.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
Медичні групи - 15 група 1 медичний 


Медичні групи
ЗМІСТ
ВСТУП    3
Розділ І. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА УРОКУ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ    4
Розділ ІІ. РОЗПОДІЛ ДІТЕЙ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я ПО МЕДИЧНИМ ГРУПАМ    5
Розділ ІІІ. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ФІЗИЧНІ ЗАНЯТТЯ В МЕДИЧНІЙ ГРУПІ    11
1.1. ОСНОВНА ГІМНАСТИКА    12
1.2. ЛЕГКА АТЛЕТИКА    13
1.3. ЛИЖНА ПІДГОТОВКА    13
1.4. РУХЛИВІ ІГРИ    14
1.5. БАСКЕТБОЛ    14
1.4. КОВЗАНЯРСЬКА ПІДГОТОВКА    15
1.5. УМІННЯ І НАВИЧКИ З НАЯВНИХ РОЗДІЛІВ ПРОГРАМИ    15
1.6. ВИМОГИ ДО УЧНІВ    15
1.7. ОРІЄНТОВНІ ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ    19
Розділ ІV. ОРІЄНТОВНІ КОМПЛЕКСИ ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЮЧИХ ВПРАВ ДЛЯ УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ    25
ВИСНОВОК    32
ЛІТЕРАТУРА    33

 
ВСТУП
Останнім часом держава приділяє велику увагу фізичному вихованню нації: затверджена Цільова програма “Фізичне виховання – здоров’я нації”, націй підставі розроблена нова програма для загальноосвітніх навчальних закладів (1998 рік).
У цих документах значне місце відводиться питанням здоров’я підростаючого покоління. Саме тому спеціалістам з фізичного виховання необхідно переглянути деякі аспекти своєї професійної діяльності. Особливо слід звернути увагу на викладання фізичної культури дітям, які за станом здоров’я віднесенні до спеціальної методичної групи. Адже їхнє здоров’я не дозволяє їм займатися фізичною культурою так як здоровим дітям. Для цього розробленні спеціальні педагогічні вимоги та завдання, які потрібно реалізовувати в процесі навчальної діяльності.
Але кожна школа має право скласти власну програму враховуючи наявні умови: кліматичні, демографічні, соціальні. В якості зразка та основи використовується загальнодержавна або регіональна програма з фізичного виховання. Так для медичних груп розроблено свою власну програму, яка має виконуватися в процесі навчальної діяльності.
 

Розділ І. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА УРОКУ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Педагогічні вимоги до уроку
Найважливіші завдання уроків фізич¬ної культури в школі – це формування в учнів знань про здоровий спосіб жит¬тя, вмінь та навичок щодо самостійних занять фізичними вправами, а також за¬лучення до систематичних занять спортом, іншими видами рухової діяль¬ності.
Все це обумовлює інструктивно-ме¬тодичну спрямованість уроків фізичної культури. Не обов'язково, щоби уроки у повному обсязі забезпечували необхі¬дну для школярів рухову активність. Важливо, щоби вони дали кожному уч¬неві знання і практику щодо тренуван¬ня організму, долання різних труднощів, привчили до перенесення фізичних на¬вантажень.
Виховні вимоги: сприяння всебічно¬му фізичному і духовному розвитку, формування естетичних ідеалів, підвищення самостійності і активності учнів.
Дидактичні або освітні вимоги: чітке визначення завдань навчання в цілому і по частинам, місця кожного кроку в си¬стемі занять і оптимального змісту кож¬ного уроку; вибір відповідних методів навчання і вдосконалення рухових здібностей; здійснення навчання на підставі важливіших дидактичних принципів.
Організаційні вимоги: чіткість про¬ведення - економне використання часу, оптимальний темп навчання, логічна послідовність і завершеність; свідома дисципліна учнів; раціональне викори¬стання різних засобів навчання, в тому числі технічних.
Вимоги оздоровчої спрямованості: вибір засобів та навантажень, що спри¬яють зміцненню здоров'я та фізичному розвитку учнів.
 

Розділ ІІ. РОЗПОДІЛ ДІТЕЙ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я ПО МЕДИЧНИМ ГРУПАМ

Сьогодні в нашій державі медицина має не дуже високий рівень і багато дітей мають не виліковні хвороби або часто хворіють. Звичайно для навчання таких дітей в школах потрібна спеціальна методика та організація роботи із учнями. Для них в школах існують спеціальні медичні групи, на яких вони займаються фізичними вправами за спеціальними методиками.
В результаті комплексної оцінки ста¬ну здоров'я і фізичного розвитку шко¬лярів їх розподіляють за групами:
Перша група (основна медична) – діти, що не мають хронічних захворю¬вань, з нормальним фізичним розвитком і руховою підготовленістю.
Друга група (підготовча). До її скла¬ду входять школярі, котрі відстають у фізичному розвитку, з низькою руховою підготовленістю, а також такі, що мають стійкі порушення постави і незначні відхилення у стані здоров'я (невелика втрата слуху, зору, туберкульозна інток¬сикація, підвищений кров'яний тиск та інші).
Третя група (спеціальна медична) складається з учнів, котрі мають відхилення у стані здоров я і тому не можуть переносити підвищені фізичні наванта¬ження. Заняття з фізичної культури в цій групі повинні відбуватись за спеціаль¬ною програмою в умовах звичайного ре¬жиму школи.
Списки дітей із зазначенням діагно¬зу медичної групи, завізовані лікарем, передаються директорам шкіл і вчите¬лям з фізичної культури. Директор до 1-го вересня повинен оформити наказом по школі створення спеціальної медич¬ної групи.
В залежності від характеру захворю¬вання учні поділяються на дві підгру¬пи.
Підгрупа А – відхилення у стані здо¬ров'я, що мають зворотній характер (та¬ких дітей більшість).
Підгрупа Б – школярі, котрі мають тяжкі, незворотні зміни в діяльності органів і систем.
В разі хвороби учні ос¬новної медичної групи можуть понов-лювати відвідування занять через пев¬ний термін часу. Наведемо дані найбільш поширених хвороб і терміни відновлення занять після одужування.
Ангіна. Для початку занять необхід¬не додаткове медичне обстеження. Уни¬кати переохолодження під час занять лижною підготовкою, плаванням і т.п. Розпочинати заняття дозволяється через 2-4 тижні.
Гострі респіраторні захворювання. Уникати переохолодження. Зимові види програми дозволяється тимчасово вик¬лючити. Взимку здійснювати дихання лише через ніс. Починати заняття доз¬воляється через 1-3 тижні.
Гострий отит. Забороняється пла¬вання. Уникати переохолоджень. За на¬явності хронічного перфоративного оти¬ту протипоказані усі водні види спорту. Під час вестибулярної нестійкості вик¬лючаються також вправи, котрі можуть викликати запаморочення голови (різкі повороти, оберти, перекиди і т.п.). Розпочинати заняття дозволяється через 3-4 тижні.
Запалення легенів. Уникати пере¬охолоджень. Доцільно ширше викорис¬товувати дихальні вправи, а також пла¬вання, зимові види спорту (свіже по¬вітря, відсутність пилу, позитивний вплив на систему дихання). Початок за¬нять - через 1-2 місяці.
Плеврит. Виключають (терміном до півроку) вправи на витривалість, а та¬кож пов'язані з напруженням. Доціль¬но виконувати вправи з плавання, зимо¬вих видів спорту. Початок занять – че¬рез 1-2 місяці.
Грип. Необхідне заключення лікаря, контроль серцево-судинної системи. Розпочинати заняття дозволяється через 1-2 місяці.
Гострі інфекційні захворювання (кір, скарлатина, дифтерія, дизентерія інші). Поновлення занять можливе лише у разі задовільного стану серцево-судин¬ної системи на функціональні проби. Якщо були зміни у діяльності серця, тоді виключаються (терміном до півроку) вправи на витривалість, силу і вправи з напруженням. Потрібен контроль за діяльністю серцево-судинної системи. Початок занять - через 1-2 місяці.
Гострий нефрит. Категорично забо¬роняються вправи на витривалість і пла¬вання. Після початку занять необхідним є постійний контроль за складом сечі. Початок занять - через 2-3 місяці.
Ревмокардит. Заняття дозволяються лише за умов санації осередків хроніч¬ної інфекції. Щонайменше рік займа¬ються у спеціальній групі. Потрібен кон¬троль за серцево-судинною системою. Початок занять - через 2-3 місяці.
Гепатит інфекційний (жовтуха). Виключаються вправи на витривалість. Необхідним є контроль за роботою печ¬інки. Початок занять - через 6-12 місяців (в залежності від перебігу та форми захворювання).
Апендицит (після операції). Деякий час треба уникати напруження, стрибків та вправ, що дають навантаження на черевні м'язи. Заняття починати через 1-2 місяці.
Злами кісток кінцівок. У перші три місяці треба виключити вправи, що да¬ють активне навантаження на кінцівку, що ушкоджена. Заняття можна розпочи¬нати через 3 місяці.
Струс мозку. У кожному випадку необхідним з дозвіл лікаря-невропатолога. Треба виключити вправи, пов'я¬зані з різким струсом тіла (стрибки, фут¬бол, волейбол, баскетбол та інші). По¬чаток занять – не менш як за 2-3 місяці (в залежності від складності та харак¬теру травми).
Розтяжіння зв'язок і м'язів. Збільшення амплітуди рухів і наванта¬ження в ушкодженій кінцівці повинно бути поступовим. Повноцінні наванта¬ження – через 2-3 тижні.
Розрив м'язів. Попередньо необхід¬на лікувальна фізична культура (ЛФК). Початок занять – не менш як через 6 місяців після операції.
Учні підготовчої групи займаються фізичною культурою спільно з учнями основної групи за за¬гальною програмою. Головна відмінність - у дозуванні фізичних на¬вантажень.
У вступній частині уроку вчитель дає меншу кількість повторень вправи і про¬понує більш тривалі паузи для відпочин¬ку. Особливо це необхідно у разі вико¬нання вправ, що потребують прояву швидкості, сили і витривалості. Загальнорозвиваючі вправи виконуються у зручному для учня темпі.
В основній частині уроку вчитель використовує більшу кількість підвідних та підготовчих вправ. Кількість повторень вправи залежить від рівня засвоєння матеріалу і реакції учня на фізичне навантаження.
В заключній частині уроку основна і підготовча медичні групи об'єднують¬ся разом і виконують заплановані зав¬дання.
Робота з учнями спец¬іальної медичної групи здійснюється на підставі "Програм з фізичної культури для спеціальної медичної групи 1-9 класів середньої загальноосвітньої шко¬ли" (Київ, 1997).
Програми створені на основі існую¬чих програм для основної медичної гру¬пи, але з певними змінами і доповнен¬нями.
До програми включені теоретичні відомості з фізичної культури, дихальні і загальнорозвиваючі вправи для вихо¬вання правильної пози та формування постави, профілактики і корекції плоскостопості. Зміст основних розділів складають: основна і художня гімнасти¬ка, елементи спортивних ігор, легка ат¬летика, лижна і ковзанярська підготов¬ки, рухливі ігри, а також вправи на роз¬слаблення (табл. 1).
Як обов'язковий уведений розділ ди¬хальних вправ (їх необхідно включати до кожного уроку).
Основними завданнями фізичного виховання учнів спеціальної медичної групи є:
?    зміцнення здоров'я, сприяння пра¬вильному фізичному розвитку і загарто¬вування організму;
?    підвищення фізіологічної актив¬ності органів і систем організму, послаб¬леного хворобою;
?    підвищення фізичної й розумової працездатності;
?    формування основних рухових вмінь і навичок, життєво важливих видів рухів, передбачених програмою для дев'ятирічних шкіл;
?    прищеплення навичок і виховання звичок особистої та громадської гігієни;
?    виховання моральних І вольових якостей - дисциплінованості, колекти¬візму, почуття дружби і товариськості, сміливості і наполегливості;
?    виховання культури поведінки, по¬чуття такту і ввічливості, власної гідності.
Таблиця 1
Сітка годин для учнів 1 -9 класів
Розділ програми    Клас
    1    2    3    4    5    6    7    8    9
Теоретичні відомості з фізичної культури    3    3    3    3    3    3    3    3    3
Основна гімнастика (в т.ч.  художня гімнастика для дівчат)    75    75    69    51    48    36    33    33    33
Легка атлетика    –    –    –    15    15    15    15    15    15
Баскетбол    –    –    –    15    15    15    18    18    18
Лижна підготовка    12    12    18    18    21    18    18    18    18
Ковзанярська підготовка    –    –    –    –    –    15    15    15    15
Рухливі ігри    12    12    12    15    –    –    –    –    –
Разом:    102    102    102    102    102    102    102    102    102

Примітка. У разі неможливості реалізувати "Лижну підготовку" і "Ковзанярську підготовку" виді¬лені на них години рівномірно розподіляються на повторення елементів гімнастики, легкої атлетики або баскетболу.

Уроки спеціальної медичної групи проводяться окремо від іншої частини учнів, тричі на тиждень, в позаурочний час; тривалість заняття – 40-45 хв., склад групи – до 15 осіб.
Досвід переконує, що доцільно про¬водити заняття з учнями підгрупи А і Б разом, враховуючи величину пульсово¬го режиму під час роботи.
У підгрупі А фізичні навантаження поступово збільшуються. Руховий ре¬жим доцільно витримувати у межах ЧСС 120-130 уд./хв., поступово збільшу¬вати навантаження до пульсу 140-150 уд./хв.
У групі Б рухові режими виконують¬ся з частотою пульсу не більше 120-130 уд./хв. протягом усього навчального року. За таких умов відбувається фор¬мування життєво необхідних навичок і вмінь, але при цьому відсутні підвищені вимоги до діяльності послабленого організму.
Учні спеціальної медичної групи обо¬в'язково відвідують уроки фізкультури, беруть участь у підготовчій і заключній частинах, а під час основної - викону¬ють вправи, вивчені на заняттях у спец¬іальній групі.
Програмою передбачено проведення максимальної кількості уроків на відкритому повітрі. З огляду на це вчи¬тель перед виходом з приміщення в про¬холодну погоду повинен повідомити учням завдання, провести вступну і підготовчу частини уроку, нагадати про особливості дихання в прохолодну по¬году, не допускати тривалих простоїв.
На заняттях слід дотримуватись за¬гальноприйнятої типової структури уро¬ку. Однак у його організації є одна особ¬ливість: він складається не з трьох, а з чотирьох частин. Вступна частина (3-4 хв.) включає відрахунок ЧСС і дихан¬ня, дихальні вправи.
Шикувати учнів слід не за зростом, а за функціональними відхиленнями: на правому фланзі - діти із захворюванням серцево-судинної і дихальної систем, за ними - діти із захворюванням внутрішніх органів і зниженим зором, далі - учні з відставанням у фізичному розвитку.
Підготовча частина (10-15 хв.) вклю¬чає загальнорозвиваючі вправи, які про¬водять у повільному, а надалі – в серед¬ньому темпі (див. комплекси вправ, розділ 6).
Основна частина (15-18 хв.) – із ско¬роченою тривалістю для молодшої віко¬вої групи (6-8 років). У цій частині уро¬ку навчають одного з основних видів рухів. До неї включають ігри малої і се¬редньої інтенсивності. У першій поло¬вині основної частини всі разом повторюють комплекс спеціальних вправ, вивчених на попередніх уроках, у другій - виконують завдання у підгрупах згідно плану заняття.
Заключна частина (до 5 хв.) об’єднує дихальні вправи, вправи на розслаблен¬ня, її завдання – зниження навантажен¬ня і приведення організму до відносно спокійного стану, підведення підсумків, завдання додому.
В залежності від виду захворювання необхідно виконувати фізичні вправи із дотриманням деяких методичних поло¬жень:
?    серцево-судинні – дихання у співвідношенні 1:3,1:2 (відповідно вдих і видих);
?    органи дихання - співвідношення 3:1,2:1;
?    порушення обміну речовин - темп виконання вправ помірний, навантажен¬ня на великі м'язові групи, з обтяжен¬нями;
?    внутрішніх органів (шлунок, печін¬ка, нирки) - обмеженість стрибків, підскоків. Основні в.п. – лежачи на спині, сидячи;
?    зниження зору - вилучити вправи, пов'язані із струсом тіла.
Учні спеціальної медичної групи по¬винні вміти лічити ЧСС і частоту дихан¬ня, обов'язково вести щоденник обліку фізичного розвитку і рухової підготов¬леності.
 

Розділ ІІІ. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ФІЗИЧНІ ЗАНЯТТЯ В МЕДИЧНІЙ ГРУПІ
1 КЛАС
Руховий режим учня 1 класу, одяг для занять фізичним вихованням, гігієнічні заходи після уроку фізичної культури (зміна одягу, водні процедури). Виконан¬ня ранкової гігієнічної гімнастики і фізкультурних хвилин після 20...25 хв. навчальної роботи.
2 КЛАС
Руховий режим учня 2 класу, одяг для занять фізичною культурою; гігієнічні заходи після уроку фізичної культури (зміна одягу, водні процедури). Виконан¬ня комплексів вправ ранкової гігієнічної гімнастики та домашніх завдань з фізич¬ної культури.
3 КЛАС
Руховий режим учня 3 класу, пра¬вильна постава, правильне дихання.
4 КЛАС
Руховий режим учня 4 класу; значен¬ня активного відпочинку (фізкультурних хвилин, ігор і розваг на свіжому повітрі) для зміцнення здоров'я і підвищення працездатності, основні відомості про загартовування.
5 КЛАС
Руховий режим для учня 5 класу; гігієна тіла та правила проведення вод¬них процедур, загартовування повітрям і сонячним промінням.
6 КЛАС
Фізична культура та спорт – засоби всебічного розвитку особистості. Вплив занять фізичними вправами на будову тіла. Поняття про фізичний розвиток і фізичну підготовленість. Самостійні за¬няття учнів фізичними вправами. Рух¬ливий режим учня 6 класу.
7 КЛАС
Значення фізичної культури для підтримання розумової працездатності. Режим харчування й питний режим. Гігієна одягу і взуття під час занять фізичними вправами. Руховий режим учня 7 класу.
8 КЛАС
Поняття "фізичне виховання" і "фізична культура", суть і значення за¬гартовування, самоконтроль. Значення спортивних змагань для фізичного ви¬ховання школярів. Руховий режим учня 8 класу.
9 КЛАС
Суспільне та особисте значення за¬нять фізкультурою та спортом. Основні завдання, зміст і форми фізичного ви¬ховання в школі та сім'ї. Вплив занять фізичними вправами на організм підлітків. Значення регулярних занять фізичною культурою та спортом для ра¬ціонального рухового режиму учня 9 класу. Особиста гігієна. Заходи запобі¬гання інфекційним захворюванням. Ви¬користання природних чинників (сонця,  повітря  і  води).  Необхідність лікарського контролю під час занять фізичною культурою та спортом. Пра¬вила самоконтролю.
1.1. ОСНОВНА ГІМНАСТИКА
1 КЛАС
Комплекси вправ ранкової гімнасти¬ки, фізкультхвилини на уроках із загаль¬ноосвітніх дисциплін, дотримування правильної пози під час стояння, сидін¬ня і ходьби; повітряний режим удома і в школі.
2 КЛАС
Комплекси вправ ранкової гімнасти¬ки, фізкультхвилини і фізкультпаузи під час приготування домашніх завдань, лічба частоти серцевих скорочень і ди¬хання за 30 с.
3 КЛАС
Початок ходьби з лівої ноги, поняття про пересування в строю, ходьба на місці, зупинка.
4 КЛАС
Складання рапорту, попередня і ви¬конавча команди, вихід із строю (шерен¬ги) і повернення в стрій.
5 КЛАС
Правила поведінки на заняттях з гімнастики з метою попередження травм.
6 КЛАС
Види гімнастики в шкільній програмі та їх значення для особистого вдоско¬налення.
7 КЛАС
Види гімнастики зі спортивною спря¬мованістю – спортивна й художня гімнастика, акробатика, стрибки на ба¬туті.
8 КЛАС
Основні правила змагань з видів гімнастики із спортивною спрямовані¬стю. Значення гімнастики для трудової діяльності й особистого вдосконалення.
9 КЛАС
Вплив занять гімнастикою на організм людини. Правила складання комплексу вправ ранкової гімнастики.
1.2. ЛЕГКА АТЛЕТИКА
4 КЛАС
Дихання під час ходьби і бігу, віднов¬лення дихання після бігу.
5 КЛАС
Правила поведінки учнів на заняттях з легкої атлетики з метою попереджен¬ня травм. 6 клас
Види легкої атлетики в шкільній про¬грамі та їх значення для особистого вдосконалення.
7 КЛАС
Види легкої атлетики – біг, стриб¬ки, метання, їх різновиди.
8 КЛАС
Основні правила змагань з легкої ат¬летики.
9 КЛАС
Вплив занять легкою атлетикою на організм.
1.3. ЛИЖНА ПІДГОТОВКА
1 КЛАС
Значення уроків лижної підготовки для зміцнення здоров'я і фізичного роз¬витку; вимоги до одягу і взуття; правила поведінки на уроках лижної підготовки.
2 КЛАС
Основні вимоги до поведінки учнів на уроках лижної підготовки, оздоров¬че значення уроків лижної підготовки; вимоги до одягу, взуття.
3 КЛАС
Правила поведінки на уроках лижної підготовки з метою попередження травм.
4 КЛАС
Правила поведінки на уроках лижної підготовки, попередження обморожу¬вання, догляд за лижами. Узгодження дихання з роботою рук і ніг при пересу¬ванні навперемінним двокроковим хо¬дом.
5 КЛАС
Правила поведінки учнів під час за¬нять лижною підготовкою з метою по¬передження травм.
6 КЛАС
Види лижної підготовки в шкільній програмі та їх значення для особистого вдосконалення.
7 КЛАС
Види лижного спорту – лижні гон¬ки, слалом, швидкісне спускання, стриб¬ки з трампліна, двоборство.
8 КЛАС
Правила змагань з лижних гонок; зас¬тосування лижних мазей за різних погодних умов (вибір мазі, спосіб нанесення).
9 КЛАС
Вплив занять лижною підготовкою на організм.
1.4. РУХЛИВІ ІГРИ
1 КЛАС
Значення рухливих ігор під час все¬бічного розвитку дитини.
2 КЛАС
Значення рухливих ігор для всебічно¬го розвитку дитини, закріплення вивче¬них рухів.
3 КЛАС
Правила поведінки під час проведен¬ня рухливих ігор.
4 КЛАС
Правила організації і проведення рух¬ливих ігор та їх вплив на організм ди¬тини.
1.5. БАСКЕТБОЛ
5 КЛАС
Правила поведінки учнів на заняттях з баскетболу з метою попередження травм.
6 КЛАС
Правила поведінки учнів на заняттях з баскетболу з метою, попередження травм, зміст та основні правила гри в міні-баскетбол.
7 КЛАС
Значення гри в баскетбол для особи¬стого вдосконалення. Права та обов'язки гравців. Персональні помилки і по¬карання за них. Правила виконання штрафного кидка. Основні правила міні-баскетболу.
8 КЛАС
Правила змагань з баскетболу, гру¬пові тактичні дії.
9 КЛАС
Вплив занять спортивними іграми на організм. Основні принципи організації командних дій. Поняття про системи ведення гри в нападі і захисті.
1.4. КОВЗАНЯРСЬКА ПІДГОТОВКА
6 КЛАС
Правила поведінки учнів під час за¬нять з катання на ковзанах з метою по¬передження травм.
7 КЛАС
Значення занять з бігу на ковзанах для особистого вдосконалення.
8 КЛАС
Правила змагань з бігу на ковзанах. Основи техніки бігу зі старту.
9 КЛАС
Вплив занять ковзанярською підго¬товкою на організм.

1.5. УМІННЯ І НАВИЧКИ З НАЯВНИХ РОЗДІЛІВ ПРОГРАМИ
Можна користуватись програмами для учнів основної медичної групи, але з наступними корективами:
1)обмежити вправи на силу, швидкість і витривалість;
2) зменшити дистанції ходьби і бігу;
3)зменшити нормативні вимоги;
4) з розділу "Гімнастика" виключи¬ти лазіння по канату, акробатичні впра¬ви, силові вправи з натужуванням, зат¬римкою дихання;
5) з розділу "Спортивні ігри" зали¬шений лише баскетбол.
1.6. ВИМОГИ ДО УЧНІВ
1 КЛАС
1 .Уміти виконувати комплекси вправ ранкової гімнастики, вивчені на уроках.
2.Уміти ходити, стояти і сидіти, збе¬рігаючи правильну поставу.
3.Уміти повертатися на місці напра¬во і наліво переступанням.
4.Уміти пересуватись на лижах ковз¬ним кроком без палиць.
5.Знати техніку дихання під час пе¬ресування на лижах.
2 КЛАС
1.Уміти виконати комплекси вправ ранкової гігієнічної гімнастики, вивчені на уроках.
2.Уміти лічити частоту серцевих ско¬рочень і дихання за 30 с.
3.Уміти ходити прямо, зберігаючи правильну поставу.
4.Уміти поєднувати ходьбу з правиль¬ним диханням.
5.Уміти м'яко приземлюватись під час стрибка у глибину.
6.Уміти кидати малий м'яч з місця з-за голови.
3 КЛАС
1 .Уміти виконати комплекс ранкової гігієнічної гімнастики, вивчений на уро¬ках.
2.Уміти підраховувати частоту серце¬вих скорочень і дихання за 30 с.
3.Уміти виконувати комплекс дихаль¬них вправ.
4.Уміти стрибати у довжину з місця.
5.Уміти кидати м'яч у ціль з відстані 46 м.
6.Знати техніку дихання під час ходь¬би та бігу.
7.Уміти виконувати вивчені стройові прийоми з лижами.
8.Уміти пересуватись на лижах ковз¬ним кроком.
9.Знати правила поведінки під час лижної підготовки.
10. Знати зміст ігор, вивчених на уро¬ках і дотримуватись правил гри.
4 КЛАС
1.Уміти виконувати комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, вивче¬ний на уроках.
2.Уміти правильно дихати під час виконання гімнастичних вправ.
3.Знати руховий режим учня 4 класу.
4.Уміти показати техніку стрибка у висоту з прямого розбігу (через планку висотою 30...40 см).
5.Уміти кидати малий м'яч з місця, стоячи боком до напрямку кидання.
6.Знати техніку дихання під час ходь¬би та бігу.
7.Уміти виконувати стройові коман¬ди з лижами.
8.Уміти показати на відрізку до ЗО м техніку навперемінного двокрокового ходу.
9.Уміти узгоджувати дихання з робою рук і ніг при пересуванні навперемінним двокроковим ходом.
10.Уміти провести з товаришами ігри, вивчені на уроках.
5 КЛАС
1 .Уміти виконувати комплекс ранко¬вої гімнастики з 6-8 вправ.
2.Уміти узгоджувати рухи руками, ногами й тулубом з диханням під час виконання фізичних вправ.
3.Уміти виконувати вправи з рівно¬ваги на гімнастичній лаві.
4.Знати техніку дихання під час ходь¬би та бігу.
5.Уміти показати техніку переходу через планку при стрибку у висоту спо¬собом "переступання".
6.Уміти кидати малий м'яч з місця.
7.Знати правила поведінки учнів під час занять з баскетболу.
8.Уміти вести м'яч в русі кроком на відстані 10м.9.Уміти передавати і ловити м'яч дво¬ма руками стоячи на місці.
10.Знати правила поведінки учнів під час занять з баскетболу.
11 .Уміти вести м'яч в русі кроком на відстані 10м.
12.Уміти передавати і ловити м'яч двома руками стоячи на місці.
13.Уміти показати техніку вивчених на уроках ходів на відрізку 20...30 м.
14.Уміти сходити на гірку "ялинкою". 15.Знати правила поведінки учнів під час занять з лижної підготовки.
б КЛАС
1 .Уміти виконувати комплекси вправ ракової гімнастики з гімнастичною па¬лицею.
2.Уміти виконувати комплекси ди¬хальних вправ, вивчених на уроках.
3.Знати види гімнастики шкільної програми та їх значення для особисто¬го вдосконалення.
4.Знати теоретичні відомості і рухо¬вий режим учня 6 класу.
5.Уміти приймати положення низько¬го старту за командою і робити старто¬вий розгін.
6.Уміти кидати м'яч з 5 кроків спо¬собом "із-за спини через плече".
7.Уміти стрибати в довжину з місця.
8.Знати зміст та основні правила гри в міні-баскетбол.
9.Уміти вести баскетбольний м'яч у русі кроком до 15...20 м.
10.Уміти судити гру за правилами міні-баскетболу.
11.Показати техніку одночасного двокрокового ходу на відрізку до 50 м. Уміти узгоджувати рухи рук і ніг при одночасному однокроковому ході.
12.Показати сходження на гірку "напівялинкою".
13.Знати правила поведінки на уроці з ковзанярської підготовки.
14.Уміти показати техніку бігу по прямій на відрізку до ЗО м (у повільно¬му темпі).
7 КЛАС
1 .Уміти виконувати комплекси вправ ранкової гімнастики з гімнастичною палицею.
2.Уміти виконувати комплекси ди¬хальних вправ, вивчені на уроках.
3.Знати теоретичні відомості і рухо¬вий режим дня учня 7 класу.
4.3нати види легкої атлетики, які вхо¬дять до шкільної програми з фізичної культури.
5.Уміти показати техніку стрибка у висоту способом "пересування" (на ви¬соті 60...65 см).
6.Уміти метати малий м'яч з 5 кроків.
7.Уміти пробіги з низького старту в середньому темпі.
8.Знати основні правила гри в міні-баскетбол.
9.Уміти вести баскетбольний м'яч у русі (повільним бігом).
Ю.Уміти кидати м'яч у корзину од¬нією рукою від плеча з місця збоку від щита з ударом об нього з близької відстані.
11 .Показати техніку одночасного без-крокового ходу на відрізку до 50 м. Вміти узгоджувати рухи під час одно¬часного безкрокового ходу.
12.Показати поворот на місці кругом махом уперед.
13.Знати впив занять з бігу на ковза¬нах на фізичний розвиток учнів.
14.Уміти показати техніку бігу по прямій у повільному темпі на дистанції 30м.
8 КЛАС
1 .Уміти виконувати комплекси ранко¬вої гімнастики, складені з вправ з гумо¬вим бинтом (хлопці) і з м'ячем (дівча¬та).
2.Уміти виконувати основні стройові вправи, вивчені в 5-8 класах.
3.Знати теоретичні вимоги і руховий режим учня 8 класу.
4.Уміти стрибати у висоту і в довжи¬ну з розбігу вивченими способами (тех¬ніка).
5.Уміти влучати малим м'ячем у ціль, що рухається.
6.Знати правила змагань з легкої ат¬летики.
7.Уміти передавати м'яч у русі дво¬ма та однією руками.
8.Уміти кидати м'яч у корзину однією рукою зверху після ведення і подвійно¬го кроку.
9.Уміти грати в баскетбол за спроще¬ними правилами.
10.Знати правила змагань з лижних гонок.
11 .Уміти вибирати лижні мазі і зма¬щувати лижі.
12.Уміти показати техніку навперем¬інного чотирикрокового ходу на відрізку 50...60м.
13.Знати правила змагань з бігу на ковзанах.
14.Уміти показати техніку бігу з стар¬ту і гальмування плугом.
9 КЛАС
I .Уміти скласти індивідуальний ком¬плекс вправ ранкової гімнастики і ви¬конати його.
2.Знати теоретичні вимоги.
3.Уміти виконати опорний стрибок через козла.
4.Знати вплив занять легкою атлети¬кою на організм.
5.Уміти стрибати у висоту і довжину з розбігу (техніка).
6.Уміти кидати малий м'яч на віддаль.
7.Знати правила баскетболу і вміти судити двосторонню гру.
8.Знати теоретичні відомості з розді¬лу "Баскетбол".
9.Уміти вести м'яч зі зниженою ви¬сотою підскакування.
10.Уміти виконати штрафний кидок після ведення і подвійного кроку.
11.Уміти показати техніку навперемі¬нного чотирикрокового ходу.
12.Уміти долати пагорби ковзним кроком.
13.Уміти показати поворот на пара¬лельних лижах з упору.
14.Знати теоретичні відомості з роз¬ділу "Ковзани".
15.Уміти виконувати старт, пересу¬вання по прямій і гальмування "плугом".
1.7. ОРІЄНТОВНІ ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ
1 КЛАС
1 .Ходьба з дотримуванням правиль¬ної постави; сидіти і стояти, дотримую¬чись правильної постави.
2.Підскоки на місці на двох та одній ногах.
3.Комплекси вправ ранкової гімнас¬тики (з 5-6 вправ).
4.Вправи з великим і малим м'ячами (за завданням учителя).
5.Вправи для зміцнення м'язів черев¬ного преса і спини, склепінь ступень (індивідуальні завдання).
6.Пересування на лижах ковзним кроком без палиць на дистанції 200...250м.
7.Ігри на лижах, прогулянка чи тур¬похід на лижах з батьками.
2 КЛАС
1.Поєднання вивчених рухів. На¬приклад, в.п. — основна стійка — руки в сторони, ліву ногу назад на носок (про¬гнутись) в.п. (те саме правою ногою); в.п. — те саме — присід, руки вперед — в.п.
2.Комплекси вправ ранкової гімнас¬тики, фізкультхвилини і фізкультпаузи для активного відпочинку під час при¬готування домашніх завдань.
3.Вправи з великим і малим м'ячем (індивідуальні завдання).
4.Спеціальні вправи для формуван¬ня правильної постави і корекції склепінь ступень.
5.Ходьба з дотримуванням пози з різними положеннями рук.
6.Підскоки на місці з м'яким призем¬ленням.
7.Кидання малого м'яча з місця.
3 КЛАС
1.Індивідуальні вправи для форму¬вання правильної постави і корекції склепінь ступень.
2.Комплекси вправ ранкової гігієнічної гімнастики, вивчені на уро-ках.
3.Вправи з малим м'ячем.
4.Ходьба з дотримуванням правиль¬ної постави з різними положеннями рук.
5.Підскоки на місці з м'яким призем¬ленням.
6.Імітація замаху для кидка малого м'яча; кидання малого м'яча на віддаль і в ціль.
7.Пересування ковзним кроком без палиць і з ними.
8.Повороти на місці, сходження, спускання.
9.Вправи з бігу зі зміною напряму, передач м'яча і кидань у ціль, на увагу.
Ю.Участь у вивчених на уроках іграх.
4 КЛАС
1.Симетричні й асиметричні вправи, вивчені на уроках; комплекси вправ ран¬кової гімнастики (без предметів, з гімна¬стичною палицею, скакалкою); вправи з малим м'ячем; спеціальні вправи без предметів та з ними для формування правильної постави (індивідуальні вправи-завдання) і корекції склепінь ступень.
2.Ходьба на місці з високим підніманням стегон.
3.Біг на місці до 15с.
4.Стрибок у довжину з місця.
5.Кидання малого м'яча в ціль, на віддаль.
6.Пересування на лижах ковзним кроком без палиць та з ними. Пересу¬вання навперемін ним двокроковим хо¬дом.
7.Вправи з бігу зі зміною напрямку, кидання м'яча в ціль і на дальність, на увагу.
8.Участь у вивчених на уроках іграх.
5 КЛАС
1.Комплекси вправ ранкової гімнас¬тики, що вивчались на уроках.
2.Асиметричні рухи руками.
3.Дозоване згинання і розгинання рук в упорі стоячи.
4.Нахили тулуба в поєднанні з руха¬ми руками і правильним диханням.
5.Присідання з опорою двома й од¬нією рукою об стілець (дозовані впра¬ви).
6.Рівновага на лівій(правій) нозі ("ла¬стівка").
7.Окремі вправи для формування правильної постави.
8.Ходьба з різною постановкою сту¬пень ,руки в різних вихідних положен¬нях).
9.Стійка ноги на ширині плечей, не¬великий нахил уперед — руки руками, як під час бігу.
10.Кидання м'яча з місця і з кроком уперед у ціль і на віддаль.
11.Зупинка кроком під час повільно¬го бігу.
12.Ведення м'яча правою (лівою) ру¬кою в русі кроком.
13.Пересування ковзним кроком без палиць та з ними (у середньому темпі).
14.Пересування навперемінним й од¬ночасним двокроковими ходами до 50 м на техніку.
15.Сходження "ялинкою".
б КЛАС
1.Згинання і розгинання рук в упорі стоячи (6-8 разів).
2.Присідання, тримаючись однією рукою за стіл (стілець) — 8-Ю разів.
3.Вправи для виховання правильної пози та формування постави (індивіду¬альні завдання, використовувати на¬вчальний матеріал програми).
4.Ходьба на носках, руки за головою.
5.У в.п. – стійка нарізно з невели¬ким нахилом уперед-імітація рухів, як під час бігу (на місці).
6.Стрибок у довжину з місця.
7.Почергові махи ногами вперед, на¬зад, у сторони, тримаючись за опору.
8.Кидання м'яча (мішечка з піском) з місця і з 5 кроків.
9.Зупинка кроком.
10.Ведення м'яча правою (лівою) ру¬кою.
11 .Пересування вивченим ходом на відрізку до 300 м.
12.Гальмування "напівплугом".
13.Пересування у повільному темпі до 1 км (хлопчики), 800 м (дівчатка).
14.Стійка ковзаняра і пересування.
15.Імітація на ковзанах.
16.Повільне пересування на ковзанах 2-3 рази по 80... 100м.
7 КЛАС
1.Комплекси дихальних вправ (вив¬чених на уроках).
2.Згинання та розгинання рук в упорі стоячи.
3.Вправи для м'язів черевного преса (за завданням учителя).
4.Ходьба на носках з високим підне¬сенням стегон.
5.Стрибок у довжину з місця (2-3 стрибки за день).
6.Стрибок у висоту з розбігу (висота 60...65 см, 2-3 стрибки за день).
7.Тримаючись однією рукою за опо¬ру — почергові махи ногами вперед, назад, у сторони.
8.Імітація кидання малого м'яча з 5 кроків, кидання м'яча (мішечка з піском) з місця і 5 кроків.
9.Повороти на місці вперед і назад.
10.Стійка захисника і пересування баскетболіста. Зупинка кроком після повільного бігу, зупинка стрибком.
11.Виконання вивчених ходів і спус¬кань.
12.Пересування місцевістю в по¬вільному темпі: хлопчики — до 1,5 км, дівчатка — до 1 м.
13.Техніка старту.
14.Біг у повільному темпі до 300 м.
15.Довільне катання, ігри на ковза¬нах.
8 КЛАС
I .Згинання і розгинання рук в упорі стоячи.
2.Підтягування у висі стоячи з по¬штовхом ніг.
3.Вправи для м'язів черевного преса (за завданням учителя).
4.Присідання, руки вперед (6-8 разів).
5.Ходьба з високим піднесенням сте¬гон із "загрібаючим" рухом гомілки на¬зад.
6.Стопорний крок з одночасним ру¬хом махової ноги і рук (стрибок у висоту).
7.Стрибки через скакалку на одній та двох ногах з м'яким приземленням на носки.
8.Ходьба з підскоками, руки на поясі.
9.Вправи на розтягування (за завдан¬ням учителя).
10.Імітація фінального зусилля (для кидання малого м'яча). Кидання м'яча (мішечка з піском) у ціль і на дальність.
11.Зупинка кроком і в два кроки під час ходьби і повільного бігу.
12.Імітація штрафного кидка знизу та однією рукою зверху перед дзеркалом.
13.Пересування навперемінним двокроковим і чотирикроковим ходами.
14.Поворот упором двома лижами.
15.Пересування місцевістю від 1 до 1,5 км у повільному темпі (через день).
16.Бігзі старту 15...20 м.
17.Гальмування "плугом".
18.Катання на ковзанах до 25... ЗО хв. з відпочинком.
9 КЛАС
1.Вправи для м'язів черевного преса (за завданням учителя).
2.Згинання та розгинання рук в упорі стоячи, піднімаючи то одну, то другу ногу.
3.Підтягування у висі стоячи поштов¬хом.
4.Комплекси вправ ранкової гімнас¬тики.
5.В упорі стоячи піднімання стегна до рівня горизонталі з одночасним підніманням на носок опорної ноги і повним її випрямленням (виконувати навперемінно обома ногами).
6.Ходьба з високим піднесенням сте¬гон з наступним "загрібаючим" рухом гомілки назад.
7.Кидання м'яча з місця і розбігу.
8.Вправи на розтягування (за завдан¬ням учителя). Примітка: всі вправи ви¬конувати під наглядом батьків.
9.Ознайомлення з теоретичними відомостями з баскетболу.
10.Імітація кидка м'яча в корзину од¬нією рукою зверху (перед дзеркалом).
11.Імітація штрафних кидків (перед дзеркалом).
12.Виконання елементів техніки пе¬ресування, сходжень та спускань.
13.Пересування місцевістю вивчени¬ми способами в повільному темпі 1...2 км.
14.Елементи техніки бігу на ковзанах.
15.Техніка старту.
16.Довільне катання по 15...20 хв. у повільному темпі.
 

Розділ ІV. ОРІЄНТОВНІ КОМПЛЕКСИ ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЮЧИХ ВПРАВ ДЛЯ УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ
Без предметів
Комплекс 1
І.В.п. - о.с. 1 - ліву назад на носок, руки угору, прогнутися, подивитись на руки ; 2 - в.п.; 3-4 - те саме, але праву назад. 8 разів.
2.В.п. - о.с., руки перед грудьми. 1 - поворот наліво, руки в сторони; 2 -в.п.; 3-4 - те саме направо. 8 разів.
З.В.п. - ноги нарізко, руки за голову. 1 - нахил вперед, руками доторкнутись до підлоги; 2 - в.п. 8 разів.
4.В.п. - о.с., руки вгору. "Млин" - почергові кругові рухи руками вперед. 8-10 разів.
З.В.п. - о.с., руки вгорі. 1-2 - руки через сторони вниз, видих; 3-4 - підня¬тись на носки, руки через сторони вго¬ру, вдих. 3-4 рази.
6.В.п. - лежачи на спині. "Велосипед": почергові згинання і розгинання ніг. 8-10 разів. Відпочинок: в.п. - руки на животі. 1-2 - глибокий видих, натиска¬ючи долонями на живіт, вдих. Повторити вправу "Велосипед" 3-4 рази.
7.В.п. - те саме. 1 - зігнути ноги в колінах, обійняти їх руками і притис¬нутись лобом до колін, видих; 2 - в.п., вдих. 6 разів.
8.В.п. - сід, руки навхрест на грудях. Лягти на спину, потім сісти. Темп до¬вільний. 4-6 разів.
9.В.п. - сід, руки в сторони. 1 - зігну¬ти ноги в колінах, обійняти їх руками і підтягнути до грудей, видих; 2 -в.п. 4-6 разів.
10.В.п. - о.с., руки на поясі, нахил вліво, ліву в сторону на носок; 2 -в.п.; 3-4 - те саме вправо; 5 - мах
лівою, руки в сторони; 6 - в.п.; 7-8 -те саме правою. 6 разів.
11.В.п. - о.с., руки на поясі. Стриб¬ки. Чотири на лівій, чотири на правій; чотири на обох ногах. Чотири кроки на місці. З рази.
12.Дихальні вправи.
Комплекс 2
І.В.п. - о.с. 1 - руки вперед, пальці нарізно; 2 - пальці у кулак; 3 - пальці нарізно; 4 - в.п.4-6 разів
2. Те саме, але руки в сторони. 4-6 разів
3. В.п. - ноги нарізно, руки на пояс.
1 - поворот праворуч, руки в сторони;
2 - в.п.; 3-4 - те саме в іншу сторо¬ну.4-6 разів
4. В.п. - те саме. 1-4 - видих з про-мовленням "ау", лікті звести, голову нахилити; 5-6 - пауза; 7-8 - глибокий вдих, лікті назад.2-3 рази
5. В.п. - о.с. 1 - нахил назад; 2 -в.п.; 3 - нахил вперед; 4 - в.п.
6. В.п. - о.с., руки на пояс. 1 - праву ногу підняти, зігнути у коліні; 2 -в.п.; 3-4 - те саме іншою ногою. 4-6 разів
7. В.п. - ліву руку на груди, праву на живіт, біля підребер'я. 1-4 - глибокий видих (права рука тисне на живіт); 5 -пауза; 6-8 - глибокий вдих.2-3 рази
8. В.п. - о.с., руки на пояс. 1 - піднятись на носки; 2 - напівприсід, спина пряма; 3 - встати на носки; 4 - в.п.6-8 разів.
9. В.п. - лежачи на спині, руки за голову. 1 - зігнути ноги *у колінах; 2 - піднімаючи, випростати їх праворуч; З - голову зігнути; 4 - в.п. Те саме ліворуч.по 4-6 разів
10. В.п. - те саме. 1-2 - зігнуті у колінах ноги підняти, притиснути до грудей, видих; 3-4 - в.п., вдих.6-8 разів
Комплекс З
1. В.п. - о.с. 1 - руки вперед; 2 -руки вгору; 3 - руки в сторони; 4 -в.п.8-10 разів
2. В.п. - о.с. 1 - нахил; 2-3 - випро¬стуватись з поворотом праворуч, руки в сторони; 4 - в.п.6-8 разів
3. В.п. - о.с. 1-2 - присісти на нос¬ках, руками торкнутись п'яток; 3-4 -в.п.10-12 разів
4. В.п. - о.с. 1-2 - дугами назовні руки вниз з нахилом, оплеск за ногами, видих; 3-4 - дугами назовні руки вго¬ру, оплеск над головою, вдих.6-8 разів
5. В.п. - стійка ноги нарізно, руки за головою. 1-2 - нахил, лікті і голова вгору-назад; 3-4 - в.п.6-8 разів
6. В.п. - о.с., руки в сторони. 1 - мах лівою вперед і оплеск під нею; 2 -в.п.; 3-4 - те саме правою.8-10 разів
7. В.п. - ноги нарізно, руки на пояс.1 - поворот тулуба ліворуч, ліву руку в сторону, дивитись на руку; 2 - в.п.; 3-4 - те саме праворуч.6-8 разів
8. В.п. - о.с. 1 - руки на пояс; 2 - до плечей; 3 - вгору; 4 - оплеск у до¬лоні; 5 - руки до плечей; 6 - на пояс; 7 - оплеск за спиною; 8 - в.п.4-6 разів
9. В.п. - о.с. 1-8 - стрибки ноги на-різно-ноги схресно, 8 кроків на
місці.3-4 рази
10. Ходьба на місці з поступовим змен¬шенням темпу.1 хв.
У ПАРАХ
1. В.п. - о.с., обличчям один до одно¬го, взявшись за руки. 1-2 - напівнахил вперед, видих; 3-4 - стати на носки, руки через сторони вгору, потягнутись, вдих.4-6 разів
2. В.п. - те саме. 1-2 - крок право¬руч, напіввипад, руки вгору-в сторо¬ни; 3-4 - в.п.4-6 разів
3. В.п. - те саме. 1 - нахил праворуч, руки вниз; 2 — в.п.; 3-4 - те ж саме в іншу сторону.по 6-8 разів
4. В.п. - те саме. 1-4 присідають перші номери; 5-8 - присідають другі номе¬ри.по 6-8 разів
5. В.п. - стоячи один до одного спи¬ною, взявшись за руки, ноги на ширині плечей. 1-2 - нахил праворуч; 3-4 -в.п.; 5-8 - в іншу сторону.по 8-10 разів
6. В.п. - те саме, руки вгорі. 1 -перші номери кроком правої вперед на¬піввипад; 2-3 - два пружних нахили назад; 4 - в.п.; 5-8 - те саме викону¬ють партнери.по 8-10 разів
7. В.п. - те саме. 1 - руки на пояс, мах правою ногою в сторону, видих; 2 -в.п., вдих; 3-4 - те саме лівою.по 8-12 разів
8. В.п. - обличчям один до одного, взявшись за руки. 1-2 - напівнахил вперед, видих; 3 - пауза; 4 - руки вгору, вдих.3-4 рази
9. В.п. - те саме. 1-3 - три кроки галопу боком по колу; 4 - притоп (2 рази); те саме в іншу сторону; 1-2 -два стрибки на обох ногах; 3-4 - два кроки на місці (2 рази).4-6 разів
10. Ходьба довільна, разом з дихальни¬ми вправами.1 хв.
З МАЛИМ М 'ЯЧЕМ КОМПЛЕКС 1
1.В.п. - о.с., м'яч у лівій руці. 1-2 - дугами назовні руки вгору, потягну¬тись, передати м'яч у праву, вдих; 3-4 - дугами назовні руки вниз, за спи¬ною передати м'яч у ліву, видих.6-8 разів
2.В.п. - стійка ноги нарізно, руки в сторони, м'яч у лівій руці. 1 - нахил до правої ноги, руки вниз, передати м'яч у праву руку за ногою, видих; 2 -в.п., вдих; 3-4 - те саме до лівої, передаючи м'яч у ліву руку.8-10 разів
3. В.п. - те саме. 1-2 - тулуб право¬руч, вдарити м'ячем у підлогу за пра¬вою ногою і піймати м' яч обома руками; 3-4 - повернутись у в.п., м'яч у праву руку; 5-8 - те саме до іншої ноги.8-10 разів
4. В.п. - стійка ноги нарізно, тримати м'яч обома руками. 1-2 - підкинути м'яч вгору, присісти і упіймати його обома руками, видих; 3-4 - підкинути м'яч і, встаючи, упіймати його, вдих.10-12 разів
5. В.п. - стійка ноги нарізно, м'яч у лівій руці. 1 - нахил праворуч, руки за голову, м'яч у праву руку; 2 - в.п., м'яч у правій руці; 3-4 - те саме ліво¬руч. 8-12 разів
6. Дихальні вправи 2-3 рази
7.В.п. - сід руки в сторони, м'яч у лівій руці. 1 - мах лівою ногою вгору, руки вперед, передати під ногою м' яч у праву руку, видих; 2 - опустити ногу, руки в сторони; 3 - зігнути руки за голову і передати м'яч у ліву руку, вдих; 4 - руки в сторони; 5-8 те саме іншою ногою.по 10-12 разів
8.В.п. - лежачи на спині руки в сторо¬ни, м'яч у лівій руці. 1-2 - зігнути ноги і покласти м'яч на гомілки, ви¬дих; 3-4 - випростати ноги і покласти їх на підлогу, руки в сторони, вдих; 5-6 - зігнути ноги і взяти м'яч правою рукою, видих; 7-8 - покласти ноги на підлогу, руки в сторони, м'яч у правій руці, вдих.6-8 разів
9.В.п. - о.с., руки на пояс, м'яч на підлозі зліва. Стрибки через м'яч з правої на ліву і навпаки з подвійними притопами.20-30 сек.
10.Ходьба на місці, вдаряючи м'ячем у підлогу почергово лівою і правою рукою і ловіння обома руками.1 хв.
11.Дихальні вправи і на розслаблення.
Комплекс 2
1. В.п. - широка стійка, руки в сторо¬ни, м'яч у правій руці. 1-2 - прогну¬тись, руки назад - вдих; 3-4 - напівприсід на лівій нозі з нахилом впе¬ред, опустити руки і передати м'яч під коліном у ліву руку - видих; 5-8 - те саме, нахиляючись до правої ноги.10 разів
2. В.п. - о.с., м'яч у лівій руці. 1 - дугами вперед руки вгору - вдих; 2 -нахил вперед і, опускаючи руки, пере¬дати м'яч позаду гомілок у праву руку - видих; 3 - випростуватись, руки вго¬ру; 4 - нахил вперед, м'яч у ліву руку.12-15 разів
3. В.п. - стійка ноги нарізно, м'яч у лівій руці. Повертаючи тулуб право¬руч, вдарити м'ячем у підлогу за пра¬вою п'ятою і упіймати правою рукою. Те саме в іншу сторону, кидаючи м'яч пра¬вою рукою, упіймати після відскоку лівою. Під час кидка - видих, ловінні м'яча - вдих.
4. В.п. - ноги трохи розставлені, м'яч у руках внизу. Підкинути м'яч, при¬сісти, встаючи, упіймати м'яч двома руками. Ускладнений варіант: кидки і ловіння м'яча однією рукою. Дихання рівномірне.10-12 разів.
5. В.п. - стійка ноги нарізко, руки вгорі, м'яч у лівій руці. 1 - нахил
тулуба праворуч, випустити м'яч і уп¬іймати його правою рукою; 2 - в.п.; 3-4 - те саме в іншу сторону.8-10 разів
6. В.п. - сід, руки в сторони, м'яч у правій руці. 1 - мах правою (лівою) ногою, руки вперед і передати під но¬гою м'яч у ліву руку - видих; 2 - опустити ногу, руки в сторони; 3 - зігнути руки за голову і передати м'яч у праву руку - вдих; 4 - руки в сторо¬ни.10-12 разів
7. В.п. - руки на пояс, м'яч на підлозі збоку. Стрибки боком через м'яч з пра¬вої ноги на ліву і у зворотному на¬прямку з подвійними притопами.15-20 сек.
8. Ходьба на місці чи з просуванням вперед, вдаряючи м'ячем у підлогу лівою рукою і ловіння його правою і навпа¬ки. 1 хв.
З набивним м'ячем
Комплекс 1
1. В.п. - ноги нарізно, м'яч у лівій руці. 1 - піднятись на носки, руки через сторони вгору, передати м'яч над головою у праву руку; 2 - в.п., м'яч у правій руці; 3-4 - те саме, м'яч у ліву руку.8 разів
2. В.п. - ноги нарізно, руки з м'ячем вперед. 1 - поворот ліворуч, руку з м'ячем в сторону; 2 - в.п., передати м'яч у праву руку; 3-4 - поворот в іншу сторону.8 разів
3. В.п. - ноги на ширині стопи, руки з м'ячем внизу. 1 - присісти, руки впе¬ред; 2 - в.п.6-8 разів
4. В.п. - о.с., руки зігнуті, м'яч у лівій руці. 1 - вдарити м'ячем у підло¬гу; 2 - упіймати обома руками; 3-4 -те саме, але правою рукою.8 разів
5. В.п. - те саме, але вдарити м'ячем у підлогу, сплеснути у долоні, упійма¬ти м'яч обома руками.6-8 разів.
6. В.п. - о.с., м'яч у лівій руці. 1-2 - нахил вперед, видих; 3-4 - руки через сторони вгору, вдих, м' яч у пра¬ву руку; 5-6 - нахил вперед, видих, м'яч у ліву руку; 7-8 - в.п.3-5 разів
7. В.п. - руки у сторони, м'яч у лівій руці. 1-2 - передати м'яч перед собою із лівої руки у праву руку; 3-4 - пе¬редати м'яч ззаду в ліву руку.6-8 разів
8. В.п. - сід, м'яч затиснутий стопа¬ми. 1-2 - зігнути ноги; 3-4 - випрос¬тати ноги.6-8 разів
9. В.п. - лежачи на спині, м'яч у лівій руці. 1-2 - зігнути ноги у колінах, захопити їх руками, притиснутись го¬ловою, передати м'яч у праву руку; 3-4 - в.п., м'яч у правій руці.6-8 разів
10. В.п. - лежачи на спині, руки на животі, м'яч у руках. 1-2 - видих, втягнути живіт; 3-4 - вдих, округлити живіт.3-5 разів
11. В.п. - лежачи на животі, рука на поясі, м'яч у лівій руці. 1-2 - підня¬ти плечі, передати м'яч у праву руку за спиною, прогнутись; 3-4 - в.п.4-6 разів
6.В.п. - о.с., м'яч у лівій руці. 1-4 - чотири стрибки на двох, руки з м'я-чем вперед; 5-8 - чотири кроки на місці.6-8 разів
13. Дихальні вправи і на розслаблен¬ня.3-5 разів
комплекс 2
1.В.п. - стійка ноги нарізко, м'яч у руках внизу. 1 - напівнахил вперед, видих; 2-3 - піднімаючи м'яч вгору, піднятись на носки і потягнутись, вдих; 4 - в.п.4-6 разів
2.В.п. - о.с., м'яч на підлозі. 1-3 - нахил вперед, не випростовуючись, про¬вести м'яч навколо ніг ліворуч, видих; 4 - в.п., вдих; 5-8 - те саме право-РУЧ.
3.В.п. - те саме. 1-2 - глибокий присід, руки на м'яч, видих; 3-4 - в.п. 8-10 разів
4.В.п. - стійка ноги нарізно, м'яч у руках внизу. 1 - руки з м'ячем вперед; 2-3 - поворот тулуба ліворуч, вдарити м'ячем у підлогу і упіймати його; 4 - в.п.; 5-8 - те саме праворуч.6-8 разів
5.В.п. - стійка на колінах, руки з м'ячем за головою. 1 - ліву в сторону на носок, руки вгору; 2 - нахил ліво¬руч; 3 - те саме, що 1; 4 - в.п.; 5-8 - те саме праворуч.6-8 разів
6. В.п. - сід., ноги прямі, м'яч на підлозі біля колін зліва. 1 - підняти зігнуті ноги; 2 - м' яч лівою рукою провести під ногами; 3 - зупинити правою рукою; 4 - ноги на підлогу; 5-8 - те саме з іншої сторони.3-4 рази
7.В.п. - лежачи на спині, руки з м'я¬чем вперед. 1-2 - руки вгору, перекид ліворуч; 3-4 - в.п.; 5-8 - те саме праворуч.6-8 разів
8.В.п. - лежачи на спині. Глибокий вдих і видих (черевний тип дихання) .3-4 рази
9. В.п. - лежачи на спині, м'яч між стопами. 1-2 - підняти прямі ноги з м'ячем, видих; 3-4 - в.п., вдих.8-10 разів
10.В.п. - ноги нарізно, м'яч коло пле¬ча на долоні лівої руки. 1-2 - кидок м'яча вгору і ловіння двома руками; 3-4 - те саме правою рукою.10-12 разів
11. В.п. - руки на пояс, м'яч між сто¬пами. Стрибки на місці, утримуючи м'яч ногами.10 сек.
Закінчивши стрибки, перейти на ходь¬бу.
Комплекс 3
1.В.п. - глибокий присід, м'яч в руках на підлозі. 1-2 - встати, м'яч вгорі, праву ногу назад на носок, потягнутись - вдих; 3-4 - в.п., видих. Те саме, але ліву ногу назад. Голову підняти, дивитись на м'яч.8 разів
2.В.п. - широка стійка, руки в сторо¬ни, м'яч у правій руці. 1 - поворот тулуба праворуч, ліву руку вперед, м'яч у ліву - видих; 2 - в.п., ліву руку з м'ячем у сторону — вдих; 3-4 те саме, з виконанням повороту ліворуч і повер¬ненням у в.п. Під час поворотів ноги з місця не зрушувати.
3.В.п. - о.с., м'яч у руках, внизу. 1-3 - нахилитись і провести м'яч по підлозі навколо ніг - видих; 4 - взяти м'яч, повернутись у в.п. - вдих.
Завдання виконувати з прямим ногами. М' яч переводити по замкнутому колу один раз ліворуч, другий - праворуч. М'яч увесь час притримувати, щоби він не відкотився у бік.10 разів
4.В.п. - о.с., м'яч у руках внизу. 1 - дугою ліворуч м'яч вгору і нахил тулу¬ба праворуч, праву ногу в сторону на носок – видих; 2 - випростуватись, при¬ставити праву ногу, дугою ліворуч м'яч вниз - вдих; 3-4 - те саме в іншу сторону. Вправу виконувати злитно, м'яч внизу не затримувати. Руки весь час прямі. Відставляючи ногу на носок в сторону, вагу тіла на неї не переноси¬ти. 8-10 разів
5.В.п. - лежачи на спині, м'яч між стопами. 1-2 - підняти прямі ноги з м'ячем вперед - вдих; 3-4 - в.п., ви¬дих. Далі вправу виконують швидше на 2 рахунки. Слідкувати, щоб учні, підніма¬ючи ноги до прямого кута, не згинали їх і не відривали голови та плечей від підлоги.
6.В.п. - о.с., руки з м'ячем вперед. Розвести руки, випустити м'яч, швидко присісти і не даючи впасти м'ячу на підлогу, упіймати його двома руками внизу. Ширина розведення рук поступо¬во збільшується, присідання не почи¬нати раніше, ніж випущений м'яч.12-15 разів
7.В.П. - ноги розставлені, м'яч біля плеча на долоні зігнутої руки. Кидок м'яча вгору і ловіння його двома рука¬ми. Дихання довільне.
8.Стрибки на двох ногах, направляючи м'яи вниз долонею. Через 8-10 стрибків перейти на ходьбу і повторити стрибки з другою рукою.
 

ВИСНОВОК
Вище було розглянуто ряд особливостей навчання дітей у медичних групах, яких повинні дотримуватись всі викладачі фізичної культури. Але в наш час багато вчителів не дотримуються цього. Якщо дитина хвора її звільняють від занять і вона йде собі до дому. Але ж має бути фізичний розвиток організму в цей час, учень має виконувати якісь невеликі навантаження, бігати, стрибати, якщо йому дозволяє здоров’я, а не сидіти на лавочці і дивитись як інші займаються фізкультурою.
Тому на мою думку потрібно, щоб за цим більше слідкували директор школи чи завуч. Адже під час уроку дитина повинна отримувати знання про навантаження, які вона може виконувати. Вона повинна знати про стан свого здоров’я.
Загалом у курсовій роботі було розкрито тему “Організація роботи та методика викладання фізичної культури з дітьми, які за станом здоров’я віднесенні до спеціальної медичної групи”. Тому було б добре як би дану роботу використовували не тільки у школах, але й у інших, зокрема й у вищих учбових закладах.
 
ЛІТЕРАТУРА
1.    Ареф'єв В.Г. Столітенко В.В. Фізичне виховання в школі. — К.: ІЗМН, 1997.
2.    Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и каждого. — Москва: Физкультура и спорт. — 1988. — 208 с.
3.    Білоус B.I. Спортивно-педагогічне удосконалення: / Навчальний посібник для студентів фа¬культетів фізичного виховання педагогічних університетів та інститутів. — Кам'янець-Подільський, 1998. — ч. 2. — 243 с.
4.    Богданов Г.П. Школьникам — здоровый образ жизни. — Москтва: Физкультура и спорт. — 1989. — 192с.
5.    Борисенко А.Ф., Цвек С.Ф. Руховий режим учнів. — Київ: Радянська школа. — 1989. — 190 с.
6.    Брехман И.И. Валеология — наука о здоровье. —Москва: Физкультура и спорт. — 1990. — 208с.
7.    Вайнбаум Я. С. Дозирование физических нагрузок. — Москва: Просвещение. — 1991. — 64 с.
8.    Велитченко В.К. Физкультура для ослабленных детей. —Москва. Физкультура и спорт. — 1989. – 109с.
9.    Волкова С. С. Занятия с учащимися специальной медицинской группы // Физическая культура в школе. — 1989. —№ 7, 11; 1990. —№ 1.
10.    Комплексні програми середньої загальноосвітньої школи: Фізична культура 1-11 класи. —Київ, 1993. — 53 с.
11.    Критерии оценки успеваемости учащихся и эффективности деятельности учителя физичес¬кой культуры /Под. ред. В.И. Ляха, Г.Б. Мейксона, Л.Б. Кофмана. — Москва. — 1992. — 22 с.

Search:
загрузка...

антична філософія виникнення розвиток

Зображення закрiпачення України у романi Панаса Мирного «Хiба ревуть воли, як ясла повнi?»

Розвиток звязного мовлення на уроках укр мови

старий заповіт

розвязок задач з підручника Фізика 11 клас Гончаренка

що таке зрілість

текст для читання мовчки

приклад діалогу

мий улюбленний герой роману хиба ревуть...

філосовською основою класицизму мольєрУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010