.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Проектування бази даних" 


План-конспект уроку на тему "Проектування бази даних"

Мета:    Формувати знання учнів про проектування бази даних, методи створення «порожньої» бази даних, створення первинного ключа; зберігання структури таблиці; як копіювати і переміщати дані; як відмінити виконані дії
Розвивати в учнів логічне мислення увагу, уважність, зацікавленість.
Виховувати наполегливість, цілеспрямованість, творчу активність, кмітливість, дисциплінованість, уміння працювати самостійно.
Тип уроку:комбінований.
Обладнання:підручник, плакати.
Тривалість:45 хвилин.
Хід уроку
I.    Організаційна частина
Заходжу в клас, вітаюсь:
–    Доброго дня. Сідайте, будь ласка.
Перевіряю готовність учнів і класу до уроку (чиста дошка, наявність вологої ганчірки). Відмічаю в класному журналі відсутніх.
II.    Актуалізація опорних знань
На минулих уроках ви  почали вивчати БД давайте пригадаємо:
    Що таке БД?
(База даних – це впорядкована сукупність даних, призначена для їх зберігання, накопичення і обробки за допомогою комп’ютера).
    Чим відрізняються фактографічні та документальні БД?
(Фактографічні БД згідно запиту надають конкретну інформацію про об’єкт, що в них зберігається.
Документальні БД містять список джерел (документів),які зберігаються в інших місцях).
    Що таке інформаційно-пошукова система?
(Інформаційно-пошукова система – це система, де зберігається інформація, з якої на вимогу користувача видається потрібна інформація, пошук якої здійснюється або вручну, або автоматично).
    Що таку СУБД?
(СУБД – це програма для введення, зберігання, пошуку та обробки інформації в базі даних).
    Які ви знаєте властивості полів БД?
(Існують такі властивості полів: ім’я поля, тип поля, формат поля, маска ввода, підпис, значення за замовчуванням, умова на значення, повідомлення про помилку, обов’язкове  поле, порожні рядки, індексоване поле).
    Які існують типи даних в БД?
(Існують такі типи даних: текстовий, поле Мемо, числовий, дата/час, грошовий, лічильник, логічний, поле об’єкта OLE, гіперпосилання, майстер підстановок).

III.    Пояснення нового матеріалу
На сьогоднішньому уроці ми ознайомимось з проектуванням БД і методи створення її структури.

Проектування бази даних
Проектування бази даних починається із створення на папері її структури, при цьому виконуються такі роботи:
•   визначити перелік даних, які будуть зберігатися;
•   визначити кількість і зміст таблиць для зберігання даних;
•   визначити для таблиць назви полів, їх тип та ключові поля.
(Розміщення даних у зв'язаних таблицях дозволяє позбавитись від інформації, що повторюється).
Прикладом нераціональної таблиці може бути класний журнал, у якому на кожній сторінці повторюються однакові дані про кожного учня.
Краще застосувати кілька зв'язаних таблиць замість однієї великої: в одну розмістити прізвище, ім'я, по батькові кожного учня; в другу – перелік предметів, що вивчаються; в третю – поточні оцінки і дати опитування. В таких таблицях не буде даних, що повторюються.
Створення «порожньої» бази даних
Проектування БД можна виконати у режимах «Мастера», «Страницы и проекты базы данных» і «Новая база данных».
Перший спосіб не потребує особливих умінь та знань: користувачу пропонуються на вибір зразки (шаблони) баз даних з порожніми таблицями, формами та звітами, які потрібно заповнити за допомогою спеціальних майстрів. Такий спосіб використовується менше через низьку ефективність і громіздку структуру «спроектованої» бази даних.
Другий спосіб вимагає певних умінь та знань і дозволяє користувачу створити ефективну та оптимальну базу даних. Саме цей спосіб ми будемо розглядати далі.
Створення файлу порожньої (без таблиць) бази даних та посту¬пове створення її об'єктів дозволяє користувачу самому визначити структуру бази даних і створити її елементи.
Для цього виконуються такі дії:
•   завантажити програму Microsoft Office Access;
•  у вікні запуску встановити перемикач «Новая база данных»;
•   натиснути кнопку «ОК» - відкриється діалогове вікно «Файл новой базы данных»;
•   у списку «Папка» вибрати папку для зберігання файлу БД;
•   у полі «Имя файла» задати назву файлу (за мовчазною згодою кожному новому файлу присвоюється ім'я dbl, db2 і т.д.)
•   натиснути кнопку «Создать».
Після виконання цих дій нова порожня база даних буде створена і відкриється її вікно, в якому можна розпочинати процес створення її об'єктів: таблиць, запитів, форм, звітів. Робити це можна в режимі конструктора або за допомогою. Майстра.
При використанні режиму конструктора доведеться створити структуру таблиць, зв'язки між ними, встановити поля і ключі, проектувати форми і звіти. І звичайно, заповнити таблиці об'єктів бази даних. Про це мова піде далі.
Приклад створення структури таблиць бази даних
(Першим кроком при створенні бази даних є проектуван¬ня таблиць, які міститимуть усю необхідну інформацію).
Таблиці є основою реляційної бази даних. Для створення структури таблиці бази даних виконуються такі дії:
•  створення полів (ім'я поля, тип даних, опис і властивості);
•  збереження структури таблиці.
Для створення структури таблиці у режимі Конструктора необхідно:
    завантажити файл нової бази даних;
     виконати команду «Создание таблицы в режиме конструктора» або натиснути кнопку «Конструктор» на панелі інструментів .
Відкриється вікно наведеного вигляду, у якому будуть виконуватися всі дії по створенню структури таблиці.
Поле, в якому знаходиться курсор, (показую наочність) Прізвище називається поточним і позначається показником ►.
(Кількість і назва записів Конструктора співпадають з кількістю і назвою полів у таблиці, що створюється). Створимо таблицю Учні, в якій задамо поля: КодУчня, Прізвище, Імя (без апострофа!), Адреса, РікНар з такими типами і властивостями:

Робота в режимі Конструктора дає можливість вказати назви, типи і властивості полів майбутньої таблиці.
Поля створюються таким чином:
    у стовпчику «Имя поля» ввести назву, наприклад, КодУчня; бажано щоб у назві не було пропусків;

    курсор  перемістити  на  стовпчик  «Тип  данных»,  в якому з'явиться значення «Текстовий»   і кнопка, що відкриває список
    із списку вибирається потрібний тип, наприклад, «Счетчик»;
    за потребою курсор перемістити на стовпчик «Описание» (необов'я¬зкова характеристика);
       в нижній частині вікна задати потрібні властивості, якщо встанов¬лені програмою не задовольняють вимогам.
Основні типи, що використовують¬ся: «Счетчик», «Текстовий», «Число¬вой»,  «Дата/время».
Для поля КодУчня пропонується використовувати тип «Счет¬чик», який означає, що при введенні нових учнів у таблицю їхні номери будуть створюватися автоматично, причому кожний новий номер буде більшим за попередній на одиницю.
Для поля Прізвище - тип «Текстовий» потрібно змінити додаткові властивості - «Размер поля» відредагувати з 50 на 20 (навряд чи будуть прізвища більше, ніж 20 символів, а пам'ять комп'ютера обмежена і її слід економити). Потрібно клацнути в нижній частині вікна у полі «Размер поля» і відредагувати 50 на 20, у полі «Обязательное поле» відкрити список і вибрати «Да».
При встановленні типу даних «Дата/время» бажано в нижній частині вікна відкрити вкладку «Общие», встано¬вити курсор на поле «Формат поля», відкрити список за допомогою кнопки    і вибрати пот¬рібний вид виведення.
Наприклад, «Краткий формат данных»: 12.04.2006 тощо.

Первинний ключ
Ключів у таблиці може бути декілька. З них вибирається один (як правило, найкоротший по довжині), який буде надалі представ¬ляти (замінювати) кожний запис таблиці.
Такий ключ називається первинним.
Наприклад, якщо в таблиці Учні за первинний ключ взяти Прізвище, то це означає, що не повинно бути учнів з однаковими прізвищами. Але ж прізвища можуть повторюватися. Доведеться доповнювати ключ ще й іменем. Первинний ключ стає довгим і незручним для використання. Оскільки первинний ключ служить не лише для того, щоб відрізняти один запис від іншого, але й для організації зв'язків між таблицями, доцільно включити в таблицю додаткове числове поле КодУчня, що не буде повторюватися в кожному запису, тобто буде первинним ключем.
Створення первинного ключа виконується так:
•   виділити потрібне поле (у нас КодУчня);
•   виконати команду меню «Правка» => «Ключевое поле» або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів – зліва від. імені виділеного поля з'явиться символ ключа як підтвердження того, що дане поле є ключовим.
Зберігання структури таблиці виконується так:
•   виконати команду меню «Файл» => «Сохранить» або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів;
•   у діалоговому вікні, що відкриється, ввести ім'я таблиці до 64 символів (за мовчазною згодою пропонується ім'я «Таблиця1»);
•  натиснути кнопку «ОК».
За такою ж методикою створюються та зберігаються інші таблиці бази даних:
Після створення структури таблиць база даних Клас набуде наведеного вигляду:

у вікні з'являться значки поки що порожніх таблиць Предмети, Успішність, Учні.
Потрібно ввести по кілька записів у кожну таблицю. На прикладі цих записів перевіряється, наскільки правильно створена база даних і чи відповідає вона поставленим вимогам.
Введення даних у режимі «Таблицы»
Використання режиму «Таблицы» є найпростішим способом введення даних, який виконується так:
•  послідовно вводити дані в поля таблиці, кожного разу натискаючи клавіші Tab або Enter ;
•   у перше поле, яке має тип «Счётчик», інформація вводиться автоматично, кожного разу збільшуючись на 1;
•   поля, які визначені як необов'язкові, можна залишати порожніми;
•   після натискання клавіші Tab або Enter в останньому полі запису курсор переходить на початок-наступного запису, поля якого заповнюються за вищенаведеною процедурою.
(Перехід до наступного запису буде заблоковано, якщо попереднє обов'язкове поле залишиться незаповненим.
Після введення перших записів таблиця Учні матиме вигляд:

Збереження кожного запису відбувається автоматично після переходу до наступного.
Зліва від першого поля таблиці знаходиться область вибору запису, в якій з'являються піктограми, що вказують його стан:
► – даний запис поточний (вибраний); «олівець» -у запис вводиться інформація.
При введені даних у таблицю Успішність виникають певні труднощі: в ній замість прізвищ учнів і назв предметів треба встановлювати їх числові коди згідно таблиць Учні і Предмети. Виглядатиме це так, як на наведеному малюнку. Звичайно, було б краще, якби замість кодів підставлялись відповідні їм текстові дані. 
Копіювання і переміщення даних
Копіювання даних із одного поля в інше виконується так:
•   виділити потрібне поле;
•   виконати команду «Копировать»   («Вырезать»)   з   панелі інструментів або з контекстного меню;
•   клацнути в полі, куди копіюються або переміщаються дані;
•   виконати команду «Вставить».
Інформація з'явиться у новому полі і залишиться («Копировать») або щезне («Вырезать») у попередньому полі.
Відміна виконаних дій
Відміна дій виконується командами:
•  щойно введені дані – клавіша Esc;
•  виконана дія –кнопка «Отменить» на панелі інструментів;
•  всю інформацію в щойно введеному записі – команда «Правка» => «Удалить запись»;
•  інформацію в щойно збереженому записі - комбінація клавіш Ctrl + Z.

IV.    Закріплення нового матеріалу
1    Як створити «порожню» базу даних?
Для того щоб створити «порожню» базу даних потрібно виконати такі дії:
•   завантажити програму Microsoft Office Access;
•  у вікні запуску встановити перемикач «Новая база данных»;
•   натиснути кнопку «ОК» - відкриється діалогове вікно «Файл новой базы данных»;
•   у списку «Папка» вибрати папку для зберігання файлу БД;
•   у полі «Имя файла» задати назву файлу (за мовчазною згодою кожному новому файлу присвоюється ім'я dbl, db2 і т.д.)
•   натиснути кнопку «Создать».
2   Які елементи має таблиця бази даних?
(Таблиця БД має такі елементи: ім’я поля, тип даних, опис, додаткові властивості).
3  Що таке «первинний ключ» таблиці БД? Для чого він призначений?
(«Первинним ключем» називається такий ключ, який представляє (замінює) кожний запис таблиці. Оскільки первинний ключ служить не лише для того, щоб відрізняти один запис від іншого, але й для організації зв'язків між таблицями).?
4  Коли і для чого використовується тип даних «Лічильник» ?
(Лічильник – спеціальний тип даних для унікальних (не повторювальних у поле) натуральних чисел з автоматичним нарощуванням. Природне використання для порядкової нумерації записів).
5  Як створити структуру бази даних у режимі Конструктор ?
Для створення структури таблиці у режимі Конструктора необхідно:
1)    завантажити файл нової бази даних;
2)  виконати команду «Создание таблицы в режиме конструктора» або натиснути кнопку «Конструктор» на панелі інструментів
6  Як встановити потрібний вид введення даних «Дата/время»?
(Для встановленні типу даних «Дата/время» бажано в нижній частині вікна відкрити вкладку «Общие», встано¬вити курсор на поле «Формат поля», відкрити список за допомогою кнопки    і вибрати пот¬рібний вид виведення).
7  Як створити у потрібному полі первинний ключ?
(Для того, щоб створити первинний ключ виконується так:
•   виділити потрібне поле;
•   виконати команду меню «Правка» => «Ключевое поле» або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів – зліва від. імені виділеного поля з'явиться символ ключа як підтвердження того, що дане поле є ключовим).
8    Які дії потрібно виконати для збереження структури БД?
(Для того щоб зберегти структуру БД потрібно виконати такі дії:
•   виконати команду меню «Файл» => «Сохранить» або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів;
•   у діалоговому вікні, що відкриється, ввести ім'я таблиці до 64 символів (за мовчазною згодою пропонується ім'я «Таблиця1»);
•  натиснути кнопку «ОК»).
9  Які дії і яким чином можна відмінити при заповненні таблиці БД?
(Відміна дій виконується командами:
•  щойно введені дані – клавіша Esc;
•  виконана дія –кнопка «Отменить» на панелі інструментів).
10  Як відмінити всю інформацію в щойно введеному записі БД?
(Всю інформацію в щойно введеному записі – команда «Правка» => «Удалить запись»).
Література:
1 .Інформатика. Базовий курс. Навчальний посібник у 3-х частинах. Частина 1/ Шестопалов Є.А. – Шепетівка: «Аспект», 2006.-160с.
2. Гаєвський О.Ю. Інформатика: 7-11 кл.: Навч. Посіб. – К.:А.С.К.,2005. – 512с.

Search:
????????...

За твором "хіба ревуть воли,як ясла повні" порівняльна план хар-ка Мотрі і Явдохи

поль элюар мова

не судилось скорочено

необхідність присутності правопорушника при розгляді адміністративної справи і порядок оскарження в даному випадку.

не судилось образ катрі

план-конспект уроку на тему Українська мова в світі скачати

креслення букв

план конспект уроку з гімнастики шикування

твір на тему Вчинок маруси богуславки-подвиг

твір-роздум Чіпка-борець за справедливість чи злочинець?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010