.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Основи соціалізації особистості у процесі родинно-шкільного виховання - соціалізація особистості 


Основи соціалізації особистості у процесі родинно-шкільного виховання
Створення системи національного виховання в умовах нашої держави визначається потребами суспільства у всебічній активізації інтелектуального, духовно-творчого потенціалу національних та загальнолюдських цінностей, різноманітними формами включення особистості в соціальне життя, необхідністю забезпечення єдності, наступності та послідовності виховуючих впливів соціальних інститутів, постійного коректування виховного процесу.
Розвиток особистості здійснюється в процесі її соціалізації, виховання та саморозвитку, що є компонентами цілісного процесу, а також під впливом великої кількості обставин, які умовно можна звести до таких груп:
–    макрофактори (суспільства, держав, планета, світ і навіть космос);
–    мезафактори (етнокультурні умови, тип поселення, в яких живе і розвивається людина);
–    мікрофактори (сім’я, дитячий садок, школа, позашкільні виховні установи, товариство ровесників, засоби масової інформації та інші інститути виховання).
Звідси, суть поняття соціалізації полягає в набутті людиною статусу суспільного індивіда, включення в активне соціальне життя, засвоєння основної системи духовних цінностей, колективного досвіду. Отже, соціалізація – процес двобічний. З одного боку, індивід засвоює соціальний досвід, цінності, норми, установки, властиві суспільству і соціальним групам, до яких він належить. А з другого – в процесі соціалізації він активно включається в систему соціальних зв’язків і набуває суспільного досвіду.
В контексті нашої проблеми процес соціалізації особистості доцільно розглядати у відповідності до особливостей періодів розвитку особистості.
Сучасні психолого-педагогічні дослідження проблем розвитку особистості на певному віковому періоді дозволяють виділити такі етапи процесу соціалізації особистості.
Перший етап  - забезпечує фізіологічне виживання, появу свідомості і самосвідомості. Це постнатальний (після родовий) та переддошкільний період розвитку дитини. В цей час соціалізація особистості здійснюється у трьох сферах: діяльності, спілкування, самосвідомості. Домінуючим механізмом розвитку особистості є наслідквання.
У сфері діяльності відбувається поступове розширення і урізноманітнювання її видів, осмислювання результатів найбільш ефективними у вихованні на цьому етапі соціалізації є ігрові форми діяльності дитини. Основне виховне завдання ігрової діяльності дітей є створення доброзичливих гуманних взаємостосунків між членами сім’ї. Для дітей такі родинні взаємини є джерелом не тільки великого задоволення і втіхи, а й великої виховної сили. Стиль спілкування в сім’ї має бути гуманний.
Особливо вагомий вклад у сферу родинного спілкування вносять контакти дітей з старшим поколінням – бабусями та дідусями. У душах онуків вони на все життя залишають незгладимий слід. В.О. Сухомлинський згадував: “… бабуся Марія – чудова людина, які я зобов’язаний усім, що ввійшло в мою душу гарного, чесного, мудрого. Вона відкрила передімною світ казки, рідного слова і людської краси … Усе найскладніше вона вміла пояснювати казкою”. В процесі соціалізації мова розглядається не тільки як засіб спілкування, а є виразником духовного акумулює в собі весь досвід людини і забезпечує їй особистісну орієнтацію.
У сфері самосвідомості вирішується проблема рушійних сил саморозвитку (потреби мотиви), спрямованих на осмислення своєї соціальної ролі, формування самооцінки. На першому етапі соціалізації особистості переважаючий вплив має родина, де встановлюються перші міжособистісні зв’язки дитини започатковується формування свідомості її починається опанування мови. Виховання в родині має грунтуватися на таких засадах, щоб:
-    дитина пізнавала і засвоювала істинно людське (правдиве, справедливе, моральне, етичне, добре, корисне);
-    дитина пізнавала себе як людину (для себе, для природи, для добра, творчості, праці тощо);
-    дитина проявляла свою істинну індивідуальність і неповторність;
-    дитина знаходила суспільний простір для розвитку своєї істинної природи;
-    інтереси людини співпадали з загальнолюдськими.
Реалізація цих умов передбачає задоволення потреб контакту дитину з дорослими, дає можливість отримати підтримку своїм дітям, відчуття емоційного “комфорту”, соціальної захищеності, коли життя дитини “… входить в життя дорослих як річечка, народжена в горах, набирає сили приток і виливається в море чи океан”. Отже, в родині має бути сприятливий морально-психологічний клімат для саморозвитку, самовиявлення, самоутвердження дитини.
На другому етапі процесу соціалізації особистості встановлюються і розвиваються соціальні зв’язки поза межами родинних  стосунків (участь в іграх, працях, навчанні). У цьому періоді (переважно – дошкільному та молодшому шкільному віці) закладаються основи етичного та естетичного ідеалів, смаків уподобань.
В цей період підвищена чутливість особистості до пізнання, навчання виховних впливів є важливою умовою соціалізації, формування здібностей, налагодження початкових соціальних стосунків.
Система спільної діяльності дітей, вихователів та вчителів забезпечує стимулююче співробітництво, спрямоване на вільний вибір дітьми способів поведінки у випадку морального вибору. Тому виховання і розвиток особистості має здійснюватись на позитивних прикладах, на чітко визначених правилах, принципах, закономірностях, традиціях, має бути особистісно-орієнтованим, з широким використанням новизни, гнучкості варіативності форм різних видів діяльності. У цьому плані важливо вже з дошкільного віку вивчити розпізнавати негативні явища, виявляти їх об’єктивні та суб’єктивні причини. Включення дитини у різновиди діяльності стає тим “місточком”, через який позитивні риси соціального макросередовища трансформується у мікросередовище, а потім у індивідуальні якості особистості, які і визначають рівень соціального досвіду.
Отже, виховання досягає своїх цілей, якщо спрямовує власну діяльність дитини в контексті самого дитинства, а також сприяє розвитку, формування процесі цілеспрямованого впливу. При цьому певне врахування і особливості власної діяльності дитини сприяє її соціалізації, а спроба вихователя, вчителя “дати” дитини пізнання і моральні норми, минаючи її власну діяльність, “підриває” основу здорового розумового, морального розвитку, формуванню її особистісних якостей.
Соціалізація особистості дитини, таким чином, відбувається шляхом засвоєння соціальних норм діяльності, що історично склалися. Тут має місце перехід від зовнішніх, розгорнутих колективних форм діяльності, а також в особливі діяльності привласнення суспільно заданих здібностей, такій, що з самого початку розгортається через спілкування з дорослими. І якщо такому спілкуванню, діяльності надається необхідна спрямованість, виникає власне виховання, як важлива умова розвитку, соціалізація особистості.
Третій етап є власне основний період соціалізації, коли школяр засвоює принципи поведінки, опановує окремі види діяльності (через ознайомлення з її різновидами), досвід людства. Потреба саморозвитку виникає через взаємодію з предметами, світом та іншими людьми як переживання власних інтелектуально-пізнавальних. Соціальні цінності, визначенні суспільством регулюють поведінку, формують почуття, які набувають ознак сенсу буття, сприяють засвоєнню певного досвіду. Ціннісні орієнтації виступають як вищий рівень готовності до сприйняття умов життя і діяльності поведінки довготривалі перспективі, а в ситуаціях морально-етичного вибору вони виступають базовими критеріями прийняття рішень життєво важливих для соціалізації особистості.
Формування й утвердження ціннісних орієнтацій особистості здійснюється, як вказувалося, в процесі виховних впливів, де чільне місце займає спосіб життя як сукупність спільного досвіду.
У цьому розумінні суть виховання полягає у забезпеченні переходу від вихідного етапу системи особистісних орієнтацій і соціально моральних цінностей до передбачуваних результатів, які характеризують змістом, етапами, спрямованістю, а також характером реагування вихованця. Тому, важливим є залучення учнів до самоаналізу способів діяльності, самооцінки, самопізнання, самовдосконалення відповідно до власних інтересів, можливостей, здібностей. На основі результатів діагностики рівня соціальної активності визначаються виховні завдання (впливи), планується і організовується життєдіяльність учнів, здійснюється моніторинг динаміки їх активної діяльності, аналізується й прогнозуються результати виховного впливу.
Така система виховання активізує процес соціалізації особистості, вибірковий досвід, життєві цінності становлять основу, на якій формується поведінка, вчинки, система соціально важливих установок, риси характеру, впевненість у своїх цілях, готовність і здатність долати перешкоди, ставити складні завдання і виконувати їх. З другого боку – нехтування життєвизначальними закономірностями гальмує повноцінну самореалізацію особистості.
Отже, період шкільного життя людини в контексті її соціалізації є надзвичайно активним і плідним. Він позначений активним втручанням суспільно-державної інституції життя дитини, що вже само собою створює низку проблем, наприклад, зміну способу, режиму життя, інтенсивне переосмислення системи цінностей тощо.
Розглянуті етапи далеко не вичерпують об’єктивних характеристик і властивостей складного процесу соціалізації. Адже, соціалізація особистості – це ще й процес засвоєння кращих зразків соціальних проявів, системи цінностей, на опанування і відтворення яких орієнтована соціалізація на наступних етапах життєдіяльності.
Так, наприклад, четвертий етап – є вже самореалізації особистості – максимальне самовираження особистості, переживання процесу персоналізації, приналежності до суспільства, соціальної групи як осередка реалізації творчої потреби. Сферами самореалізації стають сім’я, фахове середовище.
На наступних етапах переважає родова діяльність людини, яка живе за принципом переважання “духовних цінностей”. Система духовних надбань, культури стає об’єктом особливої уваги, активності, що спрямовує духовні досконалості особистості.
Отже, виховання молодого громадянина України доцільне розглядати як один із компонентів системи формування і розвитку соціальної особистості. Тому формування громадянських якостей особистостей почуття свободи, честі, гідності, бажання активно сприймати дійсність, продовжувати національні традиції свого народу, прагнення вносити внесок у зміцнення і збереження національної цивілізації є  неодмінними ознаками повноцінної соціалізованої особистості.
Література
1.    Амонашвили Ш.А. Размышление о гуманной педагогике. – М.:1995, с.51.
2.    Закон України “Про загальну середню освіту”. // Освіта України. – 1999. – 23 червня.
3.    Концепція національного виховання // Освіта. – 1994. – 26 жовтня.
4.    Концепція “Школа нової генерації – українська національна школа – родина”. // Освіта. – 1996. – 14 серпня.
5.    Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину. – Вибрані твори. В 5-ти т., т.5. – с.399.

Search:
????????...

Пристрої уведення/виведення інформації ПК

соціологія сімї сутність сім ї

Стадії творчої активності дітей

теорема 1 через пряму і точку

наукове уявлення про світ

Дорослий-батько-дитина у теорії особистості

Дидактична гра з зарубіжної літератури

твір на тему"ахилл та гектор

Цитата з твору

поперечні і поздовжні хвилі?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010