.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
Закони Джунглів і світ людей - закони джунглів і світ людей у творі. 


Закони Джунглів і світ людей
Тема уроку. Закони Джунглів і світ людей
Закон Джунглів — Велика Ліана, що росте
всюди, і ніхто не може сховатися від нього.
Дж. Р. Шилінг. «Книга Джунглів»
Мета: працювати над поглибленням знання тексту; підвести учнів до ро-зуміння ідеї Кіплінга, що світ людей і джунглів дуже відрізняють¬ся; показати, що Закон займає центральне місце в Книгах як си¬ла, яка мудро регулює конфлікт «вищого» класу живих істот з «нижчим»; показати роль автора в тлумаченні і коментуванні Закону; розвивати навички виразного вибіркового читання й ви¬біркового переказу; виховувати вміння жити в злагоді з природою.
Обладнання: текст казки, схеми.
Тип уроку: засвоєння нових знань і вироблення на їх основі вмінь і на¬вичок.
Література: Вишневская Н. А., Зыкова Е. П. Запад есть Запад, Восток есть Восток: Из истории англо-индийских литературных связей в Новое время. — М.: Наследие, 1996. — С. 117-155.; Перемышлев Е. «Каменщик был и король я...» // Киплинг Р. Книга Джунглей. Стихотворения и баллады. — М.: Олимп; ООО «Изд-во АСТ-ЛТД», 1998. — С. 5-22.; Перемышлев Е. Комментарии // Там же. — С. 403.; Скуратовская Л. И. «Книга Джунглей» Киплинга как жанровый эксперимент // Литературные традиции в зару¬бежной литературе Х1Х-ХХ веков: Межвуз. сб. науч. трудов. — Пермь: Перм. ун-т, 1983. - С. 113-122.
Зміст уроку
I.    Повідомлення теми, мети, епіграфа уроку.
II.    Актуалізація опорних знань.
1. Вправа для розвитку логічного мислення «Підкресли зайве».
Слова написані на дошці вчителем заздалегідь.
Світ джунглів. Мешканці: Ракша, Багіра, Мєссуа. Мауглі, Чіль, Блю¬долиз. Предмети і природа: Сіонійські гори, Холодні Печери, Скеля Ра¬ди, печера вовків, мачани, Вайнгунга.
Світ людей. Мешканці: жрець, Мессуа, Хаті. Бульдео, кобра з нори під смоквою. Предмети і природа: царина, пастка на пантер, рупії, заби¬тий бик, рушниця.
2. Перевірка домашнього завдання.
1)    Зачитування Законів Джунглів, записаних у зошити.
—    Тварини не мають права міняти місце ловів без завчасного попередження (с. 137); заборона полювати на людину (с. 137); у тих випадках, коли виникає незгода, чи приймати щеня до Зграї, за нього повин¬ні заступитись принаймні два члени Зграї, окрім батька та матері
(с. 139); життя такого щеняти можна викупити (с. 140); поєдинок по¬
одинці з ватажком Зграї (с. 142); вимовлене Владичне Слово Джунглів
забезпечує захист у кожної істоти із джунглів (с. 145); подяка за допо¬могу (с. 150) тощо.
2)     Узагальнювальна бесіда.
Якими сторонами життя тварин керують Закони Джунглів? Чи всі їх дотримують? Як ставляться до тих, хто порушує Закон? Навіщо жи¬телям джунглів Закон? (Закони Джунглів керують життям жителів джунглів, їхніми стосунками між собою та з людьми. Порушення Закону ділить джунглі на тих, хто «одної крові  та іншої, обґрунтовуючи спра-ведливість.)
IIІ. Виконання навчальних завдань.
1.    Роль автора в тлумаченні і коментуванні Закону.
—    Евристична бесіда.
Який головний Закон Джунглів? Як пояснено в тексті, чому не можна вбивати людину? Яке пояснення, на вашу думку, є справедливим? Чому?
(Головний закон Джунглів — заборона вбивати людину.
Автор наголошує на тому, що підстави для цього закону і пояснення його звірами не збігаються. Така заборона доцільна, бо «вбивство люди¬ни рано чи пізно викличе прибуття білих людей з рушницями верхи на слонах і кількох сотень темношкірих людей з барабанами, ракетами і смолоскипами. І тоді кожен у джунглях зазнає лиха». Звірі ж дають мо-ральне тлумачення: «Людина — це найслабша і найменш захищена істо-та, і тому чіпати її не личить мисливцеві».
Так вони наголошують па своїй силі, але водночас спотворюють ре-альність, бо людина захищена своїм розумом, духовністю, врешті і руш-ницями, ракетами, смолоскипами, і навіть Мауглі має ніж, з яким ніколи не розлучається.)
2.    Складання схеми «Світ джунглів і світ людей: закон, простір і час».
3.    Обговорення схеми.
Матеріал для обговорення: Звірі живуть на Сіонійських горах. Кіп-лінг невипадково так їх називає. У Єрусалимі на пагорбі Сіон була роз¬ташована резиденція царя Давида, у Біблії Сіон називається житлом бога Яхве, Царством Божим на землі і на небесах. Місце, де живе Зграя
 
за Законами Джунглів, може уявлятися царством справедливості на землі. Простір, де живуть люди, забрано у джунглів, і джунглі можуть легко його повернутії назад. Одночасно до людей і звірів приходить се¬зон дощів, весна — пора нових пісень. Відмінності між двома світами яскраво виявляються через дотримання законів. У селі, куди прийшов Мауглі, усім керує жрець, який дбає не про справедливість, а про власні інтереси. Якщо звірі шукають і знаходять справедливість на Скелі Ра¬ди — у своєму просторі, то Мессуа з чоловіком змушені звертатися до англійців — шукати захисту за межами свого села. 4. Робота з розділом «Князівський анкас».
—    Два світи зображені в єдності в розділі «Князівський анкас».
1)    Перекажіть його за планом:
1.    Нова шкура Каа.
2.    Білий Клобук — страж царського скарбу.
3.    Князівський анкас.
4.    Поєдинок з коброю.
5.    Слова Багіри.
6.    Шість смертей.
2)    Виразне читання за особами уривка1 «Поєдинок з коброю»
(с. 166-168): «Біла Кобра повзла слідом за Мауглі. (...) В Холодних Печерах завжди повно зла — і на землі, і під нею».
3)    Усвідомлення прочитаного.
—    У цьому уривку діють і мешканці джунглів, і люди. Кожен виявляє
свою суть: Білий Клобук — підступність, Каа — вірність, Мауглі — спритність і безкорисливість, люди — прагнення до наживи. Які вчинки персонажів доводять це? Чим хотіли заволодіти Мауглі і шість нещасливців?
Чи мав рацію Білий Клобук, коли казав, що золотий анкас убиває?
5. Робота з текстом: дібрати приклади відповідностей у світі звірів і людей.

Можливі варіанти: галасливість Бандар-Логів і людей під час першої їхньої зустрічі з Мауглі; молоко, яке дають Мауглі Мати Вовчиця і Мес-суа; обман Шер-Хана і Бульдео; Мауглі виганяють і вовки, і люди тощо.
IV.    Підсумок уроку.
—    Міні-диспут «Чому чоловік Мессуа сказав: «Краще бути з'їденими звірами, ніж убитими людьми»?
—    Висновок. У світі людей і звірів потрібно дотримувати закон, щоб бути Вільним Племенем, а не людською чи вовчою зграями.
V.    Домашнє завдання.
1.    Записати в зошити приклади відповідностей у світі звірів і людей.
2.    Прочитати у підручнику текст (с. 171-180).
Із наукових досліджень.
Кіплінг навантажив жанр анімалістичної фантазії дуже серйозними соціологічними проблемами: питаннями про закон, його походження і роль, про конфлікт, який є основою суспільства, про спрямованість ви-ховання. У їхньому художньому вирішенні втілились не лише «співець Імперії», а й далеко не звичайне для його часу розуміння природи су-спільних механізмів.
Введення такої проблематики в анімалістичну фантазію визначило но-визну жанрового експерименту Кіплінга. Нічого схожого не було у пер¬ших творців цього жанру в Англії: у «Водяних малятах» Кінгслі (1863) є соціальна (але не соціологічна) проблематика, у «Чорному красені» (ме-муарах коня) Енн Сьюелл (1876) присутня проблематика моралістична, але ніхто з них не задумував створити модель соціального світу.
Олюднення тварин — необхідна умова існування жанру, яка йде ще від фольклору. Літературна анімалістична фантазія додає до цього й одухотво-рення — єдину можливість показати зсередини світ героя, яка зберігаєть¬ся у всіх модифікаціях жанру: від Сетона Томпсона і Джека Лондона до Голсуорсі та геніального «Холстоміра» Льва Толстого. І в Кіплінга це менш за все казкова риса; у цілому казкові витоки, всупереч поширеній думці, в його «Джунглях» майже відсутні. Згідно з концепцією, яка скла-лася ще за його життя, казка — це оповідь про чарівний світ, у якому тор-жествує мораль добра. Цілком очевидно, що таких казок Кіплінг не писав, а безмежно поширювати межі жанру було б неісторично.
Отже, «Книги Джунглів» можна охарактеризувати як анімалістичну фантазію в оповіданнях з циклічністю, що навмисне переривається (це створює «панораму інших світів»), з композиційно обумовленим вкрап-ленням віршів. І в змістовому, і у формальному аспекті ця структура одночасно циклічна й антициклічна, упорядкована і довільна, але ос¬таннє — не настільки, щоб зруйнувати єдність, яка твориться найперше кіплінгівською «соціологією», моделлю «природа — суспільство». Цей діалектичний принцип волі та несвободи в самій формі якнайбільше від-повідає ідеї волі та несвободи індивідуума і світу, яку прагне виразити Кіплінг. Письменник задумав привідкрити таємницю їх взаємодії, і цим визначаються всі інші взаємодії в книгах.

Search:
загрузка...

реформи святослава

цікава фізика

жива та нежива речовина

правове регулювання праці неповнолітніх

розв язок задач з фізики

хіба ревуть воли як ясна повні характеристика галі та христі

цитати авторів про панас мирний

екологічний ефект фіз виховання

пряма перетину двох площин

екологічний ефект фіз вихованняУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010