.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Використання інноваційних технологій при підготовці мовних фахівців 


Використання інноваційних технологій при підготовці мовних фахівців

Проблема зближення теоретичної освіти з практичним застосуванням знань в реальному житті не нова, але вона не втратила своєї актуальності і сьогодні. Комп’ютерні технології надали нові можливості у вирішенні цієї проблеми.
Удосконалення процесу підготовки фахівців потребує не тільки поліпшення якості навчальних планів і програм, а й зумовлює також новітнє осмислення професійного розвитку майбутнього фахівця, який повинен володіти новітніми інноваційними технологіями.
Входження України в Європейський освітній простір, проблема розвитку ринкових та економічних відносин, вдосконалення процесів інтеграції, підвищення вимог суспільства, розвиток технологій, комп"ютеризація навчального процесу зумовлюють необхідність удосконалення змісту і форм підготовки спеціалістів у системі вищої освіти з самого початку навчання.
Поряд з проведенням широкомасштабної наукової роботи, спрямованої на вдосконалення навчально-виховного процесу у вищій освіті актуальним становиться використання комп’ютерних технологій при підготовці конкурентоспроможних фахівців.
Застосування найновіших засобів інформаційної технології в різних галузях людської діяльності, в тому числі і в освіті, набуває все більшої актуальності. В вітчизняних та зарубіжних виданнях комп"ютеризація учбового процесу розглядається як один з актуальних факторів організації навчання тому чи іншому предмету.
Застосуванню комп’ютерів для навчання англійської мови приділяється в останні роки велика увага. Різноманітні електронні підручники, контролюючі програми, електронні словники, редактори текстів, енциклопедичні програми можуть бути успішно використані в цілях навчання англійській мові.
Використання комп`ютера дозволяє працювати над усіма видами мовної та мовленнєвої діяльності.
Навчаючі програми і комп"ютерні учбові посібники займають центральне місце у програмному забезпеченні навчання іноземної мови.
Важливою частиною впровадження нових технологій навчання, пов’язаних з застосуванням комп"ютерних технологій, є використання електронних підручників, які враховують індивідуальні особливості, студент може працювати за власним темпом та викладач може перевірити виконану роботу на відстані, можливості комп"ютера дозволяють подавати навчальний матеріал наочно, студент одразу бачить результати ( оцінка, бали), те саме завдання можна виконувати кілька разів, поки не буде досягнуто потрібного результату, можна виконувати одразу кілька видів тренувальних вправ: читання і говоріння.
Комп"ютер стає звичайним засобом освіти, помічником викладача у викладанні предметів курсу . Звичайно, комп"ютерне навчання не замінить викладача. У вивченні іноземних мов найбільш перспективним є комплексний підхід у виборі засобів навчання. Комп"ютер - це одна із складових сучасних методик викладання іноземних мов, це чудовий засіб активізації учбового процесу на етапах вивчення нового матеріалу, тренування та контролю за його засвоєнням. Наявність посібників для вивчення англійської мови, книг, брошур, аудіо-, відеокасет, що представлені сьогодні на полках магазинів, може злякати. Тут на допомогу прийде комп’ютер. Завдяки йому студент зможе тренувати свої знання у письмі, говорінні, читанні і аудіюванні. Та треба пояснити, що комп’ютер не може бути єдиним джерелом поповнення знань. Не можна втрачати можливості читати книги, слухати радіо, говорити з співбесідниками на мові, що вивчається.
Удосконалюючи методику використання нових інформаційних технологій, викладачі Лисичанського коледжу розробляють нові навчальні та контролюючі програми з англійської мови, щоб проводити нестандартні уроки, тренувальні лексико - граматичні вправи
Для вивчення англійської великі можливості надає Інтернет. Звертання до Інтернету як до джерела інформації дозволяє отримати доступ до різноманітних текстових, звукових та відеоматеріалів на мові, що вивчається.
В наш час всі розуміють, що Інтернет володіє колосальними інформаційними можливостями і не менш вражаючими послугами. Однак не треба забувати, що якими б властивостями не володів той чи інший засіб навчання, інформаційно - предметне середовище, на першому місці стоять дидактичні задачі. Інтернет з усіма ресурсами та можливостями - засіб реалізації цих цілей.
Отримана із Інтернету інформація завжди актуальна, аутентична за змістом, формою і функціями, підготовлена професіоналами, має високу якість, кольорова, з фотокартками.
Однак із вказаними перевагами пов’язані і певні недоліки, наприклад, великий обсяг інформації і її складність. Аутентична інформація не складається, як правило, для навчальних цілей, тому вона не структуризована і методично не оброблена.
Зрозуміло, що прямий вхід до Інтернету на уроці практично виключається, оскільки навряд чи можна знайти достатню кількість обладнаних кабінетів.
Слід зазначити, що викладачі Лисичанського педагогічного коледжу мають нагоду користуватися послугами комп’ютерних лабораторій, які налічують 10 комп’ютерів та мають доступ до Інтернету. Кожен викладач намагається використати цю можливість. Викладачі можуть скористатися такими можливостями Інтернету:
- до заняття викладач може дібрати ті чи інші аутентичні матеріали різного ступеня складності для читання по темі; знайомитися з матеріалами культури, що включають в себе мовний етикет, особливості мовної поведінки, традицій країни, мова якої вивчається; 
- використання анімаційних програм в яких присутній звук, для розвитку навичок аудіювання;
- провести усне обговорення отриманих по електронній почті листів партнерів;
- провести в групах співробітництва обговорення, дискусію по тій чи іншій проблемній інформації, що отримали із ресурсів мережі Інтернет
- провести лінгвістичний аналіз певних повідомлень, висловлювань носіїв мови;
- використовувати художні твори авторів мови, отримані в віртуальних бібліотеках;
- використовувати матеріали електронних граматичних довідників, матеріалів дистанційних курсів.
Мережу Інтернет можна використовувати і для самостійної роботи, студент може розмовляти у реальному часі з носіями мови, знайти додаткову інформацію.
Таким чином, використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, можна, інтегруючи їх в учбовий процес.
Для того щоб правильно визначити місце і роль Інтернету в навчанні англійській мові, необхідно, перш за все, знайти для себе чіткі відповіді на запитання: для кого, для чого, в якому обсязі він повинен використовуватися.
Таким чином, комп"ютери стають реально досяжними для освіти, їх технічні можливості постійно удосконалюються, і, хоча сучасні засоби комп"ютерного навчання не позбавлені недоліків, використання комп"ютерних технологій є невід"ємною частиною учбового процесу.


Нові освітні технології у навчанні

Майбутнє освіти закладається сьогодні, насамперед впровадженням нових освітніх технологій (НОТ) у навчання , з метою підвищення ефективності діяльності засобами інформаційних технологій (ІТ). У певній мірі ці сподівання пов'язуються з можливостями реалізувати ідеї конструктивізму у навчанні математики. Формалізація ходу розв'язування задачі (цілком або її фрагментів) та передача їх комп'ютеру для автоматичного виконання — провідна ідея цього процесу. Рівень сучасних ІТ спрощує цю складну задачу, дозволяючи зосереджуватись на змістовних сторонах цього процесу.

ІТ відкривають нові можливості в навчанні математики, насамперед це проявляється в тому, що вони стають для учнів засобом пізнавальної діяльності (експериментування з метою перевірки своїх гіпотез, розв'язання задач, порівняння з передбаченнями теорії). Це відповідає головним напрямам оновлення загальноосвітньої школи — діяльнісному підходу, педагогіки співробітництва., які змінюють як роль і місце вчителя в класі, так і характер пізнавальної діяльності учнів.

Діяльнісний підхід є способом реалізації ідей конструктивізму в навчанні, який став предметом зосередженої уваги педагогів у всьому світі. Конструктивізм у навчанні передбачає таку продуктивну діяльність учня, при якій він самостійно конструює свою систему знань. Засобом реалізації конструктивізму у навчанні виступають діяльнісні середовища, які спрощують проведення комп'ютерних експериментів з метою відкриття математичних закономірностей. Побудова математичних моделей є кінцевим результатом пошукової діяльності учнів.

Систематичне використання діяльнісного підходу у навчанні потребує розробки оригінальних підручників і відповідної методики проведення учбових занять. Наприклад, один з відомих колективів, що очолює професор Е.Кохорс-Фрезенборг, на протязі багатьох років працює над експериментальними підручниками з курсу математики для шкіл Німеччини. Підручники з курсу алгебри для учнів середнього та старшого шкільного віку і відповідні методичні посібники для вчителів видані і використовуються на протязі кількох років у ряді шкіл Німеччини.

Доречно зауважити, що діяльнісний підхід не треба ототожнювати з використанням ІТ — це незалежні поняття. Діяльнісний підхід в навчанні відомий з давніх давен і кожний досвідчений викладач інтуїтивно використовує його у тій чи іншій мірі. Разом із тим, у силу своєї складності та трудомісткості він не набув широкого та послідовного використання у повсякденній практиці, але ІТ змінюють ситуацію на краще.

Стрижнем учбового процесу стає комп'ютерний експеримент, який проводиться у спеціальних навчальних пакетах — діяльнісних середовищах (ДС) або мікросвітах (англ. "microworld"). Значна частина вчителів прихильників такого навчання, як підтверджує міжнародна практика, бачить в мікросвітах можливість концентрувати увагу учнів на основній лінії (стратегії) розв'язання задач. Конструктивізм у навчанні, зокрема проведення комп'ютерних експериментів, не принижує ролі вчителя, а навпаки підіймає її на більш високий рівень - вчитель повинен так змоделювати пізнавальні процеси учнів, так організувати комп'ютерні експерименти і навчальний процес, щоб учні самостійно робили "відкриття" і будували свої власні когнітивні моделі

ДС — це інтерактивні програми, які дозволяють учням виконувати комп'ютерні експерименти у предметній області, причому від учня вимагається тільки обізнаність у самій предметній області, а не в програмуванні. Методологічний зміст такої роботи з ДС полягає у тому, що вона, по суті, перетворює навчальний процес у самоспрямоване навчання, при якому учень має найбільшу свободу у виборі самої стратегії навчання. З існуючих педагогічних програмних засобів до ДС можна віднести, наприклад, пакет GRAN, розроблений під керівництвом академіка М.І.Жалдака (Київський ДПУ) який набув широкого розповсюдження у навчальних закладах України.

Співпрацівниками РЦНІТ при ХДПУ ім. Г.С.Сковороди були розроблені ДС (TRAGECAL, Calculus, Geometry-А) та на основі ДС і професійних математичних пакетів Dегіvе, МаthСАD були створені програмно-методичні комплекси (ПМК) з різних розділів геометрії, алгебри та початків аналізу. Наприклад, ПМК САLCULUS з основ математичного аналізу призначається для проведення 15 навчальних дослідницьких робіт з курсу основ математичного аналізу в середній чи вищій школі.

Для підтримки навчально-дослідницьких робіт з геометрії було розроблено у 1995 році ПМК з елементарної геометрії на площині TRAGECAL (Transformations in Geometry by Computer Aided Learning). ПМК включає в себе ДС TRAGECAL і посібник для викладачів по проведенню різних типів занять з тем "Задачі на побудову" та "Геометричні перетворення площини". ДС TRAGECAL забезпечує виконання геометричних побудов і перетворень фігур як у коман¬дному режимі, так і програмному (для цього використовується спеціалізована мова програмування ОХУGЕN). У ДС TRAGECAL розроблено цикли дослід¬ницьких робіт з тем коло, трикутник, вектори, декартові координати на площині.

За підтримкою фонду "Відродження" було тиражовано ПМК та видано посібник для учнів "Комп'ютерні експерименти в курсі геометрії", до якого включено підбірки задач з таких тем: задачі на побудову, методи геометричних перетворень, задачі на максимум та мінімум, інверсія, геометричні місця точок, група рухів площини. В кожній темі наведено приклади комп'ютерних експериментів для евристичного пошуку розв'язків задач, вказівки до розв'язків задач та самі розв'язки. Додатки включають інструкцію з використання ДС TRAGECAL та мови програмування ОХУGЕN, а також зразки програм.

Висновки. Учбові дослідження можна виконувати і без використання ДС TRAGECAL чи будь-яких інших ІТ, але без них робота була б менш продуктивна.

Впровадження ІТ до учбово-практичного навчання математики не є коротким або простим - повинні сформуватися відповідні об'єктивні умови (рівень технічного забезпечення шкіл, рівень пакетів комп'ютерної підтримки, їх розповсюдження і як наслідок - підготовленість вчителів математики до використання ІТ, зокрема, ДС у навчальному процесі). Послідовне використання ДС передбачає розробку спеціальної методики та підручників, але це потребує часу, а роботу треба починати зараз тому, що тільки в такий спосіб може сформуватись відповідна методика та уявлення про відповідні підручники.

Підвищення ефективності навчання математики засобами ІТ можливе тільки у тісному співробітництві вчителів-практиків, колективів-розробників комп'ютерних програм, науковців-математиків та дидактів. Зокрема, для України виявляються важливими підготовка та видання матеріалів, з конструктивізму у навчанні математиці, який переживає розквіт у більшості країн світу.


ЛІТЕРАТУРА:
Рошак Н.М.Англійська мова з комп’ютером.// ж.-л “Комп’ютер у школі та сім`ї” - №2, 1999р.
Шмелєва Г.Г. Інтернет допоможе вивчити англійську.//ж.-л “Комп’ютер у школі та сім`ї” - №9, 2003р.
Раков С.А., Горох В.П. Компьютерные эксперименты в геометрии. Учеб. Пособие для учащихся по курсу геометрии.-Х.:РЦНИТ-1996.-175 с.
Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании.-М.: 1994

Search:
????????...

Історія створення роману Анна Каренина

Поєднання рефлексотерапії з іншими видами лікування"

Грицько Чупруненко хіба ревуть воли як ясла повні

цитатна характеристика образу Мартина Борулі

які бувають небезпеки?

порівняння чіпки та грицька

одіссей символ краси і сили людського характеру твір

вірші про фізику

освіта київської русі

Горак Г.І. Філософія. Курс лекцій?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010