.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Завдання з соціології 


Завдання з соціології
Завдання 1.

Теоретична частина

Дайте визначення соціології як науки.
Що таке соціальний статус та соціальна роль? Як ці поняття пов»язані між собою.
Охарактеризуйте опитування та його види.

Практична частина

Виходячи із сутності кожної стадії розвитку людства, за законом О.Конта, - теологічної, філософічної та позитивної, - поміркуйте, на які століття приходиться кожна з них. Відповідь обґрунтуйте.
І-ша стадія – теологічна ___________ століття
ІІ-га стадія – філософічна __________ століття
ІІІ-тя стадія – позитивна ___________ століття.


Завдання 2.

Теоретична частина

Що є предметом і об»єктом вивчення соціології?
Охарактеризуйте основні тими сім»ї.
Що таке соціальний експеримент і які існують вимоги до його проведення ?

Практична частина
Як на вашу думку, в якій половині життя людина засвоює більше соціальних ролей та культурних норм? В першій чи другій?


Завдання 3.

Теоретична частина

Назвіть і розкрийте зміст основних функцій соціології.
Назвіть і поясність основні групи методів керівництва трудовим колективом.
Метод спостереження: види спостереження та їх місце у соціології.

Практична частина

Розглянемо два процеси:
а) вчений емігрує до іншої країни, в якій йому надають кращі умови для наукової роботи.
б) вчений емігрує з науки і переходить до комерційної сфери заради підтримання матеріального благополуччя сім»ї.
На ваш погляд, який з двох процесів означає:
А. Втрату для науки.
Б. Втрату для країни.
Завдання 4.

Теоретична частина

Чим різняться між собою теоретична і прикладна соціологія?
Розкрийте суть і зміст групового конфлікту.
Назвіть основні вимоги до анкетування як методу збирання соціологічної інформації.

Практична частина

Порівняйте психологію поведінки підлітків і людей похилого віку. Що між ними спільного? Кому в більшій мірі властива агресивність? Хто більше, а хто менше терплячий до оточуючих? Хто вимогливіше ставиться до своїх власних вчинків? Хто відчутніше реагує на критичні зауваження на свою адресу? Хто амбіційний?Завдання 5.

Теоретична частина.

Які об»єктивні фактори зумовили становлення соціології як самостійної науки?
Які існують засоби профілактики та вирішення конфлікту?
Охарактеризуйте метод аналізу документів.

Практична частина.

Філософія, як відомо, намагається дати відповіді на питання:
«В чому сенс життя?»
«Заради чого ми живемо?»
На які питання намагається дати відповідь соціологія?Завдання 6.

Теоретична частина.

Дайте визначення сім»ї та шлюбу.
Стилі керівництва та їх роль у мотивації праці.
Розкрийте поняття соціометрії та її роль у вивченні міжособових відносин.

Практична частина.

Вам необхідно дослідити причини розлучень в N- регіоні. Якими знаннями необхідно оволодіти, щоб провести це дослідження?

Завдання 7.

Теоретична частина

Охарактеризуйте основні типи сім»ї.
Що ви розумієте під поняттям «інтергруповий конфлікт» і «інтрагруповий конфлікт»?
Дайте характеристику методу експертних оцінок у соціологічній практиці і яка їх роль у прогнозах?

Практична частина

Наведіть приклади соціальних фактів:
а) із власного життя.
б) із життя України.

Завдання 8.

Теоретична частина

Що вивчає соціологія сім»ї?
Розкрийте зміст поняття «соціальна напруженість».
Які існують найпоширеніші види соціологічних досліджень?

Практична частина

Маємо два визначення:
Х – це люди, що примусово покинули свою країну.
Y – це люди, які за власним бажанням покинули свою країну.
Нижче подано соціально-демографічні поняття, з яких необхідно вибрати ті, що підходять кожному визначенню:
а) емігранти -
б) мігранти -
в) туристи -

г) біженці -
д) мандрівники -
е) дисиденти -

є) іноземці -
ж) переселенці -
з) дипломати -

Завдання 9.

Теоретична частина.

Що ви розумієте під структурою сім»ї?
Розкрийте особливості соціологічного вивчення трудового колективу.
Які прийнято виділяти етапи соціологічних досліджень?

Практична частина.

Користуючись тільки власним життєвим досвідом, здібністю спостерігати та логічно мислити, спробуйте здійснити історичну реконструкцію першої форми розподілу праці: в чому полягали виховні функції батька та матері, які методи виховання вони застосовували? Що являють собою соціальні функції батька, за яку сферу почуттів чи розмову відповідала мати? Як впливала турбота про дітей на зміцнення первісної сім»ї?


Завдання 10.

Теоретична частина.

Дайте визначення конфлікту та його функції?
Яке значення має для соціології соціальні типологія особистості?
Що слід розуміти під соціологічним дослідженням та в чому полягають його основні функції?

Практична частина.

Як показують соціологічні дослідження, в молодіжному середовищі існують декілька принципів взаємовідносин:
«Ти- мені, я- тобі».
«Один за всіх, всі за одного».
«Своя команда понад усе».
«Кожний за себе, один Бог за всіх».
Як ви думаєте, який з цих принципів домінує
в студентському серидовищі.
в місцях позбавлення волі.
в армійських колективах.Завдання 11.

Теоретична частина.

Що вивчає соціологія праці та управління?
У чому сутність поняття особистості з точки зору соціології?
Інтерв»ю як метод опитування.

Практична частина

Дайте визначення таких категорій молоді:
а) студенти. б) хіппі. в) рекетири. г) учні.Завдання 12.

Теоретична частина

Які ви знаєте основні соціологічні підходи до дослідження сім»ї?
Дайте характеристику «гармонійному» і «традиційному» типу особистості.
Які соціальні функції виконує трудовий колектив?

Практична частина

Дайте визначення таких категорій молоді:
а) службовці. б) військовослужбовці.
в) рокери. г) аспіранти.

Завдання 13.

Теоретична частина

Назвіть етапи життєвого циклу сім»ї.
Дайте характеристику «технократичному» та «неадекватному» типу особистості.
Розкрийте суть і зміст інституціонального конфлікту.

Практична частина

Як позначилася кризова ситуація в економіці на стані сімейного життя? Які проблеми найбільш гостро постали сьогодні в українських сім»ях?

Завдання 14.

Теоретична частина

Назвіть фактори макросередовища, що впливають на умови життя сім»ї.
У чому сутність праці як базового соціального процесу?
Що ви розумієте під життєвим шляхом особи? Що таке стиль життя і життєва позиція особи?

Практична частина

Трудовий колектив – це соціальна спільнота чи соціальний інститут? Відповідь обґрунтуйте.Завдання 15.

Теоретична частина

Назвіть фактори мікро середовища, що впливають на умови життя сім»ї.
Дайте характеристику такому явищу як відчуження праці.
Програма соціологічного дослідження. Дайте характеристику її складових частин.

Практична частина

Навпроти кожного поняття позначте, що воно означає – стимул чи мотив трудової діяльності?
а) премія - . б) бажання реалізувати свої здібності - .
в) повага колег по роботі - . г) приємне проведення свого життя - .
д) спілкування з людьми - .


Завдання 16.

Теоретична частина

Дайте характеристику міфам і героїчному епосу як одних із найдавніших форм світосприйняття.
Що є предметом вивчення соціології праці?
Назвіть основні види соціологічних досліджень і опишіть їх.

Практична частина

Навпроти кожного поняття позначте, що воно означає – стимул чи мотив трудової діяльності?
а) заробітна плата - . б) соціальний статус - .
в) бажання принести користь суспільству - .
г) досягнення мети - . д) випробування себе, свої сил та можливостей - .
Завдання 17.

Теоретична частина

Історія розвитку соціологічної думки в Україні.
Назвіть і розкрийте зміст функцій сучасної сім»ї.
Що таке гіпотеза в соціологічному дослідженні і яким вимогам вона повинна відповідати?

Практична частина

Назвіть, будь ласка, свої основні мотиви навчання в комп»ютерному коледжі.
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ .
Завдання 18.

Теоретична частина

Дайте характеристику соціологічним школам США.
Що таке соціальне напруження і які є етапи дослідження соціального напруження?
Стратегічний і робочий плани соціологічних досліджень.

Практична частина

Соціальне життя включає в себе елементи багатоманітних соціальних відносин і дій різних суспільних груп, класів, націй, держав, особистостей. Які вони? Подумайте і виділіть кілька груп інтересів, котрі реально існують у різних учасників соціального життя.
Завдання 19.

Теоретична частина

Розвиток соціологічної думки в епоху Середньовіччя.
Назвіть і розкрийте зміст основних соціологічних підходів до вивчення соціальних процесів за Н.Смелзером.
Які ви знаєте основні вимоги до анкетного опитування?

Практична частина

Особистість – складна система, яка складається із десятків та сотень елементів (емоції, думки, дії тощо). Дуже часто між елементами цієї системи виникають розходження, протиріччя. Розходження проявляються між особистістю та середовищем. Наприклад, ваші здібності можуть розходитися з вашими можливостями. Нижче наведені поняття, із котрих потрібно скласти пари за принципом «що з чим має розбіжності».
Можливості. Слова. Здібності. Справа. Бажання. Реальність. Кваліфікація. Ціль. Результат. Зарплатня. Потреби.

Завдання 20.

Теоретична частина

Розвиток соціологічної думки в епоху Нової історії.
Яка основна проблематика соціологічної теорії особистості?
Дайте характеристику фіксованого і фокусованого інтерв»ю.

Практична частина

Проранжуйте за ступенем значущості наступні фактори, що характеризують ділові та особисті якості керівника: професійні знання, досвід, відповідальність, надійність, працелюбство, старанність, дисциплінованість, взаємовідносини з іншими працівниками, готовність до співробітництва, цілеспрямованість, бажання і здатність до самовдосконалення, самостійність у роботі, здатність самостійно приймати рішення.
Завдання 21.

Теоретична частина

Які проблемні питання вивчає соціологія сім»ї та шлюбу?
Дайте визначення мотивації, трудової поведінки і оцінки праці як структурних елементів ставлення до праці.
Лінійні та паралельні експерименти, умови їх проведення.

Практична частина

Назвіть відомі вам:
а) національно-державні релігії.
б) світові релігії.
Завдання 22.

Теоретична частина

Дайте визначення соціології молоді.
Як змінились уявлення про соціологію молоді та її завдання протягом останніх років?
Назвіть типи ставлення до праці і дайте їм характеристику.
Соціологічне опитування та його види.

Практична частина

Розташуйте в логічній послідовності (якщо це можливо) такі поняття, як протиріччя, криза, соціальний процес, протистояння, протилежність, революція, соціальний конфлікт, соціальна зміна.
Завдання 23

Теоретична частина

Які соціальні функції виконує релігія?
Назвіть ті соціальні інститути, які мають найважливіше значення у сфері праці і чому?
Соціальний експеримент, його характеристика та види.

Практична частина

До яких галузей і ланок соціологічного знання належить соціологія молоді:
а) до загальних теорій соціології.
б) до спеціальних соціологічних теорій.
в) до галузевих соціологічних теорій.
г) до емпіричних соціологічних досліджень.


Завдання 24.

Теоретична частина

Які ви знаєте основні функції громадської думки?
Дайте визначення соціальної групи і характеристику малих і великих соціальних груп.
Спостереження у соціології, його види.

Практична частина

Нижче подані можливі характеристики молоді. Виберіть ті з них, які найкраще розкривають суть молоді:
а) молодь – це певна соціальна група суспільства.
б) молодь – це суб»єкт суспільного розвитку.
в) молодь – це об»єкт суспільного впливу, який знаходиться у процесі соціалізації.
г) молодь – це окрема соціальна спільнота (спільність).
Завдання 25.

Теоретична частина

Що є предметом і об»єктом вивчення економічної соціології?
Розкрийте сутність поняття «соціалізація особистості». Назвіть стадії соціалізації особистості.
Вивчення документальних джерел та їх контент-аналіз.

Практична частина

Вкажіть верхні і нижні кордони молодіжного віку.Завдання 26.

Теоретична частина

Що вивчає соціологія релігії?
Розкрийте суть і зміст інтергрупового конфлікту.
Соціометричний метод вивчення соціальних і соціально-психологічних процесів у малих групах.

Практична частина

Розкрийте особливості способу життя та життєвої позиції особи студента.Завдання 27.

Теоретична частина

Що вивчає соціологія громадської думки?
Дайте характеристику «гармонійному» і «технократичному» типам особистості.
Метод експертних оцінок.

Практична частина

Як ви думаєте, чому рекетири у певних категорій молоді користуються авторитетом? Обґрунтуйте відповідь.


Завдання 28.


Теоретична частина

У чому полягає суть поняття «суспільство»?
Назвіть засоби профілактики та вирішення конфліктів.
Що таке соціологічне дослідження та які його основні функції?

Практична частина

Як ви вважаєте, чи є такі конфлікти, які носять позитивний характер для розвитку суспільства в цілому?Завдання 29.

Теоретична частина

Розкрийте зміст поняття соціальна мобільність. Типи і види соціальної мобільності.
Дайте характеристику «традиційному» і «неадаптованому» типам особистості.
Назвіть і опишіть основні етапи соціологічних досліджень.

Практична частина

Сформулюйте відкрите питання анкети для соціологічного дослідження на тему: «Демократичні реформи та молодь».

Завдання 30.

Теоретична частина

Що вивчає соціологія сім»ї та шлюбу?
Стилі керівництва та їх роль у мотивації праці.
Вибірка (вибіркова сукупність). Поняття та її характеристики.

Практична частина

Сформулюйте два альтернативних запитання до викладачів з приводу їх оцінки рівня навчання студентів у коледжі.

Search:
????????...

уривок з поеми повiя

Написати діалог розкриваючи зміст вислову:

політичні вчення середньовіччя та відродження

план конспект

Аналітико-прогностичні методи економічної науки

сузір я лебідь легенда

діалог приклади

тези з педагогіки

філософія нашого часу хх століття

скачать твір хіба ревуть воли як ясла повні характеристика образів?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010