.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Основні поняття та категорії світової економіки 


Основні поняття та категорії світової економіки

1.1. Субстанційні підвалини сучасної економічної системи
1.2. Загальноцивілізаційні економічні ознаки та критерії
1.3. Головні елементи міжнародної економічної системи

1.1. Субстанційні підвалини сучасної економічної системи

Етапи становлення глобальної економічної спільності охоплюються такою схемою (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 Етапи становлення економічної спільності
Тип світової цивілізації    Домінуючий вид виробництва    Характер праці    Провідний тип власності
Аграрна    Сільськогосподарське    Ручна    Земельна
Індустріальна    Промислове    Машинна    Промислова
Постіндустріальна (ноосферно-космічна)    Інформаційне    Інтелектуальна (духовна)    Інтелектуальна

Аграрна цивілізація за своєю часовою тривалістю становила найбільший період. Початок йому поклала неолітична (аграрна) революція (III—-IV тисячоліття до н. е.), яка ознаменувала перехід від привласнюючого до відтворювального господарства. Теоретичне, дискурсивне віддзеркалення вона дістала у вченнях фізіократів та меркантилістів. Причому класичні риси аграрної економіки відобразились передусім у роботах фізіократів. Меркантилізм же, що розвивався і на Сході, і на Заході більше ніж два тисячоліття тому, був характерний для перехідної торговельної, грошової економіки.
Індустріальна економіка втілилась у класичних теоріях (А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. Мілль та ін.) і в сучасних неокласичних концепціях.
Розгортання сучасного економічного знання можна представити за таким логічним ланцюгом: загальноцивілізаційна субстанційна основа — економічні моделі різного ступеня зрілості (ядро, або центр, світу – економіки за І. Валлерстайном і Ф. Броделем, перехідна та периферійна економіка) – національно державні економічні системи.

1.2. Загальноцивілізаційні економічні ознаки та критерії

Ключове значення в усій цій сукупності належить безумовно загальноцивілізаційним ознакам і критеріям, що становлять водночас глибоку фундаментальну основу сучасного економічного знання. Принциповий характер мають три основоположні питання, від відповіді на які вирішальною мірою залежить структура економічного дискурсу, а також характер і вектор економічної еволюції.
По-перше, йдеться про різноманітні трактування всього процесу економічного розвитку, по-друге, про ресурси, джерела розвитку, по-третє, про цивілізаційну економічну субстанцію, першооснову економічної теорії.
Принципова загальноцивілізаційна проблема стосується економічних ресурсів, джерел сучасної господарської еволюції. Загальновизнано, що нинішня модель так званого агресивного економічного розвитку є абсолютно тупиковою, передусім через вичерпаність природних ресурсів планети. Достатньо сказати, що, за даними Всесвітньої конференції з енергії, запасів таких головних видів паливно-енергетичних ресурсів, як вугілля і природний газ, вистачить відповідно на 350 і 50 років.
Вирішення ресурсних проблем, що загострюються з року в рік, а отже і пошук однієї з констант економічної еволюції, розгортається у двох напрямах. З одного боку, пропонується «стиснути» господарську діяльність, обмежити економічне зростання і залучення відповідних ресурсів з урахуванням регулювання демографічних процесів, щоб збалансувати якоюсь мірою співвідношення між світовим виробництвом і світовим споживанням. Спроби представників Римського клубу реалізувати ідею «нульового зростання» в розвинутих країнах, як відомо, не були успішними.
Своєрідним відлунням даних концепцій стали загрозливий спад виробництва, депресія і стагнація в країнах колишнього СРСР, Центральної та Південно-Східної Європи у 90-ті роки. Очевидно, що регульоване обмеження економічної активності може здійснюватись лише на основі поступового зменшення кількості самих споживачів ресурсів, тобто реалізації в глобальному масштабі досить жорсткої демографічної політики, для чого н найближчій перспективі не вимальовується реальних механізмів та інструментів.
З іншого боку, прокладає собі шлях більш складний і поки що маловідомий варіант вирішення глобальної ресурсної проблеми, який складається з двох взаємопов'язаних частин: ноосферизації й космізації економічної діяльності.
Суть ноосферизації полягає в тому, що людина виступає не тільки і не стільки споживачем ресурсів, скільки їх активним творцем. Вона не лише відтворює себе за рахунок природного середовища, а й творить навколишній світ у досяжних межах та формах, вибудовуючи на природній біосферній основі ноосферу, власний життєвий простір, який дає можливість пом'якшити жорстку природну детермінованість завдяки розвиткові елементів автотрофності. Автотрофність дає змогу значною мірою послабити економічні зв'язки біосфери і людства, хоч це далеко не єдиний і, очевидно, не головний шлях вирішення ресурсно-екологічних проблем на рубежі II і III тисячоліть.
Другий шлях подолання ресурсних обмежень пов'язаний із поступовою, але неухильною космізацією всієї господарської діяльності. Причому йдеться не лише про вирішення головної проблеми кінця століття, а й про якісну трансформацію всієї глобальної економічної системи. На зламі тисячоліть нова система економічних координат потребує суттєвого розширення й оновлення поняттєвого апарату економічного дискурсу. Нині можна стверджувати, що на зміну головному суб'єкту економічних відносин homo economicus, який панував починаючи з часів А. Сміта, приходить homo cosmicus.
Цивілізаційний економічний дискурс спирається на «три кити»:
•    субстанційну основу, яка пояснює процес виробництва і розподілу багатства;
•    ресурсну базу планети та навколоземного простору як загальне, універсальне першоджерело економічної діяльності;
•    вектор економічної еволюції.

1.3. Головні елементи світової економічної системи

Генезис економічного знання пов'язаний із подоланням певних порогових точок, яке свідчить про його перехід до нової якості. Виділення, вичленення економічного знання із загальної системи синкретичного гуманітарного знання у XVIII ст., його індивідуалізація й автономізація означали досягнення ним порога позитивності. Коли ж економічне знання стало переважати над звичайними, повсякденними уявленнями про господарство, набуло домінуючого значення у своїй сфері, набрало значною мірою модельних форм, воно об'єктивно підійшло до подолання порога епістемологізації. Поріг науковості досягається на базі епістемологізації внаслідок вироблення формальних критеріїв верифікації, відтворюваності, практичної реалізації економічного дискурсу. На цьому етапі викристалізовуються головні економічні принципи, визріває структурна спільність, формується понятійно-категорійний адекватність, виробляються елементи економічної політики. І нарешті, на порозі формалізації економічний дискурс розвивається переважно на іманентній базі, шляхом формування власних аксіом і теорем та інших формальних структур, здатних «утримувати» якість у процесі трансформацій і біфуркацій, і не лише утримувати, а й пояснювати новітні процеси та явища господарського життя.
Кожна з перелічених метасистем, розвиваючись у загально-цивілізаційному колі, характеризується власною траєкторією руху, натрапляє на свою систему протиріч і обмежень.
Центр світової економіки завжди найбільшою мірою наближається до цивілізаційної субстанції як її найбільш розвинута частина.
Найбільш характерні штрихи до колективного портрета цієї групи країн можна обмежити такими:
•    розвинуте ринкове господарство;
•    найбільша вичерпаність джерел і факторів індустріального розвитку;
•    домінуюче становище у світовій економіці, яка дає змогу інтенсивно залучати в господарський обіг і власні, і чужі ресурси;
•    вибухоподібне зростання фінансового сектора економіки, яке формує віртуальну господарську сферу (bubble economies);
•    зміщення центра ваги економічної діяльності у сферу послуг, функціонування переважно сервісної економіки;
•    звуження ринкового поля економіки внаслідок зростання тенденції до неспроможності ринку (market failure), поступовий перехід до постринкової неоекономіки;
•    різноманітний вибір в умовах обмеженості ресурсів, опора в економічній політиці на теорію поведінки фірми і споживача (біхевіоризм), теорію ігор.
Процес еволюції економічних і соціально-політичних відносин характеризується фазами їх відносної стабільності й розвитку та трансформаційними періодами (табл. 1.2).

Таблиця 1.2 Фази еволюції економічних і соціально-політичних відносин
Вид об'єкта    Фаза заміни (років)    Фаза відносного розвитку (років)
Світова цивілізація
Політична система суспільства
Економічна система
Епістемологічна і технологічна система
Наукова і технологічна парадигма    100—300
50—100
30—60
10—30
5—10    400—1000
200—300
100—150
40—120
30—60

Наведена схема важлива для класифікації процесів, які відбуваються в перехідних економіках, особливо в частині, що стосується фази заміни економічних і політичних систем, яка триває від 30 до 100 років. Очевидною є необхідність розробки для цієї фази відповідної теорії, визначення основних параметрів трансформації і, можливо, найголовніше — вироблення на такій основі адекватної економічної політики.
Головна особливість трансформаційних процесів у ряді держав із середнім і недостатнім рівнем розвитку, насамперед країн Центральної й Південно-Східної Європи та нових незалежних держав, що утворились на теренах колишнього СРСР, полягає не в поверненні до індустріальної ринкової системи, що розуміється спрощено, а передусім у їх більш строгій орієнтації на загально-цивілізаційні параметри і критерії, вимоги і детермінанти. Тобто йдеться не про наздоганяючий, наслідувальний розвиток перехідних суспільств, не про механічну вестернізацію їх економічних і політичних структур, а про пошук своєї ніші в загальноцивілізаційному процесі, про більш тісну й органічну взаємодію в межах глобальної єдності, про її гармонізацію з урахуванням загострення ресурсних проблем і наростання елементів ентропійності у світовому фінансовому господарстві.
Підсумовуючи деякі ознаки та характерні риси перехідних економік, слід виділити передусім такі:
•    відносна тривалість трансформаційних процесів в економіці;
•    здійснення глибоких інституціональних змін, пов'язаних із перетворенням власності, зі створенням сучасної ринкової і постринкової інфраструктури;
•    ешелонована структурна перебудова економіки на сучасній техніко-технологічній і ресурсній базі;
•    перехід до нових джерел та факторів економічного розвитку, господарської еволюції;
•    органічна взаємодія із зовнішнім економічним середовищем;
•    реструктуризація соціальної політики.
У багатьох дискусіях про причини уповільненого економічного зростання переважної більшості країн, що розвиваються, на одне з перших місць висувається фактор ментальності, образ економічного мислення, які в широкому значенні охоплюють систему освіти й культури, соціальну сферу. Інвестиції, менеджмент, демографічні процеси, заборгованість є матеріальною складовою слаборозвиненості. Політекономія економічного зростання країн, що розвиваються, базується на таких основних принципах:
•    тотальна трансформація економіки і всього суспільства;
•    ринкова стратегія як основа економічних перетворень;
•    експортоорієнтована концепція національної економіки;
•    імпорт капіталу і технології з індустріальних держав;
•    поліпшення умов для їх міжнародної торгівлі, для доступу на світові фінансові ринки;
•    регулювання демографічних процесів.

Search:
????????...

вислови філософа Платона

твір на тему отак дітки треба на світі жити

геракл переносне значення

грицько чупруненко

Японська ввічливість

Де жили козаки

вивчення клавиатури

грицько чупруненко

урок проводник

твір на тему: образ одісея?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010