.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
Психолого-медико-педагогічні консультації - лікувально-реабілітаційна робота з дітьми дошкільного віку 


Психолого-медико-педагогічні консультації

Зміст:

1. Вступ.............................................................................3
1. Основні завдання........................................................5
2. Організація роботи.....................................................8
3. Основні завдання і зміст роботи..............................9
Список використаної літератури...............................12


Вступ

Психолого-медико-педагогічні  консультації (далі - ПМПК) є державними діагностико-корекційними структурами, що функціонують у  системі  освіти  і  науки України та Академії педагогічних наук України.
У  своїй  діяльності ПМПК керуються Конституцією України (254к/96-ВР ),  Конвенцією  ООН  про  права дитини (995_021),  законами України,  актами Президента України, Кабінету  Міністрів   України,   рішеннями   відповідних   органів виконавчої   влади,   цим   Положенням   та   власними   статутами (положеннями).
Діяльність ПМПК спрямована на:
- виявлення,   облік,   діагностичне  обстеження  дітей,  які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,  віком до 18 років;
- направлення    їх    до    спеціальних    дошкільних     та загальноосвітніх   навчальних   закладів,   лікувальних   закладів відповідного  типу,  установ  та   закладів   системи   праці   та соціального захисту населення;
- надання  індивідуальної  корекційної  допомоги   та   добір відповідних програм навчання цієї категорії дітей;
- консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогів, медичних  працівників  з  питань навчання,  виховання,  соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з  відхиленнями  в психофізичному розвитку;
- просвітницьку діяльність серед населення.
ПМПК діють в Автономній Республіці Крим (республіканська ПМПК),  у  кожній  області  України  (обласні  ПМПК),  у  Києві та Севастополі  (міські  ПМПК),  у   районах   (містах).   У   кожній загальноосвітній спеціальній школі (школі-інтернаті) діють шкільні психолого-медико-педагогічні комісії  (далі  -  шкільні  комісії).
Положення  про  які  затверджується  Міністерством  освіти і науки України.

Головною  діагностико-корекційною   структурою   системи освіти    України    є   центральна   психолого-медико-педагогічна консультація (далі  -  центральна   ПМПК),   яка   є   структурним підрозділом  Українського  науково-методичного  центру  практичної психології і соціальної роботи АПН України.
Центральна ПМПК підпорядкована і підзвітна  Міністерству освіти і науки України та Академії педагогічних наук України.
Центральна      ПМПК     здійснює     науково-методичні, організаційні та координувальні функції в діяльності  регіональних ПМПК.
Міські  ПМПК  мають   усі повноваження обласної ПМПК. 
1. Основні завдання

Центральна психолого-медико-педагогічна консультація:
Розгляд  конфліктних та найбільш діагностично складних випадків  для  визначення  провідного  порушення,  що   спричинило відхилення   у   психофізичному  розвитку  дитини;  підтвердження, уточнення та зміна раніше встановленого діагнозу;  визначення  для дитини  форм і методів навчання відповідно до їхніх індивідуальних особливостей та психофізичного розвитку.
Ведення банку даних і створення єдиної системи  обліку дітей з відхиленнями в розвитку та форм наданої їм допомоги.
Унесення  пропозицій  у  відповідні органи центральної виконавчої влади щодо раціонального  розвитку  мережі  спеціальних дошкільних     та     загальноосвітніх     навчальних     закладів (шкіл-інтернатів,    навчально-виховних     комплексів,     класів інтенсивної  педагогічної  корекції  при  загальноосвітніх школах, груп компенсуючого типу в дошкільних  навчальних  закладах  тощо), лікувально-профілактичних    закладів,   навчально-реабілітаційних центрів,  установ та закладів системи праці та соціального захисту населення  і  створення  умов  для  інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами.
Надання  рекомендацій   про   направлення   дітей   до відповідних  навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку,  лікувально-профілактичних,  реабілітаційних  закладів   для поглибленого  і  динамічного вивчення їхніх можливостей навчатися, уточнення  захворювання,  відхилень  у   розвитку   та   отримання корекційно-реабілітаційної допомоги.
Моніторинг  та  експертиза  діагностичних методик,  що застосовуються ПМПК,  інновацій у галузі діагностики  та  корекції відхилень у психофізичному розвитку дітей.
Проведення  науково-пошукової  роботи,  спрямованої на розроблення та адаптацію  діагностично-методичних  матеріалів  для ПМПК.
Упровадження  досягнень  психодіагностики  та новітніх корекційно-стимулювальних програм у роботу ПМПК.
Надання    індивідуальної     діагностико-корекційної допомоги дітям з відхиленнями в психофізичному розвитку.
Сприяння    кваліфікаційному,   творчому,   науковому зростанню консультантів ПМПК шляхом проведення  курсів  підвищення кваліфікації, науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів тощо.
Надання     консультативно-просвітницької    допомоги батькам  (особам,  які  їх   замінюють),   педагогам,   практичним психологам (соціальним педагогам), лікарям, громадськості з питань виховання,  навчання  та  лікування   дітей   з   відхиленнями   в психофізичному розвитку, порушеннями поведінки тощо.
Здійснення     науково-методичних,     організаційних, координувальних  функцій  та  контролю  за   діяльністю   районних (міських)   ПМПК,   шкільних   комісій.
Ведення  банку  даних  дітей,  які потребують корекції фізичного та (або) розумового  розвитку,  спільно  з  управліннями охорони здоров'я.
Унесення  пропозицій  у  відповідні  органи управління освітою щодо розвитку мережі спеціальних навчальних  закладів  для дітей дошкільного і шкільного віку.
Здійснення діагностичного  обстеження  дітей  з  метою виявлення  порушень їхнього психофізичного розвитку,  установлення діагнозу  та  визначення  адекватних  умов  навчання,   виховання, лікування, соціально-трудової адаптації.
Розгляд конфліктних та найбільш діагностично  складних випадків   для   визначення  основного  порушення,  що  спричинило відхилення  у  психофізичному  розвитку   дитини;   підтвердження, уточнення  та зміна раніше встановленого діагнозу;  визначення для дитини відповідного типу загальноосвітнього  навчального  закладу, установи та закладу системи праці та соціального захисту населення чи лікувального закладу.
Рекомендації  про  направлення  дітей  до  спеціальних дошкільних, загальноосвітніх навчальних, лікувально-профілактичних закладів,  навчально-реабілітаційних центрів,  установ та закладів системи праці та соціального захисту населення для поглибленого  і динамічного   вивчення   їхніх  можливостей  навчатися,  уточнення захворювання,  відхилень  у  розвитку  та  отримання   колекційної допомоги.
Надання     індивідуальної     діагностико-корекційної допомоги  дітям  з  відхиленнями в психофізичному розвитку з метою поглибленого  вивчення   потенційних   можливостей   розвитку   та визначення програми навчання.
Надання консультативно-методичної допомоги сім'ям, які виховують   удома   дітей  з  тяжкими  порушеннями  психофізичного розвитку.
Вивчення,   узагальнення   та  розповсюдження  кращого досвіду роботи міських, районних ПМПК та шкільних комісій.
Сприяння    кваліфікаційному,   творчому,   науковому зростанню  консультантів  ПМПК   шляхом   періодичної   атестації, направлення  на  курси підвищення кваліфікації,  науково-практичні конференції, семінари, тренінги тощо.
Надання     консультативно-просвітницької    допомоги батькам  (особам,  які  їх   замінюють),   педагогам,   практичним психологам (соціальним педагогам), лікарям, громадськості з питань виховання,  навчання  та  лікування   дітей   з   відхиленнями   в психофізичному  розвитку,  їхньої  соціально-трудової адаптації та інтеграції у суспільне життя.
Проведення  роз'яснювальної  роботи  серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров'я, установ та закладів системи   праці   та   соціального   захисту  населення  тощо  про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної допомоги дітям з відхиленнями в розвитку.


2. Організація роботи

Центральна психолого-медико-педагогічна консультація.
Направлення  дітей  на  діагностичне   обстеження   до центральної  ПМПК здійснюється з ініціативи батьків (осіб,  які їх замінюють). 
Обстеження дітей  здійснюється  тільки  в  присутності батьків або осіб, які їх замінюють.
На підставі даних обстеження дитини  центральною  ПМПК робиться висновок про індивідуальні особливості розвитку дитини та приймається колегіальне рішення про форму організації колекційного навчання, виховання та лікування; даються рекомендації щодо їхньої реабілітації та соціально-трудової адаптації.
У разі,  якщо заключний діагноз може бути встановлений лише після тривалого вивчення дитини, центральна ПМПК направляє її до відповідного навчального закладу на пробне навчання терміном на один навчальний рік, а у разі потреби - до лікувального закладу.
Батькам або особам,  які їх замінюють, видається витяг з протоколу діагностичного засідання центральної ПМПК з  діагнозом та рекомендаціями про форму корекційного навчання дитини.
Висновок центральної ПМПК є підставою для  направлення дітей  до  спеціальних  дошкільних  та загальноосвітніх навчальних закладів, а також до закладів системи охорони здоров'я, установ та закладів  системи праці та соціального захисту населення за згодою батьків або осіб,  які їх замінюють,  організації відповідних форм навчання.
Діагностичне    обстеження    дітей   здійснюється   з ініціативи районних (міських)  ПМПК,  адміністрації  (за  поданням фахівців соціально-психологічної служби, педагогічних працівників) загальноосвітніх та дошкільних навчальних  закладів,  а  також  за заявами  батьків  (осіб,  які  їх  замінюють)  при наявності таких документів:
- свідоцтва про народження дитини;
- витягу з історії розвитку (хвороби) дитини (медична картка дитини);
- розгорнутої   характеристики   із   загальноосвітнього   чи дошкільного навчального закладу, у якому перебуває дитина;
- зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків;
- результатів   попереднього   обстеження   дитини   лікарями (психіатром,    отоларингологом,    офтальмологом,    неврологом), логопедами,  практичними психологами, педагогами системи освіти та охорони   здоров'я  України  (Картка  стану  здоров'я  і  розвитку дитини).
На основі даних обстеження  дитини  робиться  висновок про  характер  відхилень  у  її розвитку,  приймається колегіальне рішення про форму організації корекційного навчання,  виховання  і лікування  дитини  з  урахуванням  її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей; при необхідності даються рекомендації щодо реабілітації, соціальної та трудової адаптації дітей. У разі, якщо остаточний діагноз може бути встановлений лише в процесі навчання,  ПМПК дає рекомендацію про направлення дитини до відповідного навчального закладу на пробне  навчання  терміном  на один навчальний рік і стежить за динамікою її розвитку з наступним переглядом попереднього діагнозу.

3. Основні завдання і зміст роботи

1.Провідними завданнями психолого – медико – педагогічної консультації є:
• Виявлення ;
• Облік;
• Діагностичне вивчення дітей віком до 18 років з вадами у психофізичному розвитку;
• Надання їм корекційно – реабілітаційної допомоги.

2. Найважливішим та відповідальним серед них є:
• Оцінювання потенційних можливостей дитини;
• Визначення адекватних умов її навчання, соціальної реабілітації і професійної підготовки.

3. В рамках здійснення своїх повноважень ПМПК проводить;
• Здійснення психолого – медико – педагогічного обстеження дітей з метою виявлення особливостей їх розвитку, встановлення діагнозу і визначення адекватних умов навчання та виховання.
• Підтвердження, уточнення і зміну раніше встановленого діагнозу, визначення відповідного типу навчального закладу та доцільності перебування в ньому дитини.
• Своєчасне виявлення і облік дітей з вадами у розвитку різних категорій, які підлягають влаштуванню до спеціальних навчальних або лікувальних закладів для дітей і підлітків (як тих, які перебувають на обліку в дитячих медичних установах, так і з числа стійко невстигаючих учнів загальноосвітніх шкіл).
• Вдосконалення методів діагностики рівня розвитку дітей, адаптацію та впровадження інноваційних методик вивчення дітей.
• Здійснення організаційних функцій та контролю за діяльністю районних, шкільних психолого – медико – педагогічних комісій.
• Створення банку даних про кількість дітей і підлітків з відхиленнями у розвитку, дітей з неблагополучних сімей, справи яких розглядаються службами у справах неповнолітніх.
• Підготовку пропозицій щодо розвитку мережі спеціальних навчальних закладів, підвищення ефективності навчання, виховання, корекційно – відновлювальної і лікувальної роботи з дітьми, які мають відхилення у розвитку.
• Надання консультативної, організаторської і методичної допомоги районним управлінням освіти, районним психолого – медико – педагогічним комісіям, шкільним психолого – медико – педагогічним комісіям ( скорочено - шкільна комісія), дошкільним закладам компенсуючого типу та спеціальним школам – інтернатам.
• Організовує просвітницько – пропагандистську роботу з питань психології та дефектології для розвитку ініціативи і творчості серед працівників освіти, охорони здоров’я, батьків та дітей, підготовка та проведення конференцій, семінарів, клубу „ Дефектологія” тощо.
• Розглядає діагностично складні і конфліктні випадки для визначення основного порушення на підставі документів, поданих районними психолого – медико – педагогічними комісіями або батьками.

Висновок ПМПК є документом подвійного значення, який
• З’ясовує рівень розвитку дитини;
• Слугує підставою для направлення дитини в спеціальний загальноосвітній навчальний ( дошкільний чи шкільний) заклад системи освіти;
• При встановленні інвалідності – заклад соціального закладу ( будинки – інтернати відповідного профілю, реабілітаційні центри), що законодавчо закріплено в законах України „ Про загальну та середню освіту” (ст..18, п.6.), „ Про дошкільну освіту” ( ст.32, п 4.)


Список використаної літератури:


1.    Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста/ Под ред. Л.С. Цветковой. М., 2001.
2.    Астапов В.М. Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии». М., 1994.
3.    Зейгарник Б.В. Патопсихология. М.: Издательство Московского университета, 1986.
4.    Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Балашова Е.Ю. Неуспевающие дети: нейропсихологическая диагностика трудностей в обучении младших школьников. М., 1997.
5.    Отбор детей во вспомогательную школу: Пособие для учителя / Сост.: Т. А. Власова, К. С. Лебединская, В. Ф. Мачихина - М.: Просвещение, 1983. С.18-22.


Search:
загрузка...

Конспект прочитаного, тематичні виписки, план, тези.

вірші про віру

чим визначається диференціація клітин?

www.trudove.org.ua

захоплення Києва німцями

Хронологічна таблиця Вольтер

главные герои романа хиба ревуть воли як ясла повни

вірші про любов на російській мові

Хронологічна таблиця Вольтер

розмноження рибУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010