.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему Програми-браузери. Правила роботи та налагодження 


План-конспект уроку на тему Програми-браузери. Правила роботи та налагодження
Тема. Програми-браузери. Правила роботи та налагодження.
Мета. Познайомити учнів із принципом роботи програми-браузера, правилами роботи з ним, навчити користуватися браузерами, розповісти про безпеку в Інтернет.
Тип: пояснення нового матеріалу.
Л-ра:
        1. Глинський „Інформатика”.
        2. Симонович „Общая информатика”.
        3. Зарецька „Інформатика”.
План.
1.    Організаційна частина.
2.    Пояснення нового матеріалу:
•    Загальні відомості;
•    Internet Explorer;
•    Настроювання Internet Explorer;
•    Питання безпеки в Internet Explorer.
3.    Підсумки уроку.
4.    Домашнє завдання.
Хід уроку.
І. Організаційна частина.
ІІ. Пояснення нового матеріалу.
Принципи роботи всіх Web-браузерів однакові. Позна-йомившись з одним із них, користувач зможе працювати з будь-яким. Основна функція браузера — забезпечити   33° доступ до ресурсів Web.
Розглянемо найпоширеніший браузер - Internet Explorer.
Запустити програму Internet Explorer можна або клацнувши двічі на її піктограмі, що розташовується на робочому столі, або скори¬ставшись пунктом „Программы” головного меню. Структура вікна Internet Explorer є стандартною. При першому запуску в ньому містяться три панелі інстру¬ментів: стандартна, панель адреси і панель посилань. Користувач може настроїти місцеположення і розміри панелей на свій розсуд, просто перетягуючи їх у потрібний бік.
Кнопки на панелях зазвичай чорно-білі. Коли курсор миші потрапляє на кнопку, вона ніби засвічується — стає кольоровою.
Пункт меню Вид дає змо¬гу прибрати панелі інструментів і ря¬док стану з екрана, щоб залишити більше місця для Web-сторінки. Під¬пункт Размер шрифта цього ж пунк¬ту меню дає змогу регулювати розмір шрифту від дуже великого до дуже дрібного. За замовчуванням при запуску Internet Explorer відкривається початкова (основна) сторінка фірми Microsoft. Користувач може зробити початковою будь-яку Web-сторінку, що йому сподобалася.
Найпростіший спосіб відкрити Web-сторінку — набрати її URL-адресу в полі Адрес, і натиснути Enter. В URL-адресах схему http://... вводити потреби немає: вона додається автоматич¬но. Решту схем (ftp://, gopher:/' тощо) слід вводити обов'язково. Internet Explorer веде журнал адрес всіх Web-серверів, які вже відвідувалися. Замість того щоб набирати адресу такого сервера ще раз, знайдіть його у списку Адрес, який відкрився, і на¬тисніть Enter (або двічі клацніть на ньому).
Інформацію про попередні відвідування Web-серверів можна от¬римати, скориставшись кнопкою Журнал на панелі інстру¬ментів.
Відкрити Web-сторінку можна й іншим способом: оберіть кома¬нду Файл/Открыть і введіть URL-адресу в діалогове вікно, що відкрилося (або виберіть зі списку, що розкривається). Натисніть кнопку ОК (або клавіш Enter). Підпункт меню Вид/Переход зберігає список Web-сторінок, що відкрилися під час поточного се¬ансу. Можна обрати будь-яку з них. Цей список очищується під час перезавантаження або при вимиканні комп'ютера. Адреса відкритої у певний момент Web-сторінки позначена. Клацан¬ня на кнопці Вперед панелі інструментів перемістить позначку до наступного елемента і відкриє відповідну Web-сторінку. Аналогічно, клацання на кнопці Назад перемістить позначку і відкриє попе¬редню Web-сторінку. Можна також користуватися командами Вперед і Назад підпункту Переход меню Вид.
Якщо помилково набрано URL-адресу не тієї сторінки, котра по¬трібна, або випадково клацання зроблене не на тому посиланні, про¬цес завантаження Web-сторінки можна зупинити. Для цього слід на¬тиснути кнопку Остановить на панелі інструментів, або виконати команду Остановить у меню Вид, або натиснути клавіш Esc. Якщо ж ця Web-сторінка все-таки потрібна, процес її завантаження можна поновити. Для цього треба натиснути на кнопку Обновить на па¬нелі інструментів, або виконати команду Обновить у меню Вид, або натиснути клавіш F5.
Можна переглядати відразу кілька Web-сторінок у різних вікнах. Щоб відкрити нове вікно, скористайтеся командою Файл/Создать/Окно (або відповідною комбінацією гарячих клавішів Ctrl+N). Працювати з кількома вікнами зручно, коли, наприклад, в одному вікні відкрито список посилань на Web-сторінки, а кожна з них відкривається в окремому вікні, отже, в будь-який момент мож¬на легко повернутися до списку. Крім того, в той час, коли відбу¬вається завантаження Web-сторінки в одному вікні, можна переглядати вміст іншого.
Відкрити нове вікно можна також, користую¬чись контекстним меню посилання на Web-сто¬рінки. За командою Открыть в новом окне відповідну сторінку буде відкрито в окре¬мому вікні.
Панель посилань дає змогу відкрити конкретні Web-сторінки. Коли курсор потрапляє на одну з кнопок панелі посилань, випливає підказка про вміст цієї сторінки і її URL-адресу. Звичайним перетяганням можна помістити на цю панель будь-які інші посилання на вибір користува¬ча. Контекстне меню посилання дає змогу виконати звичайні дії з відповідними об'єктами.

Настроювання Internet Explorer
Щоб вибрати зручні режими роботи з програмою Internet Explorer, слід скористатися командою Сервис/Свойства обозревателя. На екрані з'явиться діалогове вікно Свойства обозревателя, що містить шість вкладок.
Вкладка Общие дає змогу:
1.     Вказати домашню сторінку: можна ввести її адресу в полі
Адрес; можна скористатися кнопкою С текущей, щоб помістити
в поле адреси адресу поточної (відкритої у цей момент) сторінки;
можна зробити домашньою порожню сторінку (кнопка С пустой);
можна відновити первісні адреси (кнопка С исходной).
2.     Вказати, скільки днів зберігати інформацію про відвідані
Web-сервери в папці Журнал.
3.     Настроїти колірну палітру сторінки, кольори для виділення
вже переглянутих і ще не переглянутих посилань; вибрати по¬
трібний шрифт і мову для відображення тексту Web-сторінки
(якщо Web-сторінка містить інформацію кількома мовами) і зада¬ти деякі додаткові параметри оформлення сторінки. Для цього використовуються відповідно кнопки Цвета..., Шрифты..., Языки.... Оформление....
1. Яке розширення має файл, що містить Web-сторінку? Як зберегти Web-сторінку у файлі на диску?
2. Створіть на робочому столі папку My_Web і збе¬режіть у ній кілька Web-сторінок. Відкрийте цю пап¬ку, а потім кожну зі сторінок в окремому вікні. Роздрукуйте найцікавіші з них, а потім—видаліть папку MyJA/eb.
3. Відкрийте Web-сторінку за адресою http://www.klitschko.com/ukr/main~ukr.html. Перегляньте її власти¬вості.  Виберіть  ті зображення,  що зацікавили  вас, і збережіть кожне з них у своєму файлі. Використай¬те їх у подальшому для оформлення текстових доку¬ментів.
4.     Відкрийте    Web-сторінку    за    адресою    http:// www.brama.com/ukr.htmi Знайдіть на ній усі входжен¬ня слова «погода». Скопіюйте перший і останній абзаци цієї сторінки в новий текстовий документ. Вмі-стіть у цей документ відповідний малюнок з іншої
Web-сторінки.
Вкладка Программы дає змогу вибрати із запропонованих програм для роботи з електронною поштою, групами новин і організації конференцій. Як правило, для роботи з електронною поштою і новинами використовують програму Out-look Express, а для проведення конференцій — Microsoft Net-Meeting. На цій вкладці можна також вибрати програми для ро¬боти з календарем і адресною книгою. Оскільки адресна книга найчастіше використовується для роботи з поштою.
На вкладці Подключение задаються основні парамет¬ри доступу до Internet. Вони настроюються адміністратором мережі, і користувачам не рекомендується змінювати їх.
Вкладку Содержание призначено для роботи з оцін¬ками змісту Web-сторінок, сертифікатами комп'ютера, Web-вузлів і видавців.
Вкладка Безопасность дає змогу встановити рівень захисту.
Вкладкою Дополнительно можна задати спе¬ціальні параметри відображення Web-сторінок. Наприклад, бага¬то Web-сторінок відкриваються повільно тому, що в них містяться великі зображення, звукова або відеоінформація. У розділі Мультимедіа можна відключити показ малюнків, відтворення звуко- та/або відеозаписів, знявши відповідний прапорець. Це суттєво прискорить завантаження Web-сторінок.
1. Відкрийте діалогове вікно Свойства обозрєвателя і проекспериментуйте з параметрами на вкладках Общие (розділ Домашняя страница) і Дополнительно.
Питання безпеки в Internet
При пересиланні листа поштою конверт запечатується. Лист можна реєструвати, можна замовити повідомлення про вручення листа адресатові. Ці способи захисту забез¬печують секретність передачі поштових повідомлень. Internet — відкрита система. Пересилання інформації і повідомлень у ній не застраховане від перегляду сторонніми особами, порушення або спотворення змісту. Пе¬ресилання повідомлення через Inter¬net схоже на передавання записки з однієї парти на другу через увесь клас. Записка, може, й дійде, але кож¬ний знатиме її напам'ять або й навіть пе¬репише. Наприклад, за допомогою Web можна придбати практично будь-які то¬вари. Але замовлення і номер кредитної картки дуже легко перехопити. Звісно, виникає проблема захисту інформації, що передасться через Internet. У Web-браузерах захист даних від зчитування або перекручення забезпечується трьо¬ма основними засобами: електронними підписами, шифруванням і перевіркою автентичності.
Електронний підпис має два важливих призначення. По-пер-ше, як і звичайний підпис, він підтверджує, що той, хто його по¬ставив, або сам складав документ, або ознайомився з ним і схвалив. По-друге, він гарантує цілісність інформації, що міститься в документі, оскільки на відміну від звичайного електронний підпис пов'язаний із вмістом документа. Місце імені в ньому зай¬має цифровий ключ. Практично всі документи, що передаються через Internet, можна скріпити електронним підписом. Шифрування даних забезпечує їх секретність. Перевірка автентичності — це процедура підтвердження того, що особа чи організація, чий підпис стоїть під документом, є тими, за кого себе видають. Для підтвердження електронного підпису служить сертифікат — свідчення того, що цей підпис належить певній людині. Сертифікати видаються і підписуються постачаль-никами (англ. СА — скорочено від Certificate Authority — влада, що видає сертифікати). Підпис постачальника засвідчує автен¬тичність сертифіката й унеможливлює його підробку або внесен¬ня змін.
Нині існують такі сертифікати:
? особисті, що надаються приватним особам;
? вузлів Web, що надаються вузлам Web, до яких можна підключитися із захистом даних;
— видавничі, що надаються виробникам програмного забезпечен¬ня і дають їм змогу підписувати свої програми; завантаживши таку програму, можна перевірити її автентичність і цілісність.
Перед з'єднанням для обміну інформацією із захистом клієнт і сервер перевіряють, хто є хто. Якщо перевірка сертифікатів прой¬шла вдало, то збереження цілісності і секретності інформації гаран¬тується.
Щоб захистити користувача від відвідання деяких Web-сер¬верів, що містять небажану інформацію, неприємні для нього теми (наприклад крадіжки, вбивства, насилля, жахи та ін.), в Internet розроблено систему оцінок вмісту Web-сторінок. У таких системах подібна інформація розбита на теми (категорії), для кожної з яких встановлено свою оцінку. При настройці браузера користувач може ввімкнути або вимкнути контроль за змістом інформації, що поступає з Internet, і, якщо такий контроль увімкнено, настроїти систему оцінок. Інформація з Web-сервера буде надходити тільки в тому разі, якщо для кожної категорії його власна оцінка не пе¬ревищує встановлену користувачем при настройці брнулера. Якщо ж ця умова не виконується хоча б для однієї категорії, то Web-ву¬зол блокується.
ІІІ. Підсумки уроку.
Отже, на сьогоднішньому уроці ви дізналися про програми-браузери, як ними користуватися і як захистити себе від втручання інших у ваші документи, які ви пересилаєте через Інтернет. Сподіваюсь викладений матеріал вам був цікавий і ви його запам’ятате.
ІV. Домашнє завдання.
За підручником та за конспектом вивчити матеріал, що стосується даної теми.

Search:
????????...

опис айстри

дезинфекція кисневої апаратури

твир з присливьям

застосування неметалів

Медицина первісних часів

роль і проблеми навчального телебачення

творче дослидження спильне и видминне у художний манери Левицького и Мирного

отруєння лугами окису вуглецю

Національна символіка малюнки

Національна символіка малюнки?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010