.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Переклад прийменникових конструкцій з англійської на українську мову - ПЕРЕКЛАД ПРИЙМЕННИКОВО-ІМЕННИКОВИХ ФОРМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 


Переклад прийменникових конструкцій з англійської на українську мову
Національний університет |Києво-Могилянська Академія|


Департамент Комп«ютерних Технологій

Кафедра інформатики

Переклад прийменникових конструкцій з англійської на українську мову


Лабораторна робота з курсу|Лінгвістичне забезпечення інтелектуальних систем|за осінній триместр 1999/2000 н. р.студентів ДКТ-5
Підгорного Свєтослава,Сігаєвої Марини



Викладач:доц. Штерн Ірен Борисівна

Київ2010

Зміст
Зміст 2
Завдання 3
Концепція 3
Тестовий матеріал 8
Змістовний опис основних процедур 9
Знаходження прийменника 9
Визначення меж прийменникової конструкції 9
Пошук серед усталених прийменникових
конструкцій та ідіом 10
З«ясування лексичної категорії головних слів
у складі |хазяїна| та |слуги| 10
Переклад 10
Синтез 11
Алгоритмічна репрезентація 12
Програмна реалізація 13
Література 15


Завдання
Розробити концепцію автоматичного перекладу прийменникових конструкцій з англійської на українську мову. Зокрема, зазначити особливості такого перекладу для технічних текстів. У навчальних цілях зробити спробу програмної реалізації концепції. Зазначити найактуальніші проблеми, що виникають на етапах теоретичної та практичної реалізації перекладу. Якщо можливо, віднайти шляхи їх подолання.
Концепція
Оскільки, прийменник – це службове слово, що вказує на відношення між словами в реченні чи словосполученні, то, зрозуміло, що коректний переклад цих слів можливий лише з врахуванням ролі прийменника. Тому доцільно виділити прийменникову конструкцію, як окрему одиницю перекладу. Під виразом прийменникова конструкція будемо розуміти прийменник із |залежними| від нього словами. При цьому назвемо |хазяїном| – слово чи словосполучення, від яких йде логічний зв«язок до прийменника, а |слугою| – слово чи словосполучення, до яких йде зв«язок від прийменника. Наприклад, у реченні |Клас Choice буде використано при подальшому створенні меню|, |хазяїном| є вираз |буде використано, а |слугою| – словосполучення |подальшому створенні|. Найуживанішим |хазяїном|, як в англійській так і в українській мові, є дієслівникова або іменникова конструкція, а |слугою| – іменникова або займенникова. Першим кроком роботи і є визначення меж прийменникової конструкції. Досить вдалий алгоритм пошуку прийменникових конструкцій наведено у праці Грязнухіної (2). У цій роботі описано принципи пошуку прийменникових конструкцій у російському технічному тексті. Спочатку проводиться пошук |слуги|, що значно легше, а потім, спираючись на ознаки та характеристики |слуги| та самого прийменника, проводиться пошук |хазяїна|. На жаль, є певні перешкоди для того, щоб застосовувати алгоритм Грязнухіної до англійського тексту. Зокрема, в англійській мові значно ускладнюється пошук |слуги|, оскільки на відміну від російської та української мови прийменник може бути повністю відірваним від прийменникового додатка (|слуги|), та стояти в кінці речення чи інфінітивного звороту. І тут потрібно враховувати, щонайменше, три випадки, що вимагають такого розташування прийменнику:
У кінці прямих та непрямих запитань, якщо вони належать до займенників who (whom), what, which або до прислівника where: What are they talking about? I want to see who it belongs to.
Прийменник здебільшого ставиться в кінці означально-підрядних речень, якщо він належить до сполучників whom, which: The poem which you are talking about was written in the war years.
Прийменник ставиться в кінці речення з дієсловом-присудком у пасивному стані, якщо підмет відповідає прийменниковому додатку відповідної активної конструкції: This fellow is very much talked about.
|Хазяїн| в англійській мові, навпаки, знаходиться простіше: загалом він не може бути сильно відірваний від прийменника і займає предприйменникову позицію (в російській мові лише 76% |хазяїв| займають предприйменникову позицію, а інші – постприйменникову, що значно ускладнює їх пошук).
Ще один спосіб знаходження прийменникової конструкції полягає в тому, щоб не відокремлювати процедуру її пошуку від загального синтаксичного та семантичного аналізу тексту. Тоді, у процесі аналізу за певними алгоритмами буде визначено синтаксичну та семантичну структуру тексту. Спираючись на таку структуру та враховуючи зазначені особливості англійських прийменникових конструкцій, буде значно легше визначити прийменникову конструкцію й віднайти головне та залежні слова у складі |слуги| і |хазяїна|.
Наступний крок роботи. Після того, як тим чи іншим методом визначено прийменникову конструкцію з усіма її характеристиками, настає черга безпосередньо перекладу. В англійській мові прийменники, як правило, багатозначні, тому в різних контекстах можуть перекладатися різними українськими прийменниками:

The plate is on the table. – Тарілка на столі.
He was here on Monday. – Він був тут у понеділок.
A lecture on physics. – Лекція з фізики.
A lecture on Shakespeare. – Лекція про Шекспіра.
It depends on you. – Це залежить від тебе.

Щоправда, в технічних текстах ця багатозначність майже зникає, так прийменник on найчастіше має значення на.
Отож, для того, щоб коректно перекласти прийменник необхідно проводити аналіз контексту. І, вже потім, після аналізу лексичного значення всієї прийменникової конструкції, і пошуку її серед усталених мовних форм та ідіом, робити висновки щодо перекладу. Усталених прийменникових конструкцій (так званого сильного управління) |хазяїн + прийменник| та |прийменник + слуга| в англійській мові чимало. Слід враховувати всі можливі варіанти:

Adjective + preposition excited about, worried about, angry about. good at, bad at, clever at. surprised at/by, shocked at/by. famous for, well known for. different from/to, interested in. afraid of, proud of, full of, tired of. similar to, married to. etc.
Noun + preposition example of. a reply to, an answer to. a difficulty in something, a difficulty with someone. attitude to. etc.
Preposition + noun for example. in my opinion. on TV (the radio). etc.
Verb + preposition apply for. belong to. listen to. shout at. depend on. die of. speak to. talk to. smile/laugh at. wait for. write to. etc.

Крім того, дієслова, які з різними прийменниками мають різні значення, як-то:

look
come

at
дивитися на
нападати

for
шукати
заходити за

into
заглядати
вступати в

on
спостерігати
з«являтися (на сцені)

over
не помітити
переїжджати

round
озиратися
заходити ненадовго

through
проглядатищо-небудь
залишатися в живих

upon
вважати за
наштовхнутися

І, якщо зміна прийменника змінює значення дієслова в межах певного лексичного поля, то, наприклад, ідіоми з тими ж дієсловами можуть мати абсолютно несподіваний смисл: to look at home – звернутися до свого сумління, to come to the wrong shop – звернутися не за адресою.
Останній етап – синтез української прийменникової конструкції. Найбільша проблема полягає в тому, що в англійській мові відношення між словами передаються лише через прийменник, а в українській – через відмінникові закінчення або відмінникові закінчення та прийменник. При цьому деякі прийменники, як то: of, by, at, from, off, on тощо, можуть взагалі не перекладатися, а лише вимагати певного відмінку: the center of the city – центр міста (род.в.). the texts in this book – тексти цієї книги (род.в.). the word from Lesson 5 – слова 5 уроку (род.в), it is made by me – це зроблено мною (ор.в.). До того ж, навіть якщо ми вже визначили правильний переклад прийменника, залишається проблема, як визначити необхідний відмінок узгодженого з ним |слуги|. Справа в тому, що деякі прийменники в різних ситуаціях можуть вимагати різних відмінків:
в/у: знахідний < місцевий.
на: знахідний < місцевий.
з: родовий < орудний, знахідний (0%).
про: знахідний.
за: знахідний > орудний.
під: знахідний < орудний.
по: місцевий > знахідний.
Знаки порівняння означають частоту вживання прийменників, 0% – означає, що даний прийменник з таким відмінком у наукових текстах майже не вживається. Оскільки вживання того чи іншого відмінку залежить головним чином від головного слова в конструкції |хазяїна|, то визначити таку неоднозначність, можна, наприклад, задавши у словнику необхідні дані: хазяїн + прийменник + відмінок слуги. Можна також орієнтуватися за лексичним значенням прийменникової конструкції.
Тестовий матеріал
Для тестування програми, що буде реалізувати описану концепцію, візьмемо уривок технічного тексту про периферійні пристрої комп«ютера. Уривок містить 61 слово, 8 прийменникових конструкцій, що включають прийменники between, from, to, in, on. Один з прийменників входить в склад ідіоми keep in mind. Представлені такі усталені прийменникові конструкції, як: difference between, to connect to:
|The difference between a serial and parallel printers is how information is passed from the PC to the printer. Your printer may have the ability to run in parallel or serial mode. But keep in mind that if you plan to connect a mouse to the system, you may need the serial connection on your PC.|
Цей уривок звичайно не відбиває всіх особливостей англійських прийменникових конструкцій, але здається нам достатнім та наглядним у межах навчального експерименту, що ми проводимо.
Змістовний опис основних процедур
Знаходження прийменника
Шукаємо прийменник, перевіряючи за словником кожне зі слів речення, чи не є воно прийменником. Особливу увагу приділено прийменнику to, оскільки при такому підході всі частки to буде визначено як прийменники. Тому введено додаткову перевірку, чи не йде після слова to дієслівна конструкція. Якщо – так, то дане слово частка, якщо – ні, то прийменник.
Визначення меж прийменникової конструкції
Найкращим здається варіант комплексного визначення меж прийменникової конструкції, при якому цей процес нерозривно пов«язаний з семантико-синтаксичним аналізом всього тексту. Але подібний аналіз вимагає окремого дослідження, тому не входить в рамки даної роботи. При програмній реалізації концепції перекладу прийменникових конструкцій ми лише спрощено емулюємо роботу цієї процедури. Структура нашої програми дозволяє безболісно відкинути цю процедуру в майбутньому, якщо дані про межі прийменникової конструкції будуть надходити вже безпосередньо після комплексного визначення семантико-синтаксичної структури всього тексту у реальній системі автоматичного перекладу. Зазначимо, що спрощений алгоритм знаходження прийменникової конструкції не витримує ніякої критики, і був використаний лише в навчальних цілях. Дія алгоритму полягає в тому, що після знаходження прийменника, за |хазяїна| приймається перше повнозначне слово, що стоїть перед прийменником, а за |слугу| перший іменник або займенник, що стоїть після прийменника.
Пошук серед усталених прийменниковихконструкцій та ідіом
Потрібно сформувати словник ідіом та усталених прийменникових конструкцій. Можна поєднати такий словник з основним словником, коли до кожного слова подаються всі ідіоми та конструкції, в яких воно вживається, але це дещо ускладнить пошук. Якщо конструкцію знайдено, переходимо до перекладу та синтезу.
З«ясування лексичної категорії головних сліву складі |хазяїна| та |слуги|
У даному випадку йдеться про узагальнене лексичне значення |хазяїна| та |слуги|, які допоможуть правильно визначити переклад прийменника та відмінок, який він вимагає. Можна виділити такі найбільш загальні категорії, як: простір, час, причина, походження, відношення, авторство тощо. Необхідна інформація вилучається з словника.
Переклад
Якщо прийменникову конструкцію не було знайдено серед усталених форм та ідіом, то перевіряємо на збіг, категорії |слуги|, |хазяїна| та можливі категорії прийменника. Якщо збіг є, видаємо переклад прийменника разом з відмінком, який він вимагає. Якщо ж збігу немає, то видаємо найбільш вживаний варіант. У випадку, коли прийменникова конструкція знайдена серед ідіом або усталених форм, видаємо відповідний їй переклад. Якщо при цьому залишився невідомим відмінок, узгоджуваного з прийменником слова, знаходимо його, спираючись на лексичні категорії, як було описано вище.
Синтез
Синтезуємо українську прийменникову, конструкцію на основі даних, отриманих на етапі перекладу, та синтаксичних таблиць з інформацією про відмінникові закінчення.
Алгоритмічна репрезентація
Тут представлено блок-схему програми автоматичного перекладу прийменникової конструкції.

Програмна реалізація
Програму перекладу прийменникової конструкції написано на мові C++. Вибір мови програмування зумовлено об«єктною орієнтацією даної мови, а тому більшими можливостями завдяки інкапсуляції, наслідуванню та поліморфізму. На вхід програми подається англійській текст, на виході – його переклад. Принцип роботи програми базується на блок-схемі, але з деякими відмінностями. Так до всіх слів, які не входять у прийменникову конструкцію, застосовується звичайний послівний переклад, аби хоча в деякій мірі передати загальний смисл тексту. За браком часу нереалізовано відмінювання прийменникових додатків, спрощено деякі процедури аналізу та перекладу. На екран виводиться основний словник, вхідний та вихідний тексти. Допоміжні словники та таблиці на екран не виводяться, оскільки вони будуть незрозумілими та нецікавими пересічному користувачу, та зменшать наглядність роботи програми. Цифри в основному словнику означають частини мови (1 – іменник, 2 – займенник, 3 – прикметник, 4 – дієслово, 5 – сполучник, 6 – прислівник, 7 – прийменник, 8 – артикль).
Результат роботи програми:
--------------------------------------------------------------
Vocabulary:
0: i
я
2

1: you
ти
2

2: do
pобити
4

3: love
кохати
4

4: part
частина
1

5: of

7

6: put
класти
4

7: the

8

8: computer
комп.ютер
1

9: on
на
7

10: table
стіл
1

11: difference
відмінність
1

12: between
між
7

13: a

8

14: serial
послідовний
3

15: printer
принтер
1

16: and
та
5

17: parallel
паралельний
3

18: is
бути
4

19: how
як
2

20: information
інформація
1

21: pass
передавати
4

22: from
з
7

23: PC
ПК
1

24: to
до
7

25: may
може
4

26: ability
можливість
1

27: run
запускати
4

28: or
або
5

29: mode
режим
1

30: if
якщо
2

31: choice
вибір
1

32: but
але
5

33: keep
тримати
4

34: in
в
7

35: mind
розум
1

36: that
що
5

37: plan
планувати
4

38: connect
з.єднувати
4

39: mouse
миша
1

40: system
система
1

41: need
потребувати
4

42: connection
зв.язок
1

43: your
твій
2

44: it
він
2

45: have
мати
4

There are 61 words
The difference between a serial and parallel printers is how information is passed from the PC to the printer . Your printer may have the ability to run in parallel or serial mode . But keep in mind that if you plan to connect a mouse to the system , you may need the serial connection on your PC .
відмінність між послідовний та паралельний принтер(орудний) бути як інформація бути передавати з ПК(родовий) до принтер(родовий) . твій принтер може мати можливість запускати в паралельний або послідовний режим(місцевий). але пам«ятати що якщо ти планувати з.єднувати миша(родовий) до система(родовий) , ти може потребувати послідовний зв.язок на твій ПК(знахідний).

Література

Словник труднощів української мови. За ред. С. Я. Єрмоленко. – К.: Рад. шк., 1989.
Грязнухина Т. А. Анализ предложных связей в научном тексте, 1985.
Український правопис. За ред. О. А. Дітель. - К.: Наук. думка, 1993.

Search:
????????...

графічний редактор paint створення растрових зображень(конспект уроку)

Галузева структура світового господарства невиробнича сфера

конспекти з истории педагогики

Морально-релігійний зміст повчання В Мономаха

конспекти з истории педагогики

конспекти з истории педагогики

конспекти з истории педагогики

мистецтво скоморохів українського театру

образ прометея лесі українки

конспект уроку на тему Вікно команди Знайти



?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010
��������...