.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Програма соціологічного дослідження на тему "Вплив глобальної мережі Internet на учбовий процес студентів" 


Програма соціологічного дослідження на тему "Вплив глобальної мережі Internet на учбовий процес студентів"
Програма соціологічного дослідження На тему:
«Вплив глобальної мережі Internet на учбовий процес студентів ІМВ»

І. Методологічна частина.
Обгрунтування проблеми долідження.
Мережа Internet - це феноменальне явище. Вперше людством створено невичерпне джерело інформації, що сьогодні є доступним майже для кожного. Але у нашій країні, ця мережа ще не є загальнодоступною, а відповідно й дослідженою, адже досі не відомо, як впливає на людину інформаційне перенасичення. Особливо гостро ця проблема постає серед молоді, що навчається, адже ця група може виявитися найбільш вразливою. Саме тому нами вирішено дослідити як і наскільки впливає мережа Internet на учбовий процес студентів ІМВ.

1.2. Мета дослідження.
Метою даного дослідження є розробка практичних рекомендацій для студентів, їх батьків, викладачів та адміністрації щодо поліпшення умов навчання завдяки використанню мережі, та щодо попередження випадків негативного впливу Internet на учбовий процес. Тобто наше дослідження має суто прикладну мету.

Об.єкт та предмет дослідження.
Предмет дослідження - студенти Інституту міжнародних відносин.
Об.єкт дослідження - вплив мережі Internet на учбовий процес студентів ІМВ.

1.4. Логічний аналіз основних понятть.
Студент (предмет) - індивід, що навчається у вищому учбовому закладі. Практично студент - це людина, що отримує певні знання. У нашому дослідженні ми розглядаємо саме студентів Інституту міжнародних відносин (надалі Студенти). Студенти цікавлять нас як учасники учбового процесу (див. далі). Характерними рисами для Студентів нашого інституту є:
Достатьно висока матеріальна забезпеченість. Більшість Студентів є матеріально забезпеченими, це створює підстави для висунення припущення, що більшість Студентів має доступ до мережі Internet. Але в будь-якому випадку ми маємо з.ясувати, чи має студент доступ до мережі Internet.
Високий ступінь різнорідності інтересів. Достатьно висока матеріальна забезпеченість дає можливість Студентам вільно обирати собі захоплення, та цікавитися будь-чим. Цей факт ускладнює здійснення нашого дослідження, адже нам потрібно буде з.ясувати ще і інформаційну орієнтацію студента (див. далі).
Низький рівень зацікавленості в успішній реалізації учбового процесу. Причиною цього є впевненість щодо |батьківської допомоги|, що досить часто зустрічається серед студентів. Саме тому ми повинні з.ясувати якісну характеристику впливу мережі на студентів, та на учбовий процес зокрема.
Інформація - це міра неоднорідності речовини. Практично, інформація - це відомості про оточуючий світ та про процеси, що в ньому відбуваються, що сприймаються людиною чи спеціальним пристроєм. У нашому дослідженні ми розглядаємо інформацію як текст, графічні зображення, відео- та аудіо кліпи, що сприймаються студентом та в тій чи іншій степені впливають на учбовий процес.
Інформаційна орієнтація - характер та ступінь надання переваг інформації того чи іншого характеру. Практично, це співвідношення між різними типами інформаційних потоків,що надходять до користувача. У нашому дослідженні ми розглядаємо інформаційну орієнтацію у її практичному аспекті. Нам потрібно з.ясувати, якій інформації надють перевагу Студенти.
Мережа Internet (надалі Мережа) - всесвітня асоціація компютерних мереж, інтегрована мережева паутина, що складається з різноманітних, фізично неоднорідних комунікаційних мереж, що об.єднані в єдину логічну архітектуру. Internet об.єднує велику кількість серверів, на яких знаходиться необмежна кількість інформації на різноманітні теми. Тобто Мережа - є структура інформаційно неоднорідна.
Практично, Мережа - це інформаційна система. Інформаційна система - це сукупність взаємопов.язаних впорядкованих інформаційних елементів, що взаємодіють між собою.
Вона містить такі основні елементи:
Канали зв.язку (телефонні, оптичні, супутникові, радіоканали тощо).
Інформаційні вузли - вузли, між якими здійснюється обмін інформацією завдяки каналам зв.язку (кінцеві користувачі, сервери, інформаційні банки тощо).
Вузли, на котрих розміщена загальнодоступна інформація називаються серверами або сайтами.
У нашому дослідженні ми розглядаємо Мережу як процес обміну інформацією. Нас цікавить саме процес, у якому студент має можливість обміну різнорідною інформацією завдяки Мережі та реалізує цю можливість. Нас не цікавлять технічні подробиці.
Оскільки Мережа - система інформаційно неоднорідна, то ми повинні з.ясувати, якій інформації надає перевагу Студент. Тут ми повинні поділяти інформацію за двома критеріями:
За ступенем медіадизації. Медіадизація - це насичення основного інформаційного потоку допоміжною інформацією, тобто інформацією, котра не сприймається Студентом, але котра допомогає Студентові сприймати основну інформацію.
За учбовою тематикою. У мережі можна знайти інформацію на самі різні теми, основний тематичний поділ сайтів за ступенем відношення до навчального процесу такий:
Сайти дозвілля. До них належать сайти що містять музичну та відеопродукцію, |чати|, ігрові сайти, сайти анекдотів, порносайти, тощо.
Сайти новин. Сюди належать сайти, що містять як аналітичні матеріали так і звичайне викладення фактів. Вони зазвичай лише доповнюють знання Студентів.
Сайти учбової |халяви|. Це і є найбільш небезпечна для Студентів група сайтів. До них належать сайти, що містять різноманітні матеріали для |швидкого| виконання певних видів учбових завдань.
Сайти теоретичної та аналітичної інформації. Ці сайти можуть бути як корисні так і заважати навчанню, адже їх матеріали можна використовувати і як джерела, так і видавати ці матеріали за власні.
Учбовий процес - процес, що ведеться в учбових закладах під час практичної діяльності студентів, за допомоги викладачів та адміністрації. Практично, учбовий процес - це процес отримання знань Студентами. У нашому дослідженні це, в першу чергу, результат такого отримання знань. Саме результат (успішність) учбового процесу нас цікавить найбільше. Тому у нашому дослідженні ми повинні з.ясувати, як, в залежності відрізних параметрів перебування у Мережі змінюється успішність учбового процесу.
Вплив Мережі на учбовий процес студентів ІМВ (об.єкт)- вплив, що спричиняє Мережа на Студента. У нашому дослідженні ми розглядаємо саме вплив на успішність, що спричиняється через витрату часу та обмін інформацією. Ми не розглядаємо негативний вплив на здоров.я чи психіку студента.

1.5. Гіпотеза дослідження.
Доступ до мережі Internet не завжди покращує успішність студентів та учбовий процес взагалом. Причиною цього є те, що мережа дає можливість студентам не лише отримати певну інформацію для виконання певної роботи, але і можливість одразу отримати виконану роботу, і тим самим отримати результат не виконуючи нічого. Це певний парадокс: мережа не тільки не сприяє отриманню більшої кількості інформації, а і сприяє не отриманню ніякої. Чи вірне наше твердження, і наскільки воно вірне, якщо це так, з.ясує дане дослідження.

1.6. Завдання дослідження.
Наше дослідження має наступні задачі:
З.ясувати характер та ступінь впливу Мережі на учбовий процес студентів ІМВ. Це є основне завдання нашого дослідження.
Також мають місце додаткові завдання:
З.ясувати ступінь зацікавленості студентів у Мережі.
З.ясувати скільки часу Студенти надають перебуванню у Мережі.
З.ясувати, чи використовують Студенти Мережу у навчанні.
З.ясувати, чи є вірною наша гіпотеза.

ІІ. Методична частина.

2.1. Визначення досліджуваної сукупності.
У нашому дослідженні генеральною сукупністю є всі студенти Інституту міжнародних відносин. Так як доліджувана сукупність занадто чисельна, то ми вивчатимемо вибіркову сукупність. Одиниця відбору у нашому дослідженні - це студент Інституту міжнародних відносин. Оскільки наше дослідження не має додаткового фінансування та значних людських ресурсів, то ми скористаємося методом опитування гніздової вибірки, яка буде складатись з 80 студентів різних курсів та відділень: 40 чоловічої статі та 40 жіночої. Маємо 5 курсів та 4 відділення - усого 5х4=20 |гнізд|. Тобто на кожному курсі кожного відділення буде опитано 80/20=4 особи. Дві особи жіночої та дві особи чоловічої статі. Звісно, ми не маємо достатньо інформації про генеральну сукупність та про її однорідність, але ми можемо припустити, що генеральна сукупність є достатньо однорідною. Оскільки наше дослідження є навчальним, то від нього не вимагається високий ступінь достовірності.

2.2. Методи збору первісної соціологічної інформації.
Для збору первісної соціологічної інформації використовується метод анкетного опитування. У нашому дослідженні цей метод є найбільш раціональним та легким у реалізації.

ІІІ. Інструментарій.
1. Анкета (на кожного студента).
2. Інструкція по заповненню анкети.


Інструкція по заповненню анкети.
Шановний студент ІМВ! В кожному пункті даної анкети Ви можете вибрати не більш ніж один пункт (окрім запитань №2 та №11). У випадку, якщо питання ставиться з урахуванням певної умови, яка, у вашому випадку, не виконується, будь-ласка, пропустіть його. Якщо у Вас виникнуть складнощі з розумінням питань анкети, зверніться до консультанта, що дав Вам анкету. Пілся заповнення анкети вкиньте її до скриньки. Конфіденційність та анонімність гарантовано. Завчасне спасибі.

Вид анкети.
1. Чи маєте ви доступ до мережі Internet?
Так.
Ні.
2. Ви маєте доступ до мережі Internet (можливе виділення декількох пунктів):
Вдома.
У друзів.
У інституті.
У інтернет-кафе.
На роботі у себе, батьків чи друзів.
Свій варіант ___________________________________________________
3. Яку загальну кількість годин на тиждень Ви перебуваєте у мережі Internet?
Менше 5 годин.
5-15 годин.
Більше 15 годин на тиждень.

4. Чи використовуєте Ви Internet для навчання?
Так (використовував би, якби мав доступ до мережі).
Рідко.
Ніколи.
5. Чи вважаєте Ви, що доступ до мережі сприяє покращенню учбового процесу?
Звісно так.
Лише у окремих випадках.
Ні.
6. Чи вважаєте Ви, що ваші друзі, що відповідали на семінарі, по матеріалам, які були отримані з Internet, і з якими вони не були знайомі (відповідали |експромптом|), незаслужено отримали свої оцінки?
Так.
Мені всеодно. Може їм це було конче потрібно. Але я так не роблю.
Мені всеодно. Я й сам іноді так роблю (робив би, якби мав доступ до мережі).
Ні.
7. Чи легше навчатися, якщо є доступ до Internet?
Так.
Ні.
8. Чи одобрюєте ви постійне |висіння| в Internet (коли людина перебуває в мережі понад 30 годин на тиждень?
Ні, це марнування часу.
Хай інші так роблять, а в мене є важливіші справи.
Я теж іноді проводжу багато часу у Internet, але ж це корисно.
Я сам так роблю.
9. Чи задоволені ваші батьки вашою успішністю у інституті?
Так.
Ні.
Їм все одно.
10. Інформація якого характеру, на Вашу думку є найбільш оптимальною у співвідношенні зрозумілість/об.єм ?
Інформація з низьким рівнем медіадизації (текст, форматований текст, текст з невеликою кількістю ілюстрацій).
Інформація з невисоким рівнем медіадизації (текст з ілюстраціями, |енциклопедичні статті електронного типу|, маломедіадизовані інтерактивні програми).
Інформація з найвищим рівнем медіадизації (аудіо- та відеокліпи, високомедіадизовані інтерактивні програми).

11. Пронумеруйте наступні пункти починаючи з того, у якому, на вашу думку, зазначені найважливіші для Вас види сайтів. (1 - найвжливіший, 5 - найменш важливий)
Інформаційно-аналітичні.


Розважальні.


Сайти новин.


Колекції рефератів та сайти, що схожі на такі за призначенням.


Тематико-теоретичні сайти, що містять інформацію по певним предметам, котрі ви вивчаєте.


12. Ваша стать
Чоловіча
Жіноча
13. Ви навчаєтесь на
І курсі
ІІ курсі
ІІІ курсі
IV курсі
V курсі
14. Ви навчаєтесь на відділенні
МЕВ
МП
МВ
МІ

Search:
????????...

значення солей

пісня про мого сіда текст

Трагедія Сореля

будь-яка праця стає творчістю,якщо ти вкладаєш у неї душу

Що таке вязання гачком ?

Реферат на тему винекниння геометричні фігури

биография жульена сореля

суспільне життя людини

Твір "На пасиці"

дитина не хоче слухатись?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010