.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Перинатальна патологія у новонароджених на сучасному етапі 


Перинатальна патологія у новонароджених на сучасному етапі

Реферат на тему:
ПЕРИНАТАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ
У НОВОНАРОДЖЕНИХ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

В останні 5 років відбулися значні зміни у формуванні перинатальної патології у новонароджених. Значно збільшилась (на 29,5 %) захворюваність новонароджених, яка в 1998 році досягла рівня 260 на 1000 народжених живими (за даними акушерських стаціонарів). Зростання перинатальної патології у новонароджених зумовлено рядом факторів. У першу чергу, це стан здоров.я жінок. Встановлено прямий кореляційний зв.язок між зростанням частоти і тяжкості екстрагенітальної патології у їх новонароджених.
Останнім часом збільшилась питома вага ускладнень вагітності (зокрема анемій, гестозів), пологів, що зумовлено впливом несприятливих екологічних, медико-соціальних та біологічних факторів. Більш повному виявленню захворювань у плода та новонародженого сприяло впровадження в жіночих консультаціях, акушерських стаціонарах сучасних методів пре- й постнатальної діагностики. Відповідну роль відіграли організаційні заходи, спрямовані на більш повне забезпечення відділень новонароджених кваліфікованими лікарями-неонатологами, діагностичним та лабораторним обладнанням.
Виявлено чітку залежність між рівнем кваліфікації медичного персоналу та кількістю виявлених захворювань у новонароджених перших 7 діб життя.
Впровадження сучасних методів діагностики та лікування плода і новонародженого в перинатальному періоді дозволили за останні 5 років знизити перинатальну смертність на 8,7%, ранню неонатальну — на 10,6%, незважаючи на значне зростання виявлених захворювань у новонароджених.
У структурі захворюваності новонароджених раннього неонатального періоду найбільш значною (понад 30%) е внутрішньоматкова гіпоксія плода та асфіксія новонароджених, рівень якої зростає з кожним роком і в 1998 році становив 112,6%о. Високий рівень даної патології у новонароджених свідчить про недостатність заходів, спрямованих на охорону плода в анте- та інтранатальному періодах. Це підтверджується стабільною тенденцією зростання кількості дітей, у яких при народженні діагностується, високим упродовж останніх років залишається показник захворюваності новонароджених на синдром дихальних розладів, недостатньо впроваджуються сучасні методи його профілактики, залишається високим рівень невино-шування вагітності.
Впровадження та удосконалення методів пренатальної ультразвукової діагностики забезпечили тенденцію до зменшення питомої ваги природжених вад розвитку в структурі захворюваності новонароджених.
Серед причин смертності дітей раннього неонатального періоду синдром дихальних розладів займає перше місце (33,4%), вади розвитку — друге (25,3%), внутрішньоматкова гіпоксія плода й асфіксія новонароджених — третє (12,1%). Вдвічі за останній період зменшились втрати новонароджених від пологового травматизму, гемолітичної хвороби новонароджених.
Пропонується комплекс заходів, спрямованих на запобігання перинатальній патології та втраті новонароджених у ранньому неонатальному періоді.

Search:
????????...

визволення Донбасу після 2 світовой

загальні поняття про адміністративну відповідальність неповнолітніх бесіди

сімейне психологічне консультування моделі типи

революція в Росії причини

ВИСЛІВ ПЛУТАРХА ПРО ВІДПОЧИНОК

Pagemaker опис

Споживач як основний суб*

шум листя твір

Коротко про Чіпку

миттєва швидкість формула?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010