.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання 


Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання

Кожне суспільство потребує впорядкування суспільних відносин, тобто соціального регулювання. Таке регулювання здійснюється з допомогою соціальних норм — правил поведінки загального характеру, що регулюють різноманітні сфери суспільного життя. Право виступає основним способом регулювання суспільних відносин. Наявні норми права сукупно утворюють єдину систему загальнообов'язкових правил поведінки. Рівночасно єдність системи права не виключає його поділу на окремі галузі та правові інститути.
Під окремою галуззю права слід розуміти відокремлену сукупність взаємопов'язаних норм, яку об'єднує загальний предмет регулювання. Отже, щоби вияснити специфіку галузі права, необхідно правильно встановити коло однорідних суспільних відносин, що їх регулює конкретна галузь права, і предмет такого регулювання.
Адміністративне право являє собою окрему галузь правової системи України, що покликана регулювати особливу групу суспільних відносин. Головною їх особливістю є те, що вони виникають, розвиваються і припиняють своє існування у сфері державного управління у зв'язку з організацією та Функціонуванням системи виконавчої влади на всіх рівнях управління в державі.


Для правильного розуміння предмета адміністративного права необхідно зважити на низку важливих обставин, сукупність яких дає можливість визначити його місце у правовій системі.
По-перше, свій регулятивний вплив на суспільні відносини адміністративне право здійснює через управління і цим упорядковує відповідні відносини в державі та суспільстві.
По-друге, основна увага приділяється саме тим відносинам, які виникають із виконанням завдань і функцій державно-управлінської діяльності, тобто передбачається необхідність наявності відповідного суб'єкта виконавської влади. Крім того, потрібна практична реалізація юридичне владних повноважень, що належать зазначеним суб'єктам.
Отже, визначаючи предмет адміністративного права, слід брати до уваги: сферу державного управління, що охоплює будь-які аспекти державно-уп-равлінської діяльності; наявність у ній суб'єкта виконавчої влади; необхідність практичної реалізації повноважень, наданих суб'єктам виконавчої влади для провадження ними державно-управлінської діяльності.
Можна зазначити, що не всі суспільні відносини у сфері державного управління входять до кола відносин, які складають предмет адміністративного права. Власне, це лише ті умови, за яких управлінські відносини виникають як захід практичної реалізації завдань і функцій виконавчої влади.
Управлінські відносини, що регулюються адміністративним правом, багатогранні. На сучасному етапі залежно від особливостей їх учасників вирізняють такі види управлінських відносин, що виникають, розвиваються і припиняють існування:
• між суб'єктами центральних і місцевих органів
, виконавчої влади (наприклад, між Кабінетом . Міністрів України та обласними, районними державними адміністраціями);

ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ...
• між суб'єктами виконавчої влади, які знаходяться на однаковому організаційно-павовому рівні та безпосередньо не пов'язані між собою підпорядкуванням (скажімо, на центральному рівні між міністерствами, комітетами й відомствами, на місцевому рівні між державшими адміністраціями різних областей);
• між суб'єктами виконавчої влади і підпорядкованими їм державними підприємствами, організаціями, установами (приміром, Міністерство освіти — ректорат вищого навчального закладу); між суб'єктами виконавчої влади та державними підприємствами, організаціями, установами, які не знаходяться в їхньому організаційному підпорядкуванні(наприклад, у питаннях фінансового контролю, адміністративного нагляду тощо);
• між суб'єктами виконавчої влади і виконавчими органами місцевого самоврядування;
• між суб'єктами виконавчої влади та недержавними господарськими й соціально-культурними об'єднаннями, підприємствами, установами (приміром, у комерційних, підприємницьких структурах);
• між суб'єктами виконавчої влади і громадськими об'єднаннями (скажімо, між обласною державною адміністрацією та президією обласної ради профспілок);
• між суб'єктами виконавчої влади і громадянами (наприклад, між відділом соціального забезпечення державної районної адміністрації та громадянином, який звернувся до відділу з заявою).
У названих видах управлінської діяльності безпосередньо бере участь той чи той орган виконавчої влади. Без їхньої участі управлінські відносини в адміністративно-правовому розумінні виникати не можуть. Тому зазначені вище відносини не можуть ви-


никати між громадянами, між громадськими об'єднаннями, а також усередині їх.
Відносини управлінського характеру можуть виникати і в процесі внутрішньої організаційної діяльності інших державних органів, посадових осіб. Зокрема, до таких органів слід віднести прокуратуру й суд. Власне, прокурор області здійснює управлінську діяльність через підбір і розміщення кадрів, через керівництво діяльністю районних і міських прокурорів, які виконують свої повноваження. Однак, його діяльність є допоміжною відносно основної, спрямованої на забезпечення виконання прокуратурою покладених на неї Конституцією України функцій щодо підтримання державного звинувачення в суді, репрезентування інтересів громадянина або держави в суді, здійснення нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшу-кову діяльність, дізнання, досудового слідства тощо. Аналогічні відносини управлінського характеру виникають у голів судів, діяльність яких є допоміжною стосовно здійснення правосуддя, покладеного на суди.
Управлінські відносини можуть виникати, розвиватись і всередині системи громадських організацій різних рівнів. В основі таких відносин лежать норми відповідних уставів, положень.
На підставі викладеного необхідно зазначити, що предмет регулювання адміністративного права охоплює коло однорідних суспільних відносин, до яких необхідно віднести:
• управлінські відносини, в межах яких безпосередньо реалізуються завдання, функції та повноваження виконавчої влади;
• управлінські відносини внутрішнього організаційного характеру, що склались у процесі діяль-
•       ності інших органів державної влади;
• управлінські відносини, що виникають за участі суб'єктів місцевого самоврядування;

• управлінські відносини організаційного характеру, що виникають усередині системи громадських організацій.
Отже, адміністративне право є окремою галуззю права, що складає систему правових норм, покликаних регулювати суспільні відносини управлінського характеру в сфері державно-управлінської діяльності органів виконавчої влади.

Search:
????????...

не судилось критика

Особливості впливу на організм змагальних навантажень у спортсмена

операційні функції готелю

рішеня задач 9 клас

не судилось критика

проблема батьків і дітей,хіба ревуть воли

проблема батьків і дітей,хіба ревуть воли

загальні особливості давньосхідної філософії

яку дію викликає електричний струм теплову чи магнітну

головні героі хіба ревуть?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010