.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
Елементи мультімедія та їх використання у фізиці - Звук у фізиці 


Елементи мультімедія та їх використання у фізиці

Зміст
Зміст    1
Вступ    2
Використання ТЗН    4
Елементи мультімедія та їх використання    6
Навчальні презентації    8
Загальний огляд    8
Використання PowerPoint    9
Основні операції в PowerPoint    14
Навчальні програми з фізики та засоби мультімедіа    19
Висновки    22
Список рекомедованих навчальних  CD з фізики    23
Список реферативних джерел    24


Вступ
Впровадження інформаційних технологій навчання, особливо мультимедійних, має важливе значення для подальшого вдосконалення навчального процесу в середній школі. Але для ефективного впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес необхідне науково-методичне обґрунтування форм і методів їх  використання, а також , експерементальна апробація. Саме така робота провадиться кафедрою інформатики НПУ ім. Драгоманова сумісно з іншими кафедрами для студентів спеціальності  “фізика та інформатика” протягом двох останніх навчальних років із використанням презентаційних систем. Ці системи дозволяють створювати досить якісні мультимедійні інтерактивні гіпертекстові системи. Найпоширенішою з них є PowerPoint, яка входить до складу інтегрованої системи Microsoft Office. Презентації, що створені у PowerPoint, можуть включати:
•    Високоякісну графіку, яка виводиться на екран з використанням анімаційних ефектів;
•    Рухоме відеозображення, якість якого не поступається відеофільмам, записаним на плівку;
•    Стереозвук як синтезований, так і записаний з мікрофона або іншого джерела.
Структура презентацій може бути як лінійною, так і розгалуженою, причому перехід від одного слайду до іншого може здійснюватиcь за вказівками користувача. Можливість гіпертекстової організації інформації дозволяє здійснити диференціацію навчання. Окрім того, досить просто може бути реалізована діалогова система – тренажер.
На нашу думку , презентаційні програми найбільш ефективні на уроках узагальнення та систематизації знань та вмінь. Це пряснюється різними причинами зростанням обсягу наукових знань, які краще запам’ятовуються , якщо їх систематизувати та узагальнити, більшими можливостями щодо розвитку пізнавальних і творчих здібностей, умінь самостійно поповнювати свої знання тощо.

Використання ТЗН
В ході поступового розвитку методики фізики вдосконалюються методи навчання і технологія педагогічної праці, покращуються і збагачується оснащеність навчального процесу. Від примітивного малюнка на піску до навчальних телевізійних передач і  навчальних машин – такий шлях еволюції технічних засобів навчання. Подальший прогрес в викладанні фізики тісно пов’язаний з широким використанням в навчальному процесі технічних засобів навчання (ТЗН), в число яких входять навчальне кіно , телебачення ,  комп’ютери, епі-, діа-, графопроекція, навчальні і контролюючі засоби і системи, радіо-, відео і звукозапис, технічні засоби навчання повинні стати в руках вчителя знаряддями більш ефективної передачі знань підростаючому поколінню і підсилення виховного впливу на них.
Однак не вірно вважати ТЗН всесильними. Використання їх завжди визначається специфікою навчального предмета і можливістю виразно передати з їх  допомогою головні особливості матеріалу, що вивчається. Так , неможна вивчати фізику лише по телепередачам , математику – по діапозитивам, а літературу по фільмам. Основою навчання фізики повинно бути безпосереднє сприйняття учнями явищ, що вивчаються, за допомогою засобів мультимедіа. Вчителю фізики потрібно знати дидактичні можливості всіх ТЗН які використовуються в школі і досконало володіти прийомами їх використання.
Широке застосування технічних засобів дає можливість на всіх етапах навчання:
1.    Підвищити ефективність викладання шляхом налагодження систематичного поопераційного контролю знань учнів, індивідуалізувати засвоєння знань в умовах класно-урочної системи;
2.    Звільнити вчителя від монотонної технічної роботи, затим щоб він міг більше часу переділити творчій діяльності. Крім того, воно дозволяє :
а) в ряді випадків дати учням більш повну і точну інформацію про явища , що вивчаються; за допомогою засобів мультимедія, наприклад, можна показати тіла в стані невагомості, вихід людини у відкритий космос, домену структуру ненамагніченого і намагніченого феромагнетику, бистроплинні мікропрцеси, що спостерігаються за допомогою потужних електронних мікроскопів, тощо;
б) підвищити наочність, створити уявлення про механізм складних явиш і тим самим полегшити учням їх розуміння; так засобами мультімедеа даються модельні уявлення про електричний струм в провідниках різного роду, явища , що проходять в атомних ядрах, про взаємодію елементарних частинок, тощо;
в) ознайомити учнів з характером швидких і повільних процесів, а також невидимих явищ;
г) ознайомити учнів з фундаментальними фізичними експериментами, постановка яких в класі трудно або неможливо,- досліди Штерна, Резерфорда, Милликена та Іоффе;
д) більш успішно розв’язувати задачі політехнічної освіти, оскільки комп’ютерні технології дають уявлені про принципи роботи самих себе.
е) підсилити виховний вплив на учня;


Елементи мультімедія та їх використання
Завдяки   великому   поширенню   мультимедійних комп'ютерів  значно   підвищився  інтерес  до  створення ультимедіа-додатків.   Слово   «мультимедіа»   (мульти   — багато, медіа — середовище, носій) означає сукупність середовищ або носіїв, тобто сукупність різних способів по¬їння і збереження інформації (звуку, графіки, анімації, відео тощо).
Мультимедіа — сучасна ІТ, що забезпечує об'єднання графічних образів, відео, звуку та інших спеціальних ефектів за допомогою комп'ютерних засобів.
Значна   частина   розважальних,   освітніх,   інформаційно-довідкових програмних продуктів належить до категорії мультимедіа.
Одною з беззаперечних переваг засобів мультимедіа є можливість розроблення на їх основі інтерактивних презентацій. В цьому разі глядач перестає бути пасивним приймачем інформації і стає активним учасником процесу.
Для розроблення мультимедійних додатків на найпоширеніших ІВМ-сумісних комп'ютерах потрібні мультисмедійний комп'ютер на основі ОС  Windows і відповідне прикладне програмне забезпечення (авторські засоби мультимедіа).

Мультимедійні проектори — сектор комп'ютерного  ринку, що бурхливо розвивається. Вони дають змогу проекціювати зображення від комп'ютера, відеомагнітофона, телевізора на великі екрани з діагоналлю понад 10 м, забезпечують високу роздільну здатність (1024x768 точок), інтенсивний світловий потік (понад 1600   лм), що дає можливість застосовувати їх для проведення презентацій у великих незатінених аудиторіях. Серед їх переваг — портативність і мобільність (маса деяких із них становить  3 кг).   Практично   всі  мультимедійні   проектори   мають об'єктиви із змінною фокусною відстанню, завдяки чому можна змінювати розміри зображення без зміни місцезна¬ходження проектора.
Сучасні мультимедійні проектори, основні характе¬ристики яких наведено в табл. 11.2, мають функцію тиль¬ного сканування зліва направо і знизу вгору, що дає змо¬гу встановлювати їх із тильного боку екрана і навіть прикріпляти до стелі. Багато мультимедійних проекторів мають вбудовану аудіосистему (підсилювач потужності та стереосистему) і забезпечують високоякісний звуковий супровід у малих та великих аудиторіях.
Основу сучасного мультимедійного проектора станов¬лять джерело світла рідкокристалічний дисплей (LCD — Liquid Crystal Display) що формують зображення. Існує кілька різних LCD-технологій виготовлення мульти¬медійних проекторів.
ТFТ-технологія (Тhin Film Transistor LCD — рідко¬кристалічний дисплей на тонкоплівкових транзисторах). Елемент зображення при цьому створюється за допомо¬гою трьох рідкокристалічних вічок (по одному на черво¬ну, зелену і синю складові зображення). Кожне вічко за¬безпечено керованим тонкоплівковим транзистором. Су¬купність вічок, які керують одним кольором, утворює рідкокристалічну матрицю. Розміри дисплея, що утво¬рюється з трьох рідкокристалічних матриць, становлять близько 10—15 см (рис. 11.1).
Проекційні системи з ТFТ-дисплеєм, особливо зручні для демонстрації даних у графічному форматі, характери¬зуються високоякісним перенесенням кольорів і забезпе¬чують високу швидкість зміни зображення на екрані.
Навчальні презентації
Загальний огляд
Ці презентації призначені для допомоги викладачу за¬безпечити зручне і  наочне подання навчального ма¬теріалу.
Навчальні презентації поділяються на такі види:
• презентації-семінари (ознайомлення з новою техні¬кою; освітні презентації; порівняльний аналіз про¬дукції, що випускається; огляд поточного стану рин¬ку; навчання студентів, надомних працівників; пре-зентації для споживачів, у тому числі потенційних);
• презентації для самоосвіти (інтерактивні системи, за допомогою яких можна здобути відомості про товар, компанію, ринок, конкурентів тощо, включаючи са¬мий додаток, у середовищі якого здійснюється пере¬гляд матеріалу);
• презентації-порадники (поради викладачу або лекто¬ру, як ефективніше провести презентацію);
• презентації для клієнтів корпорацій (навчальні дис¬ки та тематичні порадники, які розсилаються за за¬мовленням споживачів).
У навчальних презентаціях використовуються всі види презентації:
• із сценарієм (підходить для виступу на семінарах, дає змогу весь час підтримувати інтерес до інформації, що подається. У ході заняття, відповідаючи на запи¬тання студентів, викладач може змінити послідов-ність подання матеріалу або настроїти презентацію з урахуванням конкретної аудиторії перед початком заняття);
• інтерактивна (дає змогу студентам засвоювати ма¬теріал самостійно; може поширюватися через мере¬жу Internet);
• автоматична (дає змогу охопити ту чи іншу тему у простій та наочній формі. Наприклад, у музеях такі презентації, записані на відеокасети, демонструють¬ся на спеціальних екранах, щоб дати уявлення про експонати).
Використання PowerPoint
Програмний продукт, створений засобами PowerPoint , стає у Програма PowerPoint призначена для створення і показу презентацій – єдиної сукупності і послідовності статичних і динамічних зображень, які можуть включати в себе текст, електронні таблиці, мультимедійні об’єкти (малюнки, відео, звук). PowerPoint допускає організацію інтерактивного режиму роботи з користувачем – прискорення або сповільнення демонстрації, перехід від одного кадру до іншого за бажанням користувача, що враховує його індивідуальні особливості.
нагоді під час проведення уроку узагальнення і систематизації знань. А саме, дає змогу поєднувати узагальнююче повторення та систематизацію матеріалу з контролем і корекцією знань та вмінь. Це реалізується під час розвязування тестів, запропонованих презентацією, і виконання вправ із вивченої теми.
Комп’ютерні слайдові презентації матеріалу уроку можуть мати автоматичний контроль та обмежувач часу демонстрації слайд-фільму. Це дозволяє більш ефективно в часі поєднати усний лекційний матеріал із безупинною автоматичною демонстрацією слайд-фільму на уроці. Презентація подає узагальнений матеріал у вигляді схем і таблиць.
Урахування індивідуальних особливостей учня в процесі роботи з презентаційним продуктом здійснюеться з використнням режиму гіпертекстових посилань. Гіпертекстовє посилання – це спосіб швидкого прерходу від слайду да слайду або від документа до документа в результаті натиснення клавіші миші на певному фрагменті тексту чи об'єкті. Учень, опрацьовуючи запропонований йому узагальнений матеріал, який включає перелік основних понять, законів і закономірностей, може зупинитись або повернутись до певного поняття, яке, на його думку, потребує уточнення або не було добре засвоєне в процесі вивчення теми. Потрібно лише натиснути клавішу миші на певному слові чи обєкті і потрібна інформація з'явиться на екрані у вигляді тексту, малюнка або схеми із звуковим поясненням. На рис. 1 зображено приклад узагальнюючої таблиці для поняття “маса” з презентаційної моделі узагальнюючого уроку з теми динаміка.
Якщо презентація грунтується на систематизації на основі фізичної теорії, то, крім повторення конкретних  фізичних знань, учні мають змогу ознайомитись із структурною фізичної теорії, чітко розрізняти її елементи, а саме: базис, модель, гіпотезу, наслідки, експериментальне підтвердження.
На рис.2 зображена діаграма з розробленої презентаційної моделі уроку з теми “динаміка”, кожен з елементів якої (маса, сила, інертність) повязаний гіперпосиланнями з відповідними  слайдами у презентацій. За баження учень може ознайомитися з  кожним з основних понять.
Створена презентація може бути використана на уроці узагальнення і систематизації знань з динаміки і прбудована за наступною схемою. На окремому слайді знаходиться зміст уроку , у якому кожному пункту відповідають серії слайдів у презентації. На слайдах розміщено текст, малюнки, діаграми. Зв'язок між змістом та відповіними слайдами реалізовано за допомогою гіперпосилань. Система керуючих кнопок типу назад та вперед робить використання презентації дуже зручним. Для перегляду окремих  фрагментів немає потреби прокручувати всю презентацію, витрачаючи зайвий час. Необхідно лише, викликавши слайд зміст, обрати необхідний пункт та за допомогою натиснення лівої клавіші миші на ньому перейти до потрібного слайда.
Презентація тагож включає слайди , у яких наведені основні поняття динаміки, слайди, які дозволяють ознайомитися з діяльністю Ньютона та Галілея.
До презентації включено також таблиці і схеми, які допомагають закріпити поняття сили і розглянути класиіфікацію сил у природі.
Чільне місце посідаюь у програмі закони Ньютона, а використані анімаційні ефекти  дають змогу продемонструвати досліди на їхнє підтвердження . Три малюнки на слайді під час демонстрації з'являються один за одним, причому поява кожного супроводжується позяснюючим звуковим коментарем. За бажанням користувача можливе багатократне  повторення демонстування досліду.
Окрему частину презентації присвячено прикладам розвязування задач і тестам для самоконтролю. Отже , під час прегляду слайдів учневі надається можливісь перевірити рівень засвоєння знань з даної теми та, якщо потрібно, відкоригувати його. У  презентації розглянуто приклади розв'язування основних типів задач із динаміки,  що супроводжуються малюнками, а також поясненням диктора, яке за бажанням можно повторити кілька разів. У тестових завданнях учні пропонують варіанти відповідей. Кожен з  варіантів повязаний гіпертекстовим посилннями з відповідними слайдами, де або говориться, що відповідь правильна, або розяснюються помилки і подається правильна відповідь.
Презентаційна програма частково допоможе зазвязати проблему нестачі обладнання фізчних кабінетів. Використовуючи засоби анімації у  PowerPoint , учитель з екрана монітора може продмонструвати ті досліди, які він не зміг показати через відсутність приладів у кабінеті.
Система  PowerPoint дозволяє розробити серію презентацій з окремих тем навчального плану для окремих класів (нариклад, Фізика-8). Їх можна записати на окремий компакт-диск і використовувати не оди рік. Презентація , роздрукована на папері, зможе замінити вчителеві його план-конспект уроку, або може бути зоздана учням, що замінить конспектування уроків-лекцій.
Особливу увагу слід звернути й на те , цо  PowerPoint – програма, якою зручно користватись і легко оволодіти. PowerPoint працює в  середовищі ВВВ , у її вікнах використовуються стандартні елементи керування ВВВ.
Найпростіший і найшвидший метод створення нової презентації – використання майстра “автозміст”. За допомогою стартового діалогового вікна PowerPoint можна швидко створити базові слайди презентації на будь-яку задану тему. Досвід застосування комп’ютерних презентацій у навчальноу прцесі показав їхні достоїнства. Основні з ніх такі:
Інтеграція гіпертектсу і мультимедіа (поєднання аудіо, відео і анімаційних ефектів)  у едну  презентацію дозволяє зробити викладення нвчальног матеріалу яскравим і наочним;
Сролучення усного лекційного матеріалу з демонстрацією  слайд-фільму дозволяє концентрувати увагу учнів  на особливо важливих моментах навчального матерріалу
Використання технології підготовки учнів до комп’ютерного тестування , кантролю знань дозволяє інтенсифікувати і персоніфікучати процес повторення матеріалу учнем і прискорити адартаці. До вірутального середовища під час наступного тестування
Подання навчального матеріалу у вигляді презентаційних програм у комп’ютерних  класах дозволяє  учням використовувати їх для додаткових занять у години, відведені для самостійої роботи;
Комп’ютерні презентаційні матеріали зручно використовувати для виведення інформації у вигляді роздруківок на принтері як роздаткового матеріалу для учнів : довідгового матеріалу, памяток і т.п.
Застосування кампютерних презентацій у впрцесі навчання фізики дозволяє інтенсифікувати засваєння навчального матеріалу і проводити заняття на якісно новому півні, використовуючи замість аудиторної дошки проектування слайдів з екрана комп’ютера на великий настінний екран або телевізійні приймачі.
Можливе використання презентації на уроці, цо проходить у класі, де учнівські місця облалнані персональними комп’ютерами, цо разам з учительским комп’ютером обєднані в мережу.
Мождивісмть викоріитання презентації як елемента  сучасного уроку фізики не виключає провідної ролі вчителя в навчально-виховному процесі, а лише спрямована на підвищення ефективності уроку, урахування індивідуальних особливостей учнів і формування в них уявлень про сучасну фізичну картину світу.


В ході поступового розвитку методики фізики вдосконалюються методи навчання і технологія педагогічної праці, покращюються і збагачуеться оснащеність навчального процесу. Від прімітивного малюнка на піску до навчальних телевезійних передач і  навчальних машин – такий шлях єволюції технічних засобів навчання. Подальший прогрес в викладанні фізики тісно повязаний з широким використанням в навчальному процесі технічних засобів навчання (ТЗН), в число яких входять навчальне кіно , телебачення ,  компьютери, епі-, діа-, графопроекція, навчальні і контролюючі засоби і системи, радіо-, відео і звукозапис, технічні засоби навчання повинні стати в руках вчителя знарядями більш ефективної передачі знань підростаючому поколінню і підсилення виховного впливу на них.
Однак не вірно вважати ТЗН всесильними. Використання їх завжди визначаеться специфікою навчального предмета і можливістю виразно передати з їх  допомогою головні особливості матеріала, що вивчаеться. Так , неможна вивчати фізику лише по телепередачам , математику – по діапозитивам, а літературу по фільмам. Основою навчання фізики повинно бути безпосередне сприйняття учнями явищ, що вивчаються, за допомогою засобів мультимедіа. Вчителю фізики потрібно знати дидакитчні можливості всіх ТЗН які використовуються в школі і досконало володіти прийомами їх використання.

Основні операції в PowerPoint
Вставлення таблиць і діаграм
Подання інформації в табличному вигляді дає змогу спростити її пошук й аналіз. Тому в презентаціях PowerPoint досить часто використовують таблиці. Тут можуть зустрічатися таблиці трьох видів:
• таблиці Word (застосовуються для текстових даних, а також числових початкових даних, якими є, напри¬клад, таблиці цін товарів);
• таблиці Ехcel (використовуються для подання не тільки початкових даних, а й розрахункових, а також у тих випадках, коли за даними будуються діаграми);
• таблиці Ассess (застосовуються тоді, коли дані виби¬раються з кількох взаємозалежних таблиць).
Перші два види таблиць копіюються у PowerPoint  із: додатків, у яких їх створено (Word або Excel) через буфер обміну, причому у PowerPoint  для цього досить клацнути мишею на кнопці «Вставить» стандартної панелі інструментів. Перед уставленням таблиць з Ассеss (форм, запитів, звітів) у PowerPoint необхідно звернути увагу на те, що зі замовчуванням в Ассеss установлено системний шрифт МS Sапs Sеrif, що не підтримує кирилицю. Тому перед копіюванням таблиці потрібно в Ассеss установити шрифт, який має символи кирилиці. Для цього треба:
• у меню Сервис вибрати команду Параметри;
• у діалоговому вікні «Параметри» вибрати вкладка «Режим таблицы»;
•у групі «Шрифт по умолчанию» у списку «Шрифт» вибрати потрібний вид шрифту, наприклад Тimes New Roman Cyr.
Після встановлення шрифту процес копіювання таб¬лиць з Ассеss у PowerPoint здійснюється аналогічно тому, як це було описано для Word та Ехcel. |
Ассеss має також засоби безпосереднього копіювання даних у Word й Excel за командами Сервис—Связи с;
Office—Публикация в МS Word і Сервис—Связи с Office— Анализ ,в МS Ехсеl відповідно. Скориставшись однією з цих команд, можна скопіювати дані у Word або Ехсel, там їх відредагувати, а потім уже скопіювати у PowerPoint .
У самому PowerPoint  є також засоби створення таб¬лиць із нульового рівня. Наприклад, для створення слай¬да можна вибрати розмічання «Таблица». В цьому разі бу¬дується таблиця Word. Оскільки засоби PowerPoint , призначені для побудови таблиць, бідніші за аналогічні засоби Word, а презентація є, як правило, фіналом робіт, ви¬конаних у Word та Ехсel, у PowerPoint досить рідко будують таблиці з самого початку. Найчастіше вони копіюються з інших додатків.
Усе це стосується також діаграм, що використовуються для візуалізації табличних даних і дають змогу створити якісне сприйняття інформації про об'єкти або про¬цеси, які розглядаються. У PowerPoint  існують три види | розмічань, в яких є місцезаповнювачі з діаграмами. Проте в кожному з цих випадків використовується міні-додаток Мscrosoft Graph, який за своїми інструментальни¬ми засобами значно поступається засобам ділової графіки Ехсеl. Тому діаграми готують в Ехсеl, а потім уже копіюють у PowerPoint . Таке копіювання також здійсню¬ють через буфер обміну.

Вставлення рисунків
Застосовують рисунки, креслення, ескізи, фотографії, підготовлені фахівцями конкретної предметної області, які зберігаються у графічних файлах фірми. Також використовують рисунки, що входять у такі стандартні додатки, як Місгоsoft Clip Gallery, coral Draw, AutoCAD та ін., а також зберігаються на різних Web-сторінках в Іпternet.
Для вставлення рисунка з файла потрібно з меню Вставка вибрати команду Рисунок—Из файла і за допомо¬гою діалогового вікна «Добавить рисунок» вибрати потрібний файл.
Після вставлення рисунка його можна відформатува¬ти: змінити масштаб, обрізати, змінити контрастність, яс¬кравість тощо.
Для вставлення рисунка з колекції Сlip Gallery треба створити слайд із графічним місце заповнювачем і потім двічі клацнути мишею на ньому. При цьому на екрані з'являється вікно Сlip Gallery . З його допомогою можна вставити будь-який рисунок із колекції кліпів Clip Gallery . Тут також можна знайти і добавити нові рисунки з папок на даному комп'ютері, а також рисунки, що зна¬ходяться на інших комп'ютерах в Internet.
Вставлення звуків і фільмів
Крім рисунків Сlip Gallery , можна також працювати з такими видами кліпів, як звуки і фільми, кожний з яких розташований на окремій вкладці.
До колекції кліпів входять файли двох типів: вихідні файли кліпів (містять власне кліпи) і каталоги кліпів (зберігають інформацію про властивості кліпів). З власти¬востями будь-якого кліпа можна ознайомитися, клацнув¬ши правою клавішею миші на його значку і вибравши з контекстного меню команду Свойства. Властивості кліпа задаються при доданні його до колекції з інших джерел (компакт-дисків, Іnternet).
Звуковий супровід належить не до якогось конкретно¬го місце заповнювача, а до всього слайда. Щоб вставити звук з колекції Сlip Gallery  у слайд, необхідно з меню Вставка вибрати команду Фильмы и звук—Звук из колекции й у вікні Сlip Gallery у вкладці «Звуки» вибрати потрібний кліп.
Якщо вставлення звука здійснюється з файла, що не входить до складу Сlip Gallery  (компакт - або жорсткий диск на даному чи будь-якому іншому комп'ютері ме¬режі), то треба скористатися командою Вставка—Фильмы
и звук—Звук из файла.
PowerPoint дає змогу також самостійно записати мов¬ний супровід слайда. Для цього комп'ютер повинен мати звукову карту, мікрофон і колонки. Щоб записати звуко¬вий супровід потрібно;
• перейти до слайда, в який буде записано звуковий супровід;
• у меню Вставка вибрати команду Фильмы и звук— Записать звук;
• для початку запису клацнути мишею на кнопці «Запись»;
• після завершення запису клацнути мишею на кнопці «Остановить»;
• у поле «Название» ввести назву звука і клацнути ми¬шею на кнопці «ОК».
На слайді з'являється значок звука. Для відтворення звука під час демонстрації слайда треба клацнути мишею на його значку.
Якщо на час чергового показу презентації потрібно вимкнути мовний супровід, то для цього слід виконати команду Показ слайдов—Настройка презентации і в діало¬говому вікні «Настройка презентации» ввімкнути індика-тивний перемикач «Без речевого сопровождения».
Для вставлення фільму у слайд з колекції кліпів СІір Galeгу необхідно використати команду Вставка—Фильмы и звук — Фильм из колекции, а для вставлення фільму з інших джерел — команду Фильмы и звук — Фильм из фай¬ла. Після вставлення фільму розмір зображення можна змінити.
Використання гіперпосилань
Вище було розглянуто лінійний спосіб демонстрації слайдів, коли після перегляду першого слайда демонструвався другий, потім — третій і т. д. Якщо порядок демонстрації має бути різним (окремі питання розглядають¬ся докладно або тільки згадуються, показ конкретного ланцюжка слайдів потрібно повторити), то для цього сліді передбачити засоби, що дають змогу організувати розгалу¬жений і циклічний способи перегляду презентації. Для цього використовують гіперпосилання. Вони є адресою наступного слайда або додатка, які будуть виводитися на ек¬ран. На слайді гіперпосилання можна подати підкресле¬ним текстом, значком або кнопкою. Клацання мишею на гіперпосиланні приводить до переходу за вказаною в ньо¬му адресою.
Таке використання гіперпосилань дає змогу під час демонстрації прийняти рішення про необхідність перехо¬ду до того чи іншого слайда.
Для створення гіперпосилань потрібно:
• виділити текст або об'єкт, що має бути гіперпосиланням;
• у меню Вставка вибрати команду Гиперссылка;
• у діалоговому вікні «Изменение гиперссылки» у спи¬ску «Связать с» вибрати тип об'єкта, на який буде вказувати гіперпосилання, у центральній області вікна задати цей об'єкт і, клацнувши мишею на кнопці «Подсказка», ввести текст підказування, що буде з'являтися на екрані під час демонстрації слай¬да, якщо встановити покажчик миші на гіперпоси-ланні.
Для переходу до певних слайдів (попереднього, на¬ступного, першого, останнього тощо) можна скористати¬ся гіперпосиланнями у вигляді готових кнопок. Для вставлення у слайд таких кнопок необхідно:
• у меню Показ слайдов вибрати команду Управляющие кнопки, а в ЇЇ підменю — потрібний вид кнопки;
• на слайді нарисувати прямокутник, який буде займа¬ти кнопка;
• у діалоговому вікні «Настройка действия» вибрати необхідну дію.
Для кращого розуміння призначення керувальних кнопок на них можна помістити напис. Для цього потрібно:
• виділити кнопку;
• з меню Вставка вибрати команду Надпись;
• ввести необхідний текст.
Навчальні програми з фізики та засоби мультімедіа
Комп’ю терною фірмою МедиаХауз у 1998 році був випущений компакт-диск “Курс Фізики для учнів та абітуріентів”, якій містить навчаючу програму з теми Робота. Потужність. Енергія.
Мова програми – російска.
Минимальні системі вимогі:
Процесор 386
Оперативна память 4 Мб
Операційна система Windows
2х Привід CD-ROM
Відеокарта ВВВВВВ у режимі 640х480, 16 кольорів

Рекомендовані системні вимогі:
Процесор 486 діо 100
Оперативна память 8 Мб
Операційна система Windows
4х Привід CD-ROM
Відеокарта у режимі 640х480, 256 кольорів
Звукова карта
При повній установці необхідно 20 Мб вільного місця

Навчаюча програма “Робота. Потужність. Енергія” пропонуеться для засвоеня певного розділу фізики на уроках в старших класах школи, на підготвчих курсах вступників до вузів, а також для самостійного поглибленого вивченя цих тем. Воно допоможе учням більш глибоко засвоїти певні розділи, підготуватися до іспитів з фізики випускниз в школі та вступних до вузу.
Комп’ю терна програма містить два електроних підручники “Робота. Потужність. Енергія” та “Повтореня” , тобто відомості з інших тем курсу фізики. Практична частина  “курсу” складаеться з трьох режимів: розвязування наступної задачі (всі задачі пронумеровані), контрольна робота (пропонуеться розвязати 3 довільно підібрані задачі), розвязування самостійно вибраної із списку задач. Під час розвязування задачі можна отримати необхідні теоретичні відомості за допомогою електроного довідника.
Головною перевагою ціеї комп’ю торної програми є те, що в ній  наводяться реальні моделі явищ, котрі розглядаються у кожній задачі. Завдяки цьому розвязування задачі не зводиться до формального застосування необхідних формул, а учень мае можливість вивчати фізичні явища, передбачаючи кінцеві результати. Це дозволить у подальшому не тільки розвязати конкретну задачу, але й весь клас подібних задач, оскільки різні на перший погляд задачі можуть описувати одне і теж явище. Таким чином разом із розвязанням задачі можна проводити невелику лабораторну роботу. Моделі містять анімацію, які демонструють процеси про які йдеться в задачі. Панель кнопок дає можливість переглядати кадри початкового стану та всіх характерних моментів явища, відслідковувати зміну параметрів, виводити графіки всіх зміних.
Важливою перевагою програми є інтерактивне поетапне розвязування задач, яке проводиться на екрані комп’ю тера і , в разі потреби за його допомогою. На кожному етапі розвязування задач необхідно:
•    Вибрати силу та її напрям;
•    Вибрати пункти плану розвязання задач;
•    Вибрати певну формулу.

При цьому зявляеться панель вибору, яка пропонуе можливі відповіді на запитання, після кожної правильної відповіді програма виводить усе попередне розвязання і задае наступне запитання. У результаті на екрані комп’ю тера перед учнем постае повне розвязання задачі, таке, яке має бути подано на письмовому іспиті з фізики.
Необхідно відзначити , що програма веде індивідуальний щоденик кожного учня, в якому у вигляді таблиці містяться оцінки за кожну задачу, що була розвязана, та час , витрачений на її розвязання, а також підсумкові результати за дану тему. Це дає можливість вчителеві або самому учневі виявити ті теми, які потребують доопрацювання.
Для тих, хто тільки починає працювати з ціею комп’ю терною програмою, на диску є анімаційний ввідний урок та електронні вказівки “як працювати за програмою”.
Хоча навчаюча програма містить лише один розділ фізики та має деякі програмні недоліки, всеж її використання під час вивченя фізики у школі допоможе учням краще розуміти розглядувані фізичні явища і навчить аналізувати та розвязувати задачі різної складності.

Висновки
Використання комп’ютерів на уроках фізики – це складний, але необхідний процес. Пізнавальний інтерес в учнів тим вищий, чим краще відношення учнів до предмету в цілому. Якщо вчителю вдається пробудити інтерес до свого предмету, то він створює передумови для самостійної роботи учнів, тобто надае змогу більш ефективно та цікавіше використовувати навчальний час, а це у свою чергу принесе ще більшу зацікавленість.
Але, оскільки, кожна школа, кожен клас, кожен учень має свої особливості, то не існує єдиного чіткого сценарію щодо використання комп’ютерів на уроках. Тому кожному вчителю потрібно поновлювати та розширяти свої методи використання комп’ютерів, інакще процес може стати скучним та нецікавим.
Неслід також забувати, що черезмірне використовування комп’ютерів на уроках може призвести до обернених наслідків, тому завжди потрібно знати, коли краще іх невикористовувати.Список рекомедованих навчальних  CD з фізики

1.    “Физика” 1997 (рос)
2.    “Опорные сигналы для студентов” 1997 (рос)
3.     “Физика. Математика. Астрономия” 1999 (рос)
4.    “Зборник рефератов ” 1998 (рос)
5.    “Все для студента” 1996 (рос)
6.    “MathCad” 1998 (англ)
7.    “Encarta 2000” 2 CD – 2000 (англ)
8.    “Физика для старшекласников и абитурьентов” 1999 (рос)
9.    “Шпаргалки по алгебре, геометрии и физике” 2002 (рос)
10.     “Все для студента” 1999 (рос)

Список реферативних джерел

1.    Журнал “Комп’ютер у школі та сім’ї ” № 2, 1999
2.    Журнал “Комп’ютер у школі та сім’ї ” № 1, 2000
3.    “Методика преподования физики в средней школе” , А. И. Бугаев , Москва “Просвещение” 1981
4.    Журнал “Компьютеры + Програмы” № 3, 1999
5.    “Компьютеры в быту” М. И. Жалдак , 1985
6.    Encarta Encyclopedia Deluxe 2002
7.    Журнал “Heard and Soft” Апрель, 2001
8.    http://www.college.ru/physics/catalogue/metod.htm
9.    Локальна інтранет мережа К-ПДПУ з теоретичною базою з ТЗН
10.     Кавтрев А. Ф. «Компьютерные программы по физике в средней школе». Журнал «Компьютерные инструменты в образовании», № 1, с. 42-47, Санкт-Петербург, Информатизация образования, 1998
11.     Кавтрев А. Ф. «Компьютерные модели в школьном курсе физики». Журнал «Компьютерные инструменты в образовании», № 2, с. 41-47, Санкт-Петербург, Информатизация образования, 1998.
12.     Чирцов А. С. ««Информационные технологии в обучении физике». Журнал «Компьютерные инструменты в образовании», № 2, с.3-12, Санкт-Петербург, Информатизация образования, 1999.
13.     Гомулина Н. Н. Компьютерные обучающие и демонстрационные программы. – Газета «Физика», 1999, № 12.
14.     Белостоцкий П. И., Максимова Г. Ю., Гомулина Н. Н. «Компьютерные технологии: современный урок физики и астрономии». — Газета «Физика» №20, 1999. — с 3.
15.     Чирцов А. С., Григорьев И. М. и др. «Информационные технологии в обучении физике. Использование сетевых технологий». Журнал «Компьютерные инструменты в образовании», № 6, с.23-27, Санкт-Петербург, Информатизация образования, 1999.
16.     Бутиков Е. И. «Лаборатория компьютерного моделирования». Журнал «Компьютерные инструменты в образовании», № 5, с.24-42, Санкт-Петербург, Информатизация образования, 1999.
17.     Гомулина Н. Н, Михайлов С. В. Методика использования интерактивных компьютерных курсов с элементами дистанционного образования. – Газета «Физика», 2000, № 39.
18.     Кавтрев А. Ф. «Лабораторные работы к компьютерному курсу «Открытая физика». Равномерное движение. Моделирование неупругих соударений». Газета «Физика», № 20, с. 5–8, 2001.
19.     Кавтрев А. Ф. «Урок с использованием Интернет-ресурсов. Механические колебания». Сборник «Золотая рыбка в «сети». Интернет-технологии в средней школе. Практическое руководство под редакцией Ольховской Л. И., Рудаковой Д. Т. и др., Москва, с. 86–89, 2001.


Search:
загрузка...

хіба ревуть воли характе

Характеристика Грицька

Луна - це

формування інтересу на лекціях з лабораторної діагностики

критика.хiба.ревуть.як.ясла.повнiй

приклади дифузії у живій природі

порівняльна характеристика чіпки варениченка і

повія панас мирний скорочено

одяг середньовіччя

Драматургія 70-90х роківУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010