.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Методика вивчення теми "Графічний редактор" в школі 


Методика вивчення теми "Графічний редактор" в школі

ТЕМА  V. “Графічний редактор”


№ уроку    Тема уроку
1    Загальна характеристика теми. Машинна графiка. Графiчний екран. Система опра-цювання графiчної інформації. Вказiвки малювання графiчних примiтивiв при роботi з редактором. Типи графічних файлів.
2    Створення малюнків та анімацій за допомогою графічного редактора. Вставляння малю-нків до тексту.
3    Практична робота № 10.  "Робота з графiчним редак¬тором".

4    Тематичне оцінювання знань учнів з теми  № 5.


Учні повинні знати:

o    основні поняття комп’ютерної графіки;
o    призначення й основні функції графічного редактора;
o    типи графічних файлів;
o    основні операції створення та редагування зображень за допомогою графічного редактора;
o    правила роботи з графічними редакторами.


Учні повинні вміти:

o    завантажувати графічний редактор;
o    за допомогою графічного редактора створювати малюнки, образи, динамічні фрагменти;
o    працювати з графічними файлами;
o    змінювати параметри графічних об’єктів у середовищі графічного редактора;
o    зберігати графічні об’єкти в різних форматах;
o    вставляти створені малюнки до тексту.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 1 (37)  ( тема V )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Загальна характеристика теми. Машинна графiка. Графiчний екран. Систе-ма опра¬цювання графiчної інформації. Вказiвки малювання графiчних примiтивiв при роботi з редактором. Типи графічних файлів.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Охарактеризувати нову тему, висвітлити її роль в курсі інформатики. Ввести поняття машинної графіки. Ознайомити учнів з програмою для обробки графічної інформації, типами графічних файлів. Навчити малювати графічні примітиви. 
Розвиваюча. Розвивати практичні навички роботи з ПК, мишею та клавіатурою. Розвивати зацікавленість до предмета, бажання вчитися. Розвивати логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати серйозне ставлення до вибору майбутньої професії, уміння об’єктивно оцінювати себе та інших.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Програма для роботи з графікою на ПК.

НАГЛЯДНІСТЬ: Презентації:
•    “Paint”;
•    "Графічні редактори".

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Характеристика теми.
Коротка характеристика нової теми. Висвітлення її ролі у курсі інформатики та в різних видах професійної діяльності людини. Доведення важливості теми конкретними практичними прикладами.

ІІІ. Правила техніки безпеки в кабінеті ПЕОМ.
Поточний інструктаж з техніки безпеки в кабінеті з підписами учнів.

ІV. Актуалізація нової теми.
1) В якому вигляді дуже часто обробляється інформація людиною?
2) Чому графічний спосіб подання інформації необхідний людині?
3) Які види графічної інформації можна вирізнити?

V. Вивчення нової теми.
1. Машинна графіка в світі ПК.
2. Типи графічних файлів.
3. Програми для роботи з графічними файлами.
4. Робота учнів з презентаціями.
5. Знайомство з програмою "Paint".
6. Малювання графічних примітивів при роботі з "Paint".
(Демонстрація дій вчителем)

VІ. Практична робота на ПК по закріпленню вивченого.
VІІ. Аналіз та підсумки уроку.
1. Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того, про що пла-нували.
2. Робиться аналіз вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 2 (38)  ( тема V )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Створення малюнків та анімацій за допомогою графічного редактора. Вставляння малюнків до тексту.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити знання учнів про графічну інформацію та програми обробки графіч-них зображень. Навчити створювати прості та складні малюнки в графічному редакторі, збе-рігати та обробляти їх. Ознайомити зі способами вставляння малюнків в текст. 
Розвиваюча. Розвивати практичні навички роботи з ПК, мишею та клавіатурою. Розвивати логічне мислення, увагу. Розвивати естетичні смаки та мистецькі здібності учнів.
Виховна. Виховувати уміння самостійно приймати рішення та нести за нього відповідаль-ність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Комп’ютери класу.

НАГЛЯДНІСТЬ:

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Повторення вивченого матеріалу.
1. Коротке опитування учнів за питаннями:
1) Що таке графічні файли?
2) Які види графічних файлів бувають? В чому різниця між ними?
3) Які програми для роботи з графікою ви знаєте?
4) Які вказівки для малювання графічних примітивів ви знаєте?

ІІІ. Актуалізація нової теми.
1. Які дії інколи потрібно буває робити з графічним об’єктом?
2. Чому потрібно правильно зберігати файл при роботі з ПК?

ІV. Вивчення нової теми.
1. Створення малюнків за картками вчителя.
2. Робота по перетворенню малюнків: обертання, копіювання, переміщення, зміна розмірів та параметрів.
3. Збереження малюнків в різних форматах на носіях.

V. Практична робота на ПК по закріпленню вивченого.
Учні практично створюють свої роботи та демонструють класу.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
1. Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того, про що пла-нували.
2. Робиться аналіз вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект. Підготуватися до Пр.роб.№10 “ Робота з графiчним редак-тором".
МАТЕРІАЛИ ДО УРОКУ 10-V-3(39)              1 картка

Намалюйте малюнок та розфарбуйте його за своїм смаком.


МАТЕРІАЛИ ДО УРОКУ 10-V-3(39)              2 картка

Намалюйте малюнок та розфарбуйте його за своїм смаком.


МАТЕРІАЛИ ДО УРОКУ 10-V-3(39)              3 картка

Намалюйте малюнок та розфарбуйте його за своїм смаком.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 3 (39)  ( тема V )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Практична робота № 10
"Робота з графiчним редак¬тором".

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів з графічним редактором.  Перевірити та оцінити практичні уміння учнів працювати з графічними файлами та програмою для обробки графіки.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ, клавіатурою та мишею. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати самостійність та відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Необхідне програмне забезпечення. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Інструктаж з Т.Б.
2. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів.
3. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №10 із збірника практичних робіт по інформатиці для 10 кл. (автор Бройчен-ко А.Г.)

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи, оголошуються та ставляться в журнал оцінки.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того,  що планували.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту.
ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 10–10
ТЕМА.  Робота з графiчним редактором.
МЕТА.  Навчитися на практицi використовувати знання про графiчний  редактор. Показати  вмiння створювати малюнки, графiки та дiаграми, користуючись iнструментами редактора. Показати вмiння працювати з манiпулятором "миша".
ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1: запустити графiчний ре¬дактор. Намалювати малюнок вашого варіанту, зафарбувати всі сегменти в різні  кольори i показати учителевi.

ЗАВДАННЯ 2: зберегти створений малюнок у виглядi файла під іменем “ваше прізвище” в папці ВАШОГО КЛАСУ

ЗАВДАННЯ 3: зробити інший малюнок та з малюнком вказані перетворення. Показати учителевi.

Вар.
№ завд.    І     ІІ     ІІІ     ІV

1     
3       
ЗБЕРЕГТИ ГРАФІЧНИЙ ФАЙЛ ПІД НАЗВОЮ  "ваше прізвище" 
У  ПАПКУ СВОГО КЛАСУ  НА ДИСКІ D:.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 4 (40)  ( тема V )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Тематичне оцінювання знань учнів з теми № 5.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити та перевірити теоретичні знання та навички учнів по даній темі. Оцінити теоретичні знання учнів та провести тематичне оцінювання учнів.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати любов до праці та навчання, самостійність, відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:   Програма тестування учнів “Test2005” та ТЕСТ№10-5.
Картки з текстами атестаційних завдань по темі №5 для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
Пояснення принципів проведення атестації та оцінювання результатів. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІІ. Проведення тематичної атестаційної роботи.
1. Учні (1 група) працюють на ПК з програмою тестування знань.
2. Учні (2 група) письмово працюють за завданнями Тематичної атестації №5 із збірника тематичних атестацій по інформатиці для 10 кл. (автор Бройченко А.Г.)
3. Через 20 хв. групи міняються місцями.

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки роботи та вивчення теми.

ІV. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи зробили те,  що планували.
Підводяться підсумки вивчення теми.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити тему за конспектом та підручником.


ІНФОРМАТИКА-10    ТЕСТ № 5   
ТЕМА "Графічний редактор"

1.Які види комп'ютерних зображень бувають?

2. Зображення створене пікселами різних кольорів є...
А) Фотографічними.            Б) Растровими.            В) Кольоровими.            Г) Векторними.          Д) Рухомими.

3. Зображення створене за допомогою графічних примітивів, розрахованих за формулами є...
А) Растровими.        Б) Кольоровими.            В) Векторними.          Г) Геометричними.          Д) Лінійчастими.

4. При збільшенні чи зменшенні зображення втрачається якість у яких зображень?

5. Програми для створення та обробки зображень на ПК називаються...
А) Звуковими редакторами.  Б) Електронними таблицями.      В) Текстовими редакторами.
Г) Базами даних.                     Д) Графічними редакторами.

6. Який з приведених графічних редакторів є растровим?
А) Paint              Б) Photoshop             В) Corel Draw             Г) Flash MX             Д) FotoPaint

7. Яка з приведених програм є векторним графічним редактором?
А) Paint          Б) Photoshop           В) Access              Г) Excel            Д) Word

8. Яке з приведених розширень мають растрові графічні файли?
А) .DOC          Б) .WMF            В) .BMP              Г) .CDR              Д) .EPS

9. Яке з приведених розширень мають векторні графічні файли?
А) .JPG           Б) .GIF            В) .TIFF              Г) .WMF               Д) .BMP

10. Для чого потрібен інструмент "Піпетка"?

11. Для чого потрібен інструмент "Масштаб" ("Лупа")?

12. Що зробити, якщо при фарбуванні фарба розлилась по всьому малюнку?

13. Як зеркально повернути малюнок?

14. Як скопіювати виділений фрагмент малюнка на аркуш ще раз?

15. Для чого потрібен інструмент "Штрихована зірочка"?


Search:
????????...

звукові моделі

твір з української літератури чіпка вареник борець за справедливість чи злочинець

урок малювання конспект

іліада скорочено план

характеристика мартина борулі

урок малювання конспект

чому куріння шкідлива для життя картінки

образ дервиля

застосування фенолу в медицині

чіпка бореться за справедливість чи злочинність. твір?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010