.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Педагогіка (семінарські заняття, самостійна робота студентів) 


Педагогіка (семінарські заняття, самостійна робота студентів)
Р. С. Тягур(Плани семінарських занять і самостійна
робота в одній брошурі)


Педагогіка
(семінарські заняття, самостійна робота студентів)


Івано-Франківськ
2000 р.

Прикарпатський університет
ім. В. СтефаникаКафедра теорії та методики
фізичної культури і спорту.


Плани семінарських занять
з педагогіки.
Самостійна робота студентів.Розробив кандидат
педагогічних наук
доцент
Тягур Р. С.
Івано-Франківськ
2000 р.

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ.
Семінарське заняття №1.
ТЕМА: ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ
План.
Педагогіка як наука про виховання.
Предмет педагогіки, її основні категорії.
Методологія педагогіки.
Структура педагогіки. Зв»язок її з іншими науками. Завдання педагогіки.
Різноманітність течії зарубіжної педагогіки.
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
Охарактеризуйте властивості виховання як суспільного явища.
Перерахуйте стадії розвитку педагогіки.
Розкрийте зміст поняття народна педагогіка. Хто і в якому році вперше ввів цей термін?
Розкрийте зміст поняття «етнопедагогіка». Хто вперше ввів цей термін?
Доведіть, що педагогіка народознавства важливий напрям у сучасній педагогіці і шкільній практиці.
Проаналізуйте основні завдання козацької педагогіки.
Дайте характеристику ступенів козацького виховання.
Доведіть, що праці Я. А. Краменського заклали основу для розгляду педагогіки як самостійної науки.
Обґрунтуйте властивості духовної педагогіки.
Визначіть структуру та джерела педагогіки.
Спробуйте визначити предмет педагогіки.
Перерахуйте категорії педагогіки, доведіть їх взаємозв»язок і взаємообумовленість?
Чому справжнє виховання є глибоко національним за своєю суттю, змістом і характером?
Поясніть сутність національного виховання.
Розкрийте сутність навчання і освіти.
Доведіть, що фундамент української педагогіки становлять українська народна філософія, праці та ідеї українських філософів.
Перерахуйте ідеї української народної філософії.
Назвіть педагогічні науки.
Чому, останнім часом бурхливо стала розвиватися соціальна педагогіка? Проаналізуйте її структуру.
Обґрунтуйте важливість і необхідність міжпредметних зв»язків педагогіки з філософією і анатомією людини.
Визначіть об»єкти, типи та форми зв»язку педагогіки з іншими науками.
Спробуйте обґрунтувати завдання педагогіки на сучасному етапі.
Охарактеризуйте різноманітні течії зарубіжної педагогіки.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
«педагогіка», «народна педагогіка», «етнопедагогіка», «педагогіка народознавства», «народознавство», «родинна педагогіка», «педагогічна деонтологія», «педагогіка народного календаря», «козацька педагогіка», «духовна педагогіка», «світська педагогіка», «національне навчання», «навчання», «освіта», «методологія науки», «агогіка», «героїка», андрагогіка», «віктимологія», «екзистенціалізм», «неотомізм», «прагматизм», «неопозитивізм».

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
«Педагогіка як наука і мистецтво». (4,14)

Література:
Державна національна програма «Освіта» («Україна 21 століття») – К. 1994 р.
Журавлев В. И. Педагогика в системе наук о человеке. – М.,1990 г.
Закон України «Про загальну середню освіту». – К., 1999 р.
Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва. Навч. посібник. – К., 1993 р.
Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Сергійчук З. О. Основи національного виховання. – Умань, 1986 р.
Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Івано-Франківськ, 1996 р.

Семінарське заняття №2.
ТЕМА: РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
План.
Поняття розвитку і формування особистості. Виховання як провідний фактор розвитку і формування особистості.
Роль спадковості і середовища в розвитку і формуванні особистості.
Рушійні сили і закономірності розвитку особистості.
Роль діяльності, активності і спілкування в розвитку і формуванні особистості.
Вікові етапи розвитку особистості школяра.
Аналіз зарубіжних теорій розвитку і формування особистості.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ:
Охарактеризуйте напрямки розвитку особистості.
Перерахуйте фактори розвитку особистості.
Доведіть, що індивідуальний розвиток людини – це кількісні зміни організму, що проходять у процесі життя людини як соціальної істоти.
Доведіть, що формування особистості – становлення людини як соціальної істоти яке проходить у результаті розвитку і виховання. Охарактеризуйте види формування особистості.
Сформулюйте, в чому полягає діалектична взаємодія між біологічним факторами, середовищем та вихованням.
Розкрийте функції виховання в розвитку і формуванні особистості.
Доведіть, що виховання не тільки визначає розвиток, а й само залежить від розвитку.
Висловіть свої міркування, щодо вчення Л. С. Виготського про «зону ближнього розвитку».
Що ми називаємо спадковістю?
Охарактеризуйте процес соціалізації. У чому мета соціалізації?
Чому необхідно проводити спеціальну виховну роботу з профілактики негативних явищ суспільного життя?
Назвіть рушійні сили з розвитку особистості.
Визначте закономірності розвитку особистості.
Охарактеризуйте види діяльності, які впливають на розвиток особистості.
Проаналізуйте різні види спілкування.
Чому умовою розвитку і формування особистості є прояв нею активності в цьому процесі? У яких напрямках проявляється активність?
Чому границі вікових періодів є відносно рухливими?
Охарактеризуйте особливості дітей молодшого шкільного віку.
Дайте характеристику особливостей підліткового віку.
Визначте особливості юнацького віку.
Доведіть, що у кожній віковій групі є значні індивідуальні відмінності між дітьми.
Розкрийте зміст гіпотез щодо виникнення явищ акселерації.
Дайте характеристику зарубіжним теоріям розвитку і формування особистості.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
«розвиток людини», «особистість», «формування особистості», «спадковість», «середовище», «соціалізація», «макрофактори», «мезофактори», «мікрофактори», «діяльність», «спілкування», «самовиховання», «об»єкт виховання», «суб»єкт виховання», «акселерація», «гетерозія», «урбанізація», «нітритивність», «опромінювання».

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
1.»Основні види діяльності, в яких формується творча особистість» (2,46)
2. «Міжособистісні відносини в процесі основних видів людської діяльності» (2,56)
Література:
Галузинський В. М. Индивидуальный подход в воспитании учащегося. – К., 1982.
Касьяненко М. Д. Педагогіка співробитництва. – К., 1993.
Концепція безперервної системи національного виховання. – К., 1994.
Педагогіка / За редакцією М. Д. Ярмаченка. – К., 1986.
Сухомлинський В. О. Народження громадянина. – К., 1997.
Фіцула М. М. Педагогіка – Тернопіль, 1997.

Семінарське заняття №3
ТЕМА: МЕТА І ІДЕАЛ ВИХОВАННЯ.
План.
Мета виховання, її об»єктивний характер. Ідеал національного виховання.
Основні напрямки всебічного розвитку особистості. Програма виховання як система цілей виховання.
Зарубіжна педагогіка про мету виховання.

І. АЛГОРИТМИ САМОПІДГОТОВКИ:
Визначте загальну мету виховання. Як склалася концепція ідеалу розвиненої людини?
Розкрийте головну мету національного виховання на сучасному етапі.
Охарактеризуйте ідеали школярів різного віку за змістом, будовою і дієвістю.
Доведіть, що в остову свого розуміння ідеалу національного виховання Григорій Ващенко кладе загальнолюдські і національні вартості.
Поясніть, чому кінцевою метою виховання особистості є її підготовка до виконання комплексу ролей, необхідних для суспільного життя?
Охарактеризуйте зміст національного виховання.
Перерахуйте основні напрямки всебічного розвитку особистості. Розкрийте їх зміст.
Розкрийте пріоритетні напрямки реформування, визначенні Державною національною програмою «Освіта».
Дайте узагальнюючу характеристику програми виховання.
Перерахуйте компоненти духовного світу особистості українця, які необхідно враховувати у процесі реалізації напрямів національного виховання.
Назвіть державні документи у яких визначено головну мету, пріоритетні напрямки, основні шляхи реформування української системи національного виховання.
Проаналізуйте цілі виховання, що передбачаються у сучасній зарубіжній педагогіці.

ІІ. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
«мета виховання», «загальна мета виховання», «головна мета національного виховання», «ідеал», «зміст ідеалу», «дієвість ідеалу», «національна психологія», «національний характер і темперамент», «національний спосіб мислення», «народна мораль, етика», «народна естетика», «народна правосвідомість», «національна філософія», «національний світогляд», «національна ідеологія», «національна свідомість та самосвідомість».

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
«Завдання гармонійного виховання української молоді» (1, 183).

ІV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Закон України «Про загальну середню освіту». Стаття 17.
Державну національну програму «Освіта (Україна ХХІ ст.). Розділ «Національне виховання».

Література:
Ващенко І. Виховний ідеал. – Полтава, 1992.
Державні стандарти загальної середньої освіти в Україні. – К., 1997.
Концепція безперервної системи національного виховання. – К., 1994.
Мартинюк І. В. Національне виховання: теорія і методика. – К., 1995.
Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Ів.-Франківськ, 1996.
Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину. – К., 1976.
Фіцула М. М. Педагогіка. – Тернопіль, 1997.
Янів В. Українська вдача і наш виховний ідеал. – Мюнхен-Тернопіль, 1992.


Семінарське заняття №4.
ТЕМА: СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ
План.
Основні історичні етапи розвитку системи освіти.
Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ ст.»).
Типи навчально-виховних закладів.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. дАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
Охарактеризуйте сутність формальної і матеріальної освіти у царській Росії.
Чому царат не вважав за потрібне давати освіту всьому народові?
На конкретному прикладі розкрийте нереальність завдань «нової школи».
Визначте особливості системи народної освіти України у 20-х роках ХХ ст.
Дайте характеристику системи освіти України у 30-х роках ХХ ст.
Сформулюйте головну мету Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ ст.»).
Розкрийте напрямки реформування дошкільного виховання, середніх закладів освіти та національного виховання.
Проаналізуйте стратегічні завдання у галузі вищої освіти.
Перерахуйте принципи системи освіти України.
Назвіть мету та основні завдання вищих навчальних закладів. Які освітні заклади вважаються вищими навчальними закладами.
Назвіть освітньо-кваліфікаційні рівні фахівців.
Назвіть типи навчально-виховних закладів, що забезпечують загальноосвітню і професійну підготовку учнів.
Назвіть основні типи загальноосвітньої школи.
Назвіть мету та основні завдання навчання і виховання дітей у загальноосвітній школі.
Укажіть основну різницю між школою, гімназією і коледжем.

ІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
«Поняття системи освіти в Україні» (4,68).

ІІІ. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Закон України «Про загальну середню освіту». Розділ ІІ. «Загальноосвітні та інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти».

Література:
Галузинський В. М., Євнух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. – К., 1995.
Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ ст.») – К., 1994.
Закон України «Про загальну середню освіту», - К., 1999.
Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва. – К., 1993.
Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад. – К., 1993.


Семінарське заняття №5.
ТЕМА: СУТЬ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ
План.
Процес виховання, його специфіка, структурні елементи, рушійні сили.
Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання.
Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми.
Перевиховання, його функції, етапи і принципи.
Результати процесу виховання, їх виявлення.
Шляхи підвищення ефективності і процесу виховання.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НІ ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
Розкрийте специфічні особливості процесу виховання.
Назвіть структурні елементи процесу виховання.
Охарактеризуйте рушійні сили виховного процесу.
Назвіть і дайте характеристику компонентів процесу виховання.
Визначте етапи процесу виховання.
Дайте характеристику управління процесом виховання.
Проаналізуйте Концепцію національного виховання з погляду психолого-педагогічної готовності педагога до здійснення виховної діяльності. Розкрийте сутність його готовності.
Чому самовиховання є вищим етапом виховного процесу?
Обґрунтуйте умови за яких здійснюється в школі самовиховання.
Визначте етапи педагогічного керівництва самовихованням учнів.
Поясніть зміст психологічних і практичних прийомів самовиховання.
Обґрунтуйте значення самовиховання у народній педагогіці.
Дайте узагальнюючу характеристику функцій перевиховання.
Перерахуйте етапи перевиховання.
Охарактеризуйте принципи перевиховання.
Чому процеси виховання, самовиховання і перевиховання тісно пов»язані між собою і часто переплітаються?
Проаналізуйте фактори від яких залежить ефективність виховання.
Охарактеризуйте рівні вихованості.
Назвіть основні показники рівня вихованості школяра.
Чому рівень вихованості особистості можна оцінити і за її ставленням до оточуючої дійсності?
Назвіть критерії вихованості визначені народною педагогікою.
Перерахуйте шляхи підвищення ефективності виховного процесу.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
«процес виховання», «свідомість», «почуття», «навичка», «звичка», «самовиховання», «перевиховання», «вихованість школярів».

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
«Самовиховання: історія, теорія, методика» (1,94)
«Перевиховання: історія, теорія, методика» (1,101).

ІV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Концепцію національного виховання. Розділ 1. «Сутність і особливості національного виховання».

Література:
Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К., 1995.
Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття») – К., 1994.
Концепція безперервної системи національного виховання. – К., 1994.
Натанзон Э. Ш. Трудный ученик и педагогический коллектив. – М., 1984.
Рувинськи Л. И. Воспитание и самовоспитание школьников. – М., 1969.
Українська національна система виховання. – К., 1991.
Фіцула М. М. Педагогічні проблеми перевиховання учнів. – К., 1981.
Фіцула М. М. Педагогіка. Навч. посібник для студентів вищих пед.закладів освіти. – Тернопіль, 1997.
Шилова В. П. Изучение воспитанности школьников. – М., 1982.


Семінарське заняття №6.
ТЕМА: ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ
План.
Закономірності процесу виховання.
Основні принципи виховання.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
Чому, на Вашу думку, виховання органічно зв»язане із суспільними потребами і умовами виховання?
Доведіть, що людина виховується під впливом різноманітних факторів.
Поясніть чому найбільш успішно проходить процес виховання в природному для виховання національному руслі з врахуванням його національного менталітету?
Доведіть, що результати виховання є залежними від виховного впливу на внутрішній світ дитини, її духовну сферу, зокрема на формування її думок, поглядів, переконань, емоційну сферу.
Визначте роль діяльності і спілкування у вихованні.
Перерахуйте закономірності виховання.
Розкрийте зміст принципів виховання:
цілеспрямованість.
зв»язок з життям.
єдність свідомості і поведінки.
виховання в праці.
виховання особистості в колективі.
поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів.
повага до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього.
індивідуальний підхід.
наступність.
єдність педагогічних вимог школи, сім»ї і громадськості.
Охарактеризуйте принципи виховання визначені концепцією національного виховання:
народність.
природовідповіність.
гуманізація.
демократизація.
етнізація.
Доведіть взаємозв»язок закономірн6остей і принципів виховання.
Доведіть соціальне значення принципів національного виховання як основи вдосконалення виховного процесу у сучасній школі.
Обґрунтуйте, що загальні принципи виховання включають в себе і принципи педагогіки і народознавства.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ:
«закономірності виховання», «принципи виховання».

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
«Рушійні сили, закономірності і принципи виховання» (3,96).

ІV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Концепцію національного виховання. Розділ 2. «Принципи національного виховання».

Література:
Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навчальний посібник. – К., 1995.
Закон України «Про загальну середню освіту». – К., 1999.
Касьяненко М. Д. педагогіка співробітництва: Навчальний посібник. – К., 1993.
Кравець В. П. Психологія сімейного життя. – Тернопіль, 1995.
Педагогіка (За редакцією М. Д. Ярмаченка). – К., 1986.
Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Ів.-Франківськ, 1996.

Семінарське заняття №7.
ТЕМА: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ЗМІСТУ ВИХОВАННЯ
План.
Розумове виховання.
Моральне виховання.
Трудове виховання.
Естетичне виховання.
Фізичне виховання.
Шляхи реалізації змісту виховання.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ІВДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
Перерахуйте основні напрями змісту виховання.
Визначте специфічні завдання розумового виховання.
Обґрунтуйте важливість розвитку мислення і різних його видів.
Доведіть необхідність формування в учнів культури розумової праці.
Які вміння входять до культури розумової праці?
Чому у системі розумового виховання важливе місце займає мовна культура учнів?
В чому суть, структура світогляду, яке його суспільне призначення і функції?
Розкрийте сутність релігійного світогляду.
Охарактеризуйте сутність та зміст морального виховання у національній школі.
Визначте етапи розвитку національної свідомості людини.
Розкрийте зміст системи моральних цінностей.
Розкрийте напрямки виховної роботи з формування в учнів несприйнятливості д алкоголю, нікотину, наркотиків.
Доведіть, що статеве виховання забезпечує правильний статевий розвиток дітей і молоді.
Поясніть, чому виховання свідомої дисципліни, обов»язку і відповідальності є актуальним у сьогоднішніх умовах.
Обґрунтуйте необхідність правового виховання учнів на сучасному етапі розвитку суспільства.
Дайте узагальнюючу характеристику завдань трудового виховання та вимог до трудової діяльності учнів.
Визначте елементи системи трудового виховання учнів.
Розкрийте завдання, зміст, етапи та методи профорієнтаційної роботи.
Розкрийте завдання, систему, суперечності і засоби здійснення екологічного виховання.
Обґрунтуйте важливість естетичного виховання.
На конкретних фактах доведіть необхідність фізичного виховання.
Визначте завдання фізичного виховання.
Проаналізуйте зміст і засоби фізичного виховання.
Охарактеризуйте систему форм фізичного виховання.
Розкрийте сутність національної системи єдиноборств.
Визначте шляхи і засоби реалізації змісту кожного напрямку національного виховання.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
«розумове виховання», «науковий світогляд», «світогляд», «релігія», «моральне виховання», «етика», «екологічне виховання», «статеве виховання», «шкільна дисципліна», «свідома дисципліна», «відповідальність», «правове виховання», «трудове виховання», «спеціальна підготовка», «економічне виховання», «естетичне виховання», «фізичне виховання».

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
«Фізкультурно-оздоровче виховання» (4,171).

ІV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Концепцію національного виховання. Розділ 3. «Основні напрями національного виховання».

Література:
Голомшток А. Е. Выбор профессии и воспитание личности школьника. – М., 1979.
Державна національна програма. «Освіта» («Україна ХХІ ст.»). – К., 1994.
Концепція безперервної системи національного виховання. – К., 1985.
Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. Ів.-Франківськ, 1996.
Фіцула М. М. Педагогіка. Навч. посібник для студентів вищих навчальних педагогічних закладів освіти. – Тернопіль, 1997.

Семінарська заняття №8.
ТЕМА: ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ВИХОВАННЯ
План.
Поняття про методи виховання.
Класифікація методів виховання:
а) методи формування свідомості особистості.
б) методи формування досвіду суспільної поведінки і діяльності.
в) методи стимулювання поведінки і діяльності вихованців.
г) методи контролю і аналізу ефективності виховного процесу.
Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів виховання.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ:
Охарактеризуйте сутність групи методів формування свідомості особистості.
Визначте вимоги щодо проведення бесіди з учнями.
Дайте коротку характеристику прийомів, що сприяють підвищенню ефективності фронтальної бесіди.
Чому, на Вашу думку, особливу трудність для педагога викликає індивідуальна бесіда?
Розкрийте особливість епізодичної лекції та циклу лекцій.
Чому диспут є ефективним методом формування свідомості особистості?
Перерахуйте вимоги, що ставляться щодо проведення диспуту.
В чому, на Вашу думку, полягає особливість виховного впливу прикладом?
Назвіть умови, яких необхідно дотримуватись при використанні методів формування свідомості особистості.
Перерахуйте методи формування суспільної поведінки.
А. С. Макаренко вважав, що без щирої, переконливої і рішучої вимоги не можна починати виховання колективу. Як ви розумієте зміст його слів?
Проаналізуйте форми пред»явлення вимог вихованцям.
Охарактеризуйте шляхи і етапи формування громадської думки.
Сформулюйте вимоги, яких слід дотримуватись при використанні методу вправ.
Чому метод привчання має особливе значення у вихованні.?
Доведіть, що застосування методу доручення вимагає врахування індивідуальних особливостей учнів.
Розкрийте значення створення виховуючих ситуацій.
Обґрунтуйте важливість методів, які виконують функції регулювання, коригування і стимулювання поведінки і діяльності.
Визначте умови підвищення виховної ефективності заохочення і покарання.
Перерахуйте методи контролю і аналізу ефективності виховного процесу.
Визначте умови оптимального вибору методу виховання.
Проаналізуйте взаємообумовленість методів виховання.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
«метод виховання», «прийом виховання», «фронтальна бесіда», «індивідуальна бесіда», «лекція», «диспут», «метод прикладу», «педагогічна вимога», «прохання», «довір»я», «схвалення», «натяк», «умова», «недовір»я», «осуд», «погроза», «вправи», «привчання», «доручення», «змагання», «заохочення», «покарання».

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
«Методи виховання в умовах формулювання відносин співтворчості». (1,115)

IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Концепцію національного виховання. Розділ 4. «Система безперервного національного виховання».

Література:
Косьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва: навчальний посібник. – К., 1993.
Педагогіка / за ред. М. Д. Ярмаченко. – К., 1989.
Практикум з педагогіки: Метод. посібник / І. Д. Звєрєва, Л. Г. Коваль, - К., 1996.
Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання – Івано-Франківськ, 1996.
Українська національна система виховання. – К., 1991.
Семінарське заняття №9.
ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
План.
Позакласна та позашкільна виховна робота.
Розмаїття масових, групових та індивідуальних форм виховної роботи.
Основні позашкільні установи, завдання і зміст їх роботи.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
Розкрийте сутність позакласної та позашкільної виховної роботи.
Визначте завдання позакласної та позашкільної виховної роботи.
Обґрунтуйте зміст позакласної та позашкільної виховної роботи.
Визначте принципи організації позакласної та позашкільної виховної роботи.
Обґрунтуйте основу класифікації форм організації виховання.
Перечисліть форми масової виховної роботи.
Чому, на вашу думку, поширеною формою масової виховної роботи є читацька конференція?
Доведіть, що ефективною формою організації виховання учнів є вечори запитань і відповідей.
Перечисліть групові форми виховної роботи.
Обґрунтуйте важливість і необхідність проведення тематичних і оглядових політінформацій.
Чому година класного керівника є важливим засобом формування у школярів наукового світогляду і моральної поведінки?
Спробуйте обґрунтувати виховну цінність участі учнів у гуртках художньої самодіяльності.
Доведіть, що активна участь учнів у підготовці стінної газети допомагає формулювати у них чесність, принциповість, вміння аналізувати і давати оцінку явищам і факторам.
Перечисліть індивідуальні форми виховної роботи.
Поясніть важливість такої індивідуальної форми виховної роботи, як позакласне читання учнів.
Розкрийте зміст і значення колекціонування для інтелектуального розвитку школярів.
Назвіть методи, які використовуються у позакласній та позашкільній виховній роботі.
Доведіть важливість і необхідність використання у позакласній і позашкільній роботі педагогіки народного календаря.
Розкрийте завдання і зміст роботи основних позашкільних установ.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
«позакласна робота», «позашкільна робота», «педагогіка народного календаря».

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
«Основні форми організації виховання». (1, 118).

IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
«Державну національну програму «Освіта. Україна ХХІ ст.». Розділ 5. «Позашкільне навчання і виховання».

Література:
Касьяненко М. Д. «Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993.
Концепція позакласної виховної роботи в загальноосвітній школі. – К., 1991.
Коротов В. М. Общая методика учебно-воспитательного процесса – М., 1983.
Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Сергійчук З. О. Основи національного виховання. – Умань, 1993.
Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка – К., 1986.
Практикум з педагогіки: Метод. посібник / І. Д. Звєрєва, Л. Г. Коваль. – К., 1996.
Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Івано-Франківськ, 1996.
Семінарське заняття №10.
ТЕМА: ВИБРАНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ВИХОВАННЯ
План.
Планування роботи класного керівника.
Виховання учнівського колективу:
а) ознаки колективу, його структура і типи.
б) динаміка і етапи розвитку колективу.
в) органи колективу, їх функції, умови ефективності діяльності.
Спільна виховна робота школи, сім»ї та громадськості. Церква.
Дитячі та молодіжні організації.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
Перерахуйте функції класного керівника визначені Положенням про середню загальноосвітню школу України.
Охарактеризуйте вимоги щодо складання плану роботи класного керівника.
Обґрунтуйте вимоги щодо складання плану роботу класного керівника.
Визначте ознаки дитячого колективу.
Спробуйте охарактеризувати типи шкільних колективів.
Назвіть функції колективу.
Розкрийте сутність законів життя дитячого колективу.
Проаналізуйте стадії розвитку колективу.
Визначте шляхи згуртування учнівського колективу.
Дайте коротку характеристику діяльності комісії, які працюють під керівництвом учкому.
Визначте умови підвищення ефективності учнівського самоврядування.
Запропонуйте критерії підбору активу класу.
Чому збори колективу класу є важливим органом учнівського самоврядування?
Охарактеризуйте поширені моделі розвитку взаємовідносин між особистістю і колективом.
Перерахуйте умови за яких підвищується виховний вплив колективу на його членів.
Окресліть напрямки допомоги педагогічного колективу учнівському.
Наведіть думки А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського, І. П. Іванова та І. П. Щетиніна щодо стосунків в учнівському колективі.
Проаналізуйте думку М. Красовицького щодо виховання «в колективі і через колектив».
Визначте зміст, умови та засоби сімейного виховання.
Розкрийте труднощі і недоліки виховання дітей у сім»ї.
Спробуйте визначити напрямки піклування школи про виховання дітей у сім»ї.
Визначте напрямки діяльності громадськості з надання допомоги школі і сім»ї у вихованні дітей у сім»ї.
Чому церква, на вашу думку, допомагає людині стати людянішою?
Назвіть засоби впливу релігії.
Дайте характеристику методики релігійного самовпливу і самовиховання.
Як ви думаєте, чого можна повчитися і що перейняти педагогом від релігії?
Розкрийте завдання ПЛАСТУ.
Визначте основні напрямки та форми діяльності товариства «Сокіл».

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
«колектив», «система перспективних ліній», «органи колективу», «конформізм», «гармонія», «нонконформізм», «сім»я», «церква», «Скоб».

ІІІ. ЗАВДАННЯ. Проаналізуйте спостереження і враження власних шкільних років і зробіть висновок: що створювало авторитет вчителям, які користувалися повагою і навіть любов»ю учнів школи, де навчалися ви?

Література:
Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навч. посібник – К., 1995.
Ковальов С. В. Психологія сімейних відносин. – М., 1987.
Концепція безперервної системи виховання. – К., 1994.
Концепція школи нової генерації української національної школи – родини. – К., 1994.
Кравець В.П. Психологія сімейного життя. – Т., 1995.
Приходько Н. І. Педагогические основы ученического самоуправления. – М., 1990.
Стельмахович В. О. Мудрая власть коллектива. – М., 1983.

Семінарське заняття №11.
ТЕМА: ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ЙОГО СТРУКТУРА, МЕТОДОЛОГІЯ.
План.
Поняття дидактики. Основні категорії дидактики. Дидактика і методики викладання окремих предметів.
Методологія процесу навчання.
Основні функції навчання. Шляхи їх реалізації.
Основні компоненти процесу навчання.
Структура діяльності вчителя у навчальному процесі.
Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Види навчання.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
Що таке дидактика?
Що є предметом дидактики?
Що є об»єктом дидактики і методики? Що виділяє в цьому об»єкти дидактика та методика?
Перерахуйте основні категорії дидактики.
Доведіть, що дидактика відноситься до методики, як теорія до практики і також як теорія до теорії.
Змоделюйте схему, яка б відображала взаємозв»язок педагогіки, дидактики і окремої методики.
Розкрийте проблеми сучасної дидактики.
Чому «процес навчання» слід відрізняти від «навчального процесу».
Визначте методологічну основу процесу пізнання.
Охарактеризуйте спільні ознаки процесу пізнання і процесу навчання.
Охарактеризуйте відмінні ознаки процесу пізнання і процесу навчання.
Змоделюйте схему шляху пізнання наукової істини.
Проаналізуйте суперечності які є рушійними силами навчального процесу.
Охарактеризуйте освітню, виховну і розвиваючу функцію навчання.
Дайте характеристику розвитку мислення на основі загальних розумових дій і операцій.
Вкажіть шляхи реалізації освітньої, виховної і розвиваючої функції на уроках.
Доведіть, що навчання має двохсторонній характер.
Чому від стилю спілкування між вчителем та учнем та впливу оточуючого середовища залежить результативність процесу навчання?
Визначте компоненти процесу навчання.
Чому від стилю спілкування між вчителем та учнем та впливу оточуючого середовища залежить результативність процесу навчання?
Перерахуйте вимоги, що ставляться до викладацької діяльності вчителя.
Визначте елементи діяльності вчителя в процесі викладання.
Обґрунтуйте передумови навчальної діяльності учня.
Розкрийте сприятливі умови позитивного ставлення учня до навчання.
На конкретних прикладах обґрунтуйте типові варіанти навчальної діяльності учня.
Назвіть ланки внутрішнього процесу засвоєння знань.
Охарактеризуйте сприймання, осмислення і розуміння, узагальнення, закріплення нового навчального матеріалу та застосування знань, вмінь і навичок.
Чому ефективність засвоєння знань залежить від мотивації навчальної діяльності школярів.
Від чого залежить ефективність засвоєння знань учнями.
Назвіть основні види навчання учня.
Охарактеризуйте сутність пояснювально-ілюстративного навчання.
Розкрийте зміст проблемного навчання.
Назвіть основні способи і прийом створенні проблемних ситуацій.
Визначте етапи процесу засвоєння знань проблемним шляхом.
Поясніть, чому проблемне навчання має недоліки?
Спробуйте обґрунтувати методи проблемного навчання.
Дайте характеристику програмованого навчання.
Поясніть зміст розгалуженого програмування.
Поясніть зміст розгалуженого програмування.
Визначте позитивні і негативні сторони програмованого навчання.
Чому алгоритмізація навчання сприяє успішному засвоєнню учнями знань і розумових дій.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
«дидактика», «категорії дидактики», «функції навчання», «проблема», «проблемна ситуація», «структурування», «систематизація», «конкретизація», «варіювання», «доведення», «висновок», «пояснення», «класифікація», «аналіз», «синтез», «порівняння», «узагальнення».

ІІІ. Використовуючи факти з предмета вашої спеціальності охарактеризуйте функції навчання. Підготуйте виступ.

IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Закон України «Про загальну середню освіту». Статті 3, 5, 6, 7.

Література:
Безпалько В. П. Програмированное обучение. – М., 1970.
Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. – К., 1995.
Державна національна програма «Освіта («Україна ХХІ ст.»). – К., 1994.
Дидактика современной школы. – К., 1997.
Концепція середньої загальноосвітньої школи України. – К., 1990.
Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. – М., 1983.
Махмутов М. І. Теория и практика проблемного обучения. – М., 1972.
Педагогіка / за ред. М. Д. Ярмаченка. – К., 1986.
Фіцула М. М. Педагогіка. – Т., 1997.

Семінарське заняття №12.
ТЕМА: ЗМІСТ ОСВІТИВ НАЦІОНАЛЬНІЙ ШКОЛІ.
План.
Загальна характеристика змісту освіти. Вдосконалення змісту освіти відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту».
Характеристика навчальних планів, програм і підручників національної школи.
Взаємозв»язок загальної, політехнічної та професійної освіти.
Аналіз змісту освіти зарубіжної школи.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
Перерахуйте і поясніть зміст, принципи системи освіти, сформульовані у Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ ст.»).
Що таке зміст освіти?
Охарактеризуйте елементи освіти визначені І. Я. Лернером.
Визначте типи навчальних предметів які забезпечують провідні елементи освіти.
Обґрунтуйте вимоги, яким має відповідати зміст освіти.
Вкажіть шляхи вдосконалення змісту освіти відповідно до вимог розбудови національної школи.
Що таке навчальний план?
Чому у навчальному плані всіх типів шкіл виділено державний і шкільний компоненти.
Обґрунтуйте вимоги до навчального плану.
Проаналізуйте вимоги до навчальних програм.
Перерахуйте вимоги до підручника, охарактеризуйте його структуру.
Дайте характеристику репродуктивних, проблемних, програмованих та комплексних текстів підручника.
Чому всі питання і завдання підручників поділяються на репродуктивні і продуктивні.
Розкрийте сутність принципів за якими можна формувати зміст навчального матеріалу підручників.
Перерахуйте компоненти змісту підручника.
Назвіть принципи підбору змісту підручника.
Чому вчитель у процесі навчання орієнтується на підручник?
Визначте особливості у роботі з підручником.
Що таке загальна освіта?
Охарактеризуйте види знань.
Перерахуйте характерні особливості повноцінних знань.
Доведіть, що знання просвіт поділяються на теоретичні і фактичні.
Дайте характеристику вмінням і навичкам.
Перерахуйте найважливіші загально-навчальні вміння і навички, якими має оволодіти кожен учень.
Охарактеризуйте відмінність навчального предмета від науки.
Визначте основні компоненти змісту навчального предмета.
Чому у процесі вивчення навчальних дисциплін необхідно здійснювати внутріпредметні і міжпредметні зв»язки.
Розкрийте сутність політехнічної освіти.
Розкрийте сутність професійної освіти.
Проаналізуйте особливості змісту освіти в зарубіжних державах.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
«зміст освіти», «навчальний план», «державний компонент», «шкільний компонент», «навчальна програма», «підручник», «навчальний посібник», «загальна освіта», «знання», «вміння», «навички», «наука», «навчальний предмет», «поняття», «закон», «закономірність», «теорія», «ідея», «внутріпредметні зв»язки», «міжпредметні зв»язки», «політехнічна освіта», «професійна освіта».

ІІІ. Проаналізуйте пояснювальну записку навчальної програми з фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл. Сформулюйте головні завдання, що стоять перед вашою навчальною дисципліною.

IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
1. Державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ ст.»). Розділи «Загальна середня освіта», «Професійна освіта».
2. Закон України «Про загальну середню освіту». Статті 12, 14, 15, 16.

Література:
Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ ст.»). – К., 1994.
Державні стандарти загальної середньої освіти України, - К., 1997.
Закон України «Про загальну середню освіту». – К., 1999.
Педагогіка / за ред. М. Д. Ярмаченка, - К., 1986.
Яремчук В. Д. Національні проблеми загальноосвітньої школи України: історія і сучасність. – К., 1993.
Семінарське заняття №13.
ТЕМА: ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ.
План.
Закономірності навчання.
Характеристика принципів навчання.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
Розкрийте сутність закономірностей навчання.
Доведіть, що принципи навчання є основними вихідними положенням теорії навчання.
Перерахуйте принципи навчання.
Охарактеризуйте принцип науковості.
Доведіть, що принцип систематичності і послідовності навчання передбачає систему в роботі вчителя та учня.
Обґрунтуйте важливість принципу доступності та принципу зв»язку навчання з життям.
Поясніть, чому застосування принципу свідомості й активності сприяє перетворенню школяра з пасивного об»єкта навчання на активності його суб»єкт.
Що сприяє активізації пізнавальної діяльності?
Визначте сутність афоризму – краще один раз побачити, ніж сто раз почути.
Назвіть види та функції наочності.
Сформулюйте вимоги до використання наочності.
Схарактеризуйте зміст принципу міцності знань, вмінь та навичок.
Розкрийте сутність індивідуального підходу. Доведіть, що він має багато спільного з особистіснім підходом.
Чому, на вашу думку, принцип емоційності навчання є дуже важливим?
Який взаємозв»язок між закономірностями і принципами навчання?
У чому полягає взаємозв»язок між принципами навчання?
Сформулюйте найважливіші дидактичні правилами, які випливають з принципів систематичності і послідовності активності і самостійності.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
«дидактика», «закономірність», «принцип», «правило».
ІІІ. Ознайомтесь із шкільною програмою фізичного виховання. Як на вашу думку, в ній реалізуються принципи науковості, систематичності і доступності навчання?

IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Закон України «Про загальну середню освіту» Статті 30, 31, 32, 33.

Література:
Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навч. посібник – К., 1995.
Дидактиктика современной школы, - К., 1987.
Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка, - К., 1986.
Практикум з педагогіки: Метод. посібник / І. Д. Звєрева, Л. Г. Коваль. – К., 1996.
Фіцула М. М. Педагогіка. Навч. посібник для студентів вищих навчальних пед. закладів освіти. – Тернопіль, 1997.

Семінарське заняття №14.
ТЕМА: МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ.
План.
Поняття про методи навчання і їх класифікація.
Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
Методи стимулювання навчальної діяльності учнів.
Методи контролю і самоконтролю у навчанні.
Засоби навчання. Використання комп»ютерної техніки у навчанні.
Вибір оптимального поєднання методів і засобів навчання.
Методи навчання в зарубіжній теорії і практиці.
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
Проаналізуйте підходи до класифікації методів навчання.
Дайте визначення методів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Перерахуйте словесності методи навчання.
Охарактеризуйте вимоги до розповіді та вид розповіді.
Обґрунтуйте значення пояснення та лекції.
Дайте характеристику видів бесід.
Розкрийте вимоги до формулювання запитань та відповідей учнів.
Доведіть, що такі методи як дискусія та диспут сприяють розвитку логічного мислення у школярів.
Чому метод драматизації знаходить широке застосування переважно під час вивчення дисциплін гуманітарного циклу?
Охарактеризуйте роботу з підручником під час вивчення нових знань.
Які методи належать до групи наочних методів?
Перерахуйте практичні методи навчання.
Визначте вимоги до вправ і їх виконання та види вправ.
Дайте характеристику лабораторних, практичних і дослідних робіт.
Проаналізуйте індуктивний, дедуктивний, репродуктивний та проблемно-пошуковий методи навчання.
Поясніть сутність методів стимулювання.
Визначте особливості двох груп методів стимулювання навчальної діяльності учнів (методи формування, стимулювання обов»язку і відповідності в навчанні).
Розкрийте суть методів контролю.
Охарактеризуйте метод усного контролю, етапи усного опитування та перевірочні питання і завдання вчителя за формою викладу, за формою вираження, за формою перевірки знань.
Доведіть необхідність індивідуального, фронтального та ущільненого опитування.
Назвіть методи письмового контролю. Охарактеризуйте позитивні і негативні сторони даного методу.
Розкажіть про тестову перевірку знань, переваги і недоліки цього виду перевірки.
Доведіть важливість графічної перевірки знань учнів та програмованого опитування.
Обґрунтуйте важливість іспитів.
Розкрийте суть та значення самоконтролю і самооцінки учнів.
Перерахуйте засоби навчання.
Чому на вашу думку важливими є такі засоби навчання як слово вчителя, підручник та ТЗН.
Яким вимогам повинно відповідати комплексне використання аудіовізуальних засобів навчання.
Визначте роль комп»ютера у школі. Позитивні і негативні моменти роботи учнів з ЕОМ.
Продумайте і розкажіть про вибір поєднання методів і засобів навчання.
Проаналізуйте методи навчання в зарубіжній теорії і практиці.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
«метод», «прийом», «дія», «операція», «засіб».

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
«Функції методів навчання» (1,180).

Література:
Глузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навч. посібник, - К., 1995.
Дидактика современной школы, - К., 1986.
Коротяев Б.І. Методи навчально-пізнавальної діяльності учнів. – К., 1991.
Онищук В. О. Структура і методика уроку в школі. – К., 1973.
Тестова перевірка знань – К., 1993.
Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посібник. – Тернопіль, 1997.
Семінарське заняття №15.
ТЕМА: ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ.
План.
Поняття форми організації навчання.
Урок – основна форма організації навчання.
позаурочні форми навчання.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
У чому полягає сутність класно-урочної системи навчання? Проаналізуйте її позитивні та негативні сторони.
Охарактеризуйте типи уроків:
засвоєння нових знань.
формування умінь і навичок.
узагальнення і систематизація знань.
перевірки і корекції знань, вмінь і навичок.
комбінований урок.
Розкрийте зміст підготовки вчителя до конкретного уроку.
Дайте характеристику тематичного та поурочного планування.
Визначте завдання, що вирішуються на початку уроку.
Обґрунтуйте вимоги до пояснення вчителя.
Розкрийте технологію формування вмінь і навичок учнів.
Дайте узагальнюючу характеристику форм організації навчальної роботи на уроці:
фронтально-колективна,
групова,
парна.
Вкажіть найефективніші способи індивідуалізації навчання на уроці.
Визначте причини порушень дисципліни на уроці. Охарактеризуйте шляхи подолання порушень порядку.
Поясніть традиційні вимоги до уроку.
Наведіть характеристику ефективного уроку.
Охарактеризуйте шляхи вдосконалення уроку.
Перерахуйте нестандартні уроки. Проаналізуйте їх.
Дайте характеристику позаурочних форм навчання:
семінарських занять.
практикумів.
факультативних занять.
екскурсій.
предметних гуртків.
технічних гуртків.
спортивних секцій.
Чим екскурсія відрізняється від уроку?
Чим обумовлена необхідність домашніх завдань?
Визначте вимоги та види домашніх завдань.
Розкрийте методику завдання додому.
Розкажіть про організаційні форми трудового навчання.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
«форма організації навчання», «класно-урочна система», «урок», «клас».

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
«Види і форми організації навчання». (1,185).
IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Закон України «Про загальну середню освіту». Стаття 13.

Література:
Глузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навч. посібник, - К., 1995.
Дидактика современной школы, - К., 1986.
Косьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993.
Онищук В. О. Сруктура і методика уроку в школі. – К., 1973.
Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К., 1986.
Педагогічний пошук. – К., 1989.
Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок. – К., 1989.
Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посібник. – Тернопіль, 1997.
Семінарське заняття №16.
ТЕМА:КОНТРОЛЬ І ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
План.
Суть і основні види контролю успішності учнів.
Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Критерії норми оцінки. Алгоритм самопідготовки.

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ ТА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
Проаналізуйте функції контролю:
освітню.
діагностичну.
виховну.
розвиваючу.
управляючу.
оцінюючу.
Обґрунтуйте сутність видів контролю:
попереднього.
поточного.
періодичного.
підсумкового.
Розкрийте основні вимоги до перевірки і оцінки успішності.
Визначте критерії оцінки.
Охарактеризуйте рівні знань школярів:
репродуктивний.
реконструктивний.
творчий.
Перерахуйте шляхи подолання формалізму в оцінці результатів праці учнів.
Дайте характеристику знахідкам передових учителів по вдосконаленню методики перевірки і оцінки успішності.
Чому на вашу думку у США надають великого значення інформуванню учнів про їх успіхи у навчанні.
За яких умов оцінка стає ефективним засобом підвищення успішності.
Чи не гальмують низькі оцінки розвиток особистості дітей?
Чи можна на Вашу думку, здійснювати контроль без оцінки знань, умінь та навичок? Проведіть аргументи за і проти цього.
Яким є Ваше ставлення до пропозиції про виключення «2» із системи оцінок? Яку систему оцінок запропонували б Ви?
Чи вважаєте ви, що ставлення до оцінок у невстигаючих і відмінників є однаковим? Обґрунтуйте відповідь.
Класифікуйте основні причини суб»єктивного оцінювання педагогом знань, вмінь і навичок учнів. Як, на Вашу думку, можна цього уникнути?

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
«контроль», «облік», «перевірка», «оцінювання», «оцінка», «тестування»,
ІІІ. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Закон України «Про загальну середню освіту». Стаття 34.

Література:
Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К., 1995.
Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993.
Сухорський С. Ф. Система обліку успішності в школі. – К., 1968.
Традиції української етнопедагогіки та її використання в навчально-виховній роботі школи – К., 1992.
Фіцула М. М, Педагогіка. Навч. посібник. – Тернопіль, 1997.

Семінарське заняття №17.
ТЕМА: ВИБРАНІ ПРОБЛЕМИ ДИДАКТИКИ.
План.
Диференційне навчання в школі.
Проблема навчання обдарованих учнів.
Причини неуспішності і шляхи їх подолання.
Оптимізація процесу навчання.

АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
Розкрийте сутність видів диференціації за:
здібностями.
відсутністю здібностей.
майбутньою професією.
інтересами учнів.
талантами дітей.
Дайте оцінку різним видам диференціації навчання на уроці:
за кількістю завдань.
за ступенем їх трудності.
за ступенем самостійності їх виконання.
Охарактеризуйте умовний поділ учнів відповідно до їх навчальних можливостей, на такі групи:
з дуже високими навчальними можливостями.
з високим рівнем навчальних можливостей.
із середніми навчальними можливостями.
з низькими навчальними можливостями.
Визначте умови формування тимчасових груп, оцініть позитивне у груповому навчанні.
Розкрийте структуру процесу групового навчання.
Обґрунтуйте готовність вчителя до здійснення диференційованого навчання.
На конкретних прикладах поясніть сутність диф6ренціації навчально-виховного процесу у США.
Дайте вичерпну характеристику обдарованих учнів.
Назвіть типи індивідуальної обдарованості.
Спробуйте обґрунтувати вимоги до роботи з обдарованими учнями.
Проаналізуйте форми роботи та зміст навчальної інформації для обдарованих школярів.
Назвіть причини, що стримують розвиток обдарованих дітей.
Розкажіть про організацію навчання обдарованих учнів у США.
Дайте обґрунтоване визначення понять «неуспішність» і «відставання».
Охарактеризуйте неуспішність школярів.
Розкрийте ознаки, за якими можна визначити відставання учнів у навчанні.
Спробуйте пояснити причини відставання у навчанні.
Визначте компоненти системи роботи з відстаючими учнями.
Перерахуйте особливості роботи класів вирівнювання.
Розкрийте зміст оптимізації процесу навчання.
Назвіть критерії оптимізації процесу навчання.
Продумайте характеристику таких видів вирішень при оптимізації процесу навчання:
машинальне.
інтуїтивне.
асоціативне.
пробне.
імовірнісне.
детерміноване.
Наведіть основні вимоги до вибору цілісної структури процесу навчання.
Обґрунтуйте найбільш типовий підхід до вибору оптимального варіанту вивчення навчального матеріалу:
аналіз змісту навчального матеріалу.
аналіз пізнавальних можливостей учнів.
самоаналіз можливостей педагога.
конкретизація цілей і завдань навчання.
конкретизація змісту навчального матеріалу.
вибір форм навчання.
вибір методів навчання.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
«диференційоване навчання», «неуспішність», «відставання».

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
«Попередження неуспішності школярів» (3).

Література:
Бабанський Ю. К. Оптимизиция учебно-воспитательного процесса. – М., 1982.
Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К., 1995.
Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993.
Коротяєв Б. І. Методи навчально-пізнавальної діяльності учнів. – К., 1991.
Фіцула М. М, Педагогіка. Навч. посібник. – Тернопіль, 1997.
Цетлин В. С. Неуспеваемость школьников и ее предупреждение. – М., 1997.
Чудновский В. С., Юркевич В. С. Одаренность: дар или испытание. – М., 1990.
Семінарське заняття №18.
ТЕМА:СИСТЕМНИЙ ПІДХІД – МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЮ ШКОЛОЮ. ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ.
План.
Поняття про педагогічну систему та системний підхід до управління школою.
Принципи управління.
Функція управління.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
Коли і сому виник системний підхід до вивчення реальної дійсності?
Охарактеризуйте склад і структуру педагогічної системи.
Поясніть, у чому полягає цілісність та інтегративність систем.
Розкрийте ієрархію побудови складних систем.
Проаналізуйте цільові, управлінські та причинно-наслідкові зв»язки між елементами системи, її зв»язок із зовнішнім середовищем.
Дайте характеристику сутності системного підходу до управління школою.
Охарактеризуйте принципи керівництва колективом школи.
Визначте особливості спеціальних і загальних функцій управління.
Чому, на Вашу думку, без єдиного планування роботи, єдиного підходу немає педагогічного колективу і не може бути ніякого виховного процесу?
На конкретному прикладі покажіть процес здійснення організаційної функції управління.
Доведіть, що узгодженість дій – одна із важливих умов управління.
Охарактеризуйте сутність внутрішкільного контролю, регулювання, обліку.
Визначте зміст і значення педагогічного аналізу. Доведіть, що управлінські функції носять «наскрізний», «все проникаючий» характер.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
«система», «склад системи», «структура системи», «інтегративність», «педагогічна система», «системний підхід», «управління», «плюралізм», «функції управління», «спеціальні функції управління», «планування», «організація», «координування», «контроль», «регулювання», «облік», «аналіз».

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
«Гуманізація відносин в процесі внутрішкільного управління».

Література:
Афанасьєв В. Г, Общество: системность, Познание и управление. – М., 1983.
Галузинський В. М. Євнух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К., 1995.
Жданова О. М.Управління фізичною культурою: Навч. посібник для фізкультурних вузів. – Львів, 1996.
Жмарев Н.В. Системный подход и целевое управление в спорте. – К., 1984.
Закон України «Про загальну середню освіту» – К., 1999.
Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993.
Конаржевький Ю. А. Что нужно знать директору школы о системах и системном подходе. – Челябинск, 1986.
Конаржевский Ю. А. Функция педагогического анализа и ее роль в процессе управления школой. – Магнитогорск, 1976.
Костяшкин Е. Г. Тенденция развития взаимосвязи школы и среды // Сов. педагогика. – 1983. - №3.
Макаренко А. С. Твори: в 7 т., т.5.
Пикельная В. С. Теоретические основы управления / школоведческий аспект /: Метод пособие. – М., 1990.
Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором. – К., 1988.
Філософський словник / За ред. В. І. Шинкарука. – 2 вид., перероб. і доп. – К., 1986.


Семінарське заняття №19.
ТЕМА: ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ І СТИЛЮ УПРАВЛІНЧЬКОЇ ДІЯЛЬНГОСТІ КЕРІНИКА ШКОЛИ.
План.
Методи управління.
а) економічні.
б) організаційно-педагогічні.
в) соціально-психологічні.
Стиль управління школою.

АЛГОРИТМИ САМОПІДГОТОВКИ
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІД НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
Назвіть провідні функції методів управління.
Підтвердіть конкретними прикладами те, що економічні методи активізують людський фактор. Назвіть економічні методи управління.
Розкажіть з якою метою застосовуються організаційно-стабілізуючі методи (регламентування, нормування, інструктування).
У чому полягає сутність розпорядних та стимулюючих впливів?
У яких формах реалізується педагогічний аспект організаційно-педагогічних методів управління.
Проаналізуйте зміст і значення соціологічних методів управління. Порівняйте організаційно-педагогічні та соціологічні методи.
Охарактеризуйте сутність психологічних методів управління.
Визначте об»єктивні і суб»єктивні фактори під впливом яких формується стиль керівника.
Порівняйте характерні особливості авторитарного, демократичного і ліберального стилів управління.
З»ясуйте сутність авторитету офіційного і особистісного.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
«методи управління», «функції методів», « господарський розрахунок», «орендний підряд», «виробничий кооператив», «регламентування», «нормування», «інструктування», «нормативи», «методи стимулюючого впливу», «соціологічні методи», «психологічні методи», «стиль управління».

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
«Моделювання в системі методів управління середнім загальноосвітнім навчально-виховним закладом».

IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Закон України «Про загальну середню освіту». Статті 26, 39.

Література:
Бегей В. М. Педагогічні основи демократизації управління загальноосвітньою школою. - Львів, 1994.
Галузинський В. М. Євнух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К., 1995.
Закон України «Про загальну середню освіту» – К., 1999.
Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993.
Конаржевский Ю. А. Функция педагогического анализа и ее роль в процессе управления школой. – Магнитогорск, 1976.
Макаренко А. С. З досвіду роботи. Твори: в 7 т. т.5.
Пикельная В. С. Теоретические основы управления / школоведческий аспект /: Метод пособие. – М., 1990.
Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. – 2 вид. перероб. і доп. – К., 1986.
Філософський словник / За ред. В. І. Шинкарука. – 2 вид., переорб. і доп. – К., 1986.
Шакуров Р. Х. Социально психологические основы управления: руководитель и педагогический коллектив. – М., 1990.Семінарське заняття №20.
ТЕМА:ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ І УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ.
План.
Інформаційне забезпечення внутрішнього управління:
а) оперативна інформація.
б) стратегічна інформація.
в) цілісна система внутрішкільної педагогічної інформації.
Підвищення аналітичної основи управління:
а) системний аналіз уроку.
б) логіка аналізу виховного заходу.
в) параметри якості знань і рівня вихованості школярів.
г) аналіз підсумків навчального року.
д) визначення завдань на новий навчальний рік.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
З»ясуйте, завдяки яким умовам реалізується одна із закономірностей управління – його безперервність.
Розкрийте сутність управлінської інформації.
Визначте зміст оперативної і стратегічної інформації.
Охарактеризуйте цілісну систему внутрішкільної педагогічної інформації.
Доведіть важливість і необхідність проведення педагогічного аналізу навчально-виховного процесу.
Назвіть етапи процедури педагогічного аналізу.
Визначте вихідні положення аналізу уроку.
Наведіть один із можливих варіантів аналізу уроку.
Розкрийте логіку аналізу виховного заходу.
Перерахуйте параметри, за якими можна оцінювати якість знань і рівень вихованості школярів.
Висловіть власну думку щодо аналізу готовності школярів до продовження освіти.
Розкривайте механізм визначення завдань на нових навчальний рік.
За яких умов можливе підвищення аналітичної основи управління.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ВМІСТ ПОНЯТЬ:
« управлінська інформація», «оперативна інформація», «тематична інформація», «підсумкова інформація», «педагогічний аналіз», «якість знань».

ІІІ. Відвідайте урок з фізичної культури і підготуйте його аналіз.

IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Закон України «Про загальну середню освіту» Стаття 24, 25.

Література:
Бегей В. М. Педагогічні основи демократизації управління загальноосвітньою школою. - Львів, 1994.
Бондарь В. И. Управленческая деятельность директора школы: дидактический аспект. – К., 1987.
Галузинський В. М. Євнух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К., 1995.
Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття». – К., 1994.
Закон України «Про загальну середню освіту» – К., 1999.
Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993.
Кобзарь Б. С. Управление школой продленного дня. – К., 1988.
Конаржевский Ю. А. Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса и управление школой. – М., 1986.
Основы внутришкольного управления / Под ред. П. В. Худоминского. – М., 1987.
Педагогика / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К., 1986.
Пикельная В. С. Теоретические основы управления / школоведческий аспект /: Метод пособие. – М., 1990.
Сухомлинський В. О. Павлиська середня школа. Вибр. тв. в 5 т. т.4. – К., 1978.
Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором. – К., 1988.
Татьянченко В. С. Организация информационного обслуживания внутришкольного управления. – Челябинск, 1985.

Семінарське заняття №21.
ТЕМА: ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ.
План.
Принципи планування роботи школи.
Системний, комплексний підхід до складання планів:
а) перспективний план роботи школи.
б) план роботи школи на рік.
в) комплексно-цільове планування.
г) календарний план роботи школи на навчальну чверть.
д) планування навчального процесу вчителем.
е) план роботи керівника школи.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
Доведіть, що планування – провідна функція управління.
Охарактеризуйте принципи планування.
Розкрийте зміст перспективного плану роботи школи.
Проаналізуйте річний план роботи школи.
Поясніть, у чому виявляється демократизація процесу планування.
Визначте зміст і значення комплексно-цільового планування.
З якою метою складається календарний план роботи школи на чверть.
Обґрунтуйте важливість і необхідність планування навчального процесу вчителем.
Дайте характеристику оперативного і річного плану роботи директора школи.
Назвіть елементи системи загальношкільного планування.

ІІ. Підготуйте конспект уроку з фізичного виховання (згідно спеціальності) для учнів 6-го класу.

ІІІ. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Закон України «Про загальну середню освіту». Стаття 26.

Література:
Галузинський В. М. Євнух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К., 1995.
Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття», // Освіта, грудень 1993 року.
Жерносєк І. П. Плани роботи школи / Рідна школа. - №9, 1993.
Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993.
Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором. – К., 1988.
Шамова Т. И., Нефедова К. А. Планирование работы в школе. – М., 1984.
Семінарське заняття №22.
ТЕМА: ВНУТРІШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ І РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ШКОЛИ ЗА КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ.
План.
Вимоги до організації внутрішкільного контролю і регулювання.
Зміст внутрішкільного контролю.
Види контролю.
Форми і методи контролю.
Визначення цілей внутрішкільного контролю.
Планування внутрішкільного контролю.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІД НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
Чому внутрішкільний контроль має великий вплив на кардинальні зміни у школі?
Охарактеризуйте зв»язок контролю з педагогічним аналізом.
У чому проявляється попереджувальний характер контролю?
Висловіть свою думку про необхідність залучення до контролю громадських організацій, поєднання контролю і самоконтролю.
Підтвердіть фактами важливість дієвості і діагностичності контролю.
Визначте напрямки діяльності школи, які необхідно контролювати.
Розкрийте мету і зміст тематичного та фронтального контролю.
Назвіть форми контролю. Охарактеризуйте коротко кожну з них.
Перерахуйте методи внутрішкільного контролю.
Визначте цілі внутрішкільного контролю.
Назвіть нормативну основу внутрішкільного контролю за якістю знань і викладання.
Які, на Вашу думку, навчальні заняття чи виховні заходи доцільно вибирати для відвідування і аналізу?
Розкрийте шляхи удосконалення планування внутрішкільного контролю.
Розкажіть за яких обставин підвищується роль кожного члена колективу у внутрішкільному контролі.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
«діагностика», «тематичний контроль», «фронтальний контроль», «хронометрування».

ІІІ. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Закон України «Про загальну середню освіту». Стаття 46.

Література:
Бегей В. М. Педагогічні основи демократизації управління загальноосвітньою школою. - Львів, 1994.
Галузинський В. М. Євнух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К., 1995.
Закон України «Про загальну середню освіту» – К., 1999.
Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993.
Методика и техника внутришкольного контроля за эффективностью учебно-воспитательного процесса. – К.,1988.
Педагогика / Под ред. Ю. К. Бабенского. – 2-е изд. – М., 1988.
Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад // Освіта. – 1993, 3 вересня.
Сухомлинський В. О. Павлиська середня школа. Вибр. тв. в 5 т. т.4. – К., 1978.
Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором. – К., 1988.
Флоров П. Т. Школа молодого директора. – М., 1988.
Семінарське заняття №23.
ТЕМА:ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІВ. ВИВЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ЯК ШЛЯХ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ ВЧИТЕЛІВ.
План.
Цілі і завдання роботи з педагогічними кадрами.
Форми організації колективного і групового навчання педагогів.
Самоосвіта педагогів.
Атестація педагогічних працівників.
Передовий педагогічний досвід і його види.
Комплексна оцінка педагогічного досвіду як передового.
Способи виявлення та процес вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду.
Поширення і використання передового педагогічного досвіду.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
Розкрийте сутність протиріч, які породжують проблему професійного навчання педагогів.
У чому, на Вашу думку, полягає психологічна перебудова вчителя української національної школи.
Назвіть провідні компоненти системи роботи з педагогічними кадрами.
Розкрийте важливість теоретичної підготовки вчителя, як предметника.
Проаналізуйте недоліки професійного навчання педагогів.
Визначте фактори, якими забезпечується оптимальний вибір змісту організаційних форм навчання педагогів.
Охарактеризуйте роботу педколективу над обраною темою із провідних психолого-педагогічних проблем.
Дайте характеристику роботі психолого-педагогічному семінару, практикуму з аналізу відкритих уроків і виховних годин.
Розкрийте зміст роботи предметних і циклових методичних об»єднань.
Визначте групи педагогів за ставленням до самоосвіти і умінням організувати самостійну роботу над собою. Порівняйте їх.
Доведіть на конкретних фактах, що якість самоосвіти у значній мірі залежить від наявності у вчителя вільного часу.
Розкрийте основні напрями діяльності наставників з молодим педагогом.
Визначте роль методичної роботи у школі.
З якою метою, на вашу думку, проводиться атестація педагогічних працівників.
Охарактеризуйте організаційні процедури атестації педагогічних працівників.
Перерахуйте кваліфікаційні категорії, що встановлюються за наслідками атестації. Проаналізуйте загальні вимоги до кваліфікаційних категорій.
Перерахуйте педагогічні звання, що присвоюються за наслідками атестації. Проаналізуйте загальні вимоги до педагогічних звань.
На яких принципах базується атестація педагогічних працівників.
Доведіть важливість і необхідність виявлення, вивчення і поширення передового педагогічного досвіду.
Розкажіть, що лежить в основі нового досвіду.
Охарактеризуйте новаторський досвід.
Поясніть, у чому сутність репродуктивного досвіду.
Визначте риси, характерні педагогу-майстру.
Назвіть вимоги до діяльності директора школи щодо ставлення до педагога-майстра.
Перерахуйте показники, згідно яких можна говорити про наявність передового педагогічного досвіду.
У чому, на вашу думку, проявляється системний підхід в управлінні формуванням передового педагогічного досвіду, його вивченням і поширенням.
Охарактеризуйте етапи управління формуванням передового педагогічного досвіду.
Назвіть способи виявлення передового педагогічного досвіду роботи педагогів.
Проаналізуйте рівні вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду.
Розкрийте процес вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду роботи.
Перерахуйте методи, які застосовуються під час вивчення передового педагогічного досвіду.
Охарактеризуйте труднощі керівників школи на етапі узагальнення досвіду.
Розкрийте головне завдання поширення педагогічного досвіду.
Перерахуйте усні і письмові форми пропаганди передового педагогічного досвіду.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
«система», «методологічна підготовка вчителя», «методична робота», «форми методичної роботи», «наставництво», «атестація педагогічних працівників», «педагогічна практика», «педагогічний досвід», «передовий досвід», «новаторський досвід», «новатор», «репродуктивний досвід».

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
«Основні проблеми творчої праці педагога».
«Узагальнення вчителем власного педагогічного досвіду».

IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:
Закон України «Про загальну середню освіту». Стаття 27, 28.

Література:
Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навч. посібник. – К., 1995.
Горская Г. И. Организация учебно-воспитательного процесса в школе. – М., 1977.
Закон України «Про загальну середню освіту». – К., 1999.
Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва. Навч. посібник. – К., 1993.
Кобзарь Б. С. Управление школой продленного дня. – К., 1988.
Кондаков М. И. Теоретические основы школоведения. – М., 1982.
Макаренко А. С. Опыт методической работы детской трудовой колонии // Соч. в 7 т. т. 5. – М., 1958.
Методическая работа в школе: организация и управление. Рекомендации для руководителей школ. / Под ред. Ю. К. Бабанского. – М., 1986.
Педагогика / Под ред. Ю. К. Бабанского. – М., 1983.
Передовий педагогічний досвід: теорія і методика. / За ред. Л. А. Момот. – К., 1990.
Сухомлинський В. О. Павлиська середня школа. // Твори в 5 т. т. 4. – К., 1977.
Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором. – К., 1988.
Типове положення про атестацію педагогічних працівників України. Інформаційний збірник МО України. – 1994. - №№ 5,6.


САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.

Заняття №1.
ТЕМА: ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ.
Педагогічні завдання:
Який зміст вкладається у поняття «освічена людина» та «вихована людина»? Чи змінилися ці поняття порівняно з минулим?
Чи була колись в історії школа ізольованою від задоволення потреб суспільства у високоосвічених особистостях?
Доведіть значення педагогіки в системі сучасного людинознавства. Використайте для цього картку самостійної роботи 1.

Картка самостійної роботи.
Простежте розвиток та диференціацію педагогіки як науки про виховання і зазначте, як виявляється її зміст у різних галузях людинознавства:

народна (житейська) педагогіка, її складові:
1.


Педагогіка як відображення філософських та педагогічних ідей і концепцій:
1.


Педагогіка як система наука, її провідні галузі:
1.


Визначте понятійний апарат сучасної педагогіки як науки:
1.


Укажіть нові тенденції і перспективи розвитку сучасної педагогічної науки:
1.Дайте коротке визначення основних понять (категорій) педагогіки:

а) загальні риси
б) відмінності
в) визначення
Виховання
Самовиховання

а) загальні риси
б) відмінності
в) визначення
Освіта
Самоосвіта

а) загальні риси
б) відмінності
в) визначення
Формування
Розвиток

а) загальні риси
б) відмінності
в) визначення
Навчання
Учіння

а) загальні риси
б) відмінності
в) визначення
Педагогічна діяльність
Педагогічний досвід, педагогічне новаторство

а) загальні риси
б) відмінності
в) визначення
Педагогіка
Людинознавство


Тест для контролю 1.
Із запропонованих відповідей виберіть правильну і доведіть це:
педагогіка вивчає закономірності розвитку особистості і визначає шляхи її виховання.
педагогіка – це галузь гуманітарного знання, наука про виховання, освіту і навчання, яка розвивається відповідно до суспільноеконмічнних потреб суспільства.
педагогіка – це мистецтво впливу вихователя на вихованця з метою формування його (вихованця) особистості.
педагогіка займається вивченням питань навчання і освіти підростаючого покоління в конкретну історичну епоху та у відповідному соціокультурному контексті.Тест для контролю 2.
Із запропонованих відповідей виберіть правильну. Доведіть помилковість інших (однієї – двох), які, на вашу думку, недостатньо розкривають зміст поняття (категорії) педагогіки:
навчання – це передача знань від вчителя до учнів з метою підготовки останніх до самостійного життя.
навчання передбачає організацію самостійної навчальної роботи учнів з метою оволодіння ними знаннями, вміннями, навичками.
навчання є процес діяльності вчителя, спрямований на передачу знань, умінь і навичок учням, підготовку їх до самостійного життя.
навчання – це обопільний процес діяльності вчителя і учнів, спрямований на свідоме і міцне оволодіння останніми системою знань, умінь і навичок, процес, під час якого здійснюється розвиток розумових здібностей і пізнавальних інтересів, оволодіння методами пізнавальної діяльності, формується науковий світогляд.

Тест для контролю 3.
Із запропонованих відповідей виберіть правильну. Доведіть ненауковість однієї – двох помилкових відповідей:
виховання передбачає цілеспрямоване і організоване формування особистості людини відповідно до потреб суспільства.
виховання завжди передбачало і передбачає оволодіння дитиною нормами поведінки в суспільстві.
виховання є складовою освіти, в процесі якої людина готується до життя, практичної діяльності відповідно до потреб суспільства.
виховання тотожне освіті, воно спрямовано на вивчення норм і правил гуманістичної поведінки у суспільстві.

Тест для контролю 4.
Назвіть об»єкт і предмет педагогіки.
Визначте філософські основи сучасної педагогіки, її гуманістичні ідеї та концепції.
Укажіть провідні напрямки педагогічної науки, які відіграли вирішальну роль у становленні та розвитку сучасної педагогіки.
Назвіть педагогів минулого, педагогічна спадщина яких широко використовується в сучасній педагогіці.
Перелічить завдання, які вирішує сучасна педагогіка.
Визначте тенденції і перспективи розвитку галузей педагогіки до 200 року.

Педагогічне завдання 1.
У процесі педагогічної практики з»явилося багато нових галузей педагогіки, які поступово набули статусу самостійних дисциплін. До них належать: загальна педагогіка, вікова педагогіка, спеціальна педагогіка (дефектологія), методики викладання різних навчальних предметів, військова педагогіка, історія педагогіки, педагогіка сімейного виховання, правова педагогіка, соціальна педагогіка, порівняльна педагогіка та ін.
Чи існує самостійний предмет дослідження у згаданих вище галузях педагогічних знань? Яким чином від співвідноситься з предметом педагогіки? Доведіть, що педагогіка є наукою і науковою системою. Аргументуйте свою позицію.

Педагогічне завдання 2.
В останні роки стала помітною тенденція до зближення педагогіки не лише з традиційно сполученими з нею суспільними, філософськими і природничими науками, але з відносно новими галузями людського знання: кібернетикою, загальною теорією систем, інформатикою.
Чи існує небезпека зміни предмета, змісту і проблематики педагогіки у зв»язку з використанням нею досягнень інших наук? Аргументуйте свою позицію.
Заняття 2.
ТЕМА: РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ:
Тренувальний тест.
Розкрийте зміст понять:
«ріст»,
«дозрівання»,
«формування»,
«розвиток».
Назвіть традиційні концепції розвитку особистості.
Назвіть вчених, які вивчали проблеми розвитку особистості.
Сформулюйте, в чому полягає діалектична взаємодія між біологічними факторами, середовищем та вихованням.
Назвіть рушійні сили розвитку особистості. Наведіть приклад.

Проблемне завдання.
Які сучасні дискусійні проблеми взаємодії біологічного і соціального в розвитку особистості вам відомі. Обґрунтуйте вашу власну позицію з цих питань.

Картка самостійної роботи 1.
Обґрунтуйте взаємозв»язок біологічних факторів, соціального середовища і виховання на прикладі героя книги Кіплінга «Мауглі».


Картка самостійної роботи 2.
Розкрийте зміст різних видів діяльності школяра:
навчання ,
праця,
спілкування,
гра.

Обґрунтуйте переваги кожного виду діяльності в молодшому шкільному, підлітковому та юнацькому віці:
молодший школяр,
підліток,
юнак.

Визначте, за якими показниками ви можете судити про активність особистості.


Педагогічна задача.
Учень 5 класу загубив щоденник, де класним керівником і вчителем математики були зроблені такі записи: «Погано поводив себе на уроці!», «Грубо розмовляв з вчителем математики. Прошу вжити заходів!».
Оцініть ситуацію:
а) з позиції учня, у щоденнику якого зроблені записи.
б) з позиції класного керівника.
в) з позиції вчителя математики.
г) з позиції батьків учня.

В чому ви бачите призначення учнівського щоденника? Чи відповідає щоденник цього учня своєму призначенню? Відповідь мотивуйте.

Педагогічний інцидент.
Вчитель спокійно, з категоричною впевненістю викладає навчальний матеріал у 10 класі. Несподівано у зосередженій тиші звучить голос учня: «Я не погоджуюсь з Вашим твердженням, що...»
Клас з цікавістю чекає на реакцію вчителя.
Назвіть можливі варіанти поведінки вчителя. Як вчителю треба врахувати у такій ситуації особливості юнацького віку?Заняття №3.
ТЕМА: МЕТА ТА ІДЕАЛ ВИХОВАННЯ.
Картка самостійної роботи 1.
1. Поняття традицій, звичаїв, обрядів, їх спільність та відмінності.

Основні зимові звичаї та обряди:
а)
...

Весняні свята:
а)
...

Літні урочистості:
а)
...

Осінні дати, свята:
а)
...

Прогностичні функції народного календаря:
а)
...


Проблемна задача.
У чому полягає вплив народного календаря на формування в учнів наукової картини світу?

Тест для контролю 1.
Дайте стислу характеристику принципів народознавства:
принцип природо відповідності виховання...
принцип народності виховання...
принцип самодіяльності учнів...
принцип народознавчого підходу...
принцип особистісного підходу...
Назвіть провідні поняття педагогіки народознавства:
а)
...
Дайте визначення: педагогіка народознавства – це...Тест для контролю 2.
Розкрийте головні засоби народознавчої роботи в школі:
рідна мова,
родинна народна педагогіка,
фольклорно-календарні традиції,
сімейно-побутові звичаї, обряди,
народна символіка,
народні художньо-образні засоби,
народна мораль.

Доведіть значення народознавчих цінностей у виховній діяльності школи:
емоційна культура,
національна самосвідомість,
патріотизм,
народний і науковий світогляд,
національний склад психіки,
дружба народів.

Педагогічна задача.
Починаючи від Коменського, всі видатні педагоги світу (Песталоцці, Дістервег, Сковорода, Ушинський та ін.) вважали, що материнська (дошкільна), початкова інші школи мусять працювати рідною мовою. Вони обґрунтували думку, що інші мови треба вивчати, як правило, лише тоді, коли рідна мова, народний спосіб мислення пустять в душі дитини «глибокі коріння».
Кожний народ (нація, етнічна група) має свої культурно-освітні традиції, на яких повинна будуватися національна школа.
Сформулюйте ці культурно-освітні традиції.
Яке місце посідає в них рідна мова?

Картка самостійної роботи 2.
Назвіть основні форми народознавчої роботи, які пов»язані з вивченням історії свого краю.
а)
...

Визначте форми і методи вивчення обрядовості в школах України.
а)
...

Дайте характеристику засобам народознавчої діяльності школи.
а)
...


Картка самостійної роботи 3.
Іван Огієнко пише в своїй книзі «Українська культура».
«У який бік життя не поглянемо, скрізь побачимо, як оригінально, своєрідно складав свою культуру народ український.
Скрізь, на всьому поклав цей народ свою ознаку, ознаку багатої культури й яскравої талановитості. Візьмім його пісню: її утворив народ наш такою, як ніхто з інших народів, і хіба тільки серби мають таку ж саму пісню. Наші пісні – те тихий рай, це привабливі чари, ті чари, що всім світом признано за ними».
Назвіть колядки і щедрівки, які вам відомі. Яка різниця в змісті та часі виконання цих пісень?

Тест для тренування.
Яке з наведених визначень найтиповіше характеризує феномен «козацька педагогіка»?
Козацька педагогіка – це спосіб життя вільнолюбного українського козацтва.
Козацька педагогіка – це частина народної педагогіки у вершинному її вияві, яка формувала в підростаючих поколінь українців синівську вірність рідній землі, Батьківщині – незалежній Україні.
Козацька педагогіка – це історично сформована система духовних багатств лицарської верстви українського народу, яка виробили і в своєму побуті, способі життя відобразила найвищі цінності національної душі, характеру, світогляду та ідеології.

Картка самостійної роботи 5.
Визначте поняття української козацької системи виховання та її складових:
а)
...

Дайте характеристику змісту виховання:
дошкільне родинне виховання,
родинно-шкільне виховання,
вища освіта,
військове, трудове, фізичне, психофізичне, моральне , естетичне, національно-патріотичне виховання.

Розкрийте сутність законів кодексу лицарської честі та лицарської звитяги козацтва.
а)
...

Педагогічна задача.
Відомо, що в системі козацького виховання особливе місце належало формуванню фізичної і психологічної культури.
Яким основним видам фізичної підготовки надавалась перевага залежно від віку дітей?
Назвіть традиційні народні ігри молоді.
Якою була система відбору молоді для козацької служби?
Назвіть складові системи єдиноборств козаків.
Розкрийте прийоми самозахисту і самовдосконалення козаків.

Заняття №4.
ТЕМА: СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНИ.
Картка самостійної роботи 1.
На підставі вивчення характерних особливостей кожної ланки системи освіти в Україні, обґрунтуйте значення в її розвитку:
а) мети,
б) способів одержання освіти,
г) засобів,
д) результатів,
д) фінансового забезпечення.

Картка самостійної роботи 2.
Розкрийте соціальне значення принципів реалізації Державно національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття»:
пріоритетність освіти,
демократизація освіти,
гуманізація освіти,
національне спрямування освіти,
відкритість системи освіти,
неперервність освіти,
неподільність навчання і виховання,
багатоукладність та варіантність освіти.

Картка самостійної роботи 3.
1. Зобразіть схематично структуру освіти в Україні.

Назвіть основні типи загальноосвітньої школи
а)
...

Назвіть типи навчально-виховних закладів, що забезпечують загальноосвітню і професійну підготовку учнів.
а)
...

Які типи навчальних закладів забезпечують неперервність освіти?
а)
...


Тест для тренування 1.
Назвіть мету та основні завдання навчання і виховання дітей:
У дошкільних закладах

мета
а)
...
завдання
а)
...

початковій школі

мета
а)
...
завдання
а)
...

неповній середній школі

мета
а)
...
завдання
а)
...

гімназії

мета
а)
...
завдання
а)
...

ліцеї

мета
а)
...
Завдання
а)
...

коледжі

мета
а)
...
завдання
а)
...

вищих навчальних закладах

мета
а)
...
завдання
а)
...

позашкільних закладах

мета
а)
...
завдання
а)
...


Тест для контролю.
Який рівень освіти і професійної підготовки має:
– робітник,


– молодший спеціаліст,


– бакалавр


– магістр,


– кандидат наук,


– доктор філософії,


– доктор наук.Педагогічні задачі.
Ознайомтесь із Концепцією національного виховання. Розкрийте соціальне значення принципів національного виховання:
народність
природовіповідність
культуровідповідність
гуманізація
демократизація
неперервність
етнізація виховного процесу
диференціація та індивідуалізація
послідовність, систематичність і варіативність форм та методів виховання
інтегративність
Розкрийте на конкретних прикладах значення взаємозв»язку принципів національного виховання на кожному етапі виховання особистості:
виховання у сім»ї
дошкільних навчальних закладах
загальноосвітній школі
професійно-технічних закладах
позашкільних закладах
вищих навчальних закладах
Доведіть практичне значення вимог, які визначають ефективність виховної діяльності педагога.
Проаналізуйте діяльність основних інститутів соціалізації особистості та її національного виховання у сучасних умовах (на конкретних прикладах).


Заняття №5.
ТЕМА: СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ.
Карта самостійної роботи 1.
Розкрийте зміст таких понять:
а) виховання,
б) самовиховання,
в) перевиховання.

Визначте відмінності у поняттях:
а) виховання,
б) формування,
в) управління,
г) керівництво.


Педагогічна задача.
Дайте характеристику виховання:
а) як соціального явища,
б) педагогічного процесу.

Картка самостійної роботи 3.
Дайте коротке визначення понять: «принцип», «правило»:
а) загальні риси,
б)відмінності

Розкрийте міст таких принципів національного виховання:
Гуманізм,
Демократизм,
Єдність сім»ї і школи,
Наступність,
Спадкоємність поколінь.

На конкретному прикладі доведіть залежність організації виховного процесу від принципів виховання.


Тест для контролю.
Дайте визначення поняття «виховний процес».
В чому полягають відмінності понять «виховний процес» і «процес навчання».
Назвіть характерні риси процесу національного виховання.
Укажіть основні компоненти виховного процесу.
Дайте характеристику понять:
виховний процес
виховання
вихованість
рівень вихованості
діагностика вихованості
показники і критерії вихованості.

Педагогічна задача.
Проаналізуйте Концепцію національного виховання з погляду мети і основних напрямів національного виховання. Розкрийте сутність понять:
мета національного виховання,
загальнолюдські гуманістичні моралі,
принципи загальнолюдської моралі,
духовність,
художньо-естетична освіченість і вихованість,
трудова активність,
фізична культура,
екологічна культура,
розвиток індивідуальних здібностей і таланту молоді.
Заняття №6.
ТЕМА: ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ.
Картка самостійної роботи 1.
Наведіть приклад, який підтверджує правдивість висловлювання, що вчинок будь-якої людини має моральних аспект, який виявляється в меті, виборі засобів, організації діяльності та наслідках.
Розкрийте складність і взаємозв»язок принципів організації виховної роботи в сучасній школі.
Обґрунтуйте значення кожного принципу побудови виховного процесу в сучасній школі:
принцип єдності загальнолюдського та національного,
принцип опори на традиційні та альтернативні моделі організації виховного процесу,
принцип послідовності, варіативності і доступності змісту, форм організації, методів засвоєння учнями соціального досвіду, морально-етичних норм поведінки,
принцип оптимального впливу на особистість різних соціальних інститутів виховання,
принцип систематичності і гнучкості моделей виховуючого середовища.
Назвіть умови оптимальної дії принципів виховання.

Педагогічна задача 1.
Як ви розумієте і який зміст вкладаєте у вислів відомого німецького педагога А. Дістервега «Людина – має імя, німець – має прізвище».
Розкрийте ваше розуміння провідних орієнтирів і основних напрямків виховного процесу у сучасному суспільстві:
формування народного світогляду і забезпечення інтелектуального розвитку особистості,
духовно-моральне виховання,
піклування про здоров»я і фізичний розвиток дітей,
господарсько-трудове виховання,
прищеплення дітям рис чемності й пристойності в особистій поведінці та у ставленні до людей.
Доведіть на конкретних прикладах взаємозв»язок цих орієнитів.

Тест для самоконтролю.
Які народні символи України вам відомі?
Назвіть національні символи України.
Назвіть державні символи України.

Завдання №7.
ТЕМА: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ЗМІСТУ ВИХОВАННЯ.
Тести для самоконтролю.
Доповніть текст. Розумове виховання – це...
а) нагромадження певного фонду знань, розвиток мислення взагалі і різних його видів.
б) цілеспрямована діяльність педагогів з розвитку розумових сил і мислення учнів по прищепленню їм культури розумової праці.
в) прищеплення здатності людини мислити, відображати і пізнавати об»єктивну дійсність.
г) розвиток мислення й пізнавальних здібностей людини.

Виберіть формулювання, яке найповніше і найточніше відображає основну мету виховання.
а) виховання громадянина.
б) виховання сім»янина.
в) виховання всебічно розвиненої особистості.
г) виховання громадського діяча.

Охарактеризуйте завдання розумового виховання.
а) формування системи знань, формування світогляду, формування умінь і навичок культури розумової праці.
б) формування світогляду, формування системи знань, формування навичок естетики поведінки.
в) розвиток пізнавальних здібностей, психологічна і практична підготовка до праці, формування системи знань.
г) розвиток пізнавальних сил учнів, психологічна і практична підготовка до праці, формування світогляду.

Розкрийте завдання морального виховання.
а) вироблення навичок моральної поведінки, формування моральної свідомості.
б) формування у учнів моральної свідомості, виховання моральних почуттів, вироблення навичок моральної поведінки.
в) формування естетичних смаків, тренування і загартування організму.
г) тренування і загартування організму, формування моральної свідомості, розвиток естетичних почуттів.

Перерахуйте завдання естетичного виховання.
а) виховання естетичних смаків, формування естетичних понять і поглядів, переконань, вироблення навичок і вмінь вносити в життя красу, розвиток творчих здібностей.
б) виховання художній смаків, формування умінь і навичок творити прекрасне, виховання емоцій.
в)розвиток творчих здібностей, розвиток пізнавальних здібностей, виховання емоцій.
г) формування навичок естетичної поведінки, виховання емоцій, формування умінь творити прекрасне.

З»ясуйте завдання трудового виховання.
а) психологічна підготовка до праці, підготовка до свідомого вибору професії, виховання моральних почуттів.
б) психологічна підготовка до праці, підготовка до свідомого вибору професії, практична підготовка до праці.
в) оволодіння основними принципами сучасного виробництва, формування вмінь і навичок використання простих знарядь праці.
г) підготовка до свідомого вибору професії, практична підготовка до праці, вивчення всіх видів сучасного виробництва.

Доповніть текст. До завдань фізичного виховання відноситься:
а) підготовка до захисту Батьківщини, виховання волі, розвиток пізнавальних здібностей.
б) виховання здорової зміни, практична підготовка до праці, виховання волі.
в) тренування і загартування організму, розвиток пізнавальних сил, формування волі.
г) виховання здорової зміни, підготовка до захисту Батьківщини, підготовка до фізичної праці.

Доповніть текст. Моральне виховання – це...
а) виховна діяльність школи і сім»ї, що має метою формування моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок.
б) цілеспрямоване формування моральної свідомості, розвитку морального почуття й формування звичок моральної поведінки людини відповідно до певної ідеології.
в) прищеплення норм і принципів, моральних ідеалів і почуттів.
г) прищеплення моральних норм і якостей, які є регулятором взаємовідносин у суспільстві, узгодження дій і вчинків людей.

Назвіть групи у яких знаходяться психологічні і практичні прийоми самовиховання?
а) крок за кроком, самопідбадьорювання, оцінка прожитого дня, самоосуд.
б) самосхвалення, самопереконання, завдання самому собі, впізнай себе.
в) самосхвалення, самозаохочення, самоосуд, само покарання, само наказ, самонавіювання, само переконання.
г) впізнай себе, самохарактеристика, самозобов»язання, оцінка прожитого дня, крок за кроком.

Визначте структурний елемент процесу виховання.
а) само схвалення.
б) бесіда.
в) мета.
г) самонавіювання.

З»ясуйте зайві функції процесу перевиховання.
а) відновна.
б) виховна.
в) компенсуюча.
г) корегуючи.
д) виправна.
е) стимулююча.

Виберіть не специфічні принципи для перевиховання.
а) поєднання переконання з примусом.
б) емоційність.
в) гуманне і об»єктивне ставлення.
г) індивідуальний підхід.
Заняття №8.
ТЕМА: ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ВИХОВАННЯ.
Тест для самоконтролю.
Дайте визначення понять:
метод виховання,
прийом виховання,
засіб виховання.
Визначте сутність та особливості одного з методів виховання (на ваш вибір).
Наведіть приклад використання якогось методу виховання (на ваш вибір) в роботі учителя.

Тест для тренування.
Усно або письмово закінчіть речення:
добра людина – це...
бути добрим – це...
бути працелюбним означає...
людину можна назвати працелюбною, якщо...
чесна, правдива людина завжди...
бути правдивим означає...
милосердна людина – це...
бути милосердним означає...

Картка самостійної роботи 1.
І. В педагогіці налічується понад 50 методів виховання, розробкою яких займалися вчені-педагоги в останні 30 років. Класифікуйте поняття з наведеного нижче переліку поставивши у відповідних графах табл.. 1. знак + (плюс). Сумніви, які виникатимуть під час роботи, позначте у графі 6 таблиці знаком х.


Таблиця 1.

п/п
Назва
Метод
Прийом
Засіб
?

1
2
3
4
5
6

1
Переконання


Приклад


Авторитет


Схвалення


Засудження


Режим


Гра


Громадська робота


Вправа


Заохочення


Етична бесіда


Покарання


Привчання


Розповідь


Змагання


Лекція


Диспут


Бесіда


Традиція


Навіювання


Незадоволення


Стягнення


Перспектива


Громадська думка


Інформація


Дослідження


Дискусія


Стимулювання


Нагорода


Репродуктивно-пояснювальний


Проблемно-ситуативний


Виховна робота


Доручення


Критика і самокритика


Роз»яснення


Вибух


Контроль


Політінформація


Природних наслідків


Позакласне читання


Позбавлення улюбленої справи


Заборона


Відмова від заборони


Наслідування


ІІ. Конкретизуйте у табл. 2. кілка (на вибір) методів виховання щодо прийомів і засобів виховного впливу.
Таблиця 2.

п/п
Назва методу
Конкретизація методуПрийом
Засіб
Інше

1.
а)
...

Педагогічна вправа 3.
Вивчіть досвід використання вчителем бесіди як методу виховання школярів.
Відвідайте бесіду вчителя з дітьми, зробіть її короткий запис, дайте аналіз бесіди:
а) в якій обстановці починалась бесіда, якими були зовнішні умови, організація учнів.
б) якими прийомами вчитель настроїв дітей на сприймання бесіди.
в) які завдання сатвив вчитель, проводячи бесіду.
г) як вони були вирішені в ході її проведення.
д) яким чином була побудована бесіда.
є) наскільки її побудова відповідала завданням .
ж) який матеріал використав вчитель з життя класу.
з) як завершилась бесіда.
і) чи були досягнуті завдання, які вчитель ставив в ході бесіди.
к) з яких показників можна було судити про це.

Педагогічна задача.
У своїх творах «Педагогічна поема», «Прапори на баштах» А. С. Макаренко навів багато прикладів успішного використання «вибуху» як методу виховання і перевиховання безпритульних:
– доручення Карабанову одержати за чеком гроші в банку.
– «операція» зняття п»ятдесяти безпритульних з нічного поїзду в Харкові.
– урочистий вступ колоністів до Куряжа.
– дуже точна назва «перетворення Куряжан».
Перечитавши відповідні епізоди із творів А. С. Макаренка, поясніть педагогічну сутність даного виховного методу. Наведіть приклади вдалого використання методу «вибуху» у сучасній школі. Поясніть також, чому ви розцінюєте наведені вами приклади як «вибух».

Навчально-дослідні завдання
Під час опрацювання рекомендованої літератури звернути увагу:
а) на сутність і основне призначення народної педагогіки у відродженні і формуванні духовності підростаючого покоління.
б) особливості нових підходів до виховання сучасної молоді.
в) суть, зміст, основні форми і види народознавчої роботи з учнями різних вікових груп.
г) особливості методики підготовки і проведення позакласних навчально-виховних заходів на засадах народної педагогіки.
Дати характеристику колективним творчим справам народознавчого змісту, специфіки їх підготовки та проведення.
Провести інтерв»ю з вчителями шкіл з метою ознайомлення з досвідом народознавчої роботи різного віку.
Зроби огляд методичної літератури та матеріалів з періодичних видань, присвячених народознавчій роботі, яку здійснюють вчителі шкіл України.
Підготувати повідомлення на теми:
а) нетрадиційне мислення (бачення педагогічного процесу, явища, стану) і методичні особливості підготовки і проведення нестандартних навчально-виховних заходів.
б) методики ведення конспекту, створення логіко-структурних схем-конспектів з теми заняття.
Підготувати плани-сценарії: пісенного марафону на тему «Символи України в піснях», відзначення свят народного календаря «Великдень», «Різдво».
Заняття №9.
ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ.
Тест для тренування.
Розмежуйте поняття:
– група,
– колектив,
– спільність.
Обгрунтуйте відмінності між:
– дифузною групою,
– асоціацією,
– корпорацією,
– колективом.
Сформулюйте основні ознаки колективу:
а)

Обгрунтуйте основні функції дитячого колективу:
а)

Назвіть стадії розвитку колективу:
а)

Сформулюйте основні показники сформованості учнівського колективу:
а)


Тест для самоконтролю.
Обґрунтуйте якісні відмінності понять:
– група,
– колектив.
Схарактеризуйте структуру взаємин в колективі:
– формальна,
– неформальна.
Доведіть різницю між:
– лідером,
– керівником.
Назвіть властиві їм функції.
Чи існує в нашому суспільстві альтернатива: колективізм – конформізм? Поясніть.
Чи є суперечності й конфлікти в дитячому колективі? Назвіть типові причини їх виникнення.

Картка самостійної роботи 1.
Дайте визначення, що таке колектив, використовуючи при цьому думку когось із вчених, позиції яких ви поділяєте.
Обгрунтуйте вплив різних видів діяльності на розвиток учнівського колективу:
гра
навчання
праця
спілкування
інше
Розкрийте роль відносин відповідальної залежності на кожній стадії формування учнівського колективу:
перша стадія
друга стадія
третя стадія
Наведіть приклади перспектив різного виду, які характерні:
а) для учнів початкових класів,
б) учнів середніх класів,
в) старшокласників.

Картка самостійної роботи 2.
Опишіть коротко одну з методик діагностики взаємин в групі, в колективі.
Опишіть одну з методик визначення неформального лідера в групі, в колективі.


Заняття №10.
ТЕМА: ВИБРАНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ВИХОВАННЯ.
Картка самостійної роботи 1.
Уявіть, що вам необхідно розробити одну з тем курсу «Світова культура», присвячену формуванню культури учнів, їхньому ставленню до оточуючого середовища, розвитку моральних взаємин. Які приклали суспільних цінностей ви використаєте:
Життєве (природне) середовище, його багатства:
а)


Народна творчість та цінності національної культури:
а)


Матеріальне виробництво:
а)


Духовна культура суспільства:
а)


Культура взаємин:
а)


Культура дозвілля:
а)


Культура особистості:
а)Тест для контролю.
В чому полягає сутність і завдання педагогічного прогнозування?
Які є засоби одержати відомості про учнів?
Як використати узагальнюючі дані з вивчення учнів для планування виховної роботи?
В чому сутність методики роботи вчителя для запобігання правопорушень:
– молодшими школярами,
– підлітками,
– старшокласниками.
Як скласти програму з вивчення учнів і учнівського колективу? В чому її сутність і зміст?

Тест для самоконтролю.
1. Назвіть фактори формування і розвитку сучасної сім»ї:
а)

2. Визначте основні функції сім»ї:
Загальні
Специфічні

а)

а)


3. Назвіть основні типи сім»ї:
а)

4. Дайте визначення основних понять:
– статус сім»ї,
– структура сім»ї,
– структура сімейних відносин,
– «тон» сімейного життя,
– сімейна терапія.
5. Вкажіть основні критерії і показники ефективності сімейного виховання:
Критерії
Показники

а)

а)Педагогічна ситуація.
– З чого почалось? – питає лікар-нарколог молоду пацієнтку.
– Просто було цікаво. Зібралися якось знайомі хлопці, подруги. Запропонували вколотися. Чи було страшно? НІ, тому що перед тим трохи випили. А хлопці і раніше кололися. Почувала себе, як на троні. Весела… Жодних проблем.
– Це коли:
– Здається років десять тому, а може і раніше…
– В 16 років?… А далі?
– Знову спробувала, теж з компанією. А там знову…
Назвіть сімейні умови, які можуть призвести до вживання наркотиків неповнолітніми. Наркоманія – це хвороба чи злочин?
Що необхідно для правильної організації здорового, повноцінного життя сім»ї?Заняття №11.
ТЕМА: ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ЙОГО СТРУКТУРА І МЕТОДОЛОГІЯ.
Картка самостійної роботи 1.
Назвіть учених, які зробили вагомий внесок у розвиток дидактики як науки:
представники вітчизняної педагогічної думки:
а)
...

представники зарубіжної теорії навчання:
а)
....


Педагогічне завдання 1.
Який зміст ви вкладаєте в поняття «теорія навчання», «теорія освіти»? Чи змінився зміст цих понять порівняно з минулим?
Доведіть залежність рівня знань, умінь і навичок сучасних школярів від завдань науково-технічного прогресу.

Тест для тренування.
Розкрийте спільні і специфічні риси понять «освіта», «навчання», «учіння», «викладання».
Доведіть, що навчання відрізняється від учіння, оскільки містить елементи...
Освітнє навчання, на відміну від навчання інформаційного прилучаючого, ми називаємо процесом...
Результатом процесу здобуття освіти є...
Вона може бути..., або...

Тест для контролю.
Порівняйте такі визначення процесу навчання:
а) навчання – це цілеспрямована послідовна змінювана взаємодія викладача й учнів, в ході якої вирішується завдання освіти, виховання й загального розвитку тих, кого навчають (Ю. К. Кабанський)..
б) навчання – це цілісний обопільний процес педагогічної діяльності вчителя і навчально-виховної діяльності учня, спрямований на досягнення навчально-пізнавальних завдань (В. О. Онищук).
в) процес навчання охоплює численні підпорядковані загальній меті пари актів викладання й учіння (дії вчителя й учня) і навіть їхні сукупності (дії вчителя – дії учня) (Ч. Куписевич).
г) навчання – цілеспрямований процес..., що забезпечує підростаючому поколінню можливість засвоєння окремих сторін досвіду людства (С. П. Баранов).
Виберіть найбільш вдале визначення. Аргументуйте свій вибір.
Чи є різниця у поняттях «процес навчання» і «навчальний процес».

Картка самостійної роботи 1.
І. Розкрийте зміст ознак процесу навчання:
а) системність – це...
б) планомірність – це...
в) націленість на результат – це...
г) тривалість – це...
д) організованість – це...

ІІ. Неперервність є ознакою (виберіть одну з двох наведених нижче відповідей):
а) процесу навчання в початковій, середній і вищій школах.
б) процесу навчання, що виходить за рамки періоду навчання в школі і вузі.

ІІІ. Одночасність навчально-виховних впливів на дітей, молодь і дорослих спостерігається у діяльності (назвіть правильний варіант відповіді):
а) сім»ї.
б) засобів масової інформації.
в) ровесників та друзів.


Картка самостійної роботи 2.
І. У чому виявляється співвідношення пізнання й учіння:

спільне
1.
...
відмінне
1.
...

ІІ. Які філософські вчення є методологічною основою процесу навчання в школі:

спільне
1.
...
відмінне
1.
...

ІІІ. Як трактуються рушійні сили навчального процесу в педагогіці:

спільне
1.
...
відмінне
1.
...

ІV. Які ознаки характеризують процес пізнання і процес навчання:

спільне
1.
...
відмінне
1.
...


Педагогічне завдання 2.
У сучасній педагогічній науці інтенсивно розробляються різні моделі навчання. Одна з них подається в книжці польського дослідника В. Оконя «Процес навчання». В ній автор визначає такі ланки, або моменти викладання, вивчення:
усвідомлення учнями навчальних цілей і завдань, постановка проблем, що формують в учнів інтерес до навчання, відповідний «внутрішній настрій».
ознайомлення учнів з новим матеріалом через використання відповідних наочних, технічних засобів і живого або писемного слова, чому з боку учнів відповідає певна практична діяльність, спостереження, збирання матеріалу для розв»язування проблем і засвоювання готових знань.
керування процесами узагальнення і оволодіння учнями загальними поняттями і судженнями за допомогою відповідних розумових операцій.
закріплення знань учнів.
формування вмінь, навичок і звичок.
встановлення зв»язку теорії з практикою.
контроль та оцінка результатів навчання, в процесі учіння – самоконтроль.
На підставі поданої моделі сформулюйте потрібні дії вчителя та учня в процесі навчання. Заповніть таблицю:
Дії

вчителя
учня

1.
...
1.
...


Тест для самоконтролю 1.
Охарактеризуйте різні компоненти процесу навчання:
Цільовий...
Стимулюючо-мотиваційний...
Змістовий...
Операційно-діяльнісний...
Контрольно-регулюючий...

Тест для самоконтролю 2.
Дайте характеристику етапів оволодіння знаннями:
Назва етапу
Мета
Зміст
Результат

1.Сприйняття
2.Осмислення
3.Закріплення
4.Застосування
Завдання 12.
ТЕМА: ЗМІСТ ОСВІТИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ШКОЛІ:
Тест для контролю.
Визначте поняття «зміст освіти».
Назвіть основні принципи добору змісту навчального матеріалу.
Які державні документи визначають зміст освіти?

Тест для тренування.
У чому полягає суть основних концепцій змісту освіти?
Розкрийте соціальне значення принципів, на яких ґрунтуються ці концепції.
Якою мірою в змісті освіти в початкових, середніх і старших класах відображено розвиток науки, технічного прогресу і суспільства?

Тест для самоконтролю.
1. Які основні групи навчальних предметів містить сучасний навчальний план загальноосвітньої школи? Як вони співвідносяться між собою?
2. Які основні проблеми створення навчального плану мають дискусійних характер? Як вони розв»язуються протягом найближчих 20 років.
3. Як у навчальній програмі відображено зміст навчального предмета, дії вчителя й учнів, засоби досягнення останніми вищого рівня розумового розвитку?
4. Які основні переваги й недоліки сучасних підручників ви можете назвати?

Картка самостійної роботи 1.
1. Дайте визначення таких понять:
– зміст освіти,
– зміст навчання,
– навчальна програма,
–навчальний предмет (дисципліна),
– підручник,
– навчально-методична література.
2. Заповніть таблицю «Основні критерії і показники якості змісту освіти»:
Критерії
Показники

1.
...
1.
...Педагогічне завдання 1.
Вивчаючи питання «Профорієнтація учнів у процесі вивчення основ наук», зверніть увагу на те, що різні цикли (суспільно-гуманітарний, природничо-математичний, трудового навчання, фізичного, естетичного виховання) мають нерівнозначні профорієнтаційні можливості.
Аналізуючи рекомендовану до теми літературу, спробуйте визначити загальні основи профорієнтації учнів при вивченні різних навчальних предметів (роль праці в розвитку суспільства й особистості, основи сучасного виробництва, різноманіття професій, значущість їх у сучасному суспільстві тощо).
Покажіть різноманітність організаційних форм навчання, в яких здійснюється профорієнтація: уроки і факультативні заняття, лабораторні заняття, виробничі екскурсії з предмета.
Як учитель вашої спеціальності здійснює профорієнтаційну роботу, в якому обсязі, якими методами, з якими професіями ознайомлює учнів?
Виконуючи завдання, користуйтеся схемою:
Навчальна тема (розділ у шкільному підручнику
Професії, з якими можна ознайомити школярів

1.
...
1.
...


Педагогічна вправа.
Проаналізувавши підручник з якогось предмета, спробуйте обґрунтувати і розкрити зміст роботи автора або колективу авторів над його створенням:
І. Попередня підготовка:
І.1.
...

ІІ. Розроблення змісту навчального предмета:
ІІ.1.
...

ІІІ. Комплексне авторське редагування:
ІІІ.1.
...

ІV. Рецензування й обговорення рукопису:
ІV.1.
...

V. Завершальна робота:
V.1.
...

VІ. Редагування і передача рукопису до друку:
VІ.1.
...


Проблемне завдання.
Проаналізуйте співвідношення виховних й освітніх цілей, поданих у такій схемі:
Цілі

виховні
освітні

1) підготовка дітей і молоді до активної участі в громадському житті.
1) ознайомлення дітей і молоді з остовами систематизованих знань про природу, суспільство, техніку і культуру.

2) підготовка учнів до професійної діяльності.
2) розвиток здібностей і пізнавальних інтересів учнів.

3) підготовка молодого покоління до активної участі в культурному житті.
3) формування в молодого покоління основ наукового світогляду.

4) забезпечення всебічного інтелектуального, морального, фізичного та естетичного розвитку дітей і молоді.
4) привчання дітей і молоді до систематичної самоосвіти.


5) ознайомлення учнів з науковими основами виробництва, а також вироблення в них умінь користуватися найпростішими знаряддями праці.

Заняття №13.
ТЕМА: ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ.
Тест для контролю.
1. Дайте визначення таких понять дидактики:
– закономірність,
– принцип,
– правило.
Які з наведених нижче визначень є правильним і чому:
а) принцип навчання – це вихідні положення, що визначають діяльність вчителя і характер пізнавальної діяльності учнів.
б) принцип навчання – це система найважливіших вимог, додержання яких забезпечує ефективне й якісне функціонування навчального процесу.
в) принципи навчання – це норми дидактичної поведінки додержання яких дає змогу вчителю ознайомити учнів з основами систематичних знань про світ, розвивати їхні пізнавальні інтереси і здібності, формувати їхній світогляд, а також залучати до самоосвіти.

Картка самостійної роботи 1.
Дайте характеристику змісту принципів навчання, а також умов застосування їх:
Принцип
Умови

Наочності навчання
1.
...

Доступності навчання у його зв»язку з індивідуальними та віковими особливостями учнів
1.
...

Активності, самостійності і свідомості навчання
1.
...

Систематичності навчання
1.
...

Зв»язку навчання з життям
1.
...

Емоційності навчання
1.
...

Індивідуалізації та диференціації навчання
1.
...

Науковості навчання
1.
...


Проблемне завдання.
Чи є кількість наведених у картці і принципів постійною, замкненою?
Аргументуйте свою позицію.

Педагогічне завдання 1.
З метою встановлення зв»язків як окремих, так і узагальнених, як поодиноких, так і сукупних, учитель мови запропонував учням пізнавальне завдання: «Чому тим самим словом у таких сполученнях позначено різні ознаки: глуха людина, глухий сплеск води, глухий ліс».
З яких дидактичних принципів виходить учитель, пропонуючи на уроці пізнавальні завдання подібного типу? Як ви розумієте суть понять «системність знань»? Якими є шляхи досягнення систематичності знань школярів?

Педагогічний інцидент.
На сторінках педагогічної газети в дискусії щодо загальнодоступності середньої освіти були висловлені різні думки.
Дехто вважав, що педагоги міркували про загальнодоступність навчання ще з часів Я. А. Коменського, і цю тему вже вичерпано.
Деякі автори листів пропонували повернутися ледь чи не до довоєнних програм, зокрема з точних наук, мотивуючи свою думку тим, що сучасний науковий рівень навчального матеріалу є непідсильним для школярів.
Було висловлено й таку пропозицію: оскільки середню освіту дічтають усі, треба зробити її легшою, простішою, адже не кожен поступатиме до вузу, а на підприємстві або в колгоспі особливі наукові мудрощі не потрібні. Той же, хто прагне поглиблених знань може відвідувати факультативи, займатися в різних гуртках тощо.
Проаналізуйте висловлювання педагогів. Яким є ваш погляд на суть принципу доступності? Чи можна вважати доступність і науковість рівнозначними поняттями? В якій залежності перебувають поняття «доступність» і «перевантаження»? Чи є поняття «доступність» соціально й історично зумовленим? Якщо так, то що з цього випливає?Заняття №14.
ТЕМА: МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ.
Тест для контролю.
Дайте визначення таких понять:
– метод,
– прийом,
– дія,
– операція.

Картка самостійної роботи 1.
Обґрунтуйте роль і суть технології навчання.
Проаналізуйте в порівняльному плані різні підходи до класифікації методів навчання:
– на основі зовнішніх форм їхнього вияву,
– на основі їхньої внутрішньої психологічної суті,
– на основі внутрішнього логічного шляху засвоєння знань учнями.

Картка самостійної роботи 2.
1. Зробіть порівняльний аналіз основних методів навчання:
Метод
Сильні сторони
Слабкі сторони
Дидактичне значення

1
2
3
4

Виклад
Бесіда
Спостереження
Демонстрація
Вправа
Робота з підручником (книжкою)
Самостійна робота
Лабораторна робота
Моделювання
Проблемний виклад
Проблемні ситуації
Проблемні завдання
Програмування

Тест для самоконтролю.
1. Розмежуйте суть понять «методи навчання» і »методи дидактичного дослідження».
Методи

навчання
дидактичного дослідження

Спостереження
Моделювання
Інші
Спостереження
Моделювання
Інші

2. Назвіть основні прийоми навчання:
– активна розумова робота,
– робота з підручником і книжкою,
– інші.
3. Які, на вашу думку, є принципові утруднення, що заважають сучасній дидактиці сконструювати єдину класифікацію методів навчання. Ранжуйте їх за значущістю:
1.
...
2.
...


Проблемне завдання.
Вибір методу навчання залежить від мети навчально-виховної роботи, від характерних особливостей окремих навчальних предметів, принципів навчання...
Закінчіть цю фразу. У разі ускладнень зверніться до конспекту лекцій «Методи навчання».
У чому полягають відмінності між принципами і методами навчання?

Педагогічна вправа.
1. Охарактеризуйте класифікації методів навчання, розглянуті на лекції.
2. Назвіть методи, що відповідають безпосередньому спостереженню, абстрактному спостереженню, абстрактному мисленню, практичній діяльності.
3. Які дидактичні функції виконують методи, що ґрунтуються на спостереженні, слові, практичній діяльності?
Заняття №15.
ТЕМА: ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ.
Картка самостійної роботи 1.
Класифікуйте уроки (назвіть типи залежно від:
1. Особливостей процесу навчання, основних його етапів і склдових?
а)
...

2. Змісту навчання:
а)
...

3. Дидактичної мети:
а)
...

4. Організації і способу проведення:
а)
...

5. Стилю керівництва:
а)
...

Картка самостійної роботи 2.
1. Назвіть фактори, що впливають на вибір організаційних форм навчання.
2. Охарактеризуйте основні положення так званої класно-урочної системи навчання. Розгляньте переваги і недоліки цієї системи.
3. Опишіть найважливіші спроби модернізації класно-урочної системи навчання, поділяючи їх на основі індивідуалізації і диференціації темпу змісту навчального матеріалу.
4. Покажіть переваги і недоліки класифікації уроків педагогами-новаторами.
5. Виділіть традиційні класифікації типів уроків у вітчизняній педагогіці.Завдання
1. Визначте графічно залежність між метою і завданнями навчання, його змістом, формами, методами і засобами.
2. Дайте визначення таких понять:
класно-урочна система
урок
клас
комбінований урок
урок повідомлення нових знань
урок закріплення знань
урок узагальнення або повторення
контрольний урок
семінар
екскурсія
лабораторні заняття
лекція
3. Складіть аргументований прогноз розвитку й удосконалення організаційних форм навчання до 2000 року з урахуванням засад педагогіки співробітництва.Завдання №16.
ТЕМА: КОНТРОЛЬ І ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Тест для контролю.
Розмежуйте поняття, поясніть їхній зміст:
облік.
перевірка.
оцінювання.
оцінка.
контроль.
тестування.
Розкрийте основні функції перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок.
Проаналізуйте сильні і слабкі сторони так званого «безоцінкового» типу навчання (Ш. О. Амонашвілі):
сторони

сильні
1.

слабкі
1.Тест для самоконтролю.
Запропонуйте можливі класифікації видів дидактичного контролю.
Обґрунтуйте і розмежуйте традиційні і сучасні форми дидактичного контролю:
Традиційні
Сучасні

Методи
ФормиКартка самостійної роботи 1.
Виберіть один клас початкової школи як базовий для організації спостереження з такою метою:
Визначити найчастіше застосовувані різними вчителями методи і форми дидактичного контролю й оцінювання досягнень учнів з двох навчальних предметів (на вибір):
Форми
Методи

1.

1.


Здійснити порівняльний аналіз різних варіантів поєднання форм і методів контролю й оцінювання та їхнього застосування залежно від рівня розвитку, вікових особливостей тощо.
Встановити залежність між застосовуваними формами і методами дидактичного контролю й оцінювання знань та характером викладання навчального предмета (гуманітарний, природничо-математичний. естетичний цикли предметів).
Сформуйте аргументовані висновки і пропозиції щодо дидактичної системи контролю й оцінювання знань, умінь і навичок певним учителем.

Завдання.
Ознайомтесь з методикою перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок, розробленою Ш. О. Амонашвілі й В. Ф. Шаталовим. Порівняйте її з існуючими видами і формами перевірки й оцінювання знань учнів. Укажіть позитивні і негативні сторони існуючих методик.
Чи можна здійснювати ефективний контроль за навчальною діяльністю учнів, не оцінюючи її результати кількісно (оцінками)? Обгрунтуйте відповідь.
Яким є ваше ставлення до пропозиції про виключення «2» із системи оцінок? Яку систему оцінок запропонували б ви?
Чи вважаєте ви, що ставлення до оцінок у невстигаючих і відмінників є однаковим? Обгрунтуйте відповідь.
Учень, відповідаючи у дошки, правильно розв»язує задачу, але не може пояснити логіку розв»язання.
Оцініть відповідь учня. Дайте педагогічне обгрунтування своєї оцінки.
У чому полягають переваги і недоліки усного опитування?
Класифікуйте основні причини суб»єктивного оцінювання педагогом знань, умінь і навичок учнів. Як, на вашу думку, можна цього уникнути?
Заняття №17.
ТЕМА: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД – МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЮ ШКОЛОЮ.
Тест для самоконтролю.
Що таке система? Виберіть більш повну і точну відповідь.
а) система – це сукупність визначених елементів.
б) система – форма організації, будова чого-небудь.
в) система – сукупність принципів, які є основою певного вчення.
г) система – сукупність визначених елементів, між якими існує закономірний зв»язок чи взаємодія.
Що таке управління? Виберіть найбільш повну відповідь.
а) управління – це специфічна сфера людської діяльності.
б) управління – це мистецтво застосовувати науку з врахуванням досвіду.
в) управління – це об»єктивний процес упорядкування систем, суть якого полягає в забезпеченні їхньої цілісності, в підтриманні заданого режиму діяльності й досягнення мети шляхом обміну інформацією між їхніми підсистемами.
г) управління – це вирішення кожного питання системно і комплексно.
З наведених нижче принципів виберіть той, що не відноситься до принципів управління школою.
а) демократичного плюралізму.
б) поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів.
в) постійного розвитку та самовдосконалення колективу.
г) співтворчості в колективі всіх, хто бере участь у виховані учнів.
Визначте сутність функції управління.
а) явище, яке залежить від іншого явища, є формою його виявлення і змінюється відповідно до його змін.
б) робота кого-небудь, коло діяльності, обов»язок.
в) функції – це стадії управління школою.
г) функції управління – це особливий вид управлінської діяльності, визначений розподіл праці і спеціалізація в сфері управління.
У якій групі перелічені функції управління школою.
а) висновки, синтез, контроль, облік, регулювання.
б) педагогічний аналіз, планування, організація, координація, контроль, регулювання, облік.
в) педагогічний аналіз, структурування, систематизація, координація, планування.
г) планування, облік, структурування, систематизація, доведення.
Заняття №18.
ТЕМА: ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ І СТИЛЮ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ШКОЛИ.
Тест для самоконтролю.
Розкрийте сутність методів управління.
а) прийом або система прийомів управління, що застосовуються в якій-небудь галузі діяльності.
б) способи взаємозв»язаної діяльності вихователів і вихованців, спрямованої на формування у останніх поглядів, переконань, навичок і звичок поведінки.
в) система прийомів організації спільної діяльності учасників педагогічного процесу для реалізації мети, принципів і змісту упрвління.
г) спосіб впорядкованої взаємопов»язаної діяльності викладачів і учнів, спрямованої на вирішення завдань освіти, виховання і розвитку в процесі навчання.
Уточніть функції методів управління.
а) мотиваційна, навчальна, розвивальна, виховна, організаційна.
б) стимулююча, організаційна, координаційна, реалізації змісту управління і управлінської діяльності.
в) реалізації змісту управлінської діяльності, виховна, організаційна, навчальна.
г) координаційна, виховна, розвивальна, стимулююча.
Назвіть економічні методи управління.
а) бригадний і орендний підряд, стимулюючого впливу. організаційно-стабілізуючі.
б) госпрозрахунок, самофінансування, бригадний і орендний підряд, кооперативні об»єднання, преміювання.
в) преміювання, самофінансування, регламентування, нормування, інструктування.
г) госпрозрахунок, кооперативні об»єднання, нормативи часу. нормативи чисельності, нормативи витрат.
Визначте організаційно-педагогічні методи.
а) організаційно-стабілізуючі, розпорядчі, стимулюючі.
б) організаційно-стабілізуючі, регламентування, нормування.
в) розпорядчі, директиви, постанови, накази, резолюції.
г) стимулюючі, дисциплінарного впливу, морального заохочення.
Назвіть соціологічні методи управління школою.
а) особистого прикладу, морального стимулювання, переконань, морального заохочення.
б) формування колективної свідомості, формування колективу через цілеспрямовану діяльність.
в) формування особистих і колективних переконань, колективного аналізу, переконань.
г) формування колективної свідомості, особистих і колективних переконань, морального стимулювання, особистого прикладу.
Назвіть психологічні методи управління школою.
а) формування мотивів, морального заохочення, переконань, колективного аналізу.
б) формування мотивів, морального стимулювання, використання традицій.
в) морального заохочення, особистого прикладу, формування особистих переконань.
г) колективного аналізу, формування колективної свідомості, колективних переконань.
Доповніть текст. Стиль управління це…
а) сукупність прийомів, характерних рис діяльності, поведінки, методу роботи.
б) спосіб виконання, здійснення діяльності, який характеризується сукупністю певних технічних прийомів.
в) своєрідний управлінський почерк.
г) сукупність методів і прийомів роботи, які використосуються керівником для досягнення цілей і завдань, а також характер його взаємовідносин з колегами.
Дайте коротку характеристику демократичного стилю управління.
а) директивний, вольовий.
б) інтегративний, товариський.
в) товариський, потуральний.
г) потуральний, анархічний.
Доповніть текст. Суб»єктивними факторами, що визначають стиль роботи керівника є…
а) умови роботи.
б) якісний склад кадрів.
в) компетентність.
г) дисциплінованість підлеглих.
Заняття №19.
ТЕМА: ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ І УПРАВЛІННЯ.
Тест для самоконтролю.
Розкрийте сутність управлінської інформації.
а) відомості про хід і результати навчально-виховного процесу.
б) відомості про педагогів, учнів.
в) відомості про умови навчання, виховання і розвитку.
г) відомості, які мають для керівника певну новизну і вимагають прийняття ним управлінських рішень.
Назвіть види управлінської інформації.
а) оперативна, стратегічна.
б) щотижнева, щомісячна.
в) стратегічна, на кінець чверті.
г) оперативна, на кінець року.
Чому аналіз навально-виховного процесу є важливим і необхідним?
а) це перш за все уміння оглядатися на пройдений шлях, побачити в ньому джерела сьогоднішніх успіхів і недоліків.
б) неможливо працювати, якщо не аналізуються зв»язки теперішнього з минулим і майбутнім..
в) будь-яке управлінське рішення, прийняте на основі аналізу, достатньо повної і об»єктивної інформації буде науково обгрунтованим, а значить, дійовим.
г) для того, щоб завдання роботи школи були актуальними для шкільного колективу, потрібно проаналізувати результати попередньої роботи.
Назвіть етапи процедури педагогічного аналізу.
а) розклад, розбір, розслід.
б) розклад, розчленування предметів у думці на складові частини.
в) визначення складу і функціональних особливостей виучуваного об»єкта.
г) розкладання виучуваного об»єкта на частини, оцінка кожної частини, визначення зв»язку між частинами, місця, ролі кожної частини в цілісному об»єкті.
Підвищення аналітичної основи управління школою можливе при умові, якщо оволодіють вміннями здійснювати педагогічний аналіз.
а) директор, громадськість, батьки.
б) вчителі, батьки, учні.
в) завуч, учні, громадськість.
г) дирекція, вчителі, учні, батьки.Заняття №20.
ТЕМА: ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ.
Тест для самоконтролю.
Доведіть, що планування – основна функція управління.
а) обґрунтовуються цілі і завдання школи на довготривалий період.
б) охоплює всі сторони функціонування школи як системи, передбачаючи їх єдність і взаємозв»язок, внутрішні і зовнішні зв»язки.
в) на основі розумного вибору передбачаються ті заходи, які забезпечують виконання поставлених завдань.
г) провідний документ всього шкільного життя.
Визначте принципи планування.
а) науковості, системності, перспективності, наступності, конкретності.
б) системності, опори на закони суспільного розвитку, наукової організації праці.
в) перспективності, опори на дані сучасної науки, психологічні закономірності навчання і виховання.
г) послідовності у діяльності педагогічного колективу, всебічного аналізу досягнутого, комплексного підходу.
У чому виявляється демократизація процесу управління?
а) принципі системного підходу.
б) внутрішній єдності і взаємозв»язку частин плану.
в) залученні учасників педагогічного процесу до всіх етапів плануваня.
г) практичних справах з виконання поставлених завдань.
Назвіть елементи системи загальношкільного планування.
а) перспективний план роботи школи, план роботи школи на рік, план вихователя групи продовженого дня, план бібліотеки, план роботи керівника школи.
б) перспективний план роботи школи, план роботи школи на рік, комплексно-цільовий план, календарний план роботи школи на чверть, планування навчального процесу вчителем.
в) план роботи керівника школи, план роботи школи на рік, комплексно-цільовий план, календарний план роботи школи на чверть, план методичного об»єднання..
г) комплексно-цільовий план, план методичного об»єднання, план класного керівника, план бібліотеки, планування навчального процесу вчителя.
Визначте сутність формування суб»єкту управління.
а) визначення субординаційних зв»язків.
б) делегування вправ.
в) розподіл обов»язків між членами шкільної адміністрації, об»єднання їх зусиль.
г) кооперація прав і обов»язків.
Назвіть компоненти управлінської праці.
а) зміст, організація, система трудових зв»язків, управлінська інформація, час витрачений на працю.
б) зміст, організація, планування, педагогічний аналіз, контроль.
в) система трудових зв»язків, координація, облік, планування.
г) управлінська інформація, час витрачений на працю, планування, координація, контроль.Заняття №21.
ТЕМА: ВНУТРІШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ.
Тест для самоконтролю.
Чому внутрішкільний контроль впливає на кардинальні зміни у школі? Виберіть правильну відповідь.
а) фіксує відхилення від запланованих завдань.
б) виявляє передовий педагогічний досвід.
в) є основним джерелом інформації.
Визначте вимоги, що ставляться перед контролем.
а) попереджувальний характер, використання принципу науковості, використання принципу демократичного плюралізму.
б) попереджувальний характер, дієвість, поєднання вимогливості з повагою до вчителя, діагностичний характер.
в) врахування реальних умов, врахування індивідуальних особливостей вчителів.
Назвіть види контролю.
а) вивчення ефективності роботи вчителів.
б) тематичний контроль, фронтальний контроль.
в) розвиток особистості кожної дитини.
Визначте форми контролю.
а) персональний, спостереження, усний, письмовий контроль.
б) персональний, класно-узагальнюючий, предметно-узагальнюючий, тематично-узагальнюючий, комплексно-узагальнюючий.
в) тематично-узагальнюючий, комплексно-узагальнюючий, персональний, хронометрування.
Заняття №22.
ТЕМА: ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІВ. ВИВЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ЯК ШЛЯХ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ ВЧИТЕЛІВ.
Тест для самоконтролю.
Назвіть компоненти, що є провідними в системі роботи з педагогічними кадрами.
а) теоретична підготовка, всебічна наукова освіченість.
б) Методологічна, науково-теоретична, практична підготовка.
в) практична підготовка, знання предмета.
Визначте форми методичної роботи.
а) групова, колективна, індивідуальна.
б) групова, психологічні семінари.
в) педагогічна рада, творчі групи. самостійна методична робота.
Перерахуйте кваліфікаційні категорії.
а) спеціаліст, спеціаліст ІІ категорії, старший учитель.
б) старший учитель, вчитель-методист, спеціаліст вищої категорії.
в) спеціаліст, спеціаліст ІІ категорії, спеціаліст І категорії, спеціаліст вищої категорії.

Завдання 1.
Порівняйте новаторський і репродуктивний досвід.
Заповніть таблицю.

новаторський досвід
репродуктивний досвід

спільневідмінне
Завдання 2.
Відвідайте уроки фізичної культури у спеціаліста вищої категорії. Оцініть його роботу з точки зору таких критеріїв.
Високі результати роботи.
Новизна досвіду.
Оптимальність шляхів досягнення результатів.
Врахування закономірностей навчання і виховання.
Можливість повторення ідей передового педагогічного досвіду іншими педагогами і школами.

Література:
Баранов С. П., Болотина Я. Р., Сластенин В. А. Педагогіка. – Изд. 2-е, перераб., М., Просвещение, 1987. – 369 с.
Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях та віруваннях. – К., Довіра, 1992. – 41 с.
Виттингтон Ронали, Крайто Лаура и др. Мир начинается с меня. Учебная програма для формирования ненасильственных ценностей у учеников 6 классов / Пер. с анг. Е. Стафановой. – М., Массоциация социальных педагогов и социальных работников. Общ. ред. Т. Яркиной. – 1993. – 146 с.
Волков Б. С. Волкова Н. В. Задачи и упражнения по детской психологии. – М., Просвещение, 1991. – 144 с.
Воропай Олекса. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: У 2 т. – Мюнхен, Українське видавництво за участю товариств «Просвіта», «Оберіг», 1958
Газман О. И., Иванов А. В. Содержание деятельности и опыт работы освобожденного классного руководителя: Метод. рекомендации. – М., Творческая педагогика, 1992. – 114 с.
Грехнев В. С. Культура педагогического общения. – М., Просвещение 1990. – 143 с.
Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття». – К., Райдуга, 1994. – 61 с.
Діденко В., Кондрашова-Діденко Л. Людина і світ: Методичні поради і матеріали для підготовки абітурієнтів. – К., 1994. – 51 с.
Засобина Г. А., Кабыльницкая С. Л., Савин Н. В. Практикум по педагогике. – М., Педагогика, 1996. – 146 с.
Игры: обучение, тренинг, досуг. – М., Новая школа, 1994. – 365 с.
Козацька духовність і виховання молоді: Посібник для студентів і вчителів. – К.: КПДІ, 1993. – 46 с.
Концепція національного виховання // Освіта. – 1994. – 26 окт.
Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Сергійчук З. О. Основи національного виховання. Концептуальні положення. – К.: ІСДО, 1993. – 109 с.
Лабораторний практикум з курсу «Теорія і практика роботи дитячих організацій». Метод. вказівки. – Рівне, 1992. – 60 с.
Лозова В. І., Москаленко П. Г., Троцко Г. В. Педагогіка. Розділ «Дидактика». Навчально-методичний посібник. – К., 1993. – 183 с.
Натанзон Э. Ш. Психологический анализ поступков ученика. – М.: Просвещение, 1991. – 125 с.
Національна система виховання (концепція): Проект. – К.: Либідь, 1991. – 28 с.
Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа. – К.: Абрис, 1991. – 272 с.
Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Вища школа, 1986. – 542 с.
Педагогика. Хрестоматия для педагогических училищ. – М.: Просвещение, 1985. – 414 с.
Практикум з методики виховної роботи у національній школі: Методичні вказівки. – Рівне, 1993. – 48 с.
Соколовська О. С. Народна педагогіка в школі. – К.: УИМ, 1992. – 128 с.
Талызина Н. Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников. – М.: Просвещение, 1988. – 174 с.
Тягур Р. С. Теорія управління навчально-виховним процесом: Курс лекцій. – Івано-Франківськ: Плай. – 1997.
Українознавство: Програма і методичні рекомендації до вивчення курсу у вищих навчальних закладах. – К.: НМК ВО, 1992. – 26 с.
Українська національна система виховання: Конспект лекцій. – К.: КДПІ, 1991. – 48 с.
Шаталов В. Ф. Эксперимент продолжается. – М.: Педагогика, 1989. – 336 с.
Щетинин М. П. Объять необъятное. – М.: Педагогика, 1986. – 176 с.
Чуракова Р. Г. Моделирование педагогических ситуаций в ролевых играх. – М., 1991. – 101 с.

Search:
????????...

соціальне відображення свідомості

міщанин-шляхтич характеристика героів

виховний план для 5 класу

приклади діалогів

робота з клавіатурним тренежаремо конспект уроку

історія виникнення стереометрії

робота з клавіатурним тренежаремо конспект уроку

робота з клавіатурним тренежаремо конспект уроку

ПЕРЕКАЗ ТВОРУ оБЛОГА БУШІ КРИТИКА

аналіз твору не судилось?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010