.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Адвокатура України 


Адвокатура України
Адвокатура України


Організація сучасної адвокатури України.
Принципи і гарантії адвокатської діяльності. Відповідно до Закону адвокатура України є добровільним професійним суспільним об.єднанням, покликаним сприяти захисту прав, волевиявлень і представляти законні інтереси громадян України, іноземців, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм різну юридичну допомогу.
Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційності.
Закон про адвокатуру окремо закріплює норму, яка стосується гарантій адвокатської діяльності. Їй установлено, що професійгі права, честь і гідність адвоката охороняються законом. забороняється яке-небудь втручання в адвокатську діяльність, вимогу від адвоката відомостей, які складають адвокатську таємницю. З цих питань вони не можуть допитуватися як свідки.
Не допускається офіційне негативне реагування з боку органів дізнання, наслідку, суду на правову позицію адвоката в справі.
Кримінальна справа проти адвоката може бути відкрита тільки Генеральним прокурором, його заступниками й обласними прокурорами.
Адвокатом може бути громадянин України, який має вище юридичне утворення, стаж роботи чи юриста помічника адвоката не менш двох років, який здав кваліфікаційні іспити, одержав посвідчення на право займатися адвокатською діяльністю і прийняв Присягу адвоката України. Для визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, створюються кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури (на обласному рівні). Ці комісії діють у складі двох палат - атестаційної і дисциплінарний.
Атестаційна палата складається з 11 членів. У нее входять чотири адвокати, чотири судді і по одному представнику від Совмина АР Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів і соотв керувань юстиції, а також відділення Союзу адвокатів України.
При Кабміні створюється Вища кваліфікаційна комісія адвокатури. У її склад входять по одному представнику від кожної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, Верховного Суду, Мінюсту, Союзу адвокатів.
Організаційні форми діяльності адвокатури. Особа, кіт одержало свідчення про право займатися адвокатською діяльністю, має право практикувати індивідуально, відкрити своє адвокатське чи бюро поєднуватися з іншими адвокатами в колегії, фірми, контори й інші адвокатські об.єднання, які діють у відповідності із Законом про адвокатуру і своїми статутами.
Діяльність адвокатських об.єднань ґрунтується на принципах добровільності, самоврядування, колегіальності і гласності. Вони реєструються в Мін.юсту, після чого повідомляють місцевим органам влади про свою реєстрацію, а адвокати - про одержання свідчення.
Адвокати України виконують за Законом такі функції: дають консультації і роз.яснення по юр питаннях, усні і письмові довідки відносно зак-ва. складають заяви, скарги й інші документи правового характеру. свідчать копії документів у справах, кіт вони ведуть. осущ представництво в суді, інших гос органах. надають юр допомога підприємствам, установам, організаціям. здійснюють правове забезпечення підприємницької і зовнішньоекономічної діяльності громадян і юр осіб. виконують свої обов.язки, передбачені кримінальним-процесуальним зак-вом, під час дізнання і попереднього наслідку.
Професійні і соц права адвоката, його обов.язку. До проф прав адвоката Закон відносить: представництво, захист прав і законних інтересів громадян і юр осіб по їхньому поручительству у всіх органах, установах, організаціях. збір відомостей про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення. Закон надає право адвокату мати помічника.
У соотв із Законом адвокати користаються правом на відпустку і на усі види допомоги по гос страхуванню. Щодо розміру внесків у нього, то вони сплачуються адвокатом як особою, кіт займається діяльністю, заснованої на особистій власності физ особи і винятково на його праці.
Оплата праці адвоката здійснюються на підставі угоди між громадянином (юр. особою) і адвокатським чи об.єднанням адвокатом. У випадку участі останнього в кримінальній справі по призначенню і при звільненні громадянина від оплати юр допомоги через його малозабезпеченість оплата праці адвоката осущ за рахунок держави.
Якщо договір розривається достроково, оплата праці проводиться за фактично виконану роботу. При неналежному виконанні доручення внесена плата повертається чи громадянину юр особі чи цілком частково, а при виникненні суперечки - за рішенням суду.
Якщо підозрюваний, обвинувачуваний, підсудний визнає свою провину в здійсненні злочину, адвокат, при наявності основ для цього, повинний відстоювати перед судом, слідчим, прокурором його невинність. При цьому він зобов.язаний погодити свою позицію з підзахисним, оскільки колізія між позиціями адвоката і підзахисного явл неприйнятної. Адвокат не може визнати доведеної провину свого підзахисного, якщо останній її заперечує.
Адвокат зобов.язаний зберігати адвокатську таємницю, предметом і змістом кіт явл обставини, кіт змусили чи громадянина юр особа звернутися до адвоката, а також зміст консультацій, рад, роз.яснень і інших відомостей, отриманих адвокатом під час осущ проф обов.язків.
Дисциплінарна відповідальність адвоката. Дисциплінарне виробництво проти адвокатів осущ дисциплінарною палатою, кіт створюється в кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях у складі 9 членів: п.яти адвокатів, двох суддів, по одному представнику від керування юстиції, Совмина АР Крим, обласний, Київської і Севастопольський місцевих гос адміністрацій, відділення Союзу адвокатів України.
Дисциплінарна палата розглядає скарги громадян, а також окремі постанови судів, постанови, представлення слідчих органів, заяви адвокатських об.єднань, підприємств, установ, організацій на дії адвокатів. вирішує питання про залучення адвоката до дисциплінарної відповідальності і розглядає збуджені з цих питань справи.
До адвоката можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення: попередження, призупинення на термін до одного року дії свідчення про право займатися адвокатською діяльністю, а також його анулювання. Адвокат може бути підданий дисциплінарному стягненню не пізніше одного місяця з дня виявлення провини. Воно не може бути накладене пізніше шести місяців із дня його здійснення.
Через шістьох місяців із дня накладення стягнення дисциплінарна палата може зняти його достроково при бездоганному поводженні адвоката і чесному відношенні до виконання обов.язків.
Адвокат у кримінальному процесі.
Адвокат - захисник підозрюваного, обвинувачуваного, підсудного. Підозрюваний - це особа, кіт затримали по підозрі в здійсненні прест чи до якого застосовані запобіжні заходи до винесення постанови про залучення його як обвинувачуваного (ч. 1 ст. 43-1 КПК).
Обвинувачуваний - це особа, відносно кіт є досить доказів, кіт указують на здійснення прест, і на цій підставі слідчим винесена постанова про залучення його як обвинувачуваного (ч. 1 ст. 43 КПК). Після передачі в суд обвинувачуваний наз підсудним, а після винесення вироку - засудженим чи виправданої.
Право зазначених осіб на захист включає як право захищатися від чи підозри обвинувачення, так і право на захист своїх особистих і имущ відносин. Функція захисту виникає одночасно з функцією обвинувачення і здійснюється паралельно з нею на всіх етапах руху кримінальної справи, поки існує обвинувачення.
Функцію обвинувачення в крим процесі здійснюють слідчі органи, прокурор, суспільний обвинувач, а також потерпілий, гражд позивач і їхні представники. Це - сторона обвинувачення.
Функцію захисту від підозри й обвинувачення осущ підозрюваний, обвинувачуваний, підсудний і засуджений, їхній захисник, суспільний захисник, а також гражд відповідач і його представник. Це - сторона захисту.
Порушення права на захист завжди означає істотне порушення вимог крим-процесс закону і явл однієї з найбільш розповсюджених основ для скасування чи вироків інших рішень у справі.
Забезпечення права підозрюваного, обвинувачуваного, підсудного на захист полягає в тому, що закон: наділяє їх як учасників процесу такий совок процесуальних прав, використання кіт дозволяє їм особисто захищатися від чи підозри обвинувачення в здійсненні злочину, відстоювати свої задо інтереси. надає зазначеним особам право скористатися юр допомогою захисника. покладає на особу, кіт проводить дізнання, слідчого, прокурора, суддю і суд обов.язок до першого допиту особи роз.яснити йому право мати захисника і скласти про це протокол, надати можливість захищатися встановленими законом коштами від пред.явленого обвинувачення, забезпечити охорону його особистих і имущ прав (ст. 21 КПК).
Закон визнає участь захисника при проведенні дізнання, попереднього наслідку й у розгляді крім справи в суді першої інстанції обов.язковим, крім випадків добровільного відмовлення особи від захисника (ст. 45 КПК), причому є випадки, коли добровільне відмовлення від захисника не можливий (ч. 3 ст. 46 КПК). Це відбувається в справах: 1) осіб, які чи підозрюються обвинувачуються в здійсненні злочину у віці до 18 років. 2) про злочини осіб, які через своїх физ чи псих. недоліків (німі, глухі, сліпі) не можуть самі реалізувати своє право на захист. 3) осіб, кіт не володіють мовою, на які ведеться судочинство. 4) коли санкція статті, по якій кваліфікується злочин, передбачає страту. 5) при проведенні справи про застосування примусових мір медичного характеру.
Закон передбачає участь захисника в справі за згодою і по призначенню. За загальним правилом захисник допускається до участі в справі з моменту пред.явлення обвинувачення і може, таким чином, брати участь у справі в стадії попереднього розслідування і у всіх судових стадіях крім процесу, включаючи стадію виконання вироку.
У трьох випадках захисник допускається до участі в справі і до пред.явлення обвинувачення:
у випадку затримки особи, підозрюваного в здійсненні злочину, чи застосування до нього запобіжного заходу у виді узяття під варту до пред.явлення обвинувачення - з моменту оголошення йому протоколу про чи затримку постанови про застосування цього запобіжного заходу, але не пізніше 24 годин з моменту затримки.
у справах про суспільно небезпечні діяння, зроблених особами в стані неосудності, а також про злочин осіб, які занедужали псих розладом після здійснення злочину, - з моменту одержання доказів про псих розладі.
у справах про суспільно небезпечні діяння, зроблених неповнолітніми, - з моменту ознайомлення неповнолітнього і його чи батьків осіб, кіт їх заміняють, з постановою про закриття справи і з матеріалами справи, а у випадку приміщення неповнолітнього в приймач-розподільник - не пізніше 24 годин з моменту приміщення (ч. 2, 3, 5, ст. 44 КПК).
Закон містить перелік обставин, кіт виключають участь у справі особи як захисника. Адвокат не має права прийняти доручення про надання юр допомоги у випадках, коли він у даній справі чи надає раніш надавав юр допомога особі, інтереси кіт суперечать інтересам особи, яка звернулася з проханням про ведення справи, чи брав участь як слідчий, особа, кіт проводило дізнання, прокурор, суспільний обвинувач, суддя, секретар судового засідання, експерт, фахівець, представник потерпілого, цивільний позивач (відповідач), свідок, перекладач, зрозумілої, а також коли в чи розслідуванні в розгляді справи бере участь посадова особа, з кіт адвокат знаходиться в родинних відносинах (ч. 2 ст. 7 Закону про адвокатуру).
Повноваження адвоката на участь у процесі повинне бути підтверджено соотв свідченням, а також ордером про наявність чи угоди доручення на участь у справі.
Одним з найбільш діючих коштів, кіт дозволяє адвокату виконувати свої проф обов.язку в крим процесі, явл заява клопотань. З їхньою допомогою він доводить до зведення слідчого, прокурора і судна своя думка про доведеність обвинувачення, обґрунтованості кваліфікації, доцільності прийняття конкретних процесуальних рішень, сприяє збору, перевірці й оцінці доказів. Клопотання адвоката - це письмове чи усне його звертання в особам, кіт уповноважені здійснювати крим-процесс діяльність по доведенню і приймати рішення в справі, про здійснення цими особами дій, кіт входять у їхню компетенцію, спрямоване на захист прав і задо інтересів підозрюваного, обвинувачуваного, підсудного. У клопотаннях адвоката можуть ставитися питання про витребування і прилучення до справи документів і предметів, про виклик нових свідків, проведенні допитів, очних ставок і інших слідчих і судових дій, про чи скасування заміні запобіжного заходу, про закриття справи і т.д.
Адвокат вправі заявити відвід посадовим особам, що приймають участь у розслідуванні і розгляді справи (ст. 54 КПК). Адвокат може оскаржити будь-які дії і рішення слідчих органів, прокурора, судді і судна, кіт на його думку заподіюють шкоду задо інтересам його клієнта.
З моменту допуску до участі в справі в стадії попереднього розслідування адвокат вправі: бути присутнім при допиті підозрюваного, пред.явленні обвинувачення, задавати питання учасникам справи. Після завершення попереднього наслідку адвокат має право разом з обвинувачуваним чи сам ознайомитися з усіма матеріалами справи.
При ознайомленні з матеріалами справи адвокат має право: робити виписки, мати побачення з обвинувачуваним, роз.ясняти йому зміст обвинувачення, обговорювати з ним питання про заяву клопотань, представляти доказу, заявляти відводи, оскаржити дії і рішення слідчого і прокурора (ст. 219 КПК).
Адвокат - представник потерпілого, гражд позивача і гражд відповідача. Потерпілим визнається особа, кіт злочином заподіяний моральний, физ чи мат збиток (ч. 1 ст. 49 КПК). Цивільним позивачем визнається громадянин, підприємство, чи установа організація, кіт понесли мат збиток від злочину і пред.явили при виробництві в крим справі до обвинувачуваного чи до осіб, кіт несуть мат відповідальність за його дії, гражд позов, тобто вимога про відшкодування збитків (ч. 1 ст. 50 КПК), кіт розглядається судом разом із крим справою (ч. 1 ст. 28 КПК). Як гражд відповідачі можуть бути притягнуті батьки, чи опікуни інші особи, а також підприємства, організації й організації, кіт у силу закону несуть мат відповідальність за шкоду, заподіяна прест діями обвинувачуваного ( ч. 1 ст. 51 КПК).
Про визнання потерпілим, гражд позивачем, а також про залучення як гражд відповідача особа, кіт проводить дізнання, слідчий, суддя виносять постанову, а суд - рішення. З цього моменту вони стають учасниками крим процесу, здобувають процесуальні права для захисту своїх задо інтересів, у тому числі і право мати представника.
Потерпілий і адвокат як його представник мають право: представляти доказу. заявляти клопотання. знайомитися з усіма матеріалами справи з моменту закінчення попереднього наслідку. брати участь у судовому розгляді. заявляти відводи. подавати скарги на дії особи, кіт проводить дізнання, слідчого, судді і судна, а також на чи вирок рішення суду і постанова судді (ч. 3 ст. 49 КПК).
Представництво адвоката в цивільному процесі.
Адвокат як правозахисник і представник у гражд процесі. Задо України покладає на адвоката виконання в гражд процесі двох функцій. У соотв зі ст. 6 Закону про адвокатуру і глави 12 (ст. 110 - 117) ЦПК адвокати в гражд процесі виконують одночасно функції правозахисників і представництва.
Участь адвоката в гражд процесі складається в здійсненні їм представництва і захисту суб.єктивних майнових і особистих немайнових прав і охоронюваних законом інтересів громадян і юр осіб і в сприянні суду у всебічному, повному й об.єктивному розгляді справи, прав і обов.язків сторін. У процесуальному представництві адвоката поєднуються два види правовідносин - між адвокатом і особою, інтереси кіт він представляє, між адвокатом і судом у гражд процесі. Правовідносини між адвокатом і довірителем мають матів-прав і процесів-прав характер. Матів-прав ґрунтуються на договорі поручительства. Процесів-прав зв.язку виникають із приводу оформлення і визначення обсягу повноважень представника в гражд процесі і регулюються ст. 112-115 ЦПК.
Процесів-прав положення адвоката при веденні гражд справ у суді першої інстанції. На підставі наданих повноважень адвокати допомагають зацікавлені особам звернутися в суд за захистом їх гражд прав. Для цього використовуються гражд процесуальні кошти - позовна заява, у справах, кіт виникають з админ-прав відносин - скарга і заява, а при окремому виробництві - заява.
Позовна заява складається адвокатом у письмовій формі й у відповідності із визначеним ст. 137 ЦПК змістом. Суддя, до кіт надійшло заяву, вирішує питання про його прийняття. Відмовлення в прийнятті оформляється мотивованою постановою. З прийняттям позовної заяви виникають гражд процес правовідносини, у кіт бере участь адвокат, який здобуває права й обов.язки процес представника.
При оформлених повноваженнях по веденню справи в суді адвокат відповідача може використовувати загальні процесуальні кошти захисту, передбачені ст. 99, 103 і іншими статтями ЦПК, а також спеціальні кошту - заперечення позову і зустрічний позов.
Діяльність адвоката як процес представника в стадіях касаційного і наглядового виробництва і перегляду судових рішень у зв.язку з нововиявленими обставинами.
Касаційні оскарження і перевірка судових рішень і постанов, кіт не набрали сили, явл важливою процесуальною гарантією захисту прав осіб, що приймають участь у справі. Право касаційного оскарження процесуальні представники реалізують шляхом подачі касаційної скарги в письмовому виді за формою, передбаченої законом (ст. 289, 292 ЦПК).
Гражд процесуальним коштом реалізації права на оскарження виступає заява співучасників і третіх осіб про приєднання до касаційної скарги. Заява про це подається в письмовому виді, вільного змісту і гос митом не обкладається (ст. 296 ЦПК). Але заява представника про приєднання чи співучасника третьої особи до касаційної скарги вважається такий, коли по правових підставах і правових наслідках сходиться з касаційною скаргою. Приєднання до касаційної скарги реалізується подачею заяви в суд першої чи касаційної інстанції.
Перевірка в порядку нагляду судових рішень і постанов, кіт набрали сили, явл процесуальною гарантією, кіт забезпечує захист прав сторін і інших осіб, кіт брали участь у справі, а також гос інтересів. Вони, а також їхні представники, вправі звернутися зі скаргою до уповноважених осіб суду і прокуратури про опротестування судових рішень у порядку нагляду.
Процесуальним забезпеченням захисту прав і задо інтересів осіб, кіт беруть участь у справі, явл також перевірка законності й обґрунтованості рішень і постанов суду, кіт набрали сили, у зв.язку з нововиявленими обставинами. З цією метою особи, кіт беруть участь у справі, і їхні уповноважені представники мають право збудити справу виробництвом з переглядом чи рішення постанови в зв.язку з нововиявленими обставинами, вступити в процес у справі, брати участь у судовому засіданні, здійснювати іншу процесуальну діяльність.
Процесуальне представництво адвоката в стадії судового виконання. Право на порушення судового виконання в соотв зі ст. 356 ЦПК мають взиматель, прокурор і суб.єкти захисту прав інших осіб (ст. 121 ЦПК), а також уповноважені ними представники, коли в їхніх повноваженнях передбачене право на пред.явлення виконавчого документа до стягування (ст. 115 ЦПК). Реалізація представником цього права поставлена в залежність від наявності визначених умов: віднесення рішення судових і несудових органів до підвідомчості судового виконання. заяви в орган судового виконання з прикладеним до нього виконавчим документом. здійснення дій після подачі заяви в межах процесуальних термінів з дотриманням правил про підсудність.


Search:
????????...

Зміна голосних при перекладі

антропологічна спрямована етика заходу

твір повія

антиангінальні засоби

Характеристика Грицька

антропологічна спрямована етика заходу

зміни у побуті та звичаях українців на поч 20 століття

характеристика жульєна сореля

характеристика Грицька

вплив синтетичних наркотиків?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010