.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Методика вивчення теми "Табличні та рядкові величини" в школі 


Методика вивчення теми "Табличні та рядкові величини" в школі

ТЕМА  VІ. “Табличні та рядкові величини.”

№ уроку    Тема уроку
1    Заг. хар. теми. Табличнi величини та їх опис НАМ i мовою програ¬мування.

2    Алгоритми i програми знаходження суми та добутку елементiв таблиць.

3    Алгоритми i програми пошуку в таблицях елементiв iз деякою властивiстю.

4    Створення та реалiзацiя програм опрацювання таб¬личних величин

5    Практична робота № 7. "Створення та реалiзацiя програм опрацювання табличних величин".
6    Алгоритми впорядкування табличних величин.

7    Практична робота № 8. "Впорядкування  табличних величин".

8    Вказiвки i функцiї опрацювання рядкових величин та їх опис НАМ i мовою програму-вання.
9    Створення та реалiзацiя на ЕОМ програм опрацю¬вання рядкових величин

10    Практична робота № 9. "Складання та реалiзацiя програм опрацювання рядкових ве-личин".
11    Тематичне оцінювання учнів з теми  6.Учні повинні знати:
o    основні елементи однієї з мов програмування – алфавіт; основні поняття мови: числа, ряд-ки, описи, ідентифікатори, оператори, величини, операції;
o    типи даних у мові програмування, набір функцій та операцій, допустимих для кожного з типів даних;
o    принципи побудови опису програми мовою програмування;
o    особливості використання табличних і рядкових величин;

Учні повинні мати уявлення про:
o    класифікацію мов програмування;
o    інтерпретацію та компіляцію;
o    системи програмування;
o    інтегровані середовища програмування.

Учні повинні вміти:
o    застосовувати різні форми опису алгоритмів і переходити від однієї форми опису алгори-тмів до іншої;
o    визначати тип величини, описувати її навчальною алгоритмічною мовою та мовою про-грамування;
o    використовувати прості й складені умови при побудові алгоритмів і програм;
o    застосовувати метод послідовних уточнень при побудові алгоритмів і програм;
o    описувати алгоритми розв’язування задач різних типів навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування;
o    складати й реалізовувати найпростіші алгоритми на опрацювання табличних і рядкових величин, вводити та налагоджувати програми на комп’ютері.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 1 (41) ( тема VІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Загальна характеристика теми. Табличнi величини та їх опис НАМ i мовою програ¬мування.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Дати загальне поняття та охарактеризувати тему. Ознайомити учнів з таблич-ними величинами. Навчити учнів описувати табличні величини навчальною алгоритміч-ною мовою та мовою програмування Табличнi величини та їх опис НАМ i мовою програ-мування.
Розвиваюча. Розвивати науковий кругозір учнів. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати цікавість, допитливість. Бажання навчатися та поважати тих, хто вчить.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Компілятор мови програмування.

НАГЛЯДНІСТЬ: Набір готових демонстраційних програм.

ЛІТЕРАТУРА: “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-22. (ст.73)
“Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П., (ст.92).

ХІД УРОКУ.

І. Загальна характеристика теми.
Дається коротка характеристика нової теми. Значення теми в курсі інформатики та у профе-сійній орієнтації.

ІІ. Повторення правил техніки безпеки в кабінеті ПЕОМ.
Поточний інструктаж з техніки безпеки в кабінеті з підписами учнів

ІІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Наведіть приклади оформлення даних людиною у вигляді таблиць.
2. Чим зручне використання таблиць?
3. Коли виникає необхідність у використанні таблиць?
4. Які можуть бути таблиці?

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Табличні величини.
2. Види таблиць.
3. Способи описання таблиць в програмах:
    із заданими програмістом даними (константа);
    із заданням даних користувачем;
    із заданням даних випадковим чином.
4. Виведення даних таблиць.
5. Перегляд прикладів готових програм.

V. Практична робота на ПК.
1. Учні працюють з готовими програмами та експериментують самі.

VI. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основних принципів роботи з навчальними програмами.

VII. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Конспект прочитати. Вивчити правила Т.Б.


ПОЯСНЕННЯ  ЗМІСТУ ФАЙЛІВ ДО УРОКУ №11-VI-1(41).

UR-41-1.pas – Задання одномірного масиву в самій програмі.

UR-41-2.pas – Задання двомірного масиву в самій програмі.

UR-41-3.pas – Задання одномірного масиву користувачем.

UR-41-4.pas – Задання двомірного масиву користувачем.

UR-41-5.pas – Задання одномірного масиву комп’ютером випадковим чином.

UR-41-6.pas – Задання двомірного масиву комп’ютером випадковим чином.
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 2 (42) ( тема VІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Алгоритми i програми знаходження суми та добутку елементiв таблиць.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Ознайомити учнів із методами знаходження суми та добутку елементів табли-ці. Навчити учнів складати програми на знаходження суми та добутку елементів таблиці.
Розвиваюча. Розвивати розумову активність учнів, цілеспрямованість. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати інформаційну культуру, допитливість, інтерес до науки та дослі-джень.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Компілятор мови програмування.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Готові демонстраційні програми.

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-23. (ст.77)
“Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П., (ст.102).

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви думаєте, коли буває необхідно знаходити суму елементів таблиці?
2. Як, по вашому, можна знайти суму елементів таблиці?

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Знаходження суми елементів одномірної таблиці. (Демонстраційна програма).
2. Знаходження суми елементів двомірної таблиці. (Демонстраційна програма).
3. Знаходження добутку елементів одномірної таблиці. (Демонстраційна програма).
4. Знаходження добутку елементів двомірної таблиці. (Демонстраційна програма).

V. Практична робота на ПК.
1. Учні працюють над створенням програм для розв’язування задач:
    ЗАДАЧА-1. Знайти добуток елементів таблиці А[1..20].
    ЗАДАЧА-2. Знайти суму елементів таблиці С[1..5, 1..10].

VI. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

VІІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект вивчити.
ЗАДАЧА. Знайти суму та добуток елементів масиву К[1..3, 1..5].
ПОЯСНЕННЯ  ЗМІСТУ ФАЙЛІВ ДО УРОКУ №11-VI-2(42).

UR-42-1.pas – Знаходження суми елементів одномірного масиву.

UR-42-2.pas – Знаходження суми елементів двомірного масиву.

UR-42-3.pas – Знаходження добутку елементів одномірного масиву.

UR-42-4.pas – Знаходження добутку елементів двомірного масиву.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 3 (43) ( тема VІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Алгоритми i програми пошуку в таблицях елементiв iз деякою властивiстю.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Ознайомити учнів із методами знаходження в таблицях елементів із певною особливістю. Навчити учнів складати програми на знаходження вказаних елементів табли-ці.
Розвиваюча. Розвивати впевненість у собі та своїх силах, допитливість та логічне мислен-ня, пам’ять. Розвивати навички роботи з ПК.
Виховна. Виховувати інформаційну культуру, інтерес до майбутньої професії та дослі-джень.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Компілятор мови програмування.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Готові демонстраційні програми.

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-25. (ст.84)
“Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П., (ст.105).

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви думаєте, коли буває необхідно знаходити в таблиці якісь певні елементи?
2. Як, по вашому, можна організувати вибір необхідних елементів одномірної таблиці?
3. Як, по вашому, можна організувати вибір необхідних елементів двомірної таблиці?

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Пошук заданого елемента одномірної таблиці. (Демонстраційна програма).
2. Пошук заданого елемента двомірної таблиці. (Демонстраційна програма).
3. Знаходження максимального елементу одномірної таблиці. (Демонстраційна програма).
4. Знаходження максимального елементу двомірної таблиці. (Демонстраційна програма).
5. Знаходження мінімального елементу одномірної таблиці. (Демонстраційна програма).
6. Знаходження мінімального елементу двомірної таблиці. (Демонстраційна програма).
7. Відбір елементів таблиці за вказаною ознакою. (Демонстраційна програма).
8. Відбір та заміна елементів масиву за певною ознакою. (Демонстраційна програма).

V. Практична робота на ПК.
1. Учні працюють над переглядом та аналізуванням демонстраційних програм.

VI. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

VІІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалуДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект вивчити.
ЗАДАЧА. Знайти суму та максимального та мінімального елементів масиву К[1..10].
ПОЯСНЕННЯ  ЗМІСТУ ФАЙЛІВ ДО УРОКУ №11-VI-3(43).

UR-43-1.pas – Пошук заданого елемента одномірної таблиці.

UR-43-2.pas – Пошук заданого елемента двомірної таблиці.

UR-43-3.pas – Знаходження максимального елементу одномірної таблиці.

UR-43-4.pas – Знаходження максимального елементу двомірної таблиці.

UR-43-5.pas – Знаходження мінімального елементу одномірної таблиці.

UR-43-6.pas – Знаходження мінімального елементу двомірної таблиці.

UR-43-7.pas – Відбір елементів таблиці за вказаною ознакою.

UR-43-8.pas – Відбір та заміна елементів масиву за певною ознакою.
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 4 (44) ( тема VІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Створення та реалiзацiя програм опрацювання таб¬личних величин.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити та розширити знання учнів по опрацюванню та роботі із масивами. Навчити учнів складати програми на опрацювання таблиць.
Розвиваюча. Розвивати культуру та методику програмування. Впевненість у своїх силах, допитливість та логічне мислення, пам’ять. Розвивати навички роботи з ПК.
Виховна. Виховувати інформаційну культуру, політехнічну культуру.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Компілятор мови програмування.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Картки із умовами задач для всіх ПК.

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-25. (ст.84)
“Інформатика. Збірник вправ та задач з алгоритмізації” Караванова Т.П., (ст.56-64).

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація теми уроку.
Показати необхідність уміння складати програми опрацювання табличних величин.

ІV. Практична робота на ПК.
1. Учні працюють над створенням програм розв’язування задач за картками.
(Учитель дає необхідні консультації та виправляє помилки в програмах учнів).

V. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного закріпленого матеріалу на уроці та аналіз помилок.

VІІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз уроку.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект вивчити.
ЗАДАЧА. Знайти суму від’ємних елементів масиву К[1..5, 1..10].
Підготуватися до Пр.Роб. № 7 "Створення та реалiзацiя програм опрацювання табличних величин".


ЗАДАЧІ  ДЛЯ  ПРОГРАМУВАННЯ.                                                Урок-11-4(44)VI.

ЗАДАЧА 1.  Випадковим чином задається одномірний масив, що складається із 30 елементів. Вивести масив на екран у стовпчик та знайти суму елементів масиву.

ЗАДАЧА 2.  Користувач задає одномірний масив, що складається із 10 елементів. Вивести суму додатних та суму від’ємних елементів ма-сиву.

ЗАДАЧА 3.  Випадковим чином задається двомірний масив, що складається із 3 рядків по 5 елементів у кожному. Вивести максимальний елемент масиву.

ЗАДАЧА 4.   Випадковим чином задається одномірний масив, що складається із 20 елементів. Вивести масив на екран у рядочок. Знайти елементи менші за число 5 та замінити їх на число 100.

ЗАДАЧА 5.  Користувач задає одномірний масив, що складається із 6 елементів. Вивести номери від’ємних елементів масиву.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 5 (45)  ( тема VІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Практична робота № 7.
"Створення та реалiзацiя програм опрацювання табличних величин".

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів з табличними величинами. Перевірити та оці-нити практичні уміння учнів створювати програми опрацювання таблиць.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з середовищем програмування, клавіатурою та мишею. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати самостійність та відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Необхідне програмне забезпечення. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 11 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Інструктаж з Т.Б.
2. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів.
3. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 11 кл.

ІІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №7 із збірника практичних робіт по інформатиці для 11 кл.
(автор Бройченко А.Г.)

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи, оголошуються та ставляться в журнал оцінки.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того,  що планува-ли.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспектуПРАКТИЧНА РОБОТА  № 11–7
ТЕМА. Створення та реалiзацiя програм опрацювання табличних величин.
МЕТА. Поглибити знання та практичнi навички роботи з табличними величинами. Узагальнити та закріпити вивченi методи вибору елементів з таблиць, знаходження суми та добутку елементів таблиці. Вдосконалити практичнi навички роботи з мо¬вою програмування, логічне мислення, пам’ять.

ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ:  завантажити середовище програмування. Створити програми вашого варіанту. Відлагодити та виконати програму.

Зберегти створені програми на диску D: вчительського ПК за адресою
D:\PRACTIKUM-11\PR-7 під своїм прізвищем та номером задачі (наприклад: “Іванов-2”).

Вар.


завд.    І     ІІ     ІІІ     ІV

1    Обчислити суму елементів таблиці Х(5).     Обчислити добуток елементів таблиці У(5).     Обчислити та вивес-ти корені елементів таблиці В(5).     Обчислити та вивес-ти квадрати елемен-тів  таблиці А(5).

2    В числовiй таблицi К(5) замінити всі еле-менти < 10 на 50. Ре-зультуючу таблицю вивести на екран.    В числовiй таблицi R(5) всi елементи > 3 замiнити на їх коренi. Результуючу таблицю вивести на екран.    В числовiй таблицi М(5) замiнити всi вiд'ємнi елементи на 100. Змiнену таблицю вивести на екран.    В числовiй таблицi С(5) замiнити всi ну-льові елементи на 20. Змiнену таблицю ви-вести на екран.

3    Заданi двi числовi таблицi М(5) i О(1). В таблицi М знахо-дяться числа, а таб-лиця О пуста. В таб-лицi М знайти міні-мальний елемент, добути з нього ко-рінь та записати в таблицю О. На ек-ран вивести обидвi таблицi.    Заданi двi числовi таблицi К(5) i С(1). В таблицi К знаходять-ся числа, а таблиця С пуста. Треба в таб-лицi К знайти макси-мальний елемент, додати до нього 100 і записати в таблицю С. Ви¬вести обидві таблиці на екран.    Заданi двi числовi таблицi А(5) i В(1). В таблицi А знахо-дяться числа, а таб-лиця В пуста. Треба  мінімальний елемент таблиці А піднести в квадрат і за¬писати в таблицю В. На екран вивести обидвi таб-лицi.    Заданi двi числовi таблицi N(5) i F(1). В таблицi N знаходяться числа, а таблиця F пуста. Треба в таблицi  N найти максималь-ний елемент, помно-жити його на 10 та записати  в таблицю F. Ви¬вести обидві таблиці на екран.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 6 (46) ( тема VІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Алгоритми впорядкування табличних величин.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Ознайомити учнів із методами впорядкування таблиць. Навчити учнів склада-ти програми для впорядкування елементів таблиці.
Розвиваюча. Розвивати впевненість у собі та своїх силах, допитливість та логічне мислен-ня, пам’ять. Розвивати навички роботи з ПК.
Виховна. Виховувати інформаційну культуру, інтерес до майбутньої професії та дослі-джень.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Компілятор мови програмування.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Готові демонстраційні програми.

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-26. (ст.90)
“Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П., (ст.108).

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви думаєте, коли буває необхідно впорядковувати таблиці?
2. Як, по вашому, можна впорядкувати елементи таблиці?

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Впорядкування одномірної таблиці. (Демонстраційна програма).
2. Впорядкування двомірної таблиці. (Демонстраційна програма).

V. Практична робота на ПК.
1. Учні працюють над переглядом та аналізуванням демонстраційних програм.

VI. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

VІІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект вивчити.
ЗАДАЧА. Впорядкувати масив К[1..10] в порядку спадання.
Підготуватися до Пр.Роб. № 8 " Створення та реалiзацiя програм впорядкування табличних величин".


ПОЯСНЕННЯ  ЗМІСТУ ФАЙЛІВ ДО УРОКУ №11-VI- 6(46).

UR-46-1.pas – Впорядкування одномірного масиву за зростанням методом “Бульбашок”.

UR-46-2.pas – Впорядкування одномірного масиву за зростанням методом “Прямого вибору”.ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 7 (47)  ( тема VІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Практична робота № 8.
" Створення та реалiзацiя програм впорядкування табличних величин".

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів з табличними величинами. Перевірити та оці-нити практичні уміння учнів створювати програми опрацювання таблиць.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з середовищем програмування, клавіатурою та мишею. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати самостійність та відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Необхідне програмне забезпечення. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 11 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Інструктаж з Т.Б.
2. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів.
3. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 11 кл.

ІІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №8 із збірника практичних робіт по інформатиці для 11 кл.
(автор Бройченко А.Г.)

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи, оголошуються та ставляться в журнал оцінки.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того,  що планува-ли.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспектуПРАКТИЧНА РОБОТА  № 11–8
ТЕМА. Створення та реалiзацiя програм впорядкування таблиць.
МЕТА. Поглибити знання та практичнi навички роботи з табличними величинами. Узагальнити та закріпити вивченi методи наповнення таблиць даними та впорядкування таблиць. Вдосконалити практичнi навички роботи з мо¬вою програмування, різні види пам’яті.

ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ:  завантажити середовище програмування. Створити програми вашого варіанту. Відлагодити та виконати програму.

Зберегти створені програми на диску D: вчительського ПК за адресою
D:\PRACTIKUM-11\PR-8 під своїм прізвищем та номером задачі (наприклад: “Іванов-2”).

Вар.


завд.    І     ІІ     ІІІ     ІV

1    Задано випадковим чином таблиця Х(10). Впорядкувати таблицю в порядку зростання методом “бульбашок”.
Задана таблиця S(5) всередині програми. Впорядкувати таб-лицю в порядку спа-дання методом “бу-льбашок”.
Задана таблиця Z(10) всередині програми. Впорядкувати таб-лицю в порядку спа-дання методом “бу-льбашок”.
Задано випадковим чином таблиця P(10). Впорядкувати таб-лицю в порядку зро-стання методом “бу-льбашок”.


2    Задано користува-чем таблиця А(5). Впорядкувати таб-лицю в порядку спа-дання методом “прямого вибору”.
Задано випадковим чином таблиця N(10). Впорядкувати таблицю в порядку зростання методом “бульбашок”.
Задано користувачем таблиця J(10). Впо-рядкувати таблицю в порядку спадання методом “прямого вибору”.
Задана таблиця E(10) всередині програми. Впорядкувати таб-лицю в порядку спа-дання методом “бу-льбашок”.


3    Задана таблиця В(10) всередині про-грами. Впорядкува-ти таблицю в поряд-ку спадання методом “бульбашок”.
Задано користувачем таблиця F(8). Впоря-дкувати таблицю в порядку спадання методом “прямого вибору”.
Задано випадковим чином таблиця Y(15). Впорядкувати таблицю в порядку зростання методом “бульбашок”.
Задано користувачем таблиця M(6). Впо-рядкувати таблицю в порядку спадання методом “прямого вибору”.


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 8 (48) ( тема VІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Вказiвки i функцiї опрацювання рядкових величин та їх опис НАМ i мовою програмування.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Ознайомити учнів із основними вказівками опрацювання рядкових величин. Навчити учнів складати програми для опрацювання рядкових величин.
Розвиваюча. Розвивати мовні здібності, допитливість та логічне мислення, пам’ять. Розви-вати навички роботи з ПК.
Виховна. Виховувати любов до української мови.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Компілятор мови програмування.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Готові демонстраційні програми.

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-28. (ст.98)
“Інформатика. Основи алгоритмізації.” Караванова Т.П., (ст.113).

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Як ви думаєте, коли буває необхідно працювати з рядковими величинами?
2. Як, по вашому, що можна робити з рядковими величинами?

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Оголошення рядкових величин в програмі.
2. Особливості використання рядкових величин.
3. Операції над рядковими величинами.
    Зчеплення.
    Відношення.
    Видалення символів.
    Вставляння символів.
    Обчислення довжини величини.
    Вирізання символів.

V. Практична робота на ПК.
1. Учні працюють над переглядом та аналізуванням демонстраційних програм.
2. Створення програми.
ЗАДАЧА. Підрахувати Кількість букв “о” у вашому прізвищі.

VI. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

VІІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект вивчити.
ЗАДАЧА. Позаміняти у введеному слові всі “а” на “*”.

ПОЯСНЕННЯ  ЗМІСТУ ФАЙЛІВ ДО УРОКУ №11-VI-8(48).

UR-48-1.pas – Програма демонстрації зчеплення рядкових величин.

UR-48-2.pas – Програма демонстрації видалення текстового фрагменту із рядкової величини.

UR-48-3.pas – Програма демонстрації вставляння текстового фрагменту всередину іншої рядкової величини.

UR-48-4.pas – Програма демонстрації вирізання та склеювання текстових фрагментів із рядкової величини.

UR-48-5.pas – Програма заміни заказаної користувачем літери на загадану іншу літеру чи символ в рядковій величині та підрахунок кількості замін.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 9 (49) ( тема VІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.  Створення та реалiзацiя на ЕОМ програм опрацю¬вання рядкових величин

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити та розширити знання учнів про роботу з рядковими величинами. Навчити учнів складати програми на опрацювання рядкових величин.
Розвиваюча. Розвивати культуру та методику програмування. Впевненість у своїх силах, допитливість та логічне мислення, пам’ять. Розвивати навички роботи з ПК.
Виховна. Виховувати інформаційну культуру, політехнічну культуру.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Компілятор мови програмування.

НАГЛЯДНІСТЬ:  Картки із умовами задач для всіх ПК.

ЛІТЕРАТУРА:  “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-29. (ст.102)
“Інформатика. Збірник вправ та задач з алгоритмізації” Караванова Т.П., (ст.115).

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація теми уроку.
Показати необхідність уміння складати програми опрацювання табличних величин.

ІV. Практична робота на ПК.
1. Учні працюють над створенням програм розв’язування задач за картками.
(Учитель дає необхідні консультації та виправляє помилки в програмах учнів).

V. Закріплення вивченого.
Повторення з учнями основного закріпленого матеріалу на уроці та аналіз помилок.

VІІ. Аналіз та підсумки уроку.
Підводяться підсумки та робиться аналіз уроку.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Конспект вивчити.
ЗАДАЧА. Роздрукувати заданий текст у зворотному напрямку.
Підготуватися до Пр.Роб. № 9 "Складання та реалiзацiя програм опрацювання рядкових величин".


ЗАДАЧІ  ДЛЯ  ПРОГРАМУВАННЯ.                                                Урок-11-9(49)VI.

ЗАДАЧА 1.  Підрахувати у заданому реченні кількість символів, які вкаже користувач.

ЗАДАЧА 2. Утворити із слова “ІНФОРМАТИКА” слова “МАКАКА” та “КАМ-ФОР”

ЗАДАЧА 3.  У заданому реченні вирізати всі букви “а”.

ЗАДАЧА 4.  У заданому реченні замінити всі символи “,” на “!”.

ЗАДАЧА 5.  Порахувати кількість слів у введеному реченні.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  10  КЛАСІ  № 10 (50)  ( тема VІ )
( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Практична робота № 9.
"Складання та реалiзацiя програм опрацювання рядкових величин".


МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити навички роботи учнів з табличними величинами. Перевірити та оці-нити практичні уміння учнів створювати програми опрацювання таблиць.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з середовищем програмування, клавіатурою та мишею. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати самостійність та відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. Необхідне програмне забезпечення. 

НАГЛЯДНІСТЬ:  Папки із практичними завданнями для 11 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Актуалізація теми уроку.
1. Інструктаж з Т.Б.
2. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів.
3. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 11 кл.

ІІІ. Проведення практичної роботи.
Практична робота №9 із збірника практичних робіт по інформатиці для 11 кл.
(автор Бройченко А.Г.)

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки практичної роботи, оголошуються та ставляться в журнал оцінки.

V. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того,  що планува-ли.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити матеріал з конспекту


ПРАКТИЧНА РОБОТА  № 11–9

ТЕМА. Створення та реалiзацiя програм опрацювання рядкових величин.
МЕТА. Поглибити знання та практичнi навички роботи з рядковими величинами. Узагальнити вивченi методи пошуку та замiни, вирiзки та склею¬вання лiтерних величин. Вдосконалити прак¬тичнi навички роботи з мовою програмування.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ:  завантажити середовище програмування. Створити програми вашого варіанту. Відлагодити та виконати програму.

Зберегти створені програми на диску D: вчительського ПК за адресою
D:\PRACTIKUM-11\PR-9 під своїм прізвищем та номером задачі (наприклад: “Іванов-2”).

Вар.


завд.    І     ІІ     ІІІ     ІV
1    Iз лiтерної величини
"АБРАШВАБРАКА-ДАБРА" отримати такi слова i надруку-вати їх: "БРАК", "КРАБ".    Iз лiтерної величи-ни
"КАРАКАТИЦЯ" отримати такi слова i надруку¬вати їх: "РАК", "КАРТА".    Iз лiтерної величи-ни
"ТАРАБАРЩИНА" отримати такi слова i надруку¬вати їх: "БРАТ", "БАРАН".    Iз лiтерної величи-ни
"АРМАГЕДОН" отримати такi слова i надруку¬вати їх: "АРГОН", "МАГ".
2    В лiтернiй величинi, яку задає людина, за-мiнити всi букви "а" на "А". Вивести на екран змiнену лiтерну величину.    За допомогою ко-манди циклу пора-хувати скiльки разiв у заданому людиною ре¬ченнi зу-стрiчається буква "я".    В лiтернiй величинi, яку задає людина, замiнити всi букви "о" на "Х". Вивести на екран змiнену лiтерну величину.    За допомогою ко-манди циклу пора-хувати скiльки разiв у заданому люди-ною ре¬ченнi зу-стрiчається буква "с".

3    В лiтернiй величинi, яку задає людина, вирiзати та склеїти в одне цiле кожну другу букву. Отри-мане слово надруку-ва¬ти    В лiтернiй вели-чинi, яку задає лю-дина, вирізати та склеїти перші бук-ви слів. Отримане слово надрукува¬ти    В лiтернiй вели-чинi, яку задає лю-дина, замінити ко-жну третю букву на цифру 1. Отримане слово надрукува¬ти    В лiтернiй величинi, яку задає людина, вирiзати та склеїти в одне цiле останню букву кожного сло-ва. Отримане слово надрукува¬ти


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В  11  КЛАСІ  № 11 (51)  ( тема VІ )
(2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ.   Тематичне оцінювання знань учнів з теми № 6.

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити та перевірити теоретичні знання та навички учнів по даній темі. Оцінити теоретичні знання учнів та провести тематичне оцінювання учнів.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати любов до праці та навчання, самостійність, відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАГЛЯДНІСТЬ:   Картки з текстами атестаційних завдань по темі № 6 для 11 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.
1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.
2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці

ІІ. Актуалізація теми уроку.
Пояснення принципів проведення атестації та оцінювання результатів. Актуалізація ролі дано-го уроку в темі та курсі інформатики 11 кл.

ІІІ. Проведення тематичної атестаційної роботи.
1. Учні письмово працюють за завданнями тематичної атестації №6 із збірника тематичних атестацій по інформатиці для 11 кл. (автор Бройченко А.Г.)

ІV. Підведення підсумків уроку.
Підводяться підсумки роботи та вивчення теми.

ІV. Аналіз та підсумки уроку.
Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи зробили те,  що планували.
Підводяться підсумки вивчення теми.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Повторити тему за конспектом та підручником.


ІНФОРМАТИКА   11     Атестація № 6
ТЕМА "Робота з табличними та рядковими величинами"

Варіант 1

(1-4 бали)

1.(1б.)   Яким оператором описується використання таблиці в програмі?

а)  Readln ;      б)  Writeln ;       в)  Array ;        г)  Data ;          д)  Randomize.

2.(1б.)   Як правильно позначити 5-й елемент таблиці А в якій всього 10 елементів?

а)  A[5];         б)  А[10,5];         в)  А[1..5];           г)  [5]A;              д)  A[5,10].

3.(1б.)  Якою командою можна дізнатися про довжину рядкової величини (кількість символів в ній)?

а)  Insert(D);         б)  Delete(D);          в)  Length(D);        г)  Copy(D);        д)  Val(D).

4.(1б.)  Як вирізати із літерної величини А = “БАРАБАН” слово “РАБ”?

а)  Copy(A,3);       б)  Insert(A,3,3);        в)  Length(A,1,3);      г)  Copy(A,3,3);         д)  Writeln(A,3,3).

(5–8 балів)

5.(2б.)  Знайти cуму елементів таблиці С(10), яку задає користувач.

6.(2б.)  Скласти програму утворення слова “ДІЛО” із слів “КОЛОБОК” і “ДІД”.

(9, 10 балів)

7.(2б.) Напишіть програму розрахунку кореня з найбільшого елемента таблиці А(10), яка задається випадковим чином.

(11, 12 балів)

8.(2б.)  Напишіть програму та намалюйте її блок-схему. В таблиці В(5) зберігаються імена. Таблиця задається в програмі програмістом.  Знайти кількість імен, що починаються на букву “О”.
ІНФОРМАТИКА   11     Атестація № 6
ТЕМА "Робота з табличними та рядковими величинами"

Варіант 2

(1-4 бали)

1.(1б.)   Якого типу повинна бути величина для збереження речення?

а)  Integer ;      б)  String ;       в)  Real ;     г)  Char ;        д)  Boolean.

2.(1б.)   Як правильно позначити 15-й елемент таблиці С в якій всього 100 елементів?

а)  С[15,100];         б)  С[15];         в)  С[100..15];        г)  [15]C;         д)  С[15,100]

3.(1б.)  Якою командою можна вставити фрагмент ’*’ у рядкову величину D, починаючи з 5-го символа?

а)  Insert(’*’,D,5);   б)  Delete(D,’*’,5);     в)  Insert(D,’*’,5);    г)  Copy(‘*’,D,5);     д)  Insert(D,’*’,5).


4.(1б.)  Як вирізати із літерної величини В = “МАШИНА” слово “ШИНА”?

а)  Copy(B,4);       б)  Insert(B,4,4);        в)  Length(B,1,4);      г)  Copy(B,3,4);         д)  Writeln(B,4,3).

(5–8 балів)

5.(2б.)  Знайти кількість елементів таблиці А(10), яку задає користувач, більших за число 5.

6.(2б.)  Скласти програму утворення слова “КОРОВА” із слів “ДРОВА” і “КОРОМИСЛО”.

(9, 10 балів)

7.(2б.) Напишіть програму друкування всіх елементів таблиці М(10), яка задається випадковим чином, більших за задане користувачем число К.

(11, 12 балів)

8.(2б.)  Напишіть програму та намалюйте її блок-схему. В таблиці В(5) зберігаються слова. Таблиця задається в програмі програмістом.  Надрукувати всі слова, що складаються із 3 букв.

Search:
????????...

оборона буші запитання до твору

співвідношення понять індивід індивідуальність особистість

цитатний образ Гобсека

робота з excel як розділити вікно робочої таблиці

референтны групи в дитячому садку

вибори володимері -волинському

причини революції 1848-1849

національні символи виховна година

поділ слів на склади

створення повісті " Гобсек"?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010