.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Методика вивчення теми "Електронні таблиці" в школі 


Методика вивчення теми "Електронні таблиці" в школі

ТЕМА  VІ. “Електронні таблиці”


№ уроку    Тема уроку
1    Заг.хар.теми. Програми опрацювання електронних таблиць (ЕТ). Призначення i функцiї ЕТ. Координати комірок. Введення i редагування iнформацiї в ЕТ. Форматування таб-лиць.
2    Практична робота № 11. "Введення, редагування та форматування  табличної інформа-ції".
3    Введення формул до ЕТ. Робота з аркушами. Опрацювання табличної iн¬формацiї.

4    Практична робота № 12. "Опрацю¬вання табличної інформації".

5    Використання логічних формул і операцій при опрацюванні табличних даних.

6    Практична робота № 13. “Опрацювання ЕТ за допомогою логічних  операцій”.

7    Дiлова графiка.  Побудова дiаграм i графiкiв при роботi з ЕТ..

8    Практична робота № 14. "Побудова дiаграм i графiкiв при роботi з табличним процесо-ром".
9    Використання простого та розширеного фільтрів при впорядкуванні даних. Консолідація даних. Зведені таблиці
10    Тематичне оцінювання учнів з теми  № 6.
Учні повинні знати:
o    призначення електронних таблиць;
o    основні функції систем опрацювання електронних таблиць;
o    розміщення інформації в електронних таблицях;
o    правила роботи в середовищі табличного процесора;
o    основні операції над даними, що містяться в електронних таблицях;
o    правила опрацювання інформації, що зберігається в електронних таблицях;
o    правила пошуку інформації та її фільтрування в середовищі табличного процесора;
o    принципи групування даних у середовищі табличного процесора.

Учні повинні вміти:
o    завантажувати програму опрацювання електронних таблиць;
o    зчитувати до середовища табличного процесора табличну інформацію, що зберігається на зовнішніх носіях;
o    вводити числову, формульну та текстову інформацію за допомогою програми опрацювання електронних таблиць;
o    виконувати основні операції над об’єктами табличного процесора;
o    використовувати операції та функції програми опрацювання електронних таблиць:
o    зберігати табличну інформацію на зовнішніх носіях;
o    будувати діаграми та графіки на основі табличної інформації;
o    впорядковувати й відшукувати серед табличної інформації необхідні дані;
o    фільтрувати дані, що зберігаються в електронних таблицях;
o    виконувати аналіз даних, що зберігаються в електронних таблицях;
o    здійснювати групування табличних даних.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 1 (41)  ( тема VІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Загальна характеристика теми. Програми опрацювання електронних таблиць (ЕТ). Призначення i функцiї ЕТ. Координати комірок. Введення i редагування iнформацiї в ЕТ. Форматування таблиць.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Охарактеризувати нову тему, висвітлити її роль в курсі інформатики. Ввести поняття електронна таблиця. Ознайомити учнів з програмами опрацювання ЕТ, правилами введення та редагування інформації в ЕТ, способами форматування ЕТ. Навчити створювати прості ЕТ та форматувати їх. 
Розвиваюча. Розвивати практичні навички роботи з ПК, мишею та клавіатурою. Розвивати зацікавленість до предмета, бажання вчитися. Розвивати логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати серйозне ставлення до вибору майбутньої професії, уміння об’єктивно оцінювати себе та інших.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу, програма для опрацювання ЕТ.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Демонстраційні ЕТ.

ЛІТЕРАТУРА:  “Електронні таблиці Excel”, урок-1. (ст.5)

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Повторення правил техніки безпеки в кабінеті ПЕОМ.
Поточний інструктаж з техніки безпеки в кабінеті з підписами учнів.

ІІІ. Характеристика теми.
Коротка характеристика нової теми. Висвітлення її ролі у курсі інформатики та в різних видах професійної діяльності людини. Доведення важливості теми конкретними практичними прикладами (демонстраційні ЕТ).

ІV. Актуалізація нової теми.
1. Навіщо людям потрібно оформляти інформацію у вигляді таблиць?
2. Чим незручні паперові таблиці при роботі з числами?
3. Якими за розмірами можуть бути таблиці?
4. В яких сферах діяльності людини можуть використовуватися таблиці?

V. Вивчення нової теми.
1. Що таке, їх призначення і функції ЕТ.
2. Програми опрацювання ЕТ.
3. Інтерфейс програми для опрацювання ЕТ.
4. Введення даних та адреса комірки.
5. Типи даних у комірках.
6. Редагування інформації в комірках.
7. Вставляння листів, знищення листів, перейменування листів.
8. Форматування ЕТ:
    Зміна ширини стовпців.
    Копіювання даних.
    Виділення та знищення діапазону даних.
    Копіювання протягуванням.
    Вирівнювання даних у комірках.
    Зміна шрифтів, кольорів, фону та стилю даних у комірках.
    Добавляння стовпців та рядків.
(Демонстрація дій вчителем)

VІ. Практична робота на ПК по закріпленню вивченого.
1. Учні створюють ЕТ вказаного виду та прикрашають її.

№    Прізвище    Клас    Телефон    Вулиця    Будинок
1                   
....                   
5                   

VІІ. Аналіз та підсумки уроку.
1. Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того, про що пла-нували.
2. Робиться аналіз вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  І.Т. Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов “Інформатика” (частина 2)
Ст. 5-28 прочитати. Конспект. 
Підготуватися до практичної роботи № 11 "Введення, редагування та форматування  табличної інформації".


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 2 (42)  ( тема VІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Практична робота № 11
"Введення, редагування та форматування  табличної інформації".

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів по роботі з ЕТ та програмою для роботи з ЕТ. Перевірити та оцінити практичні уміння учнів вводити та редагувати інформацію в ЕТ, фор-матувати інформацію в ЕТ за вказаним зразком.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ, клавіатурою та мишею. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати впевненість у собі, самостійність та відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Необхідне програмне забезпечення. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Інструктаж з Т.Б.
2. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів.
3. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №11 із збірника практичних робіт по інформатиці для 10 кл.
(автор Бройченко А.Г.)

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи, оголошуються та ставляться в журнал оцінки.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того,  що планували.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту.


ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 10–11
ТЕМА.  Введення, редагування табличної інформації.
МЕТА. Поглибити  знання та практичні навички роботи з електронною таблицею.  Удосконалити навички створення ЕТ,  заповнення її даними  та  редагування  табличних  даних.  Показати  вміння зберігати створену ЕТ на дискеті.
ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1: Створити ЕТ вказаного зразка. (Використовуйте копіювання та авто заповнення комірок таблиці). Зробити видимими всі лінії ЕТ. Зафарбувати фон заголовків стовпців сірим кольором. Виділіть рядки вихідних днів червоним кольором.

Січень    Лютий    Березень
Понеділок        6    13    20    27        3    10    17    24        3    10    17    24    31
Вівторок        7    14    21    28        4    11    18    25        4    11    18    25   
Середа    1    8    15    22    29        5    12    19    26        5    12    19    26   
Четвер    2    9    16    23    30        6    13    20    27        6    13    20    27   
П’ятниця    3    10    17    24    31        7    14    21    28        7    14    21    28   
Субота    4    11    18    25        1    8    15    22        1    8    15    22    29   
Неділя    5    12    19    26        2    9    16    23        2    9    16    23    30   

ЗАВДАННЯ 2: зберегти створену ЕТ в папку “10-А(Б)” під своїм прізвищем із індексом “1”. (На-приклад: Іванов-1).

ЗАВДАННЯ 3: Створити через 2 рядки нижче ще одну таблицю такого виду. Високосні роки зробіть крупнішим шрифтом, курсивом, жирним та синім кольором.

Звичайний    Звичайний    Звичайний    Високосний
2001    2002    2003    2004
2005    2006    2007    2008
2009    2010    2011    2012


ЗАВДАННЯ 4: зберегти створену ЕТ з двома таблицями в папку “10-А(Б)” під своїм прізвищем із індексом “2”. (Наприклад: Іванов-2).
ЗАВДАННЯ 5: скопіюйте першу таблицю нижче декілька разів та зробіть календар на рік. Зберегти створену ЕТ з таблицями в папку “10-А(Б)” під своїм прізвищем із індексом “3”. (Наприклад: Іванов-3).
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 3 (43) ( тема VІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Введення формул до ЕТ. Робота з аркушами. Опрацювання табличної iн-формацiї.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Ознайомити учнів із способами введення в ЕТ формул для проведення обчислень. Навчити працювати з аркушами. Навчити опрацьовувати інформацію в ЕТ з метою проведення автоматичних розрахунків, застосовувати це для розв’язування конкретних практичних задач.
Розвиваюча. Розвивати уміння працювати з ЕТ та програмою для обробки ЕТ, цілеспрямованість. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати здатність долати перешкоді на життєвому шляху.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Програма для роботи з ЕТ.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Готові демонстраційні ЕТ. Картки з завданнями для перевірки Д.З.

ЛІТЕРАТУРА:  “Електронні таблиці Excel”, урок-3,4,5. (ст.19-25)

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.
5 учнів працюють над створенням вказаних у картках ЕТ.
В цей час інші учні відповідають на запитання учителя.

ІIІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви думаєте, коли буває необхідно у таблицях проводити розрахунки?
2. Як, по вашому, чим незручні паперові таблиці при проведенні розрахунків?

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Демонстрація готових ЕТ з обчисленнями учням.
2. Як вводиться формула в чарунки ЕТ.
3. Прості математичні формули:
    Додавання і віднімання.
    Корені, синуси, косинуси.
(Демонстраційна ЕТ).
4. Формули для обчислень у групах чарунок:
    Середнє значення.
    Сума чисел.
    Максимум та мінімум.
(Демонстраційна ЕТ).
5. Логічні формули:
    “Якщо”.
    “і”.
    “або”.
(Демонстраційна ЕТ).


V. Практична робота на ПК.
1. Учні опрацьовують демонстраційні програми.
2. Учні працюють над створенням ЕТ вказаного зразка:

№    Товар    Кількість    Ціна 1 шт
в грн    Ціна 1 шт
в $    Заг. Ціна в грн    Заг. ціна в $
1    CD-ROM    23    110    ***    ***    ***
2    Video    43    156    ***    ***    ***
3    Sound    21    115    ***    ***    ***
всього    ***    ***    ***    ***    ***

(*** - формула)
Курс долара до гривні – 1 : 5,10

VI. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

VІI. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  І.Т. Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов “Інформатика” (частина 2)
Ст. 5-28 прочитати. Конспект вивчити.
Підготуватися до практичної роботи № 12 "Опрацю¬вання табличної інформації".


Завдання для перевірки Д.З. для уроку №10-43                                                       ВАРІАНТ 1

1. Створити вказану ЕТ.

№    Магазин    Витрати    Прибутки    Податки
1    “Буратіно”           
2    “Морозиво”           
3    “Лакомка”           

2. Заповнити ЕТ числовими даними та зберегти на диску.
3. Прикрасити ЕТ різними кольорами та шрифтами.Завдання для перевірки Д.З. для уроку №10-43                                                       ВАРІАНТ 2

1. Створити вказану ЕТ.

№    Машина    Потужність    Ціна    Колір
1    “Жигулі”           
2    “Волга”           
3    “Форд”           

2. Заповнити ЕТ числовими даними та зберегти на диску.
3. Прикрасити ЕТ різними кольорами та шрифтами.
Завдання для перевірки Д.З. для уроку №10-43                                                       ВАРІАНТ 3

1. Створити вказану ЕТ.

№    Фільм    Час    Жанр    Прибуток
1    “Володар кілець”           
2    “Термінатор”           
3    “Гладіатор”           

2. Заповнити ЕТ числовими даними та зберегти на диску.
3. Прикрасити ЕТ різними кольорами та шрифтами.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 4 (44)  ( тема VІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Практична робота № 12
"Опрацю¬вання табличної інформації".

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів по роботі з ЕТ та програмою для роботи з ЕТ. Перевірити та оцінити практичні уміння учнів вводити формули та проводити обчислення в середовищі ЕТ.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ, клавіату-рою та мишею. Математичне мислення, пам’ять.
Виховна. Проведення попередньої профорієнтаційної роботи.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Необхідне програмне забезпечення. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Інструктаж з Т.Б.
2. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів.
3. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №12 із збірника практичних робіт по інформатиці для 10 кл.
(автор Бройченко А.Г.)

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи, оголошуються та ставляться в журнал оцінки.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того,  що планували.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту та підручника.


ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 10–12
ТЕМА.  Опрацювання табличної інформації.
МЕТА. Поглибити  знання та практичні навички роботи з електронною таблицею.  Удосконалити навички створення ЕТ,  заповнення її даними  та  проведення обчислень за допомогою формул.  Показати  вміння зберігати створену ЕТ на дискеті.
ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1: Створити ЕТ вказаного зразка. Зробити видимими всі лінії ЕТ. Зафарбувати фон заголовків стовпців сірим кольором, а стовпці з сумою – червоним. Виділіть останній рядок таблиці синім кольором. Зберегти створену ЕТ в папку “10-А(Б)” під своїм прізвищем із індексом “10-12”. (Наприклад: Іванов-10-12).
А    В    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L
Товар    Кільк.    Ціна за 1 шт.    Сума    Знижка 10%    Нова ціна    Нова сума
В $    В грн    В $    В грн    В $    В грн    В $    В грн    В $    В грн
Процесор    248    60                                   
Дисковод    467    12                                   
Пам’ять    220    15                                   
Вінчестер    141    80                                   
Відеокарта    312    40                                   
Всього                                           


ЗАВДАННЯ 2: Введіть формули для розрахунку початкової ціни (D) в гривнях ( гривні = долар*5,33) та формули розрахунку початкової суми (E, F) в доларах і гривнях (сума = кількість*ціну). Зберегти створену ЕТ на дискі.

ЗАВДАННЯ 3: Введіть формулу розрахунку знижки 10%. (знижка = ціна*0,1) в доларах та гривнях.  Зберегти створену ЕТ на дискі. Зберегти створену ЕТ на дискі.

ЗАВДАННЯ 4:  Ввести формулу розрахунку нової ціни товарів та нової суми грошей в доларах і гривнях. Зберегти створену ЕТ на дискі.

ЗАВДАННЯ 5:  Введіть формули розрахунку рядка “Всього” для кожного стовпчика. Зберегти створену ЕТ на дискі.

ЗАВДАННЯ 6: Добавте до вашої таблиці ще таку інформацію. Зберегти створену ЕТ на дискі.

Звукова карта    300    35                                   
Корпус    150    20                                   
Монітор    250    120                                   
Клавіатура    189    8                                   
Колонки    87    10                                   

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 5 (45) ( тема VІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Використання логічних формул і операцій при опрацюванні табличних да-них.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Ознайомити учнів із логічними формулами в ЕТ, формулами для проведення обчислень та аналізу даних. Навчити опрацьовувати інформацію в ЕТ за допомогою логіч-них формул, застосовувати це для розв’язування конкретних практичних задач.
Розвиваюча. Розвивати уміння працювати з ЕТ та програмою для обробки ЕТ. Логічне мис-лення, пам’ять.
Виховна. Виховувати почуття дружби.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Програма для роботи з ЕТ.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Готові демонстраційні ЕТ. Картки з завданнями для перевірки Д.З.

ЛІТЕРАТУРА:  “Електронні таблиці Excel”, урок-4. (ст.21)

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.
6 учнів працюють над створенням вказаних у картках ЕТ.
В цей час інші учні відповідають на запитання учителя.

ІIІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви думаєте, для чого потрібні умови в житті?
2. Як, по вашому, для чого можна використовувати умови при обчисленнях та розрахунках?
3. Які слова використовуються в умовах?

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Перегляд демонстраційних ЕТ та аналіз їх роботи.
2. Робота з функцією “ЕСЛИ”.
3. Робота з функціями “И” та “ИЛИ”.
4. Робота з функцією “СУММЕСЛИ”.
(Демонстраційна ЕТ).

V. Практична робота на ПК.
1. Учні працюють над створенням ЕТ вказаного зразка:

№    Хвороба    Січень    Лютий    Березень    Всього    Аналіз
1    Грип    23    110    189    ***    ***
2    СНІД    43    56    89    ***    ***
3    Корь    21    65    45    ***    ***

(*** - формула)
Якщо кількість захворювань збільшується постійно, то вивести напис “ЕПІДЕМІЯ !!!”.


VI. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

VІI. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  І.Т. Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов “Інформатика” (частина 2)
Ст. 5-28 прочитати. Конспект вивчити.
Підготуватися до практичної роботи № 13 "Опрацювання ЕТ за допомо-гою логічних  операцій".
КАРТКА ПЕРЕВІРКИ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.                    Урок№10-45
Варіант 1.
А    C    D    E    F    I    J
Місто    Температура    Максимальна темпе-ратура    Середня температу-ра
День    Ніч    Вдень    Вночі    Вдень    Вночі
Москва    25    10               
Київ    30    24               
Мінськ    28    19               
Париж    27    20               
Берлін    24    16               
КАРТКА ПЕРЕВІРКИ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.                  Урок№10-45
Варіант 2.
А    C    D    E    F    I    J
Машина    Витрати пального в л.    Максимальні витрати пального    Середні витрати па-льного
На 1 км    На 100 км    На 1 км    На 100 км    На 1 км    На 100 км
Мазда    0,5    8               
Мерседес    0,3    7               
Волга    0,55    9               
Жигулі    0,23    6               
Нісан    0,4    5               


КАРТКА ПЕРЕВІРКИ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.                   Урок№10-45
Варіант 3.
А    C    D    E    F    I    J
Фільм    Витрати в млн.дол.    Максимальні витрати    Середні витрати
На ак-торів    На деко-рації    На акто-рів    На деко-рації    На акто-рів    На деко-рації
Титанік    100    200               
Рембо    50    130               
Термінатор    80    200               
Таксі-2    95    230               
Дракула    58    148               


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 6 (46)  ( тема VІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Практична робота № 13
"Опрацювання ЕТ за допомогою логічних  операцій".

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів по роботі з ЕТ та програмою для роботи з ЕТ. Перевірити та оцінити практичні уміння учнів використовувати логічні формули при прово-дженні обчислень та аналізу даних в середовищі ЕТ.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ, клавіату-рою та мишею. Математичне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати впевненість у своїх силах, цілеспрямованість, бажання допомогти то-варишу.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Необхідне програмне забезпечення. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Інструктаж з Т.Б.
2. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів.
3. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №13 із збірника практичних робіт по інформатиці для 10 кл.
(автор Бройченко А.Г.)

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи, оголошуються та ставляться в журнал оцінки.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того,  що планували.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту та підручника.

ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 10–13
ТЕМА.  Опрацювання ЕТ за допомогою логічних операцій.
МЕТА. Поглибити  знання та практичні навички роботи з електронною таблицею.  Удосконалити навички використання логічних формул при обчисленнях та аналізу даних ЕТ.  Показати  вміння зберігати створену ЕТ на дискеті.
ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1: Завантажити ЕТ “Pr-10-13-1.xls” з жорсткого диску.
Виконати вказані в ЕТ завдання та зберегти ЕТ в папку “10-А(Б)” під своїм прізвищем із індексом “10-13-1”. (Наприклад: “Іванов-10-13-1”).

ЗАВДАННЯ 2: Завантажити ЕТ “Pr-10-13-2.xls” з жорсткого диску.
Виконати вказані в ЕТ завдання та зберегти ЕТ в папку “10-А(Б)” під своїм прізвищем із індексом “10-13-2”. (Наприклад: “Іванов-10-13-2”).

ЗАВДАННЯ 3: Завантажити ЕТ “Pr-10-13-3.xls” з жорсткого диску.
Виконати вказані в ЕТ завдання та зберегти ЕТ в папку “10-А(Б)” під своїм прізвищем із індексом “10-13-3”. (Наприклад: “Іванов-10-13-3”).

PR-10-13-1
Банк та прибутки
Банк     Вклади    Витрати    Баланс    Аналіз
"Банк Аваль"    356000    234000    ххх    *****
"Приват-банк"    312400    356000    ххх    *****
"Південний"    564000    467000    ххх    *****
"Газ-банк"    678000    489000    ххх    *****
"Комерційний банк"    867000    906660    ххх    *****
"Банк мафії"    480000    579000    ххх    *****
"Національний банк"    124500    89000    ххх    *****
"Кредитний банк"    543000    689000    ххх    *****
"Інвестиційний банк"    246500    356000    ххх    *****

Замість ХХХ ввести формулу розрахунку балансу банка (ВИТРАТИ - ВКЛАДИ)
Замість ***** треба ввести логічну формулу такого змісту:   
Якщо баланс додатній, то в стовпчику АНАЛІЗ       
повинен з'явитися напис "ПРИБУТОК". Якщо ж ні - то напис "збитки".
PR-10-13-2
Товари та гроші   
Товар    Ціна    Гроші    Аналіз   
Пилесос    356    5000    *****   
Холодильник    3124           
Магнітофон    564           
DVD-плеєр    678           
Телефон мобільний    867           
Телефон стаціонарний    48           
Телевізор    1245           
Відеомагнітофон    543           
Мікрохвильова піч    2465           

Замість ***** треба ввести логічну формулу такого змісту:     
Якщо грошей більше, ніж загальна ціна всіх товарів, то в стовпчику АНАЛІЗ
повинен з'явитися напис "ВИСТАЧАЄ". Якщо ж ні - то напис "недостача".
PR-10-13-3
Табель учнів школи   
учень    Фізика    Алгебра    Хімія    Аналіз   
Козлов Олег    10    11    12    *****   
Деркач Іван    9    7    10    *****   
Короткова Юлія    10    10    10    *****   
Махновська Дарина    9    8    9    *****   
Степанов Петро    5    7    7    *****   
Мордюков Олексій    4    6    5    *****   
Голубенко Ганна    9    10    11    *****   
Сиротенко Інна    11    12    11    *****   
Довгань Дмитро    10    10    11    *****   

Замість ***** треба ввести логічну формулу такого змісту:     
Якщо в учня по всім предметам оцінки 10, 11 та 12, то в стовпчику АНАЛІЗ
повинен з'явитися напис "ВІДМІННИК". Якщо ж оцінки інші, то напис "нормально".

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 7 (47) ( тема VІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Дiлова графiка.  Побудова дiаграм i графiкiв при роботi з ЕТ.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Ознайомити учнів із методикою побудови та використання ділової графіки в ЕТ. Навчити правильно вказувати всі параметри при побудові діаграм та графіків, використову-вати графіку для аналізу даних у ЕТ.
Розвиваюча. Розвивати уміння та навички обробки даних в ЕТ. Логічне мислення, пам’ять, аналітичні здібності.
Виховна. Проводити професійну орієнтацію. Виховувати почуття такту та міри.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Програма для роботи з ЕТ.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Готові демонстраційні ЕТ. Картки з завданнями для перевірки Д.З.

ЛІТЕРАТУРА: 

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.
6 учнів працюють над створенням вказаних у картках ЕТ.
В цей час інші учні відповідають на запитання учителя.

ІIІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви думаєте, чому кажуть “краще 1 раз побачити, ніж 100 разів почути”?
2. Як, по вашому, чи потрібно табличну інформацію візуалізувати? Чому?
3. Які види діаграм та графіків ви бачили вже по телевізору чи в літературі?
4. Де можна застосувати ділову графіку в людській діяльності?

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Перегляд демонстраційних ЕТ та їх аналіз.
2. Робота по побудові діаграми:
    Чітко визначитися, що буде відображати діаграма.
    Вибрати в панелі інструментів кнопку “Мастер диаграм”.
    Вибрати вид діаграми.
    Вибрати діапазон даних та пояснень до них для побудови діаграми.
    Набрати всі необхідні пояснення до діаграми та осей координат.
    Вибрати місце розташування діаграми.

(Учні практично проходять всі вказані вище етапи та будують діаграму по готовій ЕТ
“Діаграма-1.xls”.)

3. Зміна виду готової діаграми.
4. Зміна параметрів готової діаграми (шрифти, кольори та ін.).
5. Демонстрація поведінки діаграми при зміні даних ЕТ.

V. Практична робота на ПК.
1. Учні працюють над створенням діаграм по різним даним готової ЕТ

VI. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

VІI. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  І.Т. Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов “Інформатика” (частина 2)
Ст. 48-58 прочитати. Конспект вивчити.
Підготуватися до практичної роботи № 14 “Побудова дiаграм i графiкiв при роботi з табличним процесором".ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 8 (48)  ( тема VІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Практична робота № 14
“Побудова дiаграм i графiкiв при роботi з табличним процесором".

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів по роботі з ЕТ та програмою для роботи з ЕТ. Перевірити та оцінити практичні уміння учнів будувати діаграми та графіки при проводженні аналізу даних в середовищі ЕТ.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ, клавіату-рою та мишею. Математичне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати впевненість у своїх силах, уміння дискутувати та доводити свою дум-ку.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Необхідне програмне забезпечення. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Інструктаж з Т.Б.
2. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів.
3. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №14 із збірника практичних робіт по інформатиці для 10 кл.
(автор Бройченко А.Г.)

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи, оголошуються та ставляться в журнал оцінки.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того,  що планували.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту та підручника.

ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 10–14
ТЕМА.  Побудова діаграм і графіків при роботі з табличним процесором.
МЕТА. Поглибити  знання та практичні навички роботи з електронною таблицею.  Удосконалити навички побудови діаграм і графіків при роботі з ЕТ. Закріпити вміння завантажувати та зберігати створену ЕТ на дискеті.
ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1: Запустити програму для роботи з електронними таблицями. Завантажити ЕТ “Pr-10-14.xls” з жорсткого диску.

ЗАВДАННЯ 2: Побудувати стовпчасту об’ємну гістограму по даним стовпчика В. Назвати її “Те-риторія” та помістити на окремому листі таблиці.
Зберегти ЕТ в папку “10-А(Б)” під своїм прізвищем із індексом “10-14-1”. (Наприклад: “Іванов-10-14-1”).

ЗАВДАННЯ 3: Побудувати кругову діаграму по даним стовпчика С. Назвати її “Населення” та по-містити на окремому листі таблиці.
Зберегти ЕТ в папку “10-А(Б)” під своїм прізвищем із індексом “10-14-2”. (Наприклад: “Іванов-10-14-2”).

ЗАВДАННЯ 4: Ввести формули для розрахунку в рядку “Разом” та побудувати лінійчату діаграму по даним рядка “Разом”. Назвати її “Разом” та помістити на окремому листі таблиці.
Зберегти ЕТ в папку “10-А(Б)” під своїм прізвищем із індексом “10-14-3”. (Наприклад: “Іванов-10-14-3”).

ЗАВДАННЯ 5: Побудувати порівняльну нормірувальну гістограму по даним стовпчиків D та Е. Назвати її “Порівняльна” та помістити на окремому листі таблиці.
Зберегти ЕТ в папку “10-А(Б)” під своїм прізвищем із індексом “10-14-4”. (Наприклад: “Іванов-10-14-4”).


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 9 (49) ( тема VІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ. Використання простого та розширеного фільтрів при впорядкуванні даних. Консолідація даних. Зведені таблиці

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Ознайомити учнів із способами використання фільтрів в ЕТ при впорядкуванні даних. Навчити консолідувати дані в ЕТ та створювати зведені таблиці. Навчити опрацьовувати інформацію в зведених ЕТ при розв’язування конкретних практичних задач.
Розвиваюча. Розвивати уміння працювати з ЕТ та програмою для обробки ЕТ, цілеспрямованість. Нестандартне мислення та логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати здатність долати перешкоді на життєвому шляху.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Програма для роботи з ЕТ.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Демонстраційні ЕТ “Школа”, “Журнал”.

ЛІТЕРАТУРА: 

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

IІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви думаєте, коли буває необхідно об’єднувати дані із декількох різних таблиць в одній таблиці?
2. Як, по вашому, чому потрібно впорядковувати ЕТ?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Використання фільтрів в ЕТ.
•    Простий фільтр.
•    Розширений фільтр.
2. Консолідація даних.
•    Консолідація даних в одній книзі із різних аркушів. (Демонстраційна ЕТ “Школа”).
•    Консолідація даних із різних ЕТ в одну. (Демонстраційна ЕТ “Журнал”).
3. Зведені таблиці.
(Демонстраційна ЕТ “Школа”).

ІV. Практичне закріплення матеріалу на ПК.
1. Учні опрацьовують демонстраційні ЕТ.

V. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  І.Т. Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов “Інформатика” (частина 2)
Повторити тему. Конспект вивчити. Підготуватися до тематичної атестації.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 10 (50)  ( тема VІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Тематичне оцінювання знань учнів з теми № 6.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити та перевірити теоретичні знання та навички учнів по даній темі. Оцінити теоретичні знання учнів та провести тематичне оцінювання учнів.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати любов до праці та навчання, самостійність, відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:   Програма тестування учнів “Test2005” та ТЕСТ№10-6.
Картки з текстами атестаційних завдань по темі №6 для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
Пояснення принципів проведення атестації та оцінювання результатів. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІІ. Проведення тематичної атестаційної роботи.
1. Учні (1 група) працюють на ПК з програмою тестування знань.
2. Учні (2 група) письмово працюють за завданнями Тематичної атестації №6 із збірника тематичних атестацій по інформатиці для 10 кл. (автор Бройченко А.Г.)
3. Через 20 хв. групи міняються місцями.

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки роботи та вивчення теми.

ІV. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи зробили те,  що планували.
Підводяться підсумки вивчення теми.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити тему за конспектом та підручником.


ІНФОРМАТИКА-10    ТЕСТ № 6
ТЕМА " Електронні таблиці”

1. Табличний процесор пакета Microsoft Office називається ...
А) Excel      Б) Access      В) Word      Г) Power Point      Д) Front Page
2. Файл створений програмою Excel, має розширення...
А) .EXE      Б) .XLS      В) .EXL      Г) .DOC      Д) .SYS
3. Дані текстового формату в комірках таблиці при введенні вирівнюються по...
А) Правому краю      Б) Центру      В) Лівому краю     Г) Не вирівнюються      Д) Ширині
4. Якого формату даних немає в Excel?
А) Числовий      Б) Формульний      В) Текстовий      Г) Графічний      Д) Логічний
5. Як правильно позначається адреса комірки в Excel?
А) В-3      Б) В:3      В) В/3      Г) 3В      Д) В3
6. Виберіть правильно указаний діапазон комірок.
А) С5:С9      Б) С5-9      В) С5:9      Г) С5-С9      Д) С5/С9
7. Як добавити до таблиці новий лист?
8. Як змінити ширину стовпця?
9. Як виправити помилково набрані дані в комірці?
10. Як виділити діапазон комірок?
А) Меню - правка - диапазон - выделить.
Б) Обвести потрібні комірки рамкою при натиснутій правій кнопці миші.
В) Меню - вид - диапазон - выбрать.
Г) Меню - сервис - выделить ячейки.
Д) Обвести потрібні комірки рамкою при натиснутій лівій кнопці миші.
11. Як знищити стовбець таблиці?
12. Як зберегти створену таблицю на дискі?
13. Що означає "копіювання перетягуванням"?
А) Коли виділений діапазон перетягують на нове місце.
Б) Коли дані копіюють, перетягуючи при натиснутій правій кнопці миші.
В) Копіювання вмісту комірки в інші перетягуванням хрестика у кутку комірки.
Г) Копіювання вмісту комірки перетягуванням правою кнопкою миші.
Д) Це копіювання одної таблицю у другу.
14. Що з'явиться у комірці, якщо туди ввести формулу  = D2 * E2 ?
15. Як розпочати введення формули у комірку таблиці?
16. Якою функцією треба користуватися для підрахунку суми даних стовпця?
17. Що обчислює функція МАКС(діапазон)?
18. Що обчислює функція СРЗНАЧ(діапазон)?
19. Як правильно написати функцію округлення даних обчислення до сотих?
А) =ОКРУ(155*В2/100;3).             Б) =ОКРУГЛ(155*В2/100, 2).          В) =ОКРУГЛ(155*В2/100;100).
Г) =ОКРУГЛ(155*В2/100;2).        Д) =ОКР(155*В2/100;2).
20. Коли функція И(умова1;умова2) має значення ИСТИНА?
А) Якщо виконується хоча б одна з умов.       Б) Якщо не виконуються обидві умови.
В) Якщо виконується друга умова.                  Г) Якщо виконується перша умова.
Д)Якщо виконуються обидві умови одночасно.
21. Якої логічної функції немає в Excel?
А) ПОКА(умова;дія).            Б) И(умова1;умова2).           В) ИЛИ(умова1;умова2).
Г) НЕ(умова;дія).                  Д) ЕСЛИ(умова1;дія1;дія2).
22. Що означає термін "Форматування комірки"?
23. Як окреслити границі комірок лініями?
24. Як почати створення діаграми по даним таблиці?
25. Як надрукувати  таблицю на папері?Search:
????????...

важливість існування правової держави в україні

Друкарський верстат Гутенберга

твір на тему "Мій улюблений герой роману "Хіба ревуть воли,як ясла повні?""

зображення покріпаченої україни в романі "Хіба ревуть воли як ясла повні"

проведення уроку рукавичка

внутрішня драма жульєна

Біографія Фейєрбаха вікіпедія

сюжетні ігри приклад

характеристика Чіпки в повісті Панаса Мирного

роман <�не судилось> (скорочено). М. Старицький?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010