.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Методика вивчення теми "Операційні системи" в школі 


Методика вивчення теми "Операційні системи" в школі

ТЕМА  ІІ. “Операційні системи”

№ уроку    Тема уроку
1    Заг.хар.теми. Поняття файла. Iм'я та розширення iменi файла. Каталоги й підкаталоги файлiв. Шлях до файла. Специфiкацiя файлiв.Стандартнi iмена запам'ятовуючих пристроїв ЕОМ. Функцiї та склад операцiйної системи. Класифiка¬цiя ОС. Операцiйна системи Windows. Завантаження та завершення роботи. Інтерфейс ОС Windows.
2    Робочий стіл. Основні об’єкти Windows. Виділення об’єкта. Операції, властивості та ос-новні команди для роботи з об’єктами. Контекстне меню об’єкта. Ярлики та їх призна-чення.
3    Принципи роботи з вікнами. Типи вікон: прикладні, підлеглі, діалогові, інформаційні. Основні елементи вікон та робота з ними. Меню.
4    Практична робота № 2. "Робота з об’єктами на робочому столі. Робота з вікнами".

5    Головне меню ОС Windows. Кнопка Пуск. Виклик довідкової інформації. Пошук інфор-мації в Windows. Запуск програм та закінчення роботи з нею. Запуск музичних записів. Використання калькулятора, блокнота, графічного редактора.
6    Практична робота № 3. "Виклик довідкової інформації. Пошук інформації. Запуск про-грам”.
7    Програма Провідник. Виконання операцій з файлами та папками. Вказівки ОС для роботи з файлами. Поняття про інсталяцію програм.
8    Практична робота № 4. "Виконання операцій з файлами та папками. Пошук файлів. Ін сталювання програм”.
9    Тематичне оцінювання знань учнів з теми  № 2.


Учні повинні знати:
o    структуру інформаційної системи;
o    призначення та функції основних складових апаратної частини інформаційної системи;
o    основні характеристики та функції процесора;
o    види пам’яті комп’ютера;
o    види пристроїв введення-виведення повідомлень;
o    види зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера;
o    види дисків та їх основні характеристики;
o    технічні характеристики комп’ютерів;
o    правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером;
o    призначення основних клавіш клавіатури.

Учні повинні мати уявлення про:
o    роль магістралі, принципи взаємодії основних пристроїв комп’ютера при опрацюванні по-відомлень;
o    призначення контролерів, адаптерів;
o    принципи розміщення повідомлень на дискових накопичувачах;
o    пристрої для організації комп’ютерного зв’язку;
o    призначення й основні характеристики комп’ютерних мереж; типи доступу до інформаційних ресурсів.

Учні повинні вміти:
o    готувати комп’ютер до роботи;
o    користуватися клавіатурою та іншими пристроями введення-виведення повідомлень.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 1 (10)  ( тема ІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Заг.хар.теми. Поняття файла. Iм'я та розширення iменi файла. Каталоги й підкаталоги файлiв. Шлях до файла. Специфiкацiя файлiв. Стандартнi iмена запам'ятовуючих пристроїв ЕОМ. Функцiї та склад операцiйної системи. Класифiка¬цiя ОС. Операцiйна системи Windows. Завантаження та завершення роботи. Інтерфейс ОС Windows.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Дати загальне поняття про файли, каталоги і підкаталоги. Ознайомити з правилами вказування шляху до файла. Ввести поняття імен запам’ятовуючих пристроїв. Пояснити функції та склад ОС. Ознайомити з ОС Windows. Навчити учнів завантажувати та завершувати роботу з ОС.
Розвиваюча. Розвивати кругозір учнів, уміння працювати з клавіатурою та мишею. Логічне мислення, різні види пам’яті.
Виховна. Виховувати самостіфйність, впевненість у собі та своїх силах. Бажання навчатися.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ: Презентації:
•    “Операційна система”;
•    “Файли і файлова система”;
•    “Графічний інтерфейс Windows”.

ХІД УРОКУ.

І. Загальна характеристика теми.
Дається коротка характеристика нової теми. Значення теми в курсі інформатики та у професійній орієнтації.

ІІ. Правила техніки безпеки в кабінеті ПЕОМ.
Поточний інструктаж з техніки безпеки в кабінеті з підписами учнів.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Поняття про файли, каталоги і підкаталоги. Iм'я та розширення iменi файла. Імена каталогів.
Деревоподібна структура каталогів диска ПК.
2. Шлях до файла. Специфiкацiя файлiв. Стандартнi iмена запам'ятовуючих пристроїв ЕОМ.
3. Функцiї та склад операцiйної системи. Класифiка¬цiя ОС.
4. Операцiйна системи Windows. Інтерфейс ОС Windows.
(Робочий стіл. Панель задач. “Пуск”. Значки та ярлики.)
5. Завантаження та завершення роботи.

ІV. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки уроку та вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Ст. 233-239 прочитати. Конспект. Повторити правила Т.Б.
Пропрацювати ст. 240-263 самостійно.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 2 (11)  ( тема ІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Робочий стіл. Основні об’єкти Windows. Виділення об’єкта. Операції, властивості та основні команди для роботи з об’єктами. Контекстне меню об’єкта. Ярлики та їх призначення.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Ознайомити учнів з “Робочим столом” та основними об’єктами Windows. Навчити виділяти об’єкти та змінювати їх властивості. Дати уявлення про контекстне меню об’єктів. Навчити учнів розрізняти ярлики та значки.
Розвиваюча. Розвивати практичні навички роботи з ПК, увагу зосередженість. Логічне мис-лення, пам’ять.
Виховна. Виховувати дружні стосунки між учнями, повагу до товаришів та учителів.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ: Презентації:
•    “OCWINDOWS”.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Що ви знаєте про “Робочий стіл”?
2. Як ви думаєте, з якими об’єктами працює ОС Windows?
3. Як ви думаєте, що таке “Контекстне меню”?
4. Що ви знаєте про ярлики та значки. В чому різниця?

ІІІ. Повторення та закріплення вивченого матеріалу.
Робота учнів на ПК з ОС Windows.

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Робочий стіл. Основні об’єкти  на ньому.
2. Основні об’єкти Windows.
Виділення об’єкта.
Операції, властивості та основні команди для роботи з об’єктами.
3. Контекстне меню об’єкта.
4. Ярлики та їх призначення.

V. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.

VІ. Практична робота на ПК.
Учні до кінця уроку працюють з програмою Windows.

VІІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Ст. 240-263 прочитати. Конспект. 
Пропрацювати ст. 266-268 самостійно
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 3 (12)  ( тема ІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Принципи роботи з вікнами. Типи вікон: прикладні, підлеглі, діалогові, інформаційні. Основні елементи вікон та робота з ними. Меню.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Ознайомити учнів з типами вікон ОС. Навчити виконувати з вікнами всі необхідні діїпо зміні розмірів та переміщенню вікон. Вивчити з учнями основні елементи вікон та принципи роботи з ними. Меню та принципи роботи з ним.
Розвиваюча. Розвивати практичні навички роботи з ПК, увагу, зосередженість. Розвивати Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати уміння самоконтролю та впевненість у собі.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ: Презентації:
•    “OCWINDOWS.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Що ви знаєте про історію створення Windows?
2. Чому ця ОС так називається?
3. Як ви думаєте, що потрібно уміти робити з вікнами при роботі в ОС?
4. Що ви знаєте меню? Для чого вони потрібні?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Вікна Windows. Види вікон.
2. Основні об’єкти вікон Windows.
3. Робота з вікнами.
4. Меню вікон. Принципи роботи з меню.

ІV. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.

V. Практична робота на ПК.
Учні до кінця уроку працюють з програмою Windows.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Ст. 256-257 прочитати. Конспект. 
Підготуватися до Пр.роб.№ 2 “Робота з об’єктами на робочому столі. Робота з вікнами”.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 4 (13)  ( тема ІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Практична робота №2
“Робота з об’єктами на робочому столі. Робота з вікнами”.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів із ОС Windows її інтерфейсом. Перевірити та оцінити уміння учнів працювати з об’єктами на робочому столі та вікнами.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ, клавіатурою та мишею. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати самостійність та відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Актуалізація теми уроку.
Інструктаж з Т.Б. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №2 із збірника практичних робіт по інформатиці для 10 кл.
(автор Бройченко А.Г.)

ІІІ. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи та оголошуються оцінки.

ІV. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки уроку.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту.
ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 10–2
ТЕМА. Робота з об’єктами на робочому столі. Робота з вікнами.
МЕТА. Показати навички роботи з вікнами та об’єктами робочого столу.

ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ
ЗАВДАННЯ 1: Створити на робочому столі три папки. Назви їм придумайте самостійно.

ЗАВДАННЯ 2: В кожній із папок створіть текстовий документ.

ЗАВДАННЯ 3:  Розмістіть папки стовпчиком в центрі робочого столу.

ЗАВДАННЯ 4: Відкрийте всі папки та розмістіть їх так, щоб кожну було добре видно і вони не пе-рекривали одна одну.

ЗАВДАННЯ 5: Розташуйте папки вертикальними стовпцями, щоб вони не перекривали одна одну.

ЗАВДАННЯ 6: Очистіть корзину. Перемістіть папки в корзину. Покажіть учителю вміст корзини. Поверніть папки із корзини на попереднє місце.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 5 (14)  ( тема ІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Головне меню ОС Windows. Кнопка Пуск. Виклик довідкової інформації. Пошук інформації в Windows. Запуск програм та закінчення роботи з нею. Запуск музичних записів. Використання калькулятора, блокнота, графічного редактора.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Ознайомити учнів з головним меню Windows та його розділами, способами пошуку інформації. Навчити запускати програми та прослуховувати музичні записи, користуватися калькулятором, ознайомити з блокнотом та графічним редактором Windows. Дати навички використання довідкової системи.
Розвиваюча. Розвивати практичні навички роботи з ПК, увагу зосередженість. Логічне мис-лення, пам’ять.
Виховна. Виховувати вольові риси характеру, прагнення до перемоги та подолання трудно-щів.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ: Презентації:
•    “OCWINDOWS”.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Що ви знаєте про меню програм?
2. Як ви думаєте, що можна запустити кнопкою “Пуск”?
3. Як ви думаєте, чи часто потрібен пошук інформації на ПК?
4. З якими видами інформації працює сучасний мультимедійний комп’ютер?

ІІІ. Повторення та закріплення вивченого матеріалу.
Робота учнів з програмою “Test2005”. Тест №10-2-1.

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Головне меню ОС Windows.
2. Види меню.
3. Способи виклику меню.
4. Кнопка “ПУСК”.
•    Призначення меню.
•    Групи пунктів меню.
•    Робота з меню.
5. Пошук інформації.
6. Запуск програм.
7. Прослуховування музики.
8. Робота з калькулятором, блокнотом, графічним редактором.

V. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.

VІ. Практична робота на ПК.
Учні до кінця уроку працюють з програмою Windows.

VІІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Ст. 240-263 прочитати. Конспект. 
Пропрацювати ст. 266-268 самостійно.
Підготуватися до практичної роботи № 3 "Виклик довідкової інформації. Пошук інформації. Запуск програм”.
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 6 (15)  ( тема ІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Практична робота № 3.
"Виклик довідкової інформації. Пошук інформації. Запуск програм”.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів по роботі із довідковою системою ОС, пошуку інформації та уміння запускати програми із середовища ОС Windows. Перевірити та оцінити уміння учнів з даної теми.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ, клавіатурою та мишею. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати самостійність та відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Актуалізація теми уроку.
Інструктаж з Т.Б. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №3 із збірника практичних робіт по інформатиці для 10 кл.
(автор Бройченко А.Г.)

ІІІ. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи та оголошуються оцінки.

ІV. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки уроку.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту.


ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 10–3
ТЕМА.  Виклик довідкової інформації. Пошук інформації. Запуск програм.

МЕТА. Навчитися працювати в операцiйнiй системі Windows XP з файлами та довідковою системою, шукати потрібну інформацію та запускати програми в середовищі Windows XP. Закріпити практичні уміння та теоретичні знання по даній темі.

ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ
ЗАВДАННЯ 1: Знайдіть на ПК довідкову інформацію про “Нові можливості Windows XP”. Покажіть учителю.
ЗАВДАННЯ 2: Знайдіть на ПК довідкову інформацію про “Перевірку модема”. Покажіть учителю.
ЗАВДАННЯ 3: Знайдіть на ПК файл BORLAND.GIF та покажіть його учителю.

ЗАВДАННЯ 4: Знайдіть на ПК всі файли з розширенням .BMP та покажіть їх учителю.
ЗАВДАННЯ 5: Запустіть на виконання файл D:\10-KLAS\TEMA-1\TEST2000.EXE.
ЗАВДАННЯ 6: Знайдіть та запустіть на виконання файл EXCEL.EXE.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 7 (16)  ( тема ІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Програма Провідник. Виконання операцій з файлами та папками. Вказівки ОС для роботи з файлами. Поняття про інсталяцію програм.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Ознайомити учнів з програмою Проводник з меню Windows та її інтерфейсом і основними принципами роботи. Навчити виконувати операції з файлами та папками в про-грамі Проводник Windows. Дати поняття інсталяції програм та її виконання на ПК.
Розвиваюча. Розвивати практичні навички роботи з ПК, увагу зосередженість. Логічне мис-лення, пам’ять.
Виховна. Виховувати людяність та доброту, уміння долати труднощі.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ: Презентації:

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Які незручності виникають при роботі з файлами і папками?
2. Що часто буває потрібно робити з файлами і папками в середовищі ОС?
3. Які пристрої ПК потрібні при роботі з файлами і папками?
4. Чому сучасні програми потрібно спеціальним способом установлювати на ПК та настроювати?

ІІІ. Повторення та закріплення вивченого матеріалу.
Опитування учнів по попереднім темам та оцінювання відповідей.
1. Розповісти про головне меню ОС Windows.
2. Яке призначення кнопки Пуск?
3. Як викликати довідкову інформацію та зробити пошук інформації в Windows?
4. Як запустити якусь програму та закінчити роботу з нею?
5. Як запустити музичний запис?
6. Як використати калькулятор, блокнот, графічний редактор?

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Програма Проводник ОС Windows.
1.1. Призначення програми.
1.2. Запуск програми.
1.3. Інтерфейс програми та призначення меню і кнопок.
2. Операції з файлами та папками.
2.1. Створення.
2.2. Копіювання.
2.3. Переміщення.
2.4. Перейменування.
2.5. Знищення.
3. Інсталяція програм.
3.1. Що таке інсталяція.
3.2. Для чого та коли потрібна інсталяція.
3.3. Як проводиться інсталяція програм.
4. Демонстрація інсталяції гри чи програми.

V. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.
Учні практично пробують застосовувати вивчений матеріал на ПК.

VІ. Практична робота на ПК.
Учні до кінця уроку працюють з програмою Проводник ОС Windows.

VІІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Ст.         -             прочитати. Конспект. 
Пропрацювати ст.     -         самостійно
Підготуватися до практичної роботи № 4 "Виконання операцій з файлами та папками. Пошук файлів. Ін сталювання програм”.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 8 (17)  ( тема ІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Практична робота № 4.
"Виконання операцій з файлами та папками. Пошук файлів. Ін сталювання програм”.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів по виконанню операцій з файлами та папками, пошуку інформації та уміння ін сталювати програми із середовища ОС Windows. Перевірити та оцінити уміння учнів з даної теми.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ, клавіатурою та мишею. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати самостійність та відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Актуалізація теми уроку.
Інструктаж з Т.Б. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №4 із збірника практичних робіт по інформатиці для 10 кл.
(автор Бройченко А.Г.)

ІІІ. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи та оголошуються оцінки.

ІV. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки уроку.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту. Підготуватися до тематичної атестації по темі.


ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 10–4
ТЕМА.  Виконання операцій з файлами та папками. Пошук файлів. Ін сталювання програм

МЕТА. Навчитися працювати в операцiйнiй системі Windows XP з файлами та папками, виконувати з ними різні операції.  Перевірити уміння учнів виконувати операції з файлами та папками, шукати файли  в середовищі ОС та ін сталювати програми. Закріпити практичні уміння та теоретичні знання по даній темі.

ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ

Всі  виконані  завдання  обов’язково  показати  вчителю!!!

ЗАВДАННЯ  ВИКОНУВАТИ ЗА ДОПОМОГОЮ “ПРОВОДНИКА”
ЗАВДАННЯ 1: Створити на диску D: папки SUPER-1.
ЗАВДАННЯ 2:  Скопіювати 5 будь-яких файлів із папки “Мои документы” в папку SUPER-1.

ЗАВДАННЯ 3:  Знищити 3 будь-яких файла в папці SUPER-1.ЗАВДАННЯ  ВИКОНУВАТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ОС WINDOWS.
ЗАВДАННЯ 4: Створити на диску D: папки SUPER-2.

ЗАВДАННЯ 5: Скопіювати 5 будь-яких файлів із папки “Мои документы” в папку SUPER-2.
ЗАВДАННЯ 6:  Знищити 3 будь-яких файла в папці SUPER-2.

ЗАВДАННЯ 7: Знайдіть та запустіть на виконання файл TEST2005.EXE.
ЗАВДАННЯ 8: Знищіть всі каталоги, які ви створили.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 9 (18)  ( тема ІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Тематичне оцінювання знань учнів з теми № 2.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити та перевірити теоретичні знання та навички учнів по даній темі. Оцінити теоретичні знання учнів та провести тематичне оцінювання учнів.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати любов до праці та навчання, самостійність, відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:   Програма тестування учнів “Test2005” та ТЕСТ№10-2.
Картки з текстами атестаційних завдань по темі №2 для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
Пояснення принципів проведення атестації та оцінювання результатів. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІІ. Проведення тематичної атестаційної роботи.
1. Учні (1 група) працюють на ПК з програмою тестування знань.
2. Учні (2 група) письмово працюють за завданнями Тематичної атестації №2 із збірника тематичних атестацій по інформатиці для 10 кл. (автор Бройченко А.Г.)
3. Через 20 хв. групи міняються місцями.

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки роботи та вивчення теми.

ІV. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи зробили те,  що планували.
Підводяться підсумки вивчення теми.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити тему за конспектом та підручником.


ІНФОРМАТИКА-10    ТЕСТ № 2
ТЕМА "Основи роботи з дисками"

1. Як називається графічне зображення об'єкта на екрані  Windows?
2. Яку специфікацію (повне ім'я) має файл РЕФЕРАТ, який знаходиться в папці ПЕТРУК, яка зна-ходиться в папці 10-А, що на диску А:?
3. Яку адресу має файл РЕФЕРАТ, який знаходиться  в папці 10-А, що на диску С:?
4. Яку адресу має файл РЕФЕРАТ, який знаходиться в папці ПЕТРУК, розміщеній в папці 10-А, що на диску С:?
А) Всі каталоги, які є на даному диску.   Б)  Повне ім'я файла.    В)  Перелік дисків комп'ютера.   С) Назва і розширення файла.    Д) Послідовність з імені диску і назв папок, що веде до файла.
5. Що таке "адреса" файла на комп'ютері?
6. Із чого складається повне ім'я файла?
7. Вкажіть неправильне ім'я файла.
А) реферат.doc   Б)   реферат.d\c     В) реферат.txt       С) реферат.d%c        Д) рефе123т.bmp
8. Вкажіть правильне ім'я файла.
А) letters/txt        Б) letters\txt           В) letters.doc           С) letters:txt              Д) letters*txt
9. Які символи дозволені у назві файла?
А) d 3 ; \ & i ?  : *                    Б)  d  3  @  \  &  i  2  /  *         В) ^  *  (  f  )  2  %  ~  1  
С)  u  p  @  3  $  %  (  1  _      Д)  %  d  &  (  )  e  <  >  *
10. Яке розширення мають виконувані файли?
А) .bmp, .sys       Б) .exe, .txt        В) .com, .sys        С) .sys, .doc        Д) .com, .exe
11. Яке розширення мають текстові документи?
А) .doc             Б) .exe           В) .bmp            С) .avi           Д) .mp3
12. Якої версії Windows не існувало?
А) Windows 95      Б) Windows 97       В) Windows 2000     С) Windows МЕ        Д) Windows ХР
13. Яка операційна система була на перших ІВМ-сумісних комп'ютерах?
А) Windows   Б) PL DOS   В) MS DOS   С) Mac OS   Д) Linux
14. Що відбудеться, якщо на об'єкті викликати контекстне меню, виконати команду "Отправить" і "Ра-бочий стол (создать ярлык)"?
15. Як створити папку на вільному місці вікна диску або іншої папки?
16. Як відкрити контекстне меню?
17. Як відкрити вікно програми або папки?
18. Що станеться з об'єктом, якщо знищити його піктограму?
А) Відкриється вікно із змістом об'єкту.  Б) Нічого не станеться.   В) Теж знищиться.   С) Знищиться вікно об'єкту.   Д) Закриється вікно об'єкту.
19. Для чого створюють ярлик?
А) Для швидкого друкування потрібного документа.    Б) Для швидкого копіювання потрібного об'єкта.
В) Для швидкого зберігання потрібного об'єкта.            С) Для швидкого пошуку потрібного об'єкта.
Д) Для швидкого редагування потрібного об'єкта.
20. Як називається графічний значок об'єкта на екрані монітора?
А) Мелорама.    Б) Телеграма.    В) Панорама.    С) Гістограма.   Д) Піктограма.
21. Які об'єкти робочого столу є стандартними і знаходяться на кожному комп'ютері?
А) "Мой компьютер" і "Корзина"      Б) "Мой компьютер" і "Проводник"     В) "Мой компьютер" і програми Word, Excel, Access         С) "Мой компьютер" і "Ігри"       Д) "Корзина" і "Проводник"
22. Якими діями можна видалити об'єкт?
А) Перетягти піктограму об'єкта на панель задач.  Б) Клацнути на об'єкті п.к.м., у контекстному меню вибрати "Удалить".    В) Відкрити меню "Вид", виконати команду "Удалить".     С) Перетягти піктограму об'єкта на "Мой компьютер".     Д) Клацнути на об'єкті л.к.м., у меню вибрати "Удалить".
23. Для чого служать смуги прокрутки?
24. Вкажіть основні види вікон.
25. Які символи-замінники використовуються в масках?
26. Як виділити довільну групу файлів чи папок?
А) Клацати на їх значках з натиснутою клавішею Ctrl.   Б) Клацати на їх значках з натиснутою клавішею Alt.
В) Клацати на їх значках з натиснутою клавішею Esc.    С) Послідовно клацати на їх значках лівою кнопкою миші.     Д) Послідовно клацати на їх значках правою кнопкою миші.

Search:
????????...

Мязова тканина

механізм вчинення злочину

мотивація учіння

хазяїн Старицький

Короткий зміст твору Облога Буші

Написати твір на одну із тем Нечуя - Левицького Кайдашева сімя

ознаки паралельності прямих

правила вязання гачком

походження імен

дифузія приклади?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010