.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Методика вивчення теми "ЗВЕРНЕННЯ ДО ФУНКЦІЙ І ПІДПРОГРАМ. ГРАФІКА" в школі 


Методика вивчення теми "ЗВЕРНЕННЯ ДО ФУНКЦІЙ І ПІДПРОГРАМ. ГРАФІКА" в школі

ТЕМА  V. “ЗВЕРНЕННЯ ДО ФУНКЦІЙ І ПІДПРОГРАМ.  ГРАФІКА.”

№ уроку    Тема уроку
1    Заг. Хар. Теми. Вказiвки виклику допомiжних алгоритмiв. Створення алгоритмів із зве-рненням до інших алгоритмів.
2    Підпрограми. Типи підпрограм. Опис підпрограм мовою програмування.
Підпрограми-функції.
3    Створення програм iз використанням підпрограми-функцій.

4    Підпрограми-процедури.

5    Створення програм iз використанням пiдпрограм-процедур.

6    Практична робота № 6. "Складання та реалiзацiя програм, що мiстять звернення до пiдпрограм".
7    Вказiвки для роботи в графiчному режимi. Ство¬рення графiчних примiтивiв.

8    Складання та реалiзацiя на ЕОМ програм з вико¬ристанням графiчних вказiвок.

9    Складання програм з вико¬ристанням графiчних вказiвок.

10    Тематичне оцінювання учнів з теми  5.Учні повинні знати:
o    принципи побудови опису програми мовою програмування;
o    призначення та правила описування вказівок звернення до алгоритмів; поняття про алгоритми-процедури й алгоритми-функції;
o    основні правила опису графічних операцій навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування;
o    процедури та функції для побудови найпростіших графічних зображень.

Учні повинні мати уявлення про:
o    класифікацію мов програмування;
o    інтерпретацію та компіляцію;
o    системи програмування;
o    інтегровані середовища програмування.

Учні повинні вміти:
o    застосовувати різні форми опису алгоритмів і переходити від однієї форми опису алгори-тмів до іншої;
o    визначати тип величини, описувати її навчальною алгоритмічною мовою та мовою про-грамування;
o    застосовувати метод послідовних уточнень при побудові алгоритмів і програм;
o    описувати алгоритми розв’язування задач різних типів навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування;
o    складати й реалізовувати найпростіші алгоритми на опрацювання графічної інформації, на використання допоміжних функцій і процедур;
o    вводити та налагоджувати програми на комп’ютері.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 1 (31) ( тема V )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Загальна характеристика теми. Вказiвки виклику допомiжних алгоритмiв. Створення алгоритмів із зверненням до інших алгоритмів.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Дати загальне поняття та охарактеризувати тему. Ознайомити учнів з допоміжними алгоритмами, процедурами та функціями. Навчити описувати допоміжні алгоритми, процедури та функції навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування.
Розвиваюча. Розвивати абстрактне мислення, логічне мислення, пам’ять, уяву та фантазію.
Виховна. Виховувати цікавість, допитливість, бажання навчатися. Виховувати почуття дружби.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Компілятор мови програмування.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Готові демонстраційні програми.

ЛІТЕРАТУРА: “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-34. (ст.121)
“Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П., (ст.119).

ХІД УРОКУ.

І. Загальна характеристика теми.
Дається коротка характеристика нової теми. Значення теми в курсі інформатики та у професійній орієнтації.

ІІ. Повторення правил техніки безпеки в кабінеті ПЕОМ.
Поточний інструктаж з техніки безпеки в кабінеті з підписами учнів.

ІІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви гадаєте, що таке допоміжні алгоритми?
2. Коли вони потрібні при розв’язуванні задач?
3. Що потрібно, щоб допоміжний алгоритм працював?

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Допоміжні алгоритми.
2. Виклик допоміжного алгоритму.
3.. Підпрограми та їх типи.
    Підпрограма-процедура.
    Підпрограма-функція.
4. Виклик підпрограм.
5. Місце описання підпрограм.

V. Практична робота на ПК.
1. Учні працюють з готовими програмами та аналізують їх.

VI. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

VII. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Конспект вивчити. Придумати приклади задач, в яких потрібно вико-ристати допоміжні алгоритми.
ПОЯСНЕННЯ  ЗМІСТУ ФАЙЛІВ ДО УРОКУ  №11- V-1(31)

UR-31-1.pas – Програма з підпрограмою-процедурою, яка випадково виводить на екран написи, а процедура підкреслює їх лінією зірочок.

UR-31-2.pas – Програма з підпрограмою-процедурою, яка випадковим чином малює на екрані 10 квадратів із зірочок, випадковим чином.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 2 (32) ( тема V )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Підпрограми. Типи підпрограм. Опис підпрограм мовою програмування.
Підпрограми-функції.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Ознайомити учнів з типами підпрограм та загальними способами опису підпрограм. Навчити описувати процедури-функції мовою програмування та застосовувати їх для розв’язування конкретних практичних задач.
Розвиваюча. Розвивати уміння працювати з середовищем програмування, цілеспрямованість. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати здатність долати перешкоді на життєвому шляху.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Компілятор мови програмування.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Готові демонстраційні програми.

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-34. (ст.122)
“Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П., (ст. 121, 125).

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІIІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви думаєте, коли буває необхідно створювати свою функцію?
2. Як, по вашому, що є результатом виконання функції?

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Підпрограми та їх типи.
    Підпрограма-процедура.
    Підпрограма-функція.
4. Виклик підпрограм.
5. Місце описання підпрограми-функції.
6. Правила описання функції. (Демонстраційна програма).

V. Практична робота на ПК.
1. Учні опрацьовують демонстраційні програми.
1. Учні працюють над створенням програм для розв’язування задачі:
    ЗАДАЧА-1. Знайти значення прикладу  .
VI. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

VІI. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалуДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект вивчити.
ЗАДАЧА. Знайти значення прикладу ПОЯСНЕННЯ  ЗМІСТУ ФАЙЛІВ ДО УРОКУ №11-V-2(32).

UR-32-1.pas – Програма з підпрограмою-функцією, яка розраховує значення математичного виразу.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 3 (33) ( тема V )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Створення програм iз використанням підпрограми-функцій.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити знання про підпрограми-функції та методику їх використання в програмах. Удосконалити навички учнів по складанню програм та використанню середовища програмування. Навчити правильно описувати функції.
Розвиваюча. Розвивати логічне мислення, пам’ять. Розвивати навички роботи з ПК.
Виховна. Виховувати уважне ставлення до оточуючих людей та навколишнього середови-ща.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Компілятор мови програмування.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Картки з задачами для програмування для всіх ПК.

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-35. (ст.125)

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

IІІ. Актуалізація теми уроку.
Показати необхідність уміння складати програми з підпрограмами-функціями.

ІV. Практична робота на ПК.
1. Учні працюють над створенням програм розв’язування задач за картками.
(Учитель надає необхідні консультації та виправляє помилки в програмах учнів).

V. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

VI. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект вивчити.
ЗАДАЧА. Розрахувати приклад 
ЗАДАЧІ  ДЛЯ  ПРОГРАМУВАННЯ.                                                  Урок-1-3(33)V.

ЗАДАЧА 1.  Створити програму розрахунку математичного виразу


ЗАДАЧА 2.  Створити програму розрахунку математичного виразу


ЗАДАЧА 3.  Створити програму розрахунку математичного виразу


ЗАДАЧА 4.   Створити програму розрахунку математичного виразу


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 4 (34) ( тема V )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Підпрограми-процедури.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Ознайомити учнів з підпрограмами-процедурами та загальними способами опису процедур. Навчити описувати процедури мовою програмування та застосовувати їх для розв’язування конкретних практичних задач.
Розвиваюча. Розвивати культуру програмування. Асоціативне мислення, допитливість та логічне мислення, пам’ять. Розвивати навички роботи з ПК.
Виховна. Виховувати любов до України та українського народу.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Компілятор мови програмування.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Демонстраційні програми.

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-34. (ст.123)
“Інформатика. Збірник вправ та задач з алгоритмізації” Караванова Т.П., (ст.121).

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

IІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви думаєте, що таке підпрограма-процедура та слово “процедура” взагалі?
2. Коли виникає потреба у використанні процедур?

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Підпрограми-процедури та результат їх виконання.
2. Виклик підпрограми-процедури.
3. Місце описання підпрограми-процедури.
4. Правила описання процедури. (Демонстраційна програма).

V. Практична робота на ПК.
1. Учні опрацьовують демонстраційні програми.
1. Учні працюють над створенням програм для розв’язування задачі:
ЗАДАЧА. Обчислити площу прямокутника (в 1 процедурі) або периметр прямокутника (в 2 процедурі) за вибором користувача.

VI. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного матеріалу на уроці та аналіз помилок при складанні програми.

VІI. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект вивчити.
ЗАДАЧА. Обчислити за вибором людини опір електричного кола з двох лампочок, які з’єднані послідовно (1 процедура) або парале-льно (2 процедура).
ПОЯСНЕННЯ  ЗМІСТУ ФАЙЛІВ ДО УРОКУ  №11-V-4(34).

UR-34-1.pas – Програма з підпрограмою-процедурою, яка випадково виводить на екран написи, а процедура підкреслює їх лінією зірочок.

UR-34-2.pas – Програма з підпрограмою-процедурою, яка випадковим чином малює на екрані 10 квадратів із зірочок, випадковим чином.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 5 (35 )  ( тема V )
(2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Створення програм iз використанням пiдпрограм-процедур.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити знання про підпрограми-процедури та методику їх використання в програмах. Удосконалити навички учнів по складанню програм та використанню середо-вища програмування. Навчити правильно описувати процедури.
Розвиваюча. Розвивати логічне мислення, пам’ять. Розвивати навички роботи з ПК.
Виховна. Виховувати повагу до людей похилого віку та батьків.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Компілятор мови програмування.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Картки з задачами для програмування для всіх ПК.

ЛІТЕРАТУРА:  “Інформатика. Збірник вправ та задач з алгоритмізації” Караванова Т.П. (ст.86)

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

IІІ. Актуалізація теми уроку.
Показати необхідність уміння складати програми з підпрограмами-функціями.

ІV. Практична робота на ПК.
1. Учні працюють над створенням програм розв’язування задач за картками.
(Учитель надає необхідні консультації та виправляє помилки в програмах учнів).

V. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

VI. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект вивчити.
ЗАДАЧА. Розрахувати площу однієї з фігур за вибором людини (коло, прямокутний трикутник, ромб). Площа кожної фігури обчис-люється в окремій процедурі.
Підготуватися до Пр.Роб. № 6 "Складання та реалiзацiя програм, що мiстять звернення до пiдпрограм".


ЗАДАЧІ  ДЛЯ  ПРОГРАМУВАННЯ.                                                 Урок-11-5(35)V.

ЗАДАЧА 1.  Три трикутники задані довжинами сторін. Знайти суму їх периметрів та суму площ. Обчислення периметру проводиться в 1 процедурі, а площі – в 2 процедурі.                       

ЗАДАЧА 2.  Задані значення чисел А, В, С, Т, К, О. Поміняти місцями значення величин А і В, С і Т, К і О. Створити і використати для цього процедуру, яка міняє місцями значення двох величин.

ЗАДАЧА 3.  Задаються користувачем 4 числа. Визначити найбільше з них, використовуючи процедуру, яка шукає більше із двох чисел.

ЗАДАЧА 4.   Задано трикутник координатами його вершин. Визначити периметр трикутника, використовуючи процедуру, яка обчислює довжину відрізка за координатами його кінців.
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 6 (36)  ( тема V )
(2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Практична робота № 6.
"Складання та реалiзацiя програм, що мiстять звернення до пiдпрограм".

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів по програмуванню процедур і функцій, роботі з середовищем програмування. Перевірити та оцінити практичні уміння учнів працювати з мовою програмування та створювати програми з функціями та процедурами..
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ, клавіатурою. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати самостійність та відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Необхідне програмне забезпечення. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 11 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Інструктаж з Т.Б.
2. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів.
3. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 11 кл.

ІІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №6 із збірника практичних робіт по інформатиці для 11 кл.
(Автор Бройченко А.Г.)

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи, оголошуються та ставляться в журнал оцінки.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того,  що планува-ли.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту


ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 11–6
ТЕМА. Складання та реалiзацiя програм, що мiстять звернення до пiдпрограм.

МЕТА.  Поглибити знання та практичнi навички застосування пiдпрограм. Закріпити вмiння правильно користуватися підпрограмами-процедурами та функціями, а також знання про розмiщення пiдпрограм у основнiй  програмi. Вдосконалити практичнi навички роботи з мовою програмування.

ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ:  завантажити середовище програмування. Створити програми вашого варіанту. Відлагодити та виконати програму.

Зберегти створені програми на диску D: вчительського ПК за адресою
D:\PRACTIKUM-11\PR-6 під своїм прізвищем та номером задачі (наприклад: “Іванов-2”).

Вар.


завд.    І     ІІ     ІІІ     ІV
1    ЕОМ розраховує за вибором людини площу квадрата (у 1-й підпрограмі), або периметр квадрата (у 2-й підпрограмі). Сторона квадрата задається користува-чем.    ЕОМ розраховує за вибором людини за-гальний опір елект-ричного кола при послiдовному з’єд-нанні (у 1-й пiдпро-грамi або паралель-ному з'єднаннi (у 2-й пiдпрограмi.) резис-торів. Опори резис-торів задає користу-вач.      ЕОМ розраховує за вибором людини кiнетич¬ну енергiю (у 1-й підрограмі), або потенцiаль¬ну енер-гію (у 2-й підпрог-рамі.) літака. Всі не-обхідні дані задає користувач.    ЕОМ розраховує за вибором людини площу круга (у 1-й підпрограмі), або до-вжину кола (у 2-й підпрограмі). Радіус кола задає користу-вач.
2    Розрахувати приклад

Використовуючи ви-клик власної функції.    Розрахувати приклад

Використовуючи ви-клик власної функції.    Розрахувати приклад

Використовуючи ви-клик власної функції.    Розрахувати приклад

Використовуючи ви-клик власної функції.
3    ЕОМ рахує за вибо-ром людини суму чи-сел вiд 1 до а (в 1-й пiдпрограмi) або до-буток чисел вiд 1 до а (в 2-й пiдпрограмi). а задає користувач.
ЕОМ рахує за вибо-ром людини синуси чисел вiд 1 до с (в 1-й пiдпрограмi) або косинуси чисел вiд 1 до с (в 2-й пiдпрограмi). с задає користувач.     ЕОМ рахує за вибо-ром людини танген-си чисел вiд 1 до b (в 1-й пiдпрограмi) або котангенси чисел вiд 1 до b (в 2-й пiдпрограмi). b задає користувач.     ЕОМ рахує за вибо-ром людини корені чисел вiд 1 до k (в 1-й пiдпрограмi)  або квадрати чисел вiд 1 до k (в 2-й пiдпрограмi). k задає користувач.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 7 (37) ( тема V )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Вказiвки для роботи в графiчному режимi. Ство¬рення графiчних при-мiтивiв.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Ознайомити учнів з вказівками графічного модуля та загальними способами створення графічних примітивів. Навчити ініціювати графічний режим мовою програмування та застосовувати графічні вказівки для розв’язування конкретних практичних задач.
Розвиваюча. Розвивати уміння працювати з середовищем програмування, естетичні нахили та просторову уяву, цілеспрямованість. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати почуття прекрасного та естетичний смак.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Компілятор мови програмування.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Готові демонстраційні програми.

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-30. (ст.104)
“Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П., (ст. 131).

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви думаєте, чому люди часто вдаються до використання малюнків, графіків, схем та кре-слень?
2. Як, по вашому, чи потрібна графіка в комп’ютерних програмах?
3. В яких випадках виникає необхідність у використанні графіки при програмуванні?
4. Що можна віднести до графічних примітивів?

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Перегляд роботи демонстраційних програм.
2. Описання та підключення графічного модуля середовища програмування.
3. Нумерація кольорів для графіки та система координат графічного екрану.
4. Вказівки для малювання графічних примітивів:
    Точка;
    Лінія;
    Коло;
    Еліпс;
    Прямокутник;
    Зафарбований прямокутник;
    Зафарбовування фігур;
    Графічні шрифти.

V. Практична робота на ПК.
1. Учні працюють над створенням програм для розв’язування задачі:
ЗАДАЧА. Намалювати будь-який графічний об’єкт за власним бажанням.


VІ. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

VІІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект вивчити.
ЗАДАЧА. Створити програму малювання світлофора.ПОЯСНЕННЯ  ЗМІСТУ ФАЙЛІВ ДО УРОКУ №11-V-7(37).

UR-37-1.pas – Програма малювання дня і ночі.

UR-37-2.pas – Програма малювання за вибором людини кола, прямокутника чи трикутника.

UR-37-3.pas – Програма малювання графіка функції задачі про бункер.

UR-37-4.pas – Програма демонстрації графічних можливостей середовища програмування.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 8 (38) ( тема V )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Складання та реалiзацiя на ЕОМ програм з вико¬ристанням графiчних вка-зiвок.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити та вдосконалити знання та навички учнів по роботі з вказівками графічного модуля та загальними способами створення графічних примітивів. Навчити застосовувати графічні вказівки для розв’язування конкретних практичних задач.
Розвиваюча. Розвивати уміння працювати з середовищем програмування, просторову уяву. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати почуття гордості за школу та рідний край.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Компілятор мови програмування.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Картки з задачами для програмування на уроці.

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-31. (ст.108)
“Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П., (ст. 137).

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація теми уроку.
Показати необхідність уміння складати програми з підпрограмами-функціями.

ІV. Практична робота на ПК.
1. Учні працюють над створенням програм розв’язування задач за картками.
(Учитель надає необхідні консультації та виправляє помилки в програмах учнів).

V. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект вивчити.
ЗАДАЧА. Створити програму малювання піраміди із квадратів.ЗАДАЧІ  ДЛЯ  ПРОГРАМУВАННЯ.                                               Урок-11-8(38)V.

ЗАДАЧА 1.  Намалювати на екрані 3 кола, які знаходяться в квадратах. Зафарбувати квадрати і кола в різні кольори.   


ЗАДАЧА 2.  Зробити малюнок та розфарбувати його:                                                                                                                                                              


ЗАДАЧА 3.  Зробити малюнок та розфарбувати його:

ЗАДАЧА 4.   Зробити малюнок та розфарбувати його:
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 9 (39) ( тема V )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Складання програм з вико¬ристанням графiчних вказiвок.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити та вдосконалити знання та навички учнів по роботі з вказівками графічного модуля та загальними способами створення графічних примітивів. Навчити поєднувати графічні вказівки з циклами при розв’язуванні задач.
Розвиваюча. Розвивати уміння працювати з середовищем програмування, просторову уяву. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати вміння самоконтролю та прагнення до самовдосконалення.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Компілятор мови програмування.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Картки з задачами для програмування на уроці.

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-31. (ст.108)
“Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П., (ст. 137).

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація теми уроку.
Показати необхідність уміння складати програми з підпрограмами-функціями.

ІV. Практична робота на ПК.
1. Учні працюють над створенням програм розв’язування задач за картками.
(Учитель надає необхідні консультації та виправляє помилки в програмах учнів).

V. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

VІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект вивчити.
ЗАДАЧА. Створити програму обчислення площі 3 геометричних фігур з малюванням їх на екрані.
Підготуватися до тематичної атестації.


ЗАДАЧІ  ДЛЯ  ПРОГРАМУВАННЯ.                                                 Урок-11-9(39)V.

ЗАДАЧА 1.  Намалювати на екрані 10 кіл в рядок, радіус яких збільшується.   


ЗАДАЧА 2.  Зробити малюнок за допомогою повторення:                                                                                                                                                              
ЗАДАЧА 3.  Попередній малюнок розфарбувати як шахівницю, користуючись повторенням.


ЗАДАЧА 4.   Зробити малюнок та розфарбувати його:

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 10 (40 )  ( тема V )
(2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Тематичне оцінювання знань учнів з теми № 5.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити та перевірити теоретичні знання та навички учнів по даній темі. Оцінити теоретичні знання учнів та провести тематичне оцінювання учнів.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати любов до праці та навчання, самостійність, відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:   Картки з текстами атестаційних завдань по темі №5 для 11 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
Пояснення принципів проведення атестації та оцінювання результатів. Актуалізація ролі дано-го уроку в темі та курсі інформатики 11 кл.

ІІІ. Проведення тематичної атестаційної роботи.
1. Учні письмово працюють за завданнями тематичної атестації №5 із збірника тематичних атестацій по інформатиці для 11 кл. (автор Бройченко А.Г.)

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки роботи та вивчення теми.

ІV. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи зробили те,  що планували.
Підводяться підсумки вивчення теми.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити тему за конспектом та підручником.


ІНФОРМАТИКА  11     АТЕСТАЦІЯ  № 5
ТЕМА "Звернення до функцій і підпрограм. Графіка"

Варіант 1

(1-4 бали)
1.(1б.)   Яким оператором починається опис підпрограми-процедура в програмі?

а)  Function  назва...;      б)  Begin назва...;       в)  Procedure назва...;     г)  Program назва....

2.(1б.)   Як правильно звернутися до підпрограми-функції?

а)  Procedure назва (параметри);      б)  Function назва (параметри);     
в)  назва функції (параметри);         г)  назва процедури (параметри).

3.(1б.)  За допомогою команди PutPixel (x, y) можна намалювати... ?

а)  відрізок;      б)  коло;       в)  точку;       г) прямокутник.

4.(1б.)  Колір зображення встановлюється командою...?

а)  SetBkColor;      б)  SetColor;        в)  SetFillStyle;       г) Color.


(5–8 балів)
5.(2б.)  Напишіть програму малювання фігури (див.мал..)

6.(2б.)  Напишіть програму малювання кола в заданому користувачем місці екрану.(9, 10 балів)
7.(2б.) Напишіть програму обчислення прикладу    за допомогою функції розрахунку
х! = 1 * 2 * 3 *...* х. (a, b задає користувач).

(11, 12 балів)
8.(2б.)  Напишіть програму малювання фігури (обов’язково за допомогою циклу):ІНФОРМАТИКА  11     АТЕСТАЦІЯ  № 5
ТЕМА "Звернення до функцій і підпрограм. Графіка"

Варіант 2

(1-4 бали)
1.(1б.)   Яким оператором описується підпрограма-функція в програмі?

а)  Function  назва...;      б)  Begin назва...;       в)  Procedure назва...;     г)  Program назва....

2.(1б.)   Як правильно звернутися до підпрограми-процедури?

а)  Procedure назва (параметри);      б)  Function назва (параметри);     
в)  назва функції (параметри);         г)  назва процедури (параметри).

3.(1б.)  За допомогою команди Rectangle(x,y,x1,y1) можна намалювати...?

а)  відрізок;      б)  коло;       в)  точку;       г) прямокутник.

4.(1б.)  Якою командою малюється відрізок на екрані?

а)  Line(x,y,x1,y1);       б)  Circle (x,y,,r);       в)  Bar(x,y,x1,y1);      г) PutPixel(x,y).


(5–8 балів)
5.(2б.)  Напишіть програму малювання фігури (див.мал.).

6.(2б.) Напишіть програму малювання зафарбованого прямокутника в заданому користувачем місці екрану.
(9, 10 балів)
7.(2б.) Напишіть програму розрахунку площі кола та прямокутника з малюванням фігур на екрані. Малювання фігур здійснюються в окремих процедурах. (Всі необхідні величини запитувати у людини).

(11, 12 балів)
8.(2б.)  Напишіть програму малювання фігури (обов’язково за допомогою циклу):Search:
????????...

реферат різниця між LCD TFT моніторами

курсовая адміністративний захист прав інтелектуальної власності

алгоритм поведінки людини під час грози

Цитатна характеристика "Землі руської" у творі "слово о полку ігоревім"

Розробка уроку Створення і відправлення повідомлення в програмі Outlook Express

образ іван вареник

Чіпка -не правдошукач,а розбійник?

козаччина і барокко

Розробка уроку Створення і відправлення повідомлення в програмі Outlook Express

Стан фізичного розвитку школяра?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010