.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Методика вивчення теми "Інформаційна модель. Алгоритми" в школі 


Методика вивчення теми "Інформаційна модель. Алгоритми" в школі

ТЕМА  ІІ. “Інформаційна модель. Алгоритми.”

№ уроку    Тема уроку
1    Заг.хар.теми. Алгоритми. Властивостi алгоритмiв. Форми подання алго¬ритмiв. Викона-вець алгоритмiв.
2    Навчальна алгоритмiчна мова (НАМ). Правила опи¬сання алго¬ритмiв НАМ. Базовi струк-тури алгоритмiв.
3    Складання алгоритмів та їх запис.

4    Блок-схеми алгорит¬мiв. Метод покрокової деталізації. Конс¬труювання алгоритмів.

5    Величини. Основнi характеристики величин. Вказiвка при¬своювання.

6    Складання алгоритмів та малювання їх блок-схем.

7    Тематичне оцінювання учнів з теми  № 2.


Учні повинні знати:
o    основні етапи розв’язування задачі з використанням комп’ютера;
o    поняття інформаційної моделі задачі;
o    поняття неформальної моделі задачі;
o    визначення вхідних даних і результатів;
o    поняття алгоритму;
o    властивості алгоритму;
o    способи та форми подання алгоритму;
o    основні базові структури алгоритмів;
o    сутність методу послідовного уточнення алгоритму;
o    основні ідеї та принципи технології структурного програмування;
o    порядок складання алгоритмів і програм;
o    правила запису структурованих алгоритмів і програм;
o    основні вказівки навчальної алгоритмічної мови;

Учні повинні мати уявлення про:
o    класифікацію мов програмування;

Учні повинні вміти:
o    застосовувати різні форми опису алгоритмів і переходити від однієї форми опису алгорит-мів до іншої;
o    визначати тип величини, описувати її навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування;
o    використовувати прості й складені умови при побудові алгоритмів і програм;
o    застосовувати метод послідовних уточнень при побудові алгоритмів і програм;
o    описувати алгоритми розв’язування задач різних типів навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 1 (4) ( тема ІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Загальна характеристика теми. Основні етапи розв’язування прикладної задачі з використанням ПК. Поняття інформаційної моделі. Побудова моделі.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Дати загальне поняття про тему. Ознайомити з основними етапами розв’язування задач на ЕОМ. Ввести поняття інформаційної моделі. Навчити учнів створю-вати моделі задачі.
Розвиваюча. Розвивати розумову активність учнів, цілеспрямованість. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати вміння самостійно приймати рішення, відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  клас ПК.

НАГЛЯДНІСТЬ: 

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-1,2. (ст. 4, 7)

ХІД УРОКУ.

І. Загальна характеристика теми.
Дається коротка характеристика нової теми. Значення теми в курсі інформатики та у професійній орієнтації.

ІІ. Правила техніки безпеки в кабінеті ПЕОМ.
Поточний інструктаж з техніки безпеки в кабінеті з підписами учнів.

ІІІ. Актуалізація теми уроку.
? 1. Як ви думаєте, як людина підходить до рішення складної задачі?
? 2. Як ви думаєте, на які частини можна поділити такий підхід?
? 3. Як ви думаєте, чому потрібні будувати моделі явищ та об’єктів?

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Ознайомлення з етапами розв’язування прикладної задачі з використанням ПК.
2. Приклад завдання на використання етапів.
3. Побудова інформаційної та математичної моделей.

V. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних моментів нової теми.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 2 (5) ( тема ІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Навчальна алгоритмiчна мова (НАМ). Правила опи¬сання алго¬ритмiв НАМ. Базовi структури алгоритмiв.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Дати загальне поняття про НАМ. Ознайомити учнів із правилами описання алгоритмів НАМ. Ввести поняття команд розгалуження та повторення. Навчити учнів створювати алгоритми із використанням базових структур та правильно їх записувати..
Розвиваюча. Розвивати логічне мислення, розумову активність учнів, цілеспрямованість, пам’ять.
Виховна. Виховувати національну самосвідомість.

ОБЛАДНАННЯ:  клас ПК.

НАГЛЯДНІСТЬ:  презентації:
•    “Навчальна алгоритмічна мова”;
•    “Базові команди НАМ”.

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-3, 4. (ст. 9,13)
“Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П., (ст. 5-15).

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
? 1. Чому потрібно записувати алгоритми?
? 2. Що таке мови і для чого вони існують?
? 3. Чи потрібні якісь загальні правила при записуванні алгоритмів? Чому?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Поняття про НАМ.
•    НАМ – це система загальних правил та позначень для однакового запису алгоритмів.
•    Правила запису алгоритмів.
•    Службові слова для оформлення алгоритмів.
2. Перегляд презентації “Навчальна алгоритмічна мова”.
3. Базові структури алгоритмів.
•    Базові структури.
•    Лінійні алгоритми (приклад).
•    Умовні алгоритми (приклад).
•    Циклічні алгоритми (приклад).
4. Перегляд презентації “Базові команди НАМ”.

ІV. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних моментів нової теми.
Складання алгоритмів з учнями класу.


V. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект.
Скласти алгоритм до задач:
1) алгоритм переходу вулиці по світлофору.
2) алгоритм розрахунку по формулі  х+2х+3х+4х+...+20х.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 3 (6) ( тема ІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Складання алгоритмів та їх запис.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити знання учнів про НАМ та правила описання алгоритмів НАМ. Навчити складати та записувати алгоритми розв’язування різних задач. Закріпити уміння  учнів створювати алгоритми із використанням базових структур та правильно їх запи-сувати..
Розвиваюча. Розвивати логічне мислення, розумову активність учнів, цілеспрямованість, пам’ять.
Виховна. Виховувати уміння самостійно приймати рішення та допомагати іншим.

ОБЛАДНАННЯ:  клас ПК.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Картки із задачами для всіх ПК.

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-5. (ст. 17)
“Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П., (ст. 5-15).

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Повторення вивченого.
Проводиться фронтальне опитування учнів за питаннями:
? 1. Чому потрібні певні правила для записування алгоритмів?
? 2. Що таке НАМ?
? 3. Які слова і алгоритмах називаються службовими? Чому?
? 4. Які структури алгоритмів називаються базовими?
? 5. Що таке лінійні алгоритми?
? 6. Що таке розгалуження? Які команди розгалуження бувають?
? 7. Що таке повторення? Які команди циклу існують?
? 8. Як в блок-схемах зображуються команди розгалуження та повторення?

ІІІ. Складання алгоритмів.
1. Створення та запис алгоритмів до задач. (Задачі у роздрукованих картках).
2. Аналіз помилок при записі алгоритмів та логічних помилок.

ІV. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних моментів теми.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект.
Скласти алгоритм до задач:
1) алгоритм розрахунку 
2) алгоритм розрахунку суми та добутку чисел від 1 до введеного користувачем числа.


ЗАДАЧІ для уроку 11-ІІ-3(6)

1. Дано числа А, В, С, К. Знайти їх суму, суму їх квадратів, квадрат їх суми.

2. За введеними сторонами трикутника обчислити радіуси вписаного та описаного кіл.
(a, b, c – сторони трикутника, р – півпериметр, S – площа трикутника)
,     (R1 – вписане коло,  R2 – описане коло).

3. Визначити агрегатний стан води по введеній температурі.

4. Дано три числа. Якщо жодне з них не дорівнює нулю, то перемножити їх, інакше – знайти їх суму.

5. Надрукувати куби всіх чисел від 1 до 50.

6. Обчислити:  .

7. Вивести значення функції   для х від 0,2 до 1 з кроком 0,1.
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 4 (7) ( тема ІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Блок-схеми алгорит¬мiв. Метод покрокової деталізації. Конс¬труювання алгоритмів.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити знання учнів про НАМ та правила описання алгоритмів НАМ. Навчити зображувати алгоритми у вигляді блок-схем. Закріпити уміння  учнів створювати алгоритми із використанням базових структур та правильно їх замальовувати у вигляді блок-схем. Розкрити метод покрокової деталізації та методику конструювання алгоритмів.
Розвиваюча. Розвивати логічне мислення, розумову активність учнів, творчі здібності та уміння самовираження, пам’ять.
Виховна. Виховувати здатність до самопожертви та любов до батьківщини.

ОБЛАДНАННЯ:  клас ПК, програма “Алгоритм”.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Демонстраційний плакат із зображенням позначень команд у блок-схемах.
Картки для перевірки знань учнів.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Повторення вивченого.
1. Декілька учнів за картками складають алгоритми до задач. (Зразки карток в додатку).
2. З іншими учнями проводимо усне пересічне повторення знань по темі за питаннями:
•    Що таке алгоритми?
•    Звідки така назва пішла?
•    Де беруться алгоритми?
•    Які властивості у алгоритмів повинні бути?
•    Для чого їх записувати?
•    Які вимоги до оформлення алгоритмів?
•    Що таке НАМ?
•    Які головні структури алгоритмів бувають?
•    Як працює команда розгалуження?
•    Як працює команда повторення?

ІІІ. Актуалізація теми уроку.
? 1. Як ви думаєте, як ще можна зобразити алгоритм?
? 2. Що таке схеми? Для чого люди ними користуються?
? 3. Як ви підходите до рішення якоїсь складної проблеми чи задачі?

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Блок-схеми алгоритмів. Для чого вони потрібні.
2. Позначення різних команд в блок-схемах. (ПЛАКАТ).
3. Перенесення блок-схеми алгоритму на іншу сторінку зошита. Стрілочки.
4. Малювання блок-схем до готових алгоритмів. (Програма “Алгоритм”).
5. Метод покрокової деталізації.
6. Конструювання алгоритмів з використанням методу покрокової деталізації.

V. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних моментів теми.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект.
Скласти алгоритми до задач та намалювати їх блок-схеми:
1) алгоритм розрахунку 
2) алгоритм розрахунку квадратів чисел від 1 до 100.

КАРТКА перевірки знань №1                                                          для уроку 11-ІІ-4(7)

1. Дано три числа. Вивести квадрат найбільшого числа.

КАРТКА перевірки знань №2                                                          для уроку 11-ІІ-4(7)

1. Дано число. Вивести корені чисел від 1 до цього числа.

КАРТКА перевірки знань №3                                                          для уроку 11-ІІ-4(7)

1. Дано два числа. Вивести їх синуси, якщо вони більші за 0,5 або косинуси – якщо менші.

КАРТКА перевірки знань №4                                                          для уроку 11-ІІ-4(7)

1. Дано два числа а та с. Вивести суму чисел від а до с.

КАРТКА перевірки знань №5                                                          для уроку 11-ІІ-4(7)

1. Дано число. Вивести його квадрат, якщо воно від’ємне або його корінь – якщо додатне.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 5 (8) ( тема ІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Величини. Основнi характеристики величин. Вказiвка при¬своювання.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Розширити знання учнів про НАМ та правила описання алгоритмів НАМ. Ввести поняття величини, вказівки присвоювання, типів величин. Навчити використовувати величини тв присвоювання значень при складанні алгоритмів. 
Розвиваюча. Розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу. Творчі здібності та уміння самови-раження.
Виховна. Виховувати почуття гідності та поваги до інших людей.

ОБЛАДНАННЯ:  клас ПК, програма “Алгоритм”.

НАГЛЯДНІСТЬ:   Картки із блок-схемами.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Повторення вивченого.
1. Декілька учнів розповідають та демонструють способи зображення алгоритмів у вигляді блок-схем.
2. Декілька учнів по намальованим блок-схемам відновлюють текст алгоритму. (Картки)

ІІІ. Актуалізація теми уроку.
? 1. Що таке величини в математиці, фізиці?
? 2. Для чого використовують величини при рішеннях задач?
? 3. Які за значеннями можуть бути величини?
? 4. Що в математиці означає знак “=”? Чи можна його назвати командою?

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Що таке величина.
Повідомлення К разом із відповідною йому інформацією Х називається величиною.
Інформацію Х називають значенням величини, а повідомлення К – позначенням (ім’ям) величи-ни.
2. Імена величин та типи величин.
3. Постійні та змінні величини.
4. Вказівка присвоювання значень “:=”.
5. Описання типів величин в алгоритмі.

V. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних моментів теми.
Складання алгоритмів до задач:
•    Підрахувати вартість пального в циліндричному баку заданої довжини та радіусу. Вар-тість 1 л пального 4 грн.
•    Введено 5 чисел. Знайти суму всіх додатних чисел.


VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект.
Скласти алгоритми до задач та намалювати їх блок-схеми:
1) алгоритм розрахунку вартості лінолеуму на підлогу кімнати. Довжину та ширину кімнати, вартість 1 м2 лінолеуму вводить користувач.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 6 (9) ( тема ІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Складання алгоритмів та малювання їх блок-схем.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити знання учнів про НАМ та правила описання алгоритмів НАМ. Повторити та закріпити навички складати та записувати алгоритми розв’язування різних задач, малювання їх блок-схем. Закріпити уміння  учнів створювати алгоритми із використанням базових структур та правильно їх записувати..
Розвиваюча. Розвивати логічне мислення, розумову активність учнів, цілеспрямованість, пам’ять.
Виховна. Виховувати повагу до жінок та дівчаток.

ОБЛАДНАННЯ:  клас ПК.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Картки із задачами для всіх ПК.

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-5. (ст. 17)
“Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П., (ст. 5-15).

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Повторення вивченого.
Коротке повторення з учнями основних відомостей теми.

ІІІ. Складання алгоритмів.
1. Створення та запис алгоритмів до задач. (Задачі у роздрукованих картках).
2. Аналіз помилок при записі алгоритмів та логічних помилок.

ІV. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних моментів теми.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект.
Підготуватися до тематичної атестації.
ЗАДАЧІ для уроку 11-ІІ-6(9)

1. Дано числа А, В, С, К. Знайти їх квадрати.

2. За введеними сторонами трикутника обчислити його площу та периметр.
(a, b, c – сторони трикутника, р – півпериметр, S – площа трикутника).

3. Визначити оцінку учня по введеній цифрі.

4. Дано три числа. Якщо жодне з них не дорівнює нулю, то вивести їх корені, інакше – знайти їх добуток.

5. Надрукувати корені та синуси  всіх чисел від 1 до 20.

6. Обчислити:  .

7. Вивести значення функції   для х від 1 до 10 з кроком 0,5.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 7 (10)  ( тема ІІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Тематичне оцінювання знань учнів з теми № 2.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити та перевірити теоретичні знання та навички учнів по даній темі. Оцінити теоретичні знання учнів та провести тематичне оцінювання учнів.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати любов до праці та навчання, самостійність, відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:   Картки з текстами атестаційних завдань по темі №2 для 11 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
Пояснення принципів проведення атестації та оцінювання результатів. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІІ. Проведення тематичної атестаційної роботи.
1. Учні працюють письмово працюють за завданнями Тематичної атестації №2 із збірника тематичних атестацій по інформатиці для 11 кл. (автор Бройченко А.Г.)

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки роботи та вивчення теми.

ІV. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи зробили те,  що планували.
Підводяться підсумки вивчення теми.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити тему за конспектом та підручником.

ИНФОРМАТИКА 11    Атестація № 2
ТЕМА  "Алгоритми"

Варіант 1

(1-4 балів)
1.  Від чого пішло слово “алгоритм”?
а) від назви країни;            б) імені вченого;
в) назви науки;                   г) імені грецького бога.

2.  Яку властивість повинен мати алгоритм?
а) цілеспрямованість;        б) раціональність;
в) простоту;                        г) скінченність.   

3.  Який етап не входить в етапи розв’язування задач з використанням ЕОМ?
а) створення програми;                  б) створення алгоритму;
в) аналіз результатів;                      г) отримання умови задачі.

4.  Напишіть загальний вигляд команди повторення з параметром.


(5, 6 балів)
5.  Напишіть алгоритм розрахунку У по формулі:  У =  . Значення х вводить людина.

(7-9 балів)
6.  Напишіть алгоритм та намалюйте його блок-схему. Задається число К. Розрахувати та вивести квадрати чисел від 1 до К.

(10,11 балів)
7.  Напишіть алгоритм та намалюйте його блок-схему. Задається  Р. Розрахувати та вивести К.

,    P>0
К =      ,   P<0

(12 балів)
8.  Скласти та записати алгоритм наповнення відра водою за допомогою стакана.


ИНФОРМАТИКА 11    Атестація № 2
ТЕМА "Алгоритми"

Варіант 2

(1-4 балів)
1.  Від чого пішло слово “алгоритм”?
а) від назви країни;            б) імені вченого;
в) назви науки;                   г) імені грецького бога.

2.  Яку властивість не повинен мати алгоритм?
а) зрозумілість;                  б) раціональність;
в) дискретність;                  г) скінченність.   

3.  Який етап входить в етапи розв’язування задач з використанням ЕОМ?
а) створення макету програми;                  б) створення алгоритму;
в) аналіз формули;                                       г) отримання умови задачі.

4.  Напишіть загальний вигляд команди розгалуження?


(5, 6 балів)
5.  Напишіть алгоритм розрахунку S по формулі:  S =  . Значення х вводить людина.

(7-9 балів)
6.  Напишіть алгоритм та намалюйте його блок-схему. Задається число F. Розрахувати та вивести корені чисел від 1 до F.

(10,11 балів)
7.  Напишіть алгоритм та намалюйте його блок-схему. Задається  А. Розрахувати та вивести Х.

,    А>100
Х =      ,   А<100

(12 балів)
8.  Скласти та записати алгоритм наповнення відра водою за допомогою стакана.


Search:
????????...

не судилось скорочено

екологія вислови

принцип розвитку у психології

Скачать Гобсек на укр

прямолінійний рівноприскорений рух

податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами

панас мирний хронологічна таблиця

автоколивання в механічних процесах

характеристика Мотрі в романі хіба ревуть воли як ясла повні ?

моэ ставлення до чипки ревуть?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010