.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв 


Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв
2. 2. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв.
Даний вид індивідуалізації пов»язаний з формуванням у ліцеїстів-старшокласників індивідуального стилю (ІС) оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю з урахуванням індивідуальних особливостей нервової системи (комунікативний/некомунікативний тип) та стиля діяльності який уже склався протягом навчання в середніх класах загальноосвітньої школи.
В вітчизняній і зарубіжній літературі дане питання вивчається протягом багатьох років (С. Ю. Ніколаєва, Н. Ф. Бориско, Н, Д. Соловйова, I. O. Malley, A. U. Chamot, R. L. Oxford, E. Rod, P. Skehan, I. Tudor та ін.). Ми визначаємо ІС оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю як повна модель поведінки, яка включає психологічні, когнитивні та сенсорні індивідуальні особливості, які визначають прийоми та способи, яким учень надає перевагу по вивченні іноземної мови. Одним із завдань вчителя є надання допомоги учню у формуванні ІС.
В методичній літературі існує два підходи до формування ІС. Один з яких базується на організації таких видів діяльності учнів на уроці і вдома, які співпадають з спонтанно обраними учнями способами і прийомами, яким вони надають перевагу в досягненні успіху в навчанні (Willing 1987. 1988). І другий підхід включає додаткові способи і прийоми, які відрізняються від тих яким учні спонтанно надають перевагу, або до яких звикли (O»Malley, Chamot 1990).
На наш погляд прийнятним є другий підхід, тобто ознайомлення з різними стилями навчання з подальшою організацією навчальної діяльності таким чином, щоб учні могли вдосконалювати прийоми і способи такого стилю навчальної діяльності, який відповідає їх індивідуальним особливостям, тобто формувати ІС навчальної діяльності.
Для практичної реалізації навчання ІС необхідно визначити його компонентний склад. В методичній літературі дане питання розглядається в дослідженнях стратегій і стилів навчання. При цьому розрізняють тактику, яка полегшує використання мови (Production strategies i Communication strategies) і яка полегшує вивчення іноземної мови (Learning strategies). В сучасній методиці зустрічається велика кількість класифікацій стилів і стратегій навчання. Назвем деякі з них, прийнятні для ознайомлення з ними ліцеїстів: конкретний, аналітичний, комунікативний, авторитарно-орієнтований (Willing 1987). візуальний, аудитивний, діяльнісний (Reid 1987). послідовний, невпорядкований стилі (Lowes, Target 1998). когнитивні, соціально-ефективні, метокогнітивні стратегії (O»Malley, Chamot 1990), прямі (когнитивні, мнемотехнічні, компенсаторні) і непрямі (метакогнитивні, афективні, соціальні) стратегії (Oxford 1990) та ін. спираючись нароботи вище згаданих авторів, ми виділяємо такі компоненти ІС для навчання ліцеїстів старшокласників:

Індивідуальний стиль навчання

Стратегії вживання іноземної мови
Стратегії вивчення іноземної мови

Стратегії продуціювання
Правильне і ефективне вживання лінгвістичної системи мови
Планування
Компенсаторні стратегії, спрощення
Пред»явлення і самоконтроль
Стратегії комунікації
Вирішення проблем комунікацій, які виникають в процесі взаємодії спілкуючихся
Підтримання мовлення
Уточнення
Показання розуміння мовлення
Стратегії вивчення мовного матеріалу
Стратегії мовленнєвих умінь
Навчальні уміння
Аудіювання
Говоріння
Читання
Письма
Прямі стратегії
Когнітивні
Мнемотехніки
Компенсаторні

Непрямі стратегії
Метакогнитивні
Афективні
Соціальні
В рамках формуючої індивідуалізації навчання іноземних мов вирішується питання ознайомлення учнів з можливими стилями і стратегіями навчання, визначення власного стилю, практичне випробування нових стратегій і формування навчальних умінь технологічного мовлення
Для практичного рішення проблеми ознайомлення учнів з різними стилями навчання: визначення власного стилю пропонуються такі завдання.
Завдання 1. Read the saying and say what you think about it. Learning how to learn is the element that is always of value now and in future.
Завдання 2. Language learning is no different from any other kind of learning. There are four stages in this process.
The learning cycle
Stage 1
Having an experience

Stage 4 Stage 2
Planning and trying again Looking at the experience

Stage 3
Drawing conclusions from the experience

Try to find out how you like to learn English. Fill the chart and be ready to report on you favourite and unfavouriteactivities in English.How do you feel about these activities? Tick ( column 1, 2 or 3.
I like this activity
1 very much
2 OK
3 not at all

listening to cassettes
making lists of vocabulary
playing games
asking questions
doing exercises
learning a dialogue
listening to songs
making posters
singing songs
doing a project
speaking in pairs
talking about pictures
reading texts in the coursebook
doing pronunciation exercises
working alone
doing a quiz
writing sentences
watching videos
working in big group
doing role plays

Is there anything else that you like to do?

Для досягнення учнями результатів в вивченні іноземної мови необхідно врахоаувати їх відношення до даного виду діяльності, стереотипи навчання, які вже склалися (Ellis 1994: 484). Вчитель може і повинен розвивати позитивне ставлення до вивчення іноземної мови.
Завдання 3. You know, there no right or wrong ways of learning – only the one that works for you perfectly. Try different way of learning and choose the most suitable ones for you.
And now work with yoru deskmate and try to find out what kind of learner you are. These question will help you.
Do you think you are good at learning languages?
Why or why not?
What do you think is the best way to learn a new language? Why?
What kind of activities do you think should be included in your course? Why?
There is a recording of foreign students answering the same questions. Listen to the interview and say if you feel the same way as any of the recorded learners and why.
Для слабих учнів доцільно роздати картки з майже цілим текстом відповідей іноземних студентів на запитання а) і b).
Для середніх учнів – картки з опорними словами та виразами.
Перед обговоренням питання с) треба розповісти учням, що вивчення іноземної мови можна умовно поділити на дві частини. Перша – свідоме навчання, друга – підсвідоме в процесі спілкування. Для наочності можна продемонструвати учням таку таблицю:

Також треба пояснити учням цю точність (accuracy) необхідна при вивченні повного матеріалу – граматичного, лексичного і фонетичного. І при навчальних діях, спрямованих на формування точності висловлювання, помилки виправляються в процесі навчальної діяльності (виконання вправ). Швидкість (fluency) важлива для процесу комунікації, і помилки перевіряються після виконання вправ, спрямованих на формування швидкості мовлення.
Завдання 4.
With you deskmate deside on the question c). This card will be helpful for you.
How many different kinds of activity do use in your classes in an average week? Tick all those listed that you used in the last week.

pairwork
groupwork
describing pictures
to a story
learning the dialogue
grammar exercises a quiz
a game
role play
listening to a song
asking questions in pairs
mingle
watching a video
using dictionaries
working out the rules
brainstorming ideas
discussing ideas
making lists
choral repetition
free writing
physical response
to instraction

Завдання 5. Discuss your ideas with the rest of your class.
Для домашнього завдання можливо дати таку анкету.
Do you have a positive attitude?
Tick (the sentence if it is true. Put a cross (if it is not true. If you don«t know, put a ?.
I am usually very active in class.
English is a difficult language.
It is important to study at home.
I like to think about the rules of English.
English spelling is crazy.
I like to use my imagination.
I can«t understand English grammar. It is too complicated.
I can learn from my mistakes.
I am good at English.
I enjoy learning English.
I don«t want to speak in English. I feel shy.
If i don«t understand, I ask the teacher or another student.
Score

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(
3
0
3
3
0
3
0
3
3
2
0
3

(
0
2
0
0
2
0
2
0
0
0
2
0

?
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0


20 – 31 You are very positive about learning English. Well done!
10 – 20 Not bad! Try to be more positive – it will help you learn better. Remember to be active in class. Don»t be afraid to speak. You can learn from your mistakes.
0 – 10 You feel a bit negative about learning English. Why? Try to find something you like about English, and practise that. You can be good, you just need time and practise.

Завдання 6. Find out what kind of attitude towards studying English you have and report what kind of activities would be useful to you as a learner.
Дані завдання можуть бути запропоновані на першому етапі формування ІС, де учні повинні усвідомити, що вони очикують від даного курсу. що таке процес навчання, і які необхідні дії для ефективного вивчення іноземної мови.
На другому етапі учням необхідно визначити, які існують стилі навчання, який стиль навчання у них уже сформувався і якому вони надають перевагу. Для цього ми пропонуємо такі завдання.
Завдання 1. Here is information about different learning styles and try to deside which of them suit you most of all. There can be not the only one.
Individual learning styles have been categorised in various ways. The classification below represent some of these ways, and we can see how learning styles link with activities.
Sensory preference
Visual learners
These learners learn best when they can see things:
they like to have things wtitten down
they respond well to pictures
they like using books and taking notes.
Auditory learners
These learners find it easier to learn when they hear explanations:
they enjoy listening to tapes or to the teacher.
they like making tape recordings of what they are learning.
Physical or kinaesthetic learners
These learners need to be actively involved in doing a task in order to learn easily:
they often like to move around and find it boring to sit still
they will probably enjoy role plays or handling physical objects.
they like a variety of classroom activity and actively participate in them.
Concrete/Abstract
Concrete learners
These learners like hands-on, practical activity:
they will learn something if it has a purpose
they enjoy games, simulations and role plays and are experimental by nature.
Abstract learners
These learners are happy with theory and may be good at thinking rationally and logically:
they enjoy ideas and learn well through books
they may be good at reading and writing and less inclined to more practical exercises.


Sequential/Random
Sequential learners
These learners are good at classifying and arranging knowledhe:
they may be very analytical, industrious and reliable.
Random learners
These learners tend to be more imaginative and intuitive:
they may come up with original ways of looking at things and new ideas.
Of course, any individual will have a mixture og chsrscteristics: it is very unusual for anyone to be a pure example of one learning style. Often people who learn best use a mixture of learning styles. You should try learning in different ways by practising lots of different activities in English class. You might find a better way to learn.
Завдання 2.
1. To check your understanding of the different learning styles and their implications, try to match the style with the kind of activity these learners typically enjoy or find easy.


Learning style
Visual
Auditory
Kinaesthetic
Concrete
Abstract
Sequential
Random
Preferred activity
listening to tapes
classifying and ordering
reading
brainstorming ideas
simulations and role play
watching films and looking at pictures
discovery learning2. Match each to an individual student in your classes.
Навчальний стиль визначається за допомогою анкет. Так як існує багато різних класифікацій навчальних стилів, то вважаємо доцільним дати декілька завдань для визначення різних стилів учнями. Ми рекомендуємо розпочати роботу в класі з тексту анкети, перед виконанням чкої треба перевіірити її розуміння учнями. Відповіді на запитання анкети, підрахунок балів і визначення стилю учнями відбувається в класі, а з порадами, як поліпшити свій стиль навчання учні ознайомлюються вдома. Текст анкет подається в додатку (с. 11–14).
Завдання 3 a) Try the following quiz. Calculate your score and report on your learning style.
Remember that all stiles may be sometimes successful.
b) Discuss with your classmates the «results» and their possible implications for learning.
Hometask: Look through the recomendations as for your learning style. Make the list of activities useful for you.
Для підвищення мотивації навчання учням необхідно усвідомлювати для чого вони хочуть вивчати іноземну мовую аналіз власних цілей вивчення ІМ буде більш ефективним, якщо учні визначатимуть їх не з списка, запропонованого вчителем, а з власного досвіду однак не слід очікувати від учнів детального аналізу цілей вивчення ІМ на початку курсу.
Завдання 4. For effective studying, it is a good idea to think about what you need or what English for. You could analyse your needs like this
a) listen to the interview of foreign students studying English. Do you have the same needs as anyone of them?
(для слабких учнів подаються картки з ключовими словами та виризами).
b) decide on your main purpose for learning English e. g. for future work or study.
c) make a list of the specific situations where you need to use English e. g. speaking on the telephone, answering enquiries, giving information, writing business letters, reporting on the conference, telling anecdotes.
decide which skills you need for each situation: extending vocabulary, dealing with grammar, listening, speaking, reading or writing.
You should then have a better idea about ahich skills you need to work on and be able to establish your priorities.
Here is an example of how one learner analysed his needs. Stig is the Swedish Youth Hostel warden who needs English for his work. He filled in the following chart. Here is a blank chart, which you could use to analyse your own needs.

Situations
Skills


Vocabulary
(()
Grammar
(()
Listening
(()
Speaking
(()
Reading
(()
Writing
(()

Youth Hostel
Reception desk
welcoming new guests
giving yh information
explaining regulations
answering enquiries
putting up notices(

(

(

(

(((


((

(

(

(
(


Situations
Skills


Vocabulary
(()
Grammar
(()
Listening
(()
Speaking
(()
Reading
(()
Writing
(()
Для того, щоб учні зрозуміли, яким навичкам слід приділяти найбільшу увагу в процесі вивчення ІМ, необхідно, щоб вони зробили самооцінку своїх умінь і навичок. Учням пропонується подивитися на приклад і зробити самоаналіз своїх умінь і виділити найбільш важливі з них.
Завдання 5. Prioritising your needs.
How much do you know/can you do already?
Stig used an assessment scale from 1 to 5:
5 = this is the standard I would like to reach – my goal.
1 = I can do very little. I am a long way from my goal.
He considered each skill that he needed and circled the number that he felt represented his position on the scale, as follows:
Extending
vocabulary
Dealing with grammar
Listening

Speaking

Reading

Writing


1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

He was then able to see more clearly what he needed to improve most. Drow a blank self-assessment scale for your own use.
What are your priorities?
Stig then gave each skill a priority rating from 1 to 6:
1 = highest priority
6 = lowest priority


I thought I needed to improve my speking, but now I realise that it is mainly vocabulary that is missing. My speaking is quite good, in fact. I also realise that I need to concentrate on my listening and
writing. I can read English quite well – I don»t need to do it much, anyway.

Skill
Priority rating

Extending vocabulary
1

Dealing with grammar
4

Listening
2

Speaking
5

Reading
6

Writing
3


You could prioritise your own needs in the same way. If you do this, it will give you a clearer idea about which skills to concentrate on.
Для формування ІС учням необхідно давати більше відповідальності в навчанні. Для цього використовуються такі прийоми як складання іпідписання контракту між учнями і вчителем (на іноземній мові). визначення як швидко і ефективно вони навчаються. робити записи своїх результатів. планувати свої діїю з цією метою пропонуємо такі завдання:
Завдання 7. How to draw up a contract.
It»s very useful and important when a teacher and learners know their duties, responsibilities and probably penalties. For that purpose let»s draw up our contract. Work in group and make list of what the teacher is responsible for.

Після обговорення в групах в загальній дискусії визначити ті пункти, з якими погоджуються всі, включаючи і вчителя.

Work in groups and think about the things you are responsible for.

Знову визначити в загальній дискусії пункти, з якими всі погоджуються.

Hometask: look through the two lists of responsibilities and think about them again. Maybe you»ll find something to add.

На наступному уроці, коли всі погодяться підписати контракт (кожний свою частину) і продумати покарання в разі не виконання обов»язків. Це може бути чи найменше монета, чи завдання вивчити напам»ять і місце на карті десяти штатів США, або міст Англії та інші. В кінці року доцільно обговорити як ефективно вони навчалися. Зразок контракту наведено в додатку (С. 15).
Таким чином ми підійшли до третього етапу формування ІС – оволодіння учнями навчальними стратегіями і уміннями. В межах даної дисертації ми розглядаємо стратегії і уміння навчання монологічного мовлення в старших класах ліцеїв. Моделлю такого навчання буде:
Визначення стратегій, які використовуються ліцеїстами, та пояснення їх важливості.
Аналіз власних стратегій монологічного мовлення на рідній мові.
Перенесення стратегій монологічного мовлення на рідній мові на іншомовне мовлення.

Search:
????????...

Microsoft Equation 3.0 в Microsoft Office Word вставка математичних символів

зображення покріпачення України в романі Панаса Мирного

зображення покріпачення України в романі Панаса Мирного

виховний захід з безпеки життєдіяльності

метафори

Сучасні персональні компютери які вони

опис Грицька Хіба ревуть воли як ясна

що таке не чутний звук

порівняльна характеристика Ахілла і Гектора

План роботи засідання творчої групи?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010