.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Злочин .Співучасть 


Злочин .Співучасть

ЗМІСТ:
ВСТУП.........................................................................................................................3
РОЗДІЛ І. Криміналістична характеристика злочинів............................................5
1.1. Методика розслідування окремих видів злочинів...............................5
1.2. Первинні матеріали про вчинений злочин, первинні і
наступні слідчі дії...................................................................................8
1.3. Елементи криміналістичної характеристики окремих
видів злочинів........................................................................................10
1.4. Значення криміналістичної характеристики окремих
видів злочинів у розробці методики розслідування...........................18
РОЗДІЛ ІІ. Поняття, ознаки та форми співучасті в злочині..................................20
2.1. Поняття співучасті................................................................................20
2.2.Об'єктивні ознаки співучасті.................................................................21
2.3. Суб'єктивні ознаки співучасті..............................................................23
РОЗДІЛ IІI. Форми співучасті у злочині.................................................................25
3.1. Проста форма співучасті......................................................................25
3.2. Складна форма співучасті....................................................................26
3.3. Співучасть без посередньої змови.......................................................26
3.4. Співучасть з попередньою змовою.....................................................27
3.5. Злочинна організація.............................................................................28
РОЗДІЛ IV. Види співучасників злочину................................................................32
4.1. Виконавець.............................................................................................32
4.2. Організатор............................................................................................33
4.3. Підмовник..............................................................................................33
4.4. Пособник................................................................................................34
Висновки....................................................................................................................36
Список використаних джерел..................................................................................38


ВСТУП.

Забезпечення захисту інтересів громадян і держави в процесі здійснення правосуддя не можливе без точної, відповідної до вимог закону кваліфікації скоєних злочинів. Тому є необхідність правильно кваліфікувати злочини, що скоєні кількома особами, які зустрічаються досить часто. Злочини скоєні в співучасті складають значну частину посягань на власність, зґвалтувань, деяких господарських та ін. злочинів. Співучасть в більшості випадків значно підвищує суспільну небезпеку злочинного посягання, тому розроблення інституту співучасті займає важливе місце в кримінальному праві, 1 особливо це стосується питання злочинної організації. Саме вона створює серйозну загрозу безпеці держави, часом диктує правила гри владним структурам.
Проте в радянський період було заявлено, що в СРСР ліквідовано організовану і професійну злочинність і, починаючи з 1960 року з нормативних актів Міністерства внутрішніх справ зникають навіть такі терміни, як "злочинні угруповання", "кримінально-злочинні формування", "злочинець у законі" та ін. А таке послаблення боротьби з організованою злочинністю, безкарність сприяли активному її відтворений, зміцненню структурних зв'язків на чолі з "злочинними авторитетами", які найпослідовніше поширювали і пропагували ідеї згуртування та організації злочинного світу. Отже організована злочинність України стала не наслідком розпаду СРСР чи переходу до нових економічних відносив, як стверджують деякі вчені, а об'єктивний наслідок цього попереднього ходу розвитку України. Організована злочинність виникає на відповідному етапі розвитку суспільства, їй притаманні власні закони розвитку, які пов'язані з розвитком самого суспільства в якому вона існує.
На даний час спостерігається активне поєднання кримінальних інтересів злочинців від економіки і так званих професійних (чистих) злочинців, їхня взаємодія, на противагу недавній протидії. Вчорашні "вимагачі" своєї частки від прибутку починають надавати злочинцям у сфері економіки певні послуги: охорона майна, особи, побутові послуги, в згодом і складніші - залякування або Фізичне знищення конкурентів, розширення сфери реалізації не зовсім легальної продукції. 3"явилася нова форма співучасті - організоване злочинне угрупування, що на Заході носить назву "мафія". Тому найближчим часом необхідно внести деякі доповнення до кримінального кодексу, що стосуватимуться визначення злочинного угрупування та особи його керівника, що має суттєві відмінності від наявного в КК визначення особи організатора злочину (див. далі).
Отже, розроблення інституту співучасті на даному етапі розвитку Української держави має суттєве значення. Дана праця має на межі систематизувати вчення різних вчених, що займалися розробленням інституту співучасті, в єдину закінчену роботу, в саме: визначити поняття співучасті, її органи, форми та види співучасті.

РОЗДІЛ І.
Криміналістична характеристика злочинів.
1.1. Методика розслідування окремих видів злочинів.

Для того щоб швидко і повно розкрити будь-який злочин і викрити винних осіб при розслідуванні, необхідно знати певні кримінально-правові і криміналістичні особливості окремих видів злочинів, методичні принципи їхнього розслідування і особливості застосування рекомендацій криміналістичної техніки і тактики в специфічних умовах розслідування різних видів злочинів.
Методика розслідування окремих видів злочинів являє собою систему оптимальних прийомів і засобів діяльності слідчого в специфічних умовах розслідування різних видів злочинів, розроблену для найкращого вирішення задач слідства на певній теоретичній і методичній основі з урахуванням кримінально-процесуальних вимог кримінально-правової і криміналістичної характеристик злочинів.
Зміст методики розслідування окремих видів злочинів складається з двох груп питань. Одна група складається з загальних вихідних теоретичних і методичних положень, які стосуються криміналістичної характеристики злочинів, принципів підходу до розробки засобів розслідування, структури розслідування і змісту його частин. Інша група являє собою методичні питання розслідування конкретних видів злочинів, що реалізують загальнотеоретичні, методичні положення і рекомендації криміналістичної техніки і слідчої тактики в специфічних умовах розслідування різноманітних злочинів.
Кожний злочин за своїми обставинами і деталями є індивідуальним і неповторним. Тому не може бути й цілком однакового процесу їхнього розслідування. Однак кожний злочин, поряд з індивідуальними особливостями, містить в собі і деякі загальні риси, що повторюються. Останні найчастіше виявляються в способі, механізмі і обстановці вчинення злочинів, особі суб'єкта злочину і т.д.
Вказані загальні риси дозволяють об'єднати одиничні злочинні вчинки в окремі види і типи не тільки за кримінально-правовими характеристиками, але і по їхніх криміналістичних ознаках.
В свою чергу, вивчення і узагальнення слідчої практики показує, що в засобах розслідування злочинів, особливо однорідних в кримінально-правовому і криміналістичному відношеннях, також є багато загального. Це дозволяє виробити ряд типових методик розслідування злочинів, групи споріднених, одного виду або його різновидів. Разом з тим, в кінцевому результаті, не можна вимагати від методики розслідування, щоб в ній містилися вичерпні методичні вказівки про розслідування кожного конкретного злочину. Це практично неможливо.
Загальну орієнтацію про напрамок розслідування, обсяг і спосіб встановлення всіх обставин справи дадуть передусім кримінально-правові риси даного злочину (вид злочину, його різновид, особливості елементів його складу), а також пов'язані із ними обставини, підлягаючі доказуванню по справі, згідно кримінально-процесуальному закону (ст. 64 КПК). Звідси випливає зумовленість методики розслідування відповідними кримінально-правовими даними та предметом доказування.
В основному ж вибір найправильнішого напрямку розслідування, визначення обставин, які підлягають встановленню по справі, а також комплексу і послідовності необхідних для цього слідчих та інших дій залежать від своєрідності криміналістичної характеристики злочинних дій і слідчих ситуацій.
Під криміналістичною характеристикою злочину найдоцільніше розуміти сукупність взаємопов’язаних загальних та індивідуальних рис злочину, що виявляються головним чином в способі, механізмі і обстановці його вчинення, в окремих рисах особи його суб'єкта, а інколи і в інших ознаках злочинного вчинку, з урахуванням його специфіки, які в більшості випадків визначають первинні слідчі ситуації, коло обставин, що вимагають першочергового з'ясовування, дозволять виробити найбільш правильні і ефективні засоби їхнього розслідування.
Під засобом вчинення злочину в криміналістичному сенсі звичайно розуміють обумовлену різноманітними об'єктивними і суб'єктивними факторами систему дій або стримання від них, яка відкидає  матеріальні і нематеріальні сліди, що дозволять з допомогою криміналістичних прийомів і засобів судити про суть вчиненого злочину, поведінку суб'єкта в період підготовки, скоєння і приховування злочинного вчинку, про мотиви і мету його злочинної поведінки.
Механізм вчинення злочину - це тимчасовий, і динамічний і інший зв'язок різноманітних обставин, етапів, фактів події злочину, що створює його картину.
Обстановка вчинення злочину - система різноманітного роду взаємодіючих між собою об'єктів, явищ і процесів, що характеризують умови місця, часу, погоди та інші умови об'єктивної реальності, що склалися в момент події злочину і можуть впливати на спосіб і механізм злочину.
Сліди особи злочинця, що мають криміналістичне значення, найчастіше виявляються в своєрідності способу, механізму і, в певній мірі, в обстановці вчинення злочину, характері предмету злочинного посягання і т.д.
Коло обставин, які підлягають першочерговому встановленню, повинно бути максимально специфічним для даного злочину і повинен забезпечувати отримання всієї можливої додаткової інформації, що вказує на основні обставини злочину.
В структурі процесу розслідування можна умовно виділити декілька етапів. Кожний з них має свою конкретну мету і певну специфіку в обсязі і засобах криміналістичної діяльності слідчого. Так, в розслідуванні більшості (незакінчених) кримінальних справ найчастіше вдається виявити три наступних етапи: початковий (що дозволить детальніше зорієнтуватися в обставинах злочину, накопичити, вивчити фактичні дані про нього - в першу чергу ті, що можуть з течією часу зникнути), наступний (що створює необхідну фактичну основу для пред'явлення обвинувачення і допиту обвинуваченого) і завершальний (що дасть можливість пред'явити обвинувачення, допитати обвинуваченого і здійснити інші дії, що вимагаються для завершення кримінальної справи). Другого етапу в розслідуванні може і не бути, якщо на першому вже створена база для пред'явлення обвинувачення.
По деяким складних, багатоепізодних справах, злочинах, пов'язаних з порушенням технічних, технологічних і інших правил, інколи виділяють підготовчий до розслідування етап. Він полягає в поповненні первинних матеріалів додатковими даними, яких не вистачає для порушення кримінальної справи в відведені законом терміни. Цей етап є не частиною розслідування, а лише підготовкою до його початку в суворій відповідності з кримінально-процесуальним законом.
Для здійснення найбільш успішного розслідування злочинів на всіх вищезазначених етапах слідчої діяльності по конкретній справі і на стадії підготовки до нього дуже бажано, щоб прийоми і засоби дій слідчого в методиці розслідування розроблялися з врахуванням особливостей зазначених етапів.


1.2. Первинні матеріали про вчинений злочин, первинні і наступні слідчі дії.

Важливою умовою успішного розслідування злочинів є своєчасне їхнє викриття і порушення кримінальної справи, а також негайний початок слідства. Реалізація цієї умови в значній мірі залежить від особливостей первинних матеріалів, що отримує слідчий.
Якщо первинний матеріал переконливо свідчить про ознаки злочину (наприклад, виявлений труп з ознаками насильницької смерті, що дає підстави припускати вину в цьому інших осіб, виявлений підроблений грошовий документ, виявлений злом складу і т.п.), слід негайно порушити кримінальну справу і вести розслідування. З моменту порушення і починається перший етап розслідування.
Очевидна відсутність в первинних матеріалах ознак злочину (наприклад, встановлення факту природної смерті при викритті трупу, наявність ознак не розкрадання, а перевитрати підзвітних засобів, що тягне за собою матеріальну відповідальність, і т.д.) зобов'язує відмовити в порушенні кримінальної справи.
Найбільш складним для вирішення питання про порушення кримінальної справи є випадки, коли первинний матеріал не дасть достатніх підстав ані для порушення кримінальної справи, ані для відмови в ньому, бо містить неясні вказівки на можливий злочин (наприклад, виявлена велика нестача товару на складі, але завідуючий складом заперечує її, посилаючись на неправильно проведену перевірку наявності товару). Саме в подібних випадках і виникає необхідність в підготовчому етапі. Поповнення матеріалів, яких не вистачає для прийняття законного рішення по таких первинних даних може виражатися у витребуванні документів з приводу обставин, викладених в первинних матеріалах; витребуванні дійсних документів замість надісланих копій; дорученні провести повторну ревізію або інвентаризацію або додаткову перевірку тіє чи іншої обставини організацією, що подала матеріал, або вищестоооячої організації; одержанні письмових чи усних пояснень від відповідних осіб;ознайомленні на місці з обстановкою, станом обліку і звітності, системою роботи і виробничим процесом на даному підприємстві і ін.
Зазначена діяльність по підготовці до початку розслідування або прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи також має певний методичний аспект. Зокрема, характер ситуації, що складається в даний період визначає загальні напрямки перевірки, проведення перевірочних дій (що виключає слідчі дії, окрім огляду місця події) та їхня послідовність. Разом з тим засоби цієї перевірки визначаються і стислими законними термінами її проведення і непроцесуальною формою діяльності.
На першому етапі розслідування найчастіше на основі додаткових даних уточнюються вже намічені і висуваються нові слідчі версії і відповідно доповнюється план розслідування. Нові, у порівнянні з первинними, дані на вказаній стадії одержуються шляхом первісних слідчих дій, що необхідно провести на самому початку розслідування.
Первісні слідчі дії відіграють істотну роль в методиці розслідування, бо зібрані в результаті їхнього проведення відомості створюють фактичну основу розслідування, що забезпечує можливість розвернутого планування розслідування і його цілеспрямованість. В своїй більшості вказані дії носять невідкладний характер в тому сенсі, що у випадку зволікання можуть виявитися втраченими важливі для справи докази (наприклад, запізнення з оглядом місця події може призвести до зникнення деяких важливих слідів під впливом атмосферних явищ, часу, сторонніх осіб і т.д.).   
Однак первісні дії - це ще і такі дії, що не є у вищезазначеному сенсі невідкладними, але вони необхідні для з'ясування характеру події і створення перспективи розслідування. Наприклад, експертиза документа при підозрі на його підробленість не є в цьому сенсі невідкладною, оскільки, будучи проведеною і через декілька місяців, вона дасть той самий результат, але складає одну з необхідних первісних дій, тому що від неї залежить напрямок розслідування.
Первісні слідчі дії - це не особливий вид слідчих дій, а звичайні дії, що утворюють певний комплекс, виходячи з слідчої ситуації, яка склалася, вибору напрямку розслідування і кола обставин, які підлягають першочерговому встановленню. Правильний методичний підхід до вибору необхідного комплексу первісних слідчих дій і черговості їхнього проведення є запорукою успішності не тільки першого етапу, але і усього розслідування в цілому. Тому виділення в методиці розслідування первісних слідчих дій, визначення оптимального їхнього набору і послідовності має принципове методичне значення.


1.3. Елементи криміналістичної характеристики окремих видів злочинів.

Криміналістична характеристика злочинів, як було сказано, включає в себе елементи, які знаходяться поза межами кримінально-правової, кримінологічної та інших видів характеристик злочинів. Ці елементи у порівнянні з елементами, наприклад, кримінально-правової характеристики злочину здаються більш «дрібними», другорядними (відомості про те, які типові матеріальні сліди залишаються в результаті вчинення даного вигляду злочину, яка їхня локалізація і т.п.). Але це тільки по відношенню до кримінально-правової кваліфікації вчиненого та індивідуалізації покарання. Для розкриття ж злочину вони видаються другорядними елементи набувають надто важливого значення і інколи є ключовими в виявленні і викритті злочинця.
Елементи криміналістичної характеристики різноманітних видів (груп) злочинів знаходяться між собою в різноманітних співвідношеннях. Наприклад, в криміналістичних характеристиках навмисних злочинів важливим елементом є сукупність даних, що характеризують засоби підготовки до вчинення злочину: пошук і приготування необхідних знарядь і засобів, завчасне вжиття заходів для приховування слідів злочину, втягнення в злочинну діяльність співучасників і т.д. Криміналістичним характеристикам необережних злочинів цей елемент невластивий. Для розкриття навмисних вбивств важливе значення має такий елемент їхньої криміналістичної характеристики, як сукупність відомостей про типові сліди, що залишаються на місці вчинення злочину. Для розкриття деяких інших навмисних злочинів, наприклад, що вчиняються службовими особами, він менш вагомий, проте криміналістична характеристика слідів розкрадання, що виявляються в різноманітних документах, відображають виробничі, технологічні, фінансові, облікові, транспортні та інші операції підприємств, набуває першочергового значення.
Таким чином, значення того чи іншого елемента криміналістичної характеристики злочинів обумовлюється його роллю в розкритті даної групи злочинів.
Елементи криміналістичної характеристики злочинів досить різноманітні. Дати їхній вичерпний перелік практично неможливо, тому що він постійно змінюється, так само як мінлива і сама кримінальна практика. Тому обмежимось лише узагальненим переліком.
Криміналістична характеристика злочинів розкриває, по-перше, типові кримінальні ситуації,які застосовуються до даного виду (групи) злочинів. Так, багаторічна практика розкриття вбивств виявила ряд типових кримінальних ситуації особливостями розслідування: вбивство з застосуванням вогнепальної зброї і маскуванням під самогубство, з застосуванням колючо-ріжучих знарядь, що характеризуються, з розчленуванням і приховуванням трупу, вбивство в бійці з використанням різноманітних тупих предметів і знарядь (палок, каменюк і ін.), вбивство в квартирі та в безлюдній місцевості і т.д. Виявлення типових кримінальних ситуацій сприяє правильному вибору ефективних технічних засобів і тактичних прийомів розслідування, швидкому розкриттю злочинів.
Певне криміналістичне значення мають також узагальнені відомості про предмет злочинного посягання. Наприклад, дані про те, що промисловий товар, вироби, матеріали в даний період є найбільш розповсюдженим предметом спекуляції, крадіжок або розбійних нападів, допомагають слідчому виявити джерело їхнього одержання, викрити співучасників злочину. Для кримінально-правової характеристики більшості злочинів і кваліфікації вчиненого ці відомості несуттєві, але в криміналістичній характеристиці злочинів вони є необхідним елементом.
Важливий елемент криміналістичної характеристики злочину - сукупність даних, що характеризують спосіб його вчинення. Як відомо, в деяких випадках він є необхідним елементом об'єктивної сторони злочину і входить в його кримінально-правову характеристику (таємне викрадення майна - крадіжка; відкрите викрадення майна - грабіж; напад з метою заволодіння майном, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров'я потерпілого, або з загрозою застосування такого насильства - розбій; заволодіння майном шляхом обману або зловживання довірою - шахрайство і т.д.). Інколи спосіб вчинення злочину є кваліфікуючою обставиною (так, грабіж, поєднаний з насильством, небезпечним для життя і здоров'я потерпілого, являє собою кваліфікований вигляд грабежу і тягне більш високу міру покарання). Деякі способи вчинення злочину, хоча і не передбачені в якості кваліфікуючих обставин, але завжди грають роль обставин, що обтяжують відповідальність (вчинення злочину з особливою жорстокістю або знущанням над потерпілим, з використанням умов суспільного лиха, загальнонебезпечним способом - пп. 8, 9,10 ст. 41 КК). В багатьох випадках спосіб вчинення злочину, не зазначений в диспозиції тієї або іншої статті Кримінального кодексу, враховується судом при визначенні міри покарання, отже, має кримінально-правове значення і є елементом кримінально-правової характеристики злочину.
Та все таки характеристика способу вчинення злочину не вичерпується його кримінально-правовим значенням. В кримінально-правовій характеристиці спосіб вчинення злочину поданий в загальному вигляді (спосіб відкритого або таємного викрадення, проникнення в приміщення і т.д.); для неї байдужі прийоми таємного викрадення, проникнення в приміщення, конкретні технічні засоби, які при цьому використовуються, джерело їхнього одержання і т.д. Однак спосіб вчинення злочину завжди конкретний. Серед них - розповсюдженість даного способу злочину, конкретні прийоми його застосування, технічні і інші засоби, що використовуються, їхні конструктивні особливості, шляхи використання при підготовці і вчиненні злочину. Все це входить в криміналістичну характеристику способів вчинення злочинів. В окремих складах спосіб вчинення злочину взагалі не має кримінально-правового значення, але в криміналістичній характеристиці він залишається одним з важливих елементів.
В багатьох випадках спосіб являє собою цілу систему дій з численними її елементами. Відомості про те, як готується злочин, яким чином проводяться тренування, як і де готуються або пристосовуються необхідні знаряддя злочину і інші технічні засоби, які джерела їхнього одержання, які недоліки в обліку і зберіганні цих засобів полегшили доступ до них злочинних елементів, які технологічні процеси, обладнання, матеріали використовувались для їхнього виготовлення, яким чином вони застосовувались при вчиненні злочину і т.д. Всі ці дані також повинні бути віднені до криміналістичної характеристики злочинів.
Окрім означених особливостей, злочин з криміналістичної точки зору характеризується певними змінами матеріальної обстановки, в якій він готується і вчиняється. На місці злочину нерідко залишаються різноманітні сліди, знаряддя злочину і інші предмети - німі свідки усього при підготовці і вчиненні злочину. Це - майбутні речові докази по справі. Сліди злочину в ряді випадків несуть на собі різноманітні документи - речові докази (підроблені рахунки, квитанції, наряди і ін.) і інші письмові акти (фінансові, бухгалтерські, облікові, технологічні і інші документи), що свідчать, наприклад, про вчинене розкрадання, випуск недоброякісної продукції. Кожний вид (група) злочинів відрізняється матеріальними наслідками, узагальнені дані про які мають велике значення для розкриття злочинів. Тому сукупність даних про матеріальні сліди злочину, їхні особливості і локалізації - важливий елемент криміналістичної характеристики злочинів.
В криміналістичному відношенні великий інтерес відіграють і наслідки злочину. Відомо, що цей елемент об'єктивної сторони злочину має істотне значення для кваліфікації вчиненого і визначення міри кримінальної відповідальності. Психічне відношення винного до можливих наслідків, що настали або злочину визначає форму його вини; в ряді випадків наслідки злочину є його кваліфікуючою ознакою. Але окрім кримінально-правової характеристики, реальні наслідки злочинної діяльності мають свій криміналістичний аспект. Якщо, наприклад, злочини в області господарської діяльності призвели до зриву виконання державних планів, випуску недоброякісної або нестандартної продукції, до порушення діяльності підприємств, установ, організацій, до дефіциту товару та перебоїв в постачаннях населенню продовольчих або промислових товарів і т.д., те ці факти не можуть не використовуватися в розкритті злочину, в плануванні розслідування. Вони допомагають визначити напрямок розслідування, шляхи пошуку злочинців і їхніх співучасників, викрити форми і способи їхньої злочинної діяльності. Отже, сукупність відомостей про типові реальні наслідки тієї або інший групи (виду) так званих матеріальних злочинів є необхідним елементом їхньої криміналістичної характеристики.
Аналіз слідчої практики показує, що деякі злочини, особливо вчинені в співучасті, інколи пов'язані з іншими злочинними проявами, наприклад розкрадання державного і громадського майна - із хабарництвом, спекуляцією, приватною підпрємницькою діяльністю і деякими іншими посадовими і господарськими злочинами, а інколи з порушеннями правил про валютні операції; бандитизм - з розкраденням вогнепальної зброї. Криміналістична характеристика цих типових зв'язків злочинів між собою важлива для методики розслідування, оскільки узагальнені дані про подібні взаємозв'язки дозволяють повніше і глибше розкривати злочини, виявляти всіх співучасників.
Щоб успішно розкривати злочини, необхідно володіти також узагальненими відомостями про способи приховування злочину, механізми тайників, виготовлення або набуття фальшивих документів, нелегального зв'язку з співучасниками, типових прийомах, що ускладнюють застосування криміналістичної техніки і службово-розшукувальних собак, інших прийомах маскування злочинців. Дані про засоби нелегального зв'язку і способи маскування набувають особливого значення в розкритті групових злочинів. При цьому можуть бути успішно використані узагальнені дані про криміналістичні особливості співучасті в злочині, зокрема відомості про структуру злочинних груп, розподіл ролей між співучасниками, способи втягнення їх в злочинну діяльність, форми і засоби зв'язку, засоби конспірації, умови переходу на нелегальне положення і т.д. Відомості про всі ці обставини також повинні бути складником криміналістичної характеристики злочинів, тоому що успіх розкриття групових злочинів багато в чому залежить від криміналістичної характеристики співучасті.
Особа злочинця, як відомо, складає об'єкт кримінологічного дослідження і більшість типологічних  даних про неї є елементом кримінологічної характеристики злочинів. Однак рамки кримінологічного вивчення особи злочинця обмежуються тими особистими особливостями, що необхідні для використання з метою попередження злочинів. Ряд особистих рис злочинців залишається за межами кримінологічної характеристики. Це в основному «професійні» навики злочинців, наприклад, навики кишенькових злодіїв, фальшивомонетників. Навики виявляються в певних способах і прийомах вчинення злочинів, залишають на місці злочину певний «почерк» злочинця. На місці вчинення злочину виявляються такі речові докази, що вказують не тільки на «професійні» навики злочинця, але і на інші його особисті якості: жорстокість, неосвідченість і ін. Це спостерігається, наприклад, в випадках вбивства, коли злочинець вдається до особливо жорстоких засобів вчинення злочину, виколює жертві очі, вважаючи, що в них фіксується особа убивці. Всі ці особисті особливості злочинців мають велике значення для розшуку і повинні бути віднесені до криміналістичної характеристики злочинів.
Елементом криміналістичної характеристики злочинів є також відомості про найбільш розповсюджені мотиви і мету вчинення даної групи (виду) злочинів. В деяких складах злочинів мотив і мета є необхідними ознаками суб'єктивної сторони навмисних злочинів (корисливий мотив при зловживанні владою або службовим положенням - ст. 165 КК; мета наживи при спекуляції - ст. 154 КК; мета збуту при виготовленні підроблених грошей або цінних паперів - ст. 79 КК і т.д.). В окремі же склади вони включені в якості кваліфікуючих ознак (зокрема, хуліганські мотивів і мета приховування іншого злочину при кваліфікованому вбивстві - пп. «б» і «е» ст. 93 КК) або пом'якшуючих обставин (наприклад, при вчиненні деяких військових злочинів). Деякі мотиви вказані в кримінальному законі в якості бтяжуючих та пом'якшуючих обставин (вчинення злочину з корисливих і інших низьких переконань, внаслідок збігу важких особистих або сімейних обставин, під впливом загрози або примушення або в силу матеріальної, службової або іншої залежності від винного). В перерахованих випадках елементами кримінально-правової характеристики злочинів є мотив і мета. Однак для більшості умисних злочинів це - не необхідні елементи суб'єктивної сторони і, отже, не входять в кримінально-правову характеристику. Проте в усіх випадках при розслідуванні мотив і мета повинні бути з'ясовані. Це має важливе значення не тільки для визначення судом покарання за вчинене, але і сприяє повному розкриттю злочини. Відомості про найбільш розповсюджені мотиви і мету вчинення тієї або інший групи (виду) злочинів використовуються при висуненні версій відносно суб'єкта і суб'єктивної сторони злочину, а також при організації цілеспрямованого пошуку злочинця. Слідча практика свідчить, що метою підпалів в ряді випадків є приховування розкрадання державного і громадського майна. Тому при розслідуванні пожежі, яка виникла, наприклад, в організації, що займається торговлею або на складі, де зберігалися товарно-матеріальні цінності, перевірка версії про підпал з метою переховати вчиненерозкрадення може навести на слід злочинців, сприяти повному розкриттю їхньої злочинної діяльності.
Отже, відомості про найбільш розповсюджені мотиви і мету вчинення злочинів, які не є елементами кримінально-правової і кримінологічної характеристик, повинні бути віднесені до криміналістичної характеристики злочинів. Її елементом повинні бути також криміналістично значущі дані про типові обставини, сприятливі провадженню конкретної групи (виду) злочинів. Вказані в ст. 64 КПК як обставини, що з'ясовуються по кожній кримінальній справі, ці дані цікавлять передусім кримінологів в плані профілактики злочинів. Однак ці обставини важливі і з криміналістичної точки зору, оскільки допомагають розкрити засоби вчинення злочину, виявити засоби використання злочинцями конкретних, місцевих умов з метою здійснення своїх злочинних намірів.
Криміналістична характеристика злочинів має і свій віктимологічний аспект. Дані про поведінку потерпілого від злочину нерідко допомагають розібратися в обставинах і причинах його вчинення, сприяють його успішному розкриттю. Виходячи на рівень криміналістичної характеристики злочинів окремих видів злочинів, узагальнені віктимологічні дані набувають особливого значення. Відомості про поведінку потерпілих в типових кримінальних ситуаціях, їхні діях, про зв'язок поведінки потерпілих з злочинними діями обвинувачених, про характерні об'єктивні прояви поведінки потерпілих перед початком і під час вчинення злочину (про сліди і інші зміни обстановки на місці пригоди і т.д.) успішно використовуються при побудові слідчих версій і плануванні розслідування. Тому типові віктимологічні компоненти кримінальних ситуацій - необхідний елемент криміналістичної характеристики злочинів.
Елементами криміналістичної характеристики можуть бути дані і про деякі інші особливості підготовки, вчинення і приховування злочинів, що використовуються з метою успішного їхнього розкриття. Слід лише ще раз підкреслити, що ці елементи, що утворюють криміналістичну характеристику, не повинні дублювати кримінально-правову, кримінологічну і інші види характеристик злочину. Криміналістична характеристика окремих видів злочинів тим змістовніша і цінніша для слідчої практики, чим більше і детальніше подані в ній елементи, що мають криміналістичне значення.


1.4. Значення криміналістичної характеристики окремих видів злочинів у розробці методики розслідування.

Підкреслюючи важливе значення криміналістичної характеристики окремих видів злочинів в розробці техніки, тактики і методики їхнього розкриття, неправильно було б стверджувати, що криміналістична характеристика злочинів є основою методики розслідування. Основоположним в методиці розслідування злочинів є кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство та сучасні можливості природних, технічних і суспільних наук, що визначають рівень розвитку криміналістики. Власне кримінальний закон, кримінально-правова характеристика, дана законодавцем, визначає, з приводу чого повинно бути проведене розслідування і які елементи даного складу злочину необхідно встановити по кримінальній справі. Це - головне у визначенні напрямку і завдань розслідування.
Способи і засоби встановлення елементів складу злочину визначаються кримінально-процесуальним законодавством, яке детально регламентує весь процес розслідування і  встановлює чіткі критерії припустимості тактичних прийомів. Криміналістичній характеристиці злочинів в розробці методики розслідування належить важлива, але у порівнянні з кримінальним і кримінально-процесуальним законами допоміжна роль.
Криміналістична характеристика окремих видів злочинів як наукова категорія криміналістики має важливе значення не тільки для методики розслідування окремих видів злочинів, але і для криміналістичної техніки і слідчої тактики. Криміналістична техніка, тактика розкриття злочинів і тактичні прийоми виконання слідчих дій розвиваються з урахуванням криміналістичних характеристик окремих видів злочинів з використанням даних про сучасні особливості злочинної діяльності, змін її способів і засобів, що злочинці прагнуть пристосувати до обстановки, що змінюється і зробити їх більш прихованими і надійними.
Криміналістична характеристика, розкриваючи типові особливості підготовки, вчинення і приховування даної групи (виду) злочинів, допомагає завдяки цьому знаходити найбільш ефективні тактичні прийоми і технічні засоби їхнього розкриття. В цьому сенсі вона є однією з важливих методологічних проблем криміналістики.


РОЗДІЛ ІІ.
Поняття, ознаки та форми співучасті в злочині.

2.1. Поняття співучасті.

Злочин може бути скоєно як однією особою, так і декількома, що діють в співучасті. Інститут співучасті дає можливість вирішити питання: кола осіб, які можуть і повинні нести відповідальність за спільно скоєний злочин, а також встановлення підстав і меж відповідальності цих осіб; співставлення суспільної небезпеки винних з врахуванням характеру і ступеня участі в злочині, а також індивідуальних особливостей окремих злочинців,
Співучасть в злочині розглядається як особлива Форма скоєння злочину, що характеризується в ряді випадків більш високим ступенем суспільної небезпеки. Поєднання зусиль декількох осіб для скоєння одного і того ж злочину, взаємна підтримка співучасниками один одного, особливо при попередній змові про злочинну діяльність, не тільки можуть полегшити скоєння злочину, але й дозволяють нерідко спричинити більшу шкоду суспільний підноси нам, забезпечити більшу латентність /скритність/ злочину і містять небезпеку для злочинця бути відкритим і покараним.
Підвищена небезпека злочинної діяльності при співучасті особливо проявляється, коли йде мова про злочини скоєні неповнолітніми.
Вперше в кримінальному законі визначення поняття співучасті було дано в Основах кримінального законодавства СРСР і нині відображається в ч.1 ст.19 КК України: Співучастю визначається - спільна участь двох або більше осіб у вчиненні злочину. Співучасть у злочині, в більш повному її розумінні, - це умисна спільна участь двох або більше осіб у вчиненні одного і того самого злочину.
В багатьох статтях Особливої частини КК співучасть визначається найбільш небезпечною нормою злочинної діяльності або виділяється в самостійний кваліфікований склад злочину. Такі, наприклад, - бандитизм /ст-69 КК/ масові безпорядки /ст-7І КК/, а також злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб /ст.81-84 КК/.
У багатьох випадках вчинення злочину в співучасті визначається законом /ч.2 ст. 41 КК/ обставиною, ще обтяжує відповідальність.
При оцінці впливу співучасті на ступінь небезпеки злочину необхідно враховувати, що спільність дій співучасників в ряді випадків підвищує його суспільну небезпеку. Разом з тим співучасть неоднорідна за шкідливістю складників її дії і за небезпекою особливості співучасників. Серед них зустрічаються активні організатори і підмовники, а частіше - пасивні суб’єкти втягнуті в злочин через недостатню свідомість.
Отже, співучасть - це особлива форма скоєння злочину умисно двома і більше особами, що має вищий ступінь суспільної небезпеки.


2.2.Об'єктивні ознаки співучасті.

Визначення співучасті включає дві об'єктивні ознаки співучасті:
І/ участь в злочині двох чи більше осіб,
2/ СПІЛЬНІСТЬ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ.
Найменше число винних при співучасті - дві особи, їх обов'язковими юридичними ознаками являються: досягнення віку, з якого наступає кримінальна відповідальність. Взаємодія винного в процесі скоєння небезпечного діяння з неосудним або з малолітнім не створює співучасті, оскільки не виникає спільного умисного посягання двох і більше осіб на охоронювані кримінальним законам суспільні відносини. Використання в злочинних цілях особи, яка не може керувати своїми вчинками, розцінюється як посереднє виконання злочину.
Обов'язкова ознака співучасті - спільність діянь винних. Спільне скоєння злочину означає: взаємну обумовленість злочинних діянь двох і більше осіб, єдиний для них злочинний наслідок, причинний зв'язок між діянням кожного співучасника і загальним злочинним наслідком, ці елементи спільності тісно пов'язані і практично проявляються в нерозривному зв'язку.
В об'єктивній стороні співучасті розрізняються таким чином два різновиди об'єктивних зв'язків: зв'язок між діями співучасників і зв'язок між діями кожного і загальним злочинним результатом. Значення для них дій окремого співучасника неоднакове. В першому випадку вони - умова посягання інших осіб, е іншому - частина загальної причини злочинних наслідків.
Кожен співучасник злочину в певній мірі допомагає здійсненню намірів інших співучасників. Але він не викликає невідворотної дії, оскільки співучасник по своїх волі вирішує, чи брати йому участь спільному злочині» Міх співучасниками існує взаємообумовлюючий зв’язок, тобто така об’єктивна залежність, при якій дії співучасника одного служать умовою дій іншого.
Найбільш значний елемент спільності скоєння злочину - причинний зв'язок між дією кожного співучасника і загальник для співучасті злочинним результатом. Причинний зв'язок в даному випадку означає таку об'єктивну залежність, при якій дія будь-якого співучасника за часом передує настанню наслідків і закономірно, невідворотно викликає його, 3 вказаного зв'язку за часом випливає, що суб’єкт може приєднатися до задуманого чи розпочатого посягання тільки на стадіях попередньої злочинної діяльності або в процесі закінчення злочину, але до його тактичного завершення. Якщо ж злочин вже закінчено, будь-які наступні дії осіб - заздалегідь не обіцяні ними - співучасть у цьому злочині за кримінальним правом України визнаватися не можуть.
Особливістю спричинення злочинного наслідку при співучасті є в тому, що він викликається спільними зусиллями спільно-діючих осіб. Наслідок тут один і неподільний на частини за числом співучасників, але це не виключає принципу персональної відповідальності.
Випадки, коли особи беруть участь, здавалося б в одному замаху, але прагнуть до досягнення різних наслідків, не створює співучасті.
Отже, для наявності об'єктивної сторони співучасті необхідні ні:
І/ спільність дій кількох співучасників,
2/ спричинення одного й того самого, єдиного для всіх співучасників, злочинного результату,
З/ причинний зв'язок між діянням кожного співучасника і єдиним злочинним результатом.


2.3. Суб'єктивні ознаки співучасті.

Обов'язковою суб'єктивною ознакою співучасті є умисел. В ст.19 КК вказано на "умисне спільне" скоєння злочину при співучасті, тобто спільна діяльність співучасників обєднується умислом , спрямованим на досягнення одного і того самого результату. Лише за наявності умислу співучасник підлягає відповідальності не тільки за дії, які він сам вчинив, але й за результат дій усіх інших співучасників.
Співучасть передбачає наявність у кожного з співучасників прямого умислу що до спільних дій і прямого або непрямого умислу стосовно злочинного результату.
Інтелектуальні елементи умислу включають:
а/ усвідомлення суспільної небезпеки власної дії.
б/ усвідомлення суспільної небезпеки дії іншого /інших/ співучасників.
в/ передбачення настання спільних наслідків.
Суть вольового моменту умислу в тому, що співучасник бажає настання спільних наслідках, або свідомо допускає їх настання. Випадки, коли винні об'єктивно допомагають один одному, при скоєнні злочину, але не усвідомлюють цієї взаємодії, не відносяться до співучасті.
Вид умислу частково залежить і від ролі суб’єкта в спільно скоюваному злочині. Організатор і підмовник діють, як правило, з прямим умислом; виконавець і посібник можуть діяти і з непрямим умислом.
Якщо в диспозиції статті Особливої Частини вказується ціль чи мотив, то співучасником визначається тільки той, хто знає про наявність вказаної цілі, мотиву в спільному діянні і свідомо допомагав їх здійсненню.
За суб'єктивними ознаками співучасть відрізняється від не узгодженого співпадання умисних дій двох і більше осіб за місцем часом від тісно пов'язаних необережних дій винних, а також від поєднання умисного посягання однієї особи з необережною дією іншої.
Не є співучастю необережне сприяння умисному посяганню, або, навпаки, умисне сприяння діянню, що скоюється з необережності.
Отже, для наявності суб'єктивної сторони співучасті необхідний умисел співучасників, який включає:
І/ взаємну проінформованість співучасників про злочинну діяльність кожного або когось із них;
2/ невідомлення кожним із співучасників того, що він своїми діями спільно з діями інших вчиняє злочин або сприяє його вчиненню;
З/ бажання або свідомо допускання настання єдиного злочинного результату. /ДОДАТОК №І/

РОЗДІЛ IІI
Форми співучасті у злочині.

Форма співучасті – це зовнішня сторона, що розрізняється по способу обєднання діянь двох і    більше осіб в єдине посягання, тобто по способу взаємодії винних. Формою співучасті визнається зовнішній прояв злочинної діяльності двох і більше осіб. Розподіл співучасті за Формою має значення не тільки для розуміння його зовнішнього образу, але я для вивчення внутрішніх якостей, для всіх елементів співучасті, Встановлення форми співучасті необхідне для правильної кваліфікації спільних посягань і для визначення меж відповідальності кожного із співучасників.
Форми співучасті розрізняють:
1/   за об'єктивною ознакою - проста і складна співучасть,
2/ за суб'єктивною ознакою - співучасть без попередньої змови,
співучасть з попередньою змовою, злочинна організація.


3.1. Проста форма співучасті.

Проста форма - це форма співучасті, при якій всі спільно діючі особи безпосередньо виконують об’єктивну сторону злочину. Вона розділяється на: співвиконавство без попереднього порозуміння та співвиконавство з попереднім порозумінням.
Співвиконавство без попереднього порозуміння передбачає відчуженість між учасниками злочину попереднього зговору. Воно, як правило, дістає вияв у приєднанні однієї особи до вже розпочатої іншими особами злочинної діяльності.
Спів виконавство з попереднім порозумінням буде мати місце в тих випадках, коли між всіма учасниками злочину мав місце зговір про спільне вчинення злочину до його початку. При цьому між співучасниками такого злочину може мати місце і розподіл ролей. Важливо встановити, що всі учасники злочину до моменту його вчинення дали
згоду на виконання будь-якої відведеної кожному з них ролі для досягнення спільної злочинної мети.
Отже при простій формі співучасті кожен з співучасників є виконавцем злочину,


3.2. Складна форма співучасті.

Співучасть з розподілом ролей, має місце тоді, коли один співучасник безпосередньо скоює злочин /виконавець/, інші сприяють йому. Характер сприяння може бути різним, тому розрізняють організаторів, підмовників і посібників. Особливість співучасті організаторів підмовників та посібників в тому, що вони безпосередньо не виконують тих дій, які створюють об'єктивну сторону злочину. Співучасть з розподілом ролей звичайно за попередньою згодою. Взаємодія винних тут більш тривала, чим при співвиконавстві, хоч і дія даної форми в типовими випадки короткочасного зв'язку. Для наявності цієї форми співучасті необхідне усвідомлення кожним учасником того, то він бере участь у спільній злочинній діяльності. У складній співучасті відповідальність співучасників залежить від відповідальності виконавця /так звана акцесорність./


3.3. Співучасть без посередньої змови.

Найпростішою і небезпечною формою співучасті є співучасть без попередньої змови, коли узгодженість злочинної діяльності співучасників або незначна, або відсутня. Суб’єктивний зв'язок між ними мінімальний і обмежується знанням одного співучасників про приєднання злочинної діяльності Іншого, що звичайно встановлюється чи в момент початку скоєння злочину чи навіть в процесі його скоєння. Все це не дає можливості співучасникам узгодити свої дії заздалегідь продумати все необхідне, а також прийняти міри до схову слідів злочину. Тому співучасть без попередньої змови частіше всього суттєво не підвищує суспільну небезпеку всього скоєного в цілому. Тільки в деяких випадках в силу певних обставин, місця скоєння злочину, і т.і. наявність співучасті без попередньої умови підвищує суспільну небезпеку скоєного, В цих випадках дана форма співучасті, що звичайно іменується групою передбачається в Особливій частині КК в якості кваліфікуючої ознаки відповідних злочинів.
Ознаки:
а/ наявність двох і більше осіб;
б/ участь кожного з них у виконанні дій, охоплюють ознаки об'єктивної сторони складу злочину;
в/ виконання злочину об'єднаними зусиллями - спільно;
г/ наявність умислу кожного з співучасників на спільне скоєння злочину;
д/ узгодженість дій учасників злочину двостороннім зв'язком, що відображає їх взаємну усвідомленість про спільне скоєння злочину.
Отже, співучасть без попередньої змови має місце там і тоді, де і коли діяльність одного співучасника приєднується до діяльності інших /20/ в процесі виконання злочину, коли він вже почався,
але ще до його закінчення.


3.4. Співучасть з попередньою змовою.

Намір вчинити злочин виникає передчасно, як і змова. Отже, співучасть з попередньою згодою має місце тоді, коли декілька осіб домовляються про спільну діяльність до скоєння злочину. За своїм характером попередня змова може бути різноманітною, може зупинятись тільки на окремих моментах скоєння злочину, не створюючи чисельних зв'язків між співучасниками і не узгоджуючи в цілому їх діяльність. Але змова може бути і суттєвою наприклад, в розкраданні майна в особливо великих розмірах.
Змова може бути про:
І/ час, місце чи способи вчинення злочину;
2/ про розподіл ролей;
З/ про приховування слідів, здобутого .
Небезпечна форма співучасті:
І/ згуртованість співучасників, більша їх злочинні стійкість, наполегливість;
2/ попередність змови визначив більшу енергійність дій всіх співучасників.
Ознаки цієї форми таких, як співучасті без попередньої змови лише додається:
е/ попередня змова на скоєння злочинною групою.
Отже співучасть з попередньою змовою - наявність узгодженої злочинної поведінки між співучасниками злочину» яка досягається до початку злочинної діяльності.


3.5. Злочинна організація.

Злочинна організація найбільш небезпечна форма співучасті. Нормування її частіше всього свідчить про наслідки винних скоїти посягання, неможливе дія однієї особи,
Злочинною організацією визначається стійке об’єднання двох і більше осіб, що організувалися для спільної злочинної діяльності.
Історичними ознаками злочинної організації є:
І/ згуртованість співучасників - відданість кожного співучасника організації, готовність жертвувати всім для досягнення мети.
2/ стійкість організації - утворення організації для вчинення багатьох злочинів, намір надовго чинити злочини або вчинити один що вимагав спеціальної злочинної діяльності.
Іншими ознаками ж є:
І/ розроблений і схвалений учасниками організації план злочинної діяльності або вчинення певного злочину,
2/ розподіл ролей;
З/ наявність організатора /керівника/ організації;
4/ прикриття своєї діяльності, як своїми силами, так із допомогою сторонніх осіб;
5/ вербування нових членів;
б/ наявність загальних правил поведінки, ієрархія стосунків, наявність матеріальної бази.
Особливість кримінальної відповідальності співучасників за організовану злочинну діяльність полягає в тому» до створення такої організації містить в діях співучасників закінчений злочин.
але учасники злочинної організації несуть кримінальну відповідальність лише за ті злочини, в яких вони брали участь. Ті особи, які не брали безпосередньо участі в якомусь окремому злочині, підлягають відповідальності за членство в цій організації.
Чинне кримінальне законодавство передбачає такі види злочинів організації:
І/ банда /ст.б9КIК/-елементарна форма злочинної організації. Ознаки:
стійкість, озброєність, наявність спеціальної мети;
2/ злочинна група у ВТУ /ст.69 /. Специфічною ознакою є: наявність мети.
З/ група контрабандистів;
4/ антидержавна організація / ч.3., ст.6З КК/. Мета: повалення Існуючого ладу України;
5/ організована група /ч.З.ст.86 КК/
В останні роки намітилося зростання загального рівня злочинності і зміни в її структурі. Тому деякі вчені наголошують на закріпленні відповідальності за ті види суспільно - небезпечних діянь, які не передбачені кримінальним законодавством, але криміналізація яких є об'єктивно необхідною.
До них належать організована злочинність, боротьба з якою визнана сьогодні пріоритетним напрямком боротьби з злочинністю. Організована злочинність повністю охоплюються поняттям складної форми співучасті, але проаналізувавши цю форму співучасті з точки зору суб’єктивної ознаки, яка характеризує рівень стійкості взаємозв'язків можна прийти до висновку. Зміни в структурі злочинності, зародження розвиток організованої злочинності - дасть підстави говорити про виникнення нової форми співучасті, яка відокремлюється вищим рівнем сталості суб'єктивних зв’язків між злочинцями.
Отже, в кримінальному законодавстві необхідно закріпити поняття організованої злочинності та поняття організованого злочинного /мафіозного/ угрупування, що мав відмінності від звичайного організованого переліку співучасників ОЗГ, ввести норму про відповідальність юридичних осіб.
Організована злочинність - це кримінальне системна структурне явище, що являє собою сукупність чисельних» керованих злочинних формувань /груп, угрупувань, співтовариств/ та злочинного середовища, які зазнаються здійсненням злочинів, як промислом і створюють систему власної безпеки, що ґрунтується на використанні комплектних протиправних засобів та методів /продукції насильства, погроз тощо.
Під поняттям організованої злочинності розуміють виключно нове явище, те, що на Заході позначається терміном "мафія". Організована злочинність в закономірним результатом розвитку злочинності в будь-якому суспільстві.
Організованому злочинному угрупуванню притаманні такі ознаки:
І/ Наявність в групі не менше п’яти чоловік;
2/ Стійкість;
З/ Озброєність;
4/ Структурність /розподіл ролей.
Загальновідома схема організованої злочинної групи - це пірамідальна структура, на верхівці якої знаходиться керівник /дон/, радник, керівник загонів /"капітани, бригадири"/, керівники груп /"лейтенанти"/, рядові члени /"бики", "торпеди/,  Ієрархічність побудови приводить до чіткого розподілу владних і виконавчих функцій всередині структури, що викликає надзвичайні складнощі в питаннях прийняття до кримінальної відповідальності представників корінного ядра злочинної групи.
Кримінологічні ознаки:
І/ Високий рівень зв’язків з корумпованою частиною працівників
органів державної влади, управління, правоохоронних органів.
2/ Регіональний контроль;
З/ Наявність загальних правил поведінки;
4/ Вербування нових членів;
5/ Тісний зв’язок з верхівкою традиційної злочинності;
б/ Масштабний характер злочинної діяльності,
7/ Політизація злочинної діяльності - тобто встановлення ОЗГ відносин з політичними партіями чи окремими політичними діячами
8/ Проникнення в легальний бізнес, встановлення контролю над банківсько-комерційною діяльністю,
9/ Легалізація /відмивання/ капіталу,
ІО/ Встановлення контролю над засобами масової інформації.
Ці ознаки вказують на особливість організованої злочинності, як форми злочинної діяльності. Саме вони підлягають доведенню в процесі кваліфікації діяння за частиною статті КК, яка передбачає обтяжуючу обставину - вчинення злочину організованою групою,
Отже, організоване злочинне у групування - це найвища форма злочинної співучасті.

РОЗДІЛ IV
Види співучасників злочину.

У ст.19 дається визначення окремих видів співучасників: виконавця, організатора, підмовника і посібника. В основу такого розподілу покладено об'єктивні критерії - ступінь і характер участі кожного з них у вчиненні злочину.
Ступінь участі - це інтенсивність діяння кожної Із осіб, які діЮТь спільно, щодо виконання своєї ролі в учиненні злочину. характер участі визначав функціональну роль кожного співучасника в спільному злочину. Головною ознакою, за якою вирізняють виконавця, організатора, відмовника і посібника слід вважати характер дій, які вчиняв кожен із них.


4.1. Виконавець.

Виконавцем визнається особа, яка безпосередньо скоїла злочин. тобто виконала ті дії, які входять в склад злочину. При цьому вказані дії можуть бути виконанні повністю однією особою, або декількома по частинах, які будуть співвиконавцями злочину, Співвиконавцем буде і та особа, яка знаходячись разом з іншими на місці злочину, надала їм допомогу в скоєнні злочину.
Проте злочин може бути скоєно з використанням малолітньої або неосудної особи, в такому випадку матиме місце посереднє виконання злочину. Тому визначення виконавця потрібно дещо розширити:
отже, виконавцем визнається особа, яка повністю чи частково, виконала діяння, що передбачено статтею Особливої частини КК.
4.2. Організатор.

Організатором, визначається особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його вчиненням /,ст,І9 КК/,
Дії організатора можуть бути різними і виражатись в:
І/ керівництві підготовкою і скоєнням окремих злочинів;
З/ складенні плану їх здійснення, вербуванні співучасників;
З/ розподілі ролей між ними і т.д.
Найважливішим являється те, що організатор об'єднує зусилля інших співучасників, направляв їх спільну діяльність на стадії готування чи безпосереднього виконання злочину. Організатор завжди діє з прямим умислом, тобто він знає: про характер тих дій, які повинні бути виконані рядовими учасниками, знає про склад групи, про методи її злочинної діяльності.
В якості організаторів частіше всього виступають небезпечні
злочинці з великим досвідом поможуть замаскувати своє роль в злочині.


4.3. Підмовник.

Підмовником визнається особа, яка схилила до скоєння злочину, тобто умисно викликала в іншої особи, майбутнього виконавця впевненість скоїти злочин.
Специфічною рисою діяльності підмовника що відрізнять його від інших співучасників є те, що він здійснює вплив на волю особи і викликав в неї прагнення скоїти певним злочин. Підмовників може бути і кілька.
Підмовництво завжди конкретне. Не можна схиляти до скоєння злочину взагалі без вказівки визначеного об’єкту посягання. Тому не буде підмовництва, якщо хто-небудь, не викликаючи рішучості на скоєння певного злочину, розвиває в ін. особах нездорові погляди на ті чи інші явища життя чи навіть схвалює в загальній формі той чи ін, вид злочинної діяльності /наприклад проповідує /"воровську романтику"/.
З суб'єктивної сторони діяльність підмовника майже завжди характеризується наявністю прямого умислу, коли винний визнає, що своїми діями викликає рішучість у іншої особи скоїти конкретний злочин, активно направляє свою волю на досягнення саме цієї цілі, бажаючи, щоб було скоєно даний злочин. Проте можливі випадки підмовництва з непрямим або неконкретним умислом.
При наявності підмовника умисел на скоєння злочину завжди саме в нього, а підмовлений приймає рішення про скоєння злочинних діянь не самостійно, а під впливом підмовника /ч.5. ст.19 КК/.

4.4. Пособник.

Пособником - визнається особа, яка сприяла вчиненню злочину порадами, вказівками, наданням засобів , а також особа, яка заздалегідь обіцяла сховати злочинця, знаряддя і засоби вчинення злочину, сліди злочину або предмети, добуті злочинним шляхом ./ч. 6.СТ.І9 КК./.
Дії пособника здійснюються, як правило до вчинення злочину. Вони можуть мати вигляд як активних дій / дав зброю, пораду/, так і бути без дією /особами, що зобов’язані попередити чи відвернути злочин./
За характером змісту вчинених пособником дій розрізняють їх три види:
І/ інтелектуальне пособництво - поради, вказівки тощо;
2/ фізичне пособництво надання засобів, знарядь, усунення перешкод;
З/ пособництво – переховування - заздалегідь дана обіцянка сховати злочинця, знаряддя, сліди злочину або предмети, добуті злочином.
З суб'єктивної сторони пособництво передбачає наявність прямого чи побічного умислу, поки винний, усвідомлюючи суспільно небезпечним характер злочину, передбачаючи можливість настання злочинних наслідків і бажаючи настання цих наслідків чи їх допускаючи, свідомо надав виконавцю суттєву допомогу у вказаних Формах.

Висновки.

Отже, співучасть - це особлива форма скоєння злочину умисно двома і більше способами, що має вищий рівень суспільної небезпеки.
Об’єктивними ознаками співучасті :
1/ участь у злочині двох чи більше осіб
2/ спричинення одного і того самого, єдиного для всіх співучасників. злочинного результату,
З/ причинний зв'язок між діянням кожного співучасника і єдиний злочинний результат.
Суб'єктивною ознакою є умисел співучасників, якій включає:
І/ взаємну поінформованість співучасників про злочинну діяльність кожного або когось із них,
2/ усвідомлення кожним із співучасників того. що він своїми діями спільно з діями Інших вчиняв злочин або сприяв його вчиненню.
З/ бажання або свідоме допускання настання єдиного злочинного результату.
Форми співучасті розрізняють:
1/ за об'єктивною ознакою - проста і складна співучасть,
2/ за суб’єктивною ознакою - співучасть без попередньої змови, співучасть з попередньою змовою, злочинна організація та необхідно не законодавчо не закріплену форму: організоване злочинне угруповання.
Відповідно до СТ.І9 КК співучасниками злочину є:
1/ виконавець,
2/ організатор,
3/підмовник,
4/ пособник.
Причетність до злочину може проявлятись в:
І/ заздалегідь не обіцяному прихованні злочину,
2/ недонесенні про злочин,
З/ потуранні вчиненню злочину.
Відповідальність співучасників визначається з застосуванням відповідної частини ст. 19 КК та тієї ст.. Особливої частини КК, що передбачає відповідальність за скоєний злочин.
При призначенні покарання необхідно враховувати питання, що потребують спеціального вирішення це:
І/ посередня винність,
2/ співучасть у злочині з спеціальним суб’єктом,
3/ провокація злочину,
4/ ексцес виконавця.
5/ невдале підмовництво або посібництво,
6/ добровільна відмова від співучасті.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
1.    Конституція України, 1996 р.
2.    Галиакбаров Р. Р7 Квалификация групповых преступлений. –М.: Юрид. лит. – 1980. 80с.
3.    Кримінальне право України. Загальна частина // за ред. проф. Л. С. Матишевського. –К.:Юрінком Інтре. 1997.-500с.
4.    Кримінальний кодекс України (станом на 15 листопада 1997 р.) –К., 1997-168с.
5.    Коржанський М. И. Уголовное право Украины. Частина загальна: Курс лекцій. –К.: Наукова думка, 1996-336 с.
6.    Наукова – практичний коментар кримінального кодексу України: станом на 1 січня 1997 року. /За ред. В. Ф. Бойка. –К.: Юрінком, 19 1997.-960с.
7.    Постанова Пленуму Верховного Суду України 1963-1996 рр.
8.    Советское уголовное право. Часть общая / Здравосмыслов Б. В., Гальфер М. А. Гришаев П. И., и др. –М.: Юрид. лит. 1982-440с.
9.    Советское уголовное право. Обшая часть: Учебники /Под ред. Кригера Г. А., Кузнецовоцй И. Ф., Ю. М. Ткачевского, -2е изд., доп. и перераб. -М.: Изд МГУ, 1998. –386с.
10.    Талнов П. Ф. Ответственность за  соучастие в преступлении. М., Юрид. лит. 1974. –208с.
11.    Фріс П. Л. І знову про відповідальність за організовану злочинну діяльність, Право України. 1995. №1с. 39.
12.    Фріс П. Л. Конспект лекцій з кримінального права.
Фріс П. Л. Кримінально – правові та кримінологічні ознаки організованої злочинної групи. Збірник статей викладачів юридичного факультету. Випуск 1. Ів.Франківськ – Коломия, 1997. –190с.

Search:
????????...

оборона буші тема

стародавній єгипет водяне колесо

медичні професіоналізми

Мотиви поведінки Сореля

Десятковий склад багатозначного числа

ідеали і норми в науці

подвоення в групах приголосних

скачать скорочено ОБЛОГА БУШІ

фільм чи вистава Оборона Буші

Порівняння дії симпатичної і парасимпатичної систем?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010