти і навчання.
Закономірності навчання, його сутність.
56. Вкажіть провідну діяльність молодшого школяра:
Дидактична гра.
Навчальна діяльність.
Соціально-корисна діяльність.
Спілкування з ровесниками.
57. В якому творі Л. Бетховена провідною темою є тема єднання народів:
1. Місячна соната.
2. Увертюра |Егмент|.
3. Симфонія № 5.
4. Симфонія № 9.
58. Який дитячий музичний інструмент найдоцільніше використовувати для розвитку звуковисотного слуху:
Бубен.
Трикутник.
Металофон.
Маракас.
59. Виберіть, в якому рядку вказано методи формування суспільної свідомості:
Приклад, вимога, самозвіт, самоаналіз, покарання.
Гра, доручення, вимога, роз»яснення, бесіда.
Вправляння, привчання, гра, позитивний приклад.
Бесіда, роз»яснення, позитивний приклад, диспут, методи переконання.
60. Яку мислительну операцію виконують учні, коли на основі спостереження повних фактів виводять правила:
Синтез.
Порівняння.
Узагальнення.
Аналіз.
61. Який вид освіти є обов»язковим в Україні:
Початкова (школа І ступеня).
Неповна освіта (школа ІІ ступеня).
Середня загальна освіта (школа І-ІІІ ступенів).
Вища освіта.
62. Вид мовлення, при якому говорить лише одна особа, а інші її сприймають, називається:
Монологічним мовленням.
Внутрішнім мовленням.
Діалогічним мовленням.
Зовнішнім мовленням.
63. В чиїй програмі найбільш об»ємно розроблений інструментарій для дітей:
1. К.Орфа.
2. Д. Кабалевського.
3. В.Огородкова.
З. Кодая, Б. Бартока
64. Хто є засновником першого в світі дитячого садка:
І. Песталоцці.
Ф. Фребель.
М. Монтессорі.
В. Сухомлинський.
65. Етапи засвоєння знань:
Осмислення – запам»ятовування – сприймання – застосування на практиці.
Сприймання – осмислення – застосування на практиці.
Осмислення – сприймання – застосування на практиці – запам»ятовування.
Запам»ятовування, осмислення, сприймання.

66. У яких рядках перелічено лише позитивні вольові якості:
Наполегливість, самостійність, впертість, негативізм.
Цілеспрямованість, сміливість, вередливість, витримка.
Організованість, ініціативність, егоїзм, нестриманість.
Сміливість, цілеспрямованість, наполегливість, дисциплінованість.
67. Типи уроків за В. Онищуком:
Урок – екскурсія, кіноурок, урок узагальнення і систематизації знань.
Вступний, комбінований, урок – повторення.
Урок засвоєння нових знань, урок формування умінь і навичок, урок узагальнення і систематизації, урок застосування умінь і навичок. урок контролю і корекції, різні види комбінованого уроку.
Урок повторення, урок застосування знань, підсумковий урок.
68. В якому з рядків перелічені види діяльності, що включають творчу уяву дітей:
Переказ казки дітьми.
Складання казки.
Продовження оповідання за поданим зачином.
Складання оповідання за малюнками.
69. Який документ в основним документом обліку знань учня:
1. Щоденник.
2. Класний журнал.
3. Календарний план.
4. Поурочний план.
70. Хто являється основоположником методики музичного виховання в д/с:
М. Рушер.
В. Кукловська.
С. Шоломович.
Н. Ветчуліна.
71. В чому суть проблемного навчання:
Формування практичних умінь і навичок.
Розвиток пізнавальних інтересів, творчих здібностей, продуктивного мислення.
Використання теоретичних знань в практичній діяльності.
72. Мрія – це:
Створення в уяві історичної особи.
Створення в уяві бажаного майбутнього.
Образи дійсності.
Фантастичні образи.
73. Який робочий діапазон учнів 5-6 класів:
1. До1 – до2
2. Соль –мі2
3. Сі бемоль – мі2
4. Соль – соль2
74. З чого починається робота над святковим ранком:
З вибору святкового репертуару.
З вибору віршів.
З вибору танців.
Із складання сценарію.
75. В якому документі визначені мета та завдання освіти в Україні на сучасному етапі розвитку держави:
Конституція України.
Закон України «Про освіту».
Статут середньої загальноосвітньої школи.
Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад.
76. Назвіть вид уяви, що має цілеспрямований характер, але не включає вольових зусиль:
Мимовільна.
Довільна.
Післядовільна.
Зовнішня увага.
77. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є:
Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, викладачі, аспіранти.
Вихователі, вчителі, практичні психологи, учні, методисти.
Батьки, діти, вихователі, директор школи.
Представники підприємств, батьківська громадськість, учні, бібліотекар, батьки.
78. За допомогою якого методу вивчаються взаємостосунки в колективі:
Експеримент.
Самоспостереження.
Тест.
Соціометрія.
79. Який жанр вокальної музики носить імпровізаційний характер:
1. Кантата.
2. Романс.
3. Сучасна популярна пісня.
Коломийка.
80. Визначте найбільш ефективний вид діяльності дітей на музичному занятті:
Музично-ритмічні рухи.
Слухання музики.
Співи.
Гра на дитячих музичних інструментах.

81. Які з названих закладів, згідно з Законом України «Про освіту» належать до категорїї вищих:
1. Гімназії, училища, консерваторії.
Коледжі, інститути, професійні училища.
Ліцеї, університети, академії.
Коледжі, інститути, консерваторії, академії, університети.
82. У якому з наведених варіантів дано правильну характеристику творчої уяви:
Творча уява полягає в створенні образів нових, оригінальних об»єктів на основі попереднього досвіду.
Творча уява – це створення образів об»єктів, які до цього не сприймалися.
Творча уява – це створення образів об»єктів на основі їх словесного опису.
Творча уява – створення образів бажаного майбутнього.
83. Які з названих творів написані у формі рондо:
1. Арія Фігаро В.Моцарта.
2. Танець Анітри із симф. сюїти |Пер Гюнт| Е.Гріга.
3.»Елегія| М. Лисенка
4. |Лякрімоза| В.Моцарта.
84. Визначте питання з музичного виховання, яке можна поставити на батьківських зборах:
Розвиток музикальності дітей.
Підготовка музичного керівника до музичного заняття.
Вплив музичного виховання на розвиток особистості дитини.
Творчість музичного керівника і вихователя в складанні сценарію святкового ранку.
85. В якому рядку вказано наочні методи навчання:
Бесіда, опитування, ілюстрування, дослід, робота з книгою.
Листування, використання ТЗН, міркування, спостереження.
Робота з книгою, демонстрування, пояснення, лабораторна робота.
Спостереження, ілюстрація, демонстрація, використання ТЗН.
86. В якій групі правильно вказано види здібностей:
Загальні і соціальні.
Художні, музичні, акторські.
Математичні, загальні, спеціальні.
Акторські, педагогічні.
87. Про яке педагогічне поняття говорить вислів : «де знання в дії»:
Навички.
Уміння.
Мотиви.
Знання.
88. В якому рядку названо тільки афекти:
Бадьорість, сум, задоволення, гнів, радість.
Симпатія, обурення, страх, розпач, такт.
Гнів, розпач, захват, такт.
Жах, лють, розпач.
89. Яка послідовність вивчення ритмічних тривалостей у ЗОШ:
1.
2.
3.
4.
90. Методи музичного виховання – це:
Процес оволодіння знаннями про музику.
Шляхи впливу музичного керівника на особистості дітей.
Взаємодія дорослого і дитини.
Взаємодія педагога і дитини, яка спрямована на загальний музично-естетичний розвиток дитини.
91. Які методи відносяться до групи наочних методів:
Графічні роботи, демонструваня, спостереження.
Демонстрування, спостереження, ілюстрування.
Графічні роботи, вправи, лабораторні роботи.
Вправи, спостереження, демонстрування.
92. Дітям якого темпераменту слід нагадувати приказку: «Поспішиш- людей насмішиш»:
Холеричного.
Флегматичного.
Меланхолічного.
Сангвінічного.
93. Хто із українських співачок перша досягнула вершин світової слави:
1. Б.,Руденко.
2. С.Крушельницька.
3. О. Мірошніченко.
4. Т.Повалій.
94. Методи навчання – це:
Процес оволодіння елементарними музичними знаннями.
Оволодіння практичними навичками.
Дія педагога, спрямована на розвиток музичних здібностей.
Взаємини педагога і дітей, які дають змогу дитині засвоїти знання про музику, оволодіти навичками і вміннями, розвивати музичні здібності.
95. Система естетичного виховання – це:
Позакласна робота.
Уроки музики, образотворчого мистецтва, позашкільна робота, естетична побутова обстановка.
Позашкільна робота, факультативні заняття.
Естетика побуту, позашкільна робота.
96. Почуття – це:
Ставлення людини до навколишньої дійсності.
Переживання людиною свого ставлення до об»єктивного світу.
Переживання і усвідомлення виразних рухів.
Переживання людиною свого ставлення до потреб.
97. Нестандартні форми організації навчання:
1. Урок, екскурсія, кіноурок, робота з підручником.
Урок-щастя, бліц-урок, урок рольової гри, урок-змагання.
Урок-аукціон, інтегрований урок, дискусія, комбінований урок.

98. Який вид мислення переважає у композитора:
Наочно-образне.
Емоційно-образне.
Словесно-логічне.
Абстрактне.
99. Де відбувся перший фестиваль «Червона Рута»:
В Чернівцях.
В Запоріжжі.
В Харкові.
В Львові.

100. Від чого залежить вибір методів і прийомів:
Джерела інформації.
Типів та видів занять.
Видів музичної діяльності.
Типів та видів занять, віку дітей, джерела інформації, виду музичної діяльності, досвіду музичного керівника.

Search:
????????...

Соціологічні концепції парсонс

Хиба ревуть воли як ясла повни характеристика христи

вирши про лiкарськi рослини по украинской мови

читати весілля фігаро скорочено

не судилось старицький Критика

побут і звичаї українців

презентація з вікіпедія

матеріал по темі Формування здорового способу життя молодших школярів

тьонніс

сюжет і сюжетна лінія?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010