.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Методика вивчення теми "Інформація та інформаційні процеси. Обчислювальна система" в школі 


Методика вивчення теми "Інформація та інформаційні процеси. Обчислювальна система" в школі

ТЕМА  І. “Інформація та інформаційні процеси. Обчислювальна система”


№ уроку    Тема уроку
1    Загальна характеристика теми. Правила техніки безпеки в кабінеті ПЕОМ. Інформатика. Поняття інформації. Інформація і шум. Інформаційні процеси. Інформація й повідомлен-ня. Носії інформації і способи подання інформації. Види інформації. Роль ЕОМ у сучасному суспільстві. Форми й засоби передавання інформації.
2    Кодування інформації. Знакові системи. Опрацювання інформації. Сучасні засоби збері-гання та опрацювання інформації. Властивості інформації. Оцінка і вимірювання інфор-мації.
3    Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. Характеристики різних поколінь ЕОМ. Основні галузі застосування ЕОМ
4    Структура обчислювальної системи. Апаратна та програмна складові ОС. Основні при-строї апаратної складової, їх функції та взаємодія. Взаємодія апаратної та програмної складових. Процесор і його основні функції.
5    Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатур. Дисплей. Типи, основні характеристики та принципи роботи дисплею. Принтер. Сканер. Модем та мережеві плати. Правила підготовки ЕОМ до роботи.
6    Зовнiшнi запам'ятовуючi пристрої ЕОМ. Принципи роботи накопичувача на гнучких магнiтних дис¬ках. Гнучкi та твердi диски. Види дискiв i їх основнi характеристики. По-няття про форматування дискiв. Розмiщення iнформацiї на магнiтних дис¬ках.
7    Практична робота № 1. "Робота з клавіатурним тренажером".

8    Пам'ять ЕОМ.  Внутрiшня та оперативна пам'ять.  Характеристика рiзних видiв внутрiшньюї пам'ятi ЕОМ. Основні характеристики ЕОМ. Магістрально-модульний принцип будови ЕОМ.Принципи роботи ЕОМ: принцип програмного управління та принцип адресності. Комп’ютерні мережі та апаратні компоненти мереж.
9    Тематичне оцінювання знань учнів з теми  № 1.Учні повинні знати:
o    визначення інформатики як науки про засоби й методи збирання, опрацювання, зберігання, пошуку, передавання, подання та використання інформації в різних галузях людської діяль-ності;
o    поняття інформації та повідомлення, взаємозв’язки між поняттями інформація і повідом-лення;
o    види інформації;
o    форми та засоби зберігання, подання й передавання інформації;
o    приклади різних носіїв інформації;
o    принципи та можливості кодування інформації;
o    способи опрацювання інформації;
o    поняття шуму, взаємоперетворення інформації та шуму;
o    одиниці вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв;
o    властивості інформації;
o    основні інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації.

Учні повинні мати уявлення про:
o    основні галузі застосування комп’ютерів;
o    основні етапи історії та перспективи розвитку комп’ютерної техніки.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 1 (1) ( тема І )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Загальна характеристика теми. Правила техніки безпеки в кабінеті ПЕОМ. Інформатика. Поняття інформації. Інформація і шум. Інформаційні процеси. Інформація й повідомлення. Носії інформації і способи подання інформації. Види інформації. Роль ЕОМ у сучасному суспільстві. Форми й засоби переда-вання інформації.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Дати загальне поняття про інформацію та інформатику. Ознайомити з правилами техніки безпеки. Навчити учнів розрізняти носії інформації та види інформації. Показати роль ПК у суспільстві.
Розвиваюча. Розвивати кругозір учнів. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати цікавість, допитливість. Бажання навчатися та поважати тих, хто вчить.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ: Презентації:
•    “Інформатика-інформація”;
•    “Інформація і людина”;
•    “Інформація”.

ХІД УРОКУ.

І. Знайомство з учителем та класом.
1. Знайомство з учителем та вимогами до учнів.
2. Знайомство з класом та особливостями роботи в ньому.
3. Заведення зошитів.

ІІ. Загальна характеристика предмета та теми.

ІІІ. Правила техніки безпеки в кабінеті ПЕОМ.
Вступний інструктаж з техніки безпеки в кабінеті з підписами учнів.

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Інформатика. Поняття інформації.

2. Інформація і шум. Інформаційні процеси. Інформація й повідомлення.
(процеси: зберігання, обробка, передача).
(перегляд учнями презентації “Інформатика та інформація”)

3. Носії інформації і способи подання інформації. Види інформації.

4. Роль ЕОМ у сучасному суспільстві.
(перегляд учнями презентації “Роль ПК у житті людей”).

5. Форми й засоби передавання інформації.
(схема Шеннона: джерело інф.-передавач-канал зв’язку-приймач-адресат).

V. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. § 1–4 прочитати. Конспект. Вивчити правила Т.Б. Пропрацювати § 5-10 самостійно.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 2 (2) ( тема І )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Кодування інформації. Знакові системи. Опрацювання інформації. Сучасні засоби зберігання та опрацювання інформації. Властивості інформації. Оцінка і вимірювання інформації.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Дати загальне поняття про кодування інформації та різні знакові системи. Ознайомити з властивостями інформації та сучасними засобами опрацювання і зберігання її. Навчити учнів розрізняти одиниці вимірювання інформації.
Розвиваюча. Розвивати увагу та математичні здібності учнів. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати цікавість, допитливість, повагу до товаришів та учителів..

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ: Презентації:
•    “Кодування інформації”;
•    “Вступ в інформатику”;
•    “Системи числення”.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви думаєте, навіщо інформацію кодують?
2. Як ви думаєте, як можна закодувати інформацію?
3. Як ви думаєте,  якою повинна бути інформація?
4. Як ви думаєте, де і як можна зберігати інформацію?
5. Як ви думаєте,  якими одиницями вимірюється інформація?
6 Як ви думаєте,  які види інформації відповідають різним одиницям вимірювання інформа-ції?

ІІІ. Повторення правил техніки безпеки в кабінеті ПЕОМ.

ІV. Перевірка знань.
Робота учнів з картками та усне опитування минулої теми.

V. Вивчення нового матеріалу.
1. Кодуювання інформації.
(системи кодування: двійкова, десяткова, шістнадцяткова).
2. Властивості інформації.
(повнота, достовірність, актуальність, користність, зрозумілість).
3. Засоби зберігання та опрацювання інформації.
4. Одиниці вимірювання інформації.
(біт, Байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт, Тбайт).

VІ. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.

VІІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. § 5–10 прочитати. Конспект. Підготувати доповіді-реферати про історію розвитку обчислювальної техніки.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 3 (3) ( тема І )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. Характеристики різних поколінь ЕОМ. Основні галузі застосування ЕОМ.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Ознайомити з історією обчислювальної техніки. Привести основні характеристики різних поколінь ЕОМ. Показати основні галузі застосування ПК.
Розвиваюча. Розвивати логічне мислення, пам’ять, серйозне ставлення до навчального про-цесу.
Виховна. Виховувати цікавість, допитливість, гордість за вчених нашої країни.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ: Презентації:
•    “Історія ЕОМ”;
•    “Покоління ПК”.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви думаєте, коли почалась історія обчислювальної техніки?
2. Як ви думаєте, чому виникла така техніка?
3. Як ви думаєте, чому продовжувався і продовжується її розвиток та вдосконалення?
4. Як ви думаєте, де і як застосовують ПК зараз?

ІІІ. Перевірка знань.
Усне опитування минулої теми.

ІV. Творча робота учнів.
Доповіді-реферати учнів про історію розвитку ЕОМ.

V. Вивчення нового матеріалу.
1. Основні віхи історії ОЕМ.
2. Покоління ЕОМ.
3. Галузі застосування ЕОМ.

VІ. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.

VІІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Конспект. Ст. 32-37, 42-45 пропрацювати самостійно.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 4 (4) ( тема І )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Структура обчислювальної системи. Апаратна та програмна складові ОС. Основні пристрої апаратної складової, їх функції та взаємодія. Взаємодія апаратної та програмної складових. Процесор і його основні функції.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Ознайомити учнів із структурою обчислювальної системи, її оснлвними пристроями та їх призначенням. Пояснити взаємодію апаратної та програмної складових. Вивчити, що таке процесор та які його основні функції в ПК.
Розвиваюча. Розвивати увагу та пам’ять. Логічне мислення, технічний лексикон.
Виховна. Виховувати цікавість, допитливість. Орієнтувати у виборі майбутньої професії.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Демонстраційні частини обладнання ПК, процесора.
Презентації:
•    “Внутрішні пристрої ПК”.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви думаєте, з чого складається ПК?
2. Як ви думаєте, для чого потрібні програми?
3. Як ви думаєте, що ще можна під’єднати до ПК і навіщо?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Структура ОС.
2. Апаратна та програмна складові ПК.
3. Основні пристрої ПК.
4. Процесор і його функції.
5. Взаємодія частин ОС.

ІV. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.

V. Практична робота на ПК.
Учні до кінця уроку працюють з програмами-тренажерами клавіатури та мишки.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Ст. 32-37, 42-45 прочитати. Ст. 58-67 пропрацювати самостійно.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 5 (5) ( тема І )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ. Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатур. Дисплей. Типи, основні характеристики та принципи роботи дисплею. Принтер. Сканер. Модем та мережеві плати. Правила підготовки ЕОМ до роботи.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Ознайомити учнів із основними пристроями введення та виведення інформації. Пояснити основні їх модифікації та відмінності. Вивчити правила підготовки ЕОМ до робо-ти.
Розвиваюча. Розвивати увагу та пам’ять. Логічне мислення, практичні навички роботи з ПК.
Виховна. Виховувати вольові риси характеру. Орієнтувати у виборі майбутньої професії.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Демонстраційні частини обладнання ПК.
Презентації:
•    “Структура ПК”;

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви думаєте, що відноситься до пристроїв введення інформації в ПК?
2. Як ви думаєте, що відноситься до пристроїв виведення інформації в ПК?
3. Що ви знаєте про клавіатуру?
4. Що ви знаєте про монітори?
5. Що ви знаєте про принтери та сканери?
6. Що ви знаєте про мережеве обладнання?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Пристрої введення-виведення інформації.
Клавіатура. Типи клавіатур.
Дисплей. Типи, основні характеристики та принципи роботи дисплею.
Принтер.
Сканер.
2. Модем та мережеві плати.
3. Правила підготовки ЕОМ до роботи.

ІV. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.

V. Практична робота на ПК.
Учні до кінця уроку працюють з програмами-тренажерами клавіатури та мишки.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Ст. 58-67 прочитати. Конспект.
Ст. 50-57 пропрацювати самостійно.
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 6 (6) ( тема І )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Зовнiшнi запам'ятовуючi пристрої ЕОМ. Принципи роботи накопичувача на гнучких магнiтних дис¬ках. Гнучкi та твердi диски. Види дискiв i їх основнi характеристики. Поняття про форматування дискiв. Розмiщення iнформацiї на магнiтних дис¬ках.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Ознайомити учнів із зовнішніми запам’ятовуючими пристроями ПК та принци-пами їх роботи. Вивчити види дисків та їх характеристики. Дати поняття форматування дис-ків. Пояснити спосіб розміщення інфоромації на дисках.
Розвиваюча. Розвивати пам’ять та практичні уміння роботи з клавіатурою і мишею. Логічне мислення.
Виховна. Виховувати уміння проводити об’єктивну самооцінку.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Демонстраційні диски ПК та вінчестери.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви думаєте, що відноситься до запам’ятовуючих пристроїв ПК?
2. Які ви диски для ПК знаєте?
3. Що ви знаєте про форматування?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Зовнiшнi запам'ятовуючi пристрої ЕОМ.
2. Принципи роботи накопичувача на гнучких магнiтних дис¬ках.
Гнучкi та твердi диски.
Види дискiв i їх основнi характеристики.
3. Поняття про форматування дискiв.
4. Розмiщення iнформацiї на магнiтних дис¬ках.

ІV. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.

V. Практична робота на ПК.
Учні до кінця уроку працюють з програмами-тренажерами клавіатури та мишки.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Ст. 50-57 прочитати. Конспект.
Підготуватися до П.Р.№1. "Робота з клавіатурним тренажером".Ст. 38-42.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 7 (7)  ( тема І )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Практична робота №1
"Робота з клавіатурним тренажером".

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів з клавіатурою ПК. Перевірити та оцінити уміння учнів працювати з клавіатурою, швидкість та ефективність набирання символів.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з клавіатурою. Ло-гічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати самостійність та відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.  Програма – клавіатурний тренажер.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Актуалізація теми уроку.
Інструктаж з Т.Б. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №1 із збірника практичних робіт по інформатиці для 10 кл.
(автор Бройченко А.Г.)

ІІІ. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи та оголошуються оцінки.

ІV. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки уроку.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту.ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 10–1

ТЕМА. Робота з клавiатурним тренажером
МЕТА. Навчитися користуватися клавiатурою ПЕОМ для набору тексту. Вмiти швидко орiєнтуватися на символiцi клавiатури при роботi в латинському режимi та режимі кирилиці.
ТЕОРЕТИЧНI   ВIДОМОСТI.
Клавiатурний тренажер - це програма, яка допоможе вам краще освоїти клавiатуру сучасного компьютера та навчитися достатньо швидко набирати необхiднi команди та тексти.

Для нормальної роботи вам треба пам'ятати, що:
- для того, щоб розпочати роботу треба просто натиснути клавiшу [Enter];
- для того, щоб зупинитись натискайте [Esc];
- клавiшу пiсля натискання слiд зразу ж вiдпустити, а не тримати у на¬тиснутому станi;
- під час виконання запропонованої вправи (тобто при набиранні тексту, що з'явиться на екранi), треба пробiли мiж словами теж друкувати, натискаючи клавiшу [пробiл];
- коли закiнчиться рядок тексту треба просто натиснути клавiшу [пробiл], щоб перейти до слiдуючого;
- щоб отримати велику букву треба натискати комбiнацiю клавiш [Shift+потрiбна буква] або, якщо треба набирати всi великi буви, ввiмкнути режим набору великих лiтер клавiшою [Caps Lock].  Щоб вимкнути цей режим - натиснути цю ж клавiшу;
- пiд час роботи ви будете працювати тiльки з лiтерами i символами, що на клавiатурi зафарбованi у чорний колiр, це - латинськi символи;
-  щоб   отримати   символ,   який   намальовано  у  верхнiй   частинi  клавiшi,  вам потрiбно
натискати комбiнацiю клавiш [Shift+потрiбний символ].
ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1: увiмкнiть комп'ютер i почекайте поки вiн завантажиться.

ЗАВДАННЯ 2: запустіть програму “Тренажер клавіатури”.

ЗАВДАННЯ 3: пiсля завантаження тренажера клавiатури виберiть у запро¬понованому меню пункт початку роботи i працюйте.

ЗАВДАННЯ 4: по вказівці учителя виберiть у запро¬понованому меню пункт перемикання режиму з латинського на росiйський (український) та ввiмкнiть росiйський режим роботи тренаже¬ра. Працюйте.

ЗАВДАННЯ 5: пiсля вказiвки учителя припинити роботу вийдiть з програми та вимкнiть комп'ютер.
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 8 (8) ( тема І )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Пам'ять ЕОМ.  Внутрішня та оперативна пам'ять.  Характеристика різних видів внутрішньої пам’яті ЕОМ. Основні характеристики ЕОМ. Магістрально-модульний принцип будови ЕОМ. Принципи роботи ЕОМ: принцип програмного управління та принцип адресності. Комп’ютерні мережі та апаратні компоненти мереж.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Ознайомити учнів із видами пам’яті ПК, основними принципами роботи ПК, видами та компонентами комп’ютерних мереж. Вивчити характеристики різних видів пам’яті, принципи функціонування ПК.
Розвиваюча. Розвивати пам’ять та практичні уміння роботи з клавіатурою і мишею. Логічне мислення. Розвивати аналітичні здібності учнів, уміння проводити аналогії та порівняльний аналіз
Виховна. Виховувати почуття поваги до вчених України та всього світу..

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Прайс-додаток комп’ютерного магазину (10 шт.).
Презентації:
•    “Магістрально-модульний принцип ПК”;
•    “Комп’ютерні мережі”;
•    “Будова пам’яті ПК”.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви думаєте, що таке пам’ять ПК та навіщо вона потрібна?
2. Які види пам’яті можуть бути, як ви гадаєте?
3. Як можна охарактеризувати сучасний ПК?
4. Навіщо потрібні комп’ютерні мережі?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Пам’ять ПК та її види.
Зовнішня та внутрішня.
Зовнішня:
    Дискети.
    CD-диски.
    Стримери.
    Флеш-карти.
    Zip та Jazz носії.
Внутрішня:
    Постійна. (ROM).
    Оперативна. (ОЗУ, RAM).
    Кеш.
    Кмос.
2. Характеристики видів пам’яті.
3. Основні характеристики ПК.
(Учні працюють з прайс-додатком).
4. Магістрально-модульний принцип будови ЕОМ.
5. Принципи роботи ЕОМ: принцип програмного управління та принцип адресності.
6. Комп’ютерні мережі та апаратні компоненти мереж.
(Перегляд презентації “Комп’ютерні мережі”)

ІV. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.

V. Практична робота на ПК.
Учні до кінця уроку працюють з програмами-тренажерами клавіатури та мишки.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Ст. 67-74, 38-42 прочитати. Конспект.
Підготуватися до тематичної атестації №1.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 9 (9)  ( тема І )
(2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Тематичне оцінювання знань учнів з теми № 1.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити та перевірити теоретичні знання та навички учнів по даній темі. Оцінити теоретичні знання учнів та провести тематичне оцінювання учнів.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати любов до праці та навчання, самостійність, відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:   Програма тестування учнів “Test2005” та ТЕСТ№10-1.
Картки з текстами атестаційних завдань по темі №1 для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
Пояснення принципів проведення атестації та оцінювання результатів. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІІ. Проведення тематичної атестаційної роботи.
1. Учні (1 група) працюють на ПК з програмою тестування знань.
2. Учні (2 група) письмово працюють за завданнями Тематичної атестації №1 із збірника тематичних атестацій по інформатиці для 10 кл. (автор Бройченко А.Г.)
3. Через 20 хв. групи міняються місцями.

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки роботи та вивчення теми.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи зробили те,  що планували.
Підводяться підсумки вивчення теми.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити тему за конспектом та підручником.

ІНФОРМАТИКА-10  ТЕСТ № 1
ТЕМА "Інформація, інформатика, обчислювальна система"

1.  Iнформатика - це наука про ...
а) комп'ютери;       б) iнформацiю;   в) закони i методи здiйснення iнформацiйних процесiв;   г) методи роботи з ЕОМ.
2.  Iнформацiя - це ...
а) все, що вiдображається з навколишнього середовища у мозок людини;  б) все, що і в книгах, газетах та пiдручниках;
в) рiзнi iнформацiйнi процеси, що протiкають в ЕОМ;     г) все те, що ми чуємо та читаємо.
3.  Скiльки поколiнь ЕОМ ви знаєте ?
а) 2;     б) 3;      в) 4;     г) 5.
4.  Чим вiдрiзнялись ЕОМ рiзних поколiнь ?
а) розмiрами та назвами;                    б) технiчними характеристиками та елементною базою;
в) розмiрами дискет та монiторiв;     г) цiнами та додатковими пристроями.
5.  Напишiть в яких роках якi поколiння ЕОМ були ?
6.  Яка найменша одиниця вимiрювання iнформацiї ?
а) байт;    б) бiт;     в) кiлобайт;     г) мегабайт.
7.  Скiльки байт в одному кiлобайтi ?
а) 1000;    б) 2000;    в) 1004;    г) 1024.
8.  Двiйкова система числення - це ...
а) система, яка складається з 1-ць та 2-йок;     б) система, яка складається з 10-ок та 1-ць;
в) система, яка складається з 0-iв та 1-ць;        г) система, яка складається тiльки з 2-йок.
9.  З чого складається обчислювальна система ?
а) з апаратної частини та програмного забезпечення;     б) з монiтора та системного блока;
в) з комп'ютера та програмiста;                                          г) з рiзних програм та дискiв.
10.  Що таке процесор ?
а) це пристрiй, який виконує всi дiї та команди;       б) це пристрiй, який керує памяттю ЕОМ;
в) це пристрiй, який запускає комп'ютернi iгри;       г) це пристрiй, який живить комп'ютер.
11.  ROM i RAM - це ...
а) види дискет;         б) види програм для ЕОМ;      в) клавiшi на клавiатурi;      г) види пам'ятi комп'ютера.
12.  Перечислiть пристрої введення-виведення iнформацiї в ЕОМ ?
13.  Що таке шина ?
а) пристрій для обміну інформацією між процесором і пам’яттю ПК;    б) клавiатура i монiтор;
в) один із видів пам’яті ПК;                   г) пристрій для введення звукової інформації в комп'ютер.
14.  На якi групи дiлиться клавiатура ?
а) алфавiтно-цифрова, управлiння, допомiжна;            б) основна, допомiжна, управлiння;
в) калькулятор, управлiння, допомiжна, спецiальна;   г) алфавiтно-цифрова, калькулятор, управлiння, функцiональна.
15.  Що таке курсор ?
а) покажчик мiсця введення інформації на екрані;      б) клавіша на клавіатурі;
в) програма для ЕОМ;                                                     г) перша буква, що з'являється у рядку.
16.  Якi є типи монiторiв ?
а) FGA, SGA, VGA;       б) TGA, VGA, SVGA;       в) чорно-бiлi та кольоровi;      г) графiчнi та текстовi.
17.  Яка буває пам'ять ЕОМ ?
а) велика, нормальна та маленька;         б) розширена, звичайна та звужена;
в) допоміжна, розширена та основна;    г) зовнiшня, оперативна, постійна та внутрiшня.
18.  Якi бувають дисководи в комп'ютерi ?
а) вінчестер, 3-дюймовi та CD-ROM;             б) 3-дюймовi, 4-дюймовi та SD-ROM;
в) 2-дюймовi, 3-дюймовi та вiнчестер;           г) CD-ROM та CD-RAM.
19. Напишiть, що таке модем ?
20.  Що таке кеш-пам'ять ?
а) це пам'ять, де знаходяться данi, якi негайно потрiбнi ЕОМ;    б) це пам'ять, де записанi поточнi дата та час;
в) це пам'ять, з якої завантажуіться ЕОМ;                                      г) це пам'ять самого процесора.
21.  Що таке тактова частота процесора ?
а) це кiлькiсть програм, якi вiн може одночасно виконувати; б) це кiлькiсть операцiй, якi вiн може виконати за секунду;
в) це кiлькiсть iнформацiї, яку вiн обробляє;                             г) це частота струму на яку вiн розрахований.
22.  Коли створили першу ЕОМ ?
а) в 1935 р.;     б) в 1946 р.;     в) в 1950 р.;     г) в 1955 р.
23.  Скiльки бiт в словi "парацетамол" ?
а) 80;    б) 88;     в) 11;    г) 44.
24. Який розмiр вiнчестера i оперативної пам'ятi та яка тактова частота процесора у такого комп'ютера ?
Intel Pentium-1400 MHz /RAM 128 Mb /Cache 512 kb /HDD 40 Gb /FDD 1.44 Mb/Video 32 Mb


Search:
????????...

прислівя про якості

амонашвілі система оцінок

гопсек характеристика

створення комедії міщанин шляхтич

жіноча доля у творчості україньких письменників 70-90 розів 19 столяття

конспект по темі звуки мови

склад медичного препарату та його вплив на організм людини

МОДЕЛЬ ІДЕАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА твори

діалог на тему у бібліотеці - діалог у бібліотеці

Бесіда про наркотики.., історія виникнення?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010