.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Державна служба: поняття, правовий статус державних службовців 


Державна служба: поняття, правовий статус державних службовців

Державною службою в Україні визнається професійна діяльність осіб, які обіймають посади в державних органах та їхньому апараті та на яких покладено практичне виконання завдань і функцій держави.

Ця категорія осіб є державними службовцями, має відповідні службові повноваження та одержує заробітну платню з державних коштів.
Державну службу необхідно розглядати в аспекті виконання службовцями їхніх обов'язків у державних організаціях, а саме: в органах державної влади, підприємствах, організаціях та установах.
Державна служба здійснюється на професійній основі. Такий порядок обумовлюється необхідністю забезпечення неперервної, компетентної діяльності державних організацій.
Правовий інститут державної служби складають норми конституційного, трудового, цивільного, фінансового та інших галузей права. Вони регламентують правовий статус державних службовців, у тому числі й порядок проходження державної служби, види заохочень і відповідальності службовців, обмеження, пов'язані з прийняттям і проходженням державної служби, підстави припинення державної служби. Адміністративно-правові норми, які регламентують питання державної служби, складають частину цього інституту і є самостійним інститутом адміністративного права.
Адміністративне право обслуговує передовсім державне управління. Воно визначає адміністративно-правовий статус державних службовців системи державного управління відповідно до Закону України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р.
Виходячи з принципу поділу влади, вирізняється Державна служба в органах законодавчої, виконавчої та судової влади. Залежно від специфіки сфер державної діяльності до державної служби належать державні службовці, які працюють в апараті органів прокуратури, судів, дипломатичної служби, митного контролю, Служби безпеки, внутрішніх справ і т. д.
Основні принципи, що лежать в основі державної служби, закріплено в Конституції України та в Законі України "Про державну службу". Вони такі:
• служіння народові України;   

• демократизм І законність;
• гуманізм і соціальна справедливість; ;\   * пріоритет прав людини й громадянина; !    • професіоналізм, компетентність, ініціативність, 1     ' чесність, відданість справі; -• персональна    відповідальність    за    виконання
службових обов'язків і дисципліни; Г -• дотримання прав і законних інтересів органів х       місцевого й регіонального самоврядування;
• дотримання прав підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян.
Право проходження державної служби надається громадянам України незалежно від походження, соціального й майнового стану, расової та національної належності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань і місця проживання. Для її проходження вони мають одержати відповідну освіту і професійну підготовку та пройти в установленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою чинними законодавчими й нормативними актами.
Головним компонентом державної служби як юридичного інституту є посада.
Посада — визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень.
Посадовими особами вважаються керівники й заступники керівників державних органів та їхнього апарату, інші державні службовці, на яких законами чи іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих і консульта-тивно-дорадчих функцій.
Посада визначає коло службових обов'язків, права й межі відповідальності державного службовця, вимоги щодо його професійної підготовки. Крім того, вона відображає зміст роботи, яку виконує службовець, установлює його правовий статус.

Система посад будується за ієрархічним принципом; у її основу покладено сім категорій посад службовців. Основними критеріями класифікації посад державних службовців є організаційно-правовий рівень органу, який приймає їх на роботу, обсяг і характер компетенції на конкретній посаді, роль і місце посади у структурі державного органу.
Згідно з нормами Закону України "Про державну службу" зазначеним категоріям посад державних службовців присвоюються 15 рангів.
Ранг службовцеві присвоюється відповідно до його посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи.
Ранги, що відповідають посадам першої категорії, присвоюються Президентом України; другої категорії — Кабінетом Міністрів України; третьої — сьомої категорій — керівником державного органу, в системі якого працює державний службовець.
Із прийняттям на державну службу службовцеві присвоюється ранг у межах відповідної категорії посад.
Для присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії посад державний службовець повинен успішно відпрацювати на займаній посаді два роки. Передбачаються випадки, коли за виконання особливо відповідальних завдань державному службовцеві може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад. Крім того, з виходом на пенсію державному службовцеві за сумлінну працю може бути присвоєно черговий ранг на ступінь вищий, аніж це передбачено відповідною категорією посад.
Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за вироком суду.
На державних службовців покладаються передбачені чинним законодавством обов'язки й права.
До найсуттєвіших обов'язків, що покладаються на державних службовців, необхідно віднести: ,

Глава XVI
• додержання Конституції України та інших актів законодавства України;
• забезпечення ефективної роботи і виконання завдань державних органів відповідно до їхньої компетенції;
• недопущення порушень прав і свобод людини і громадянина;
• безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок керівників;
• забезпечення  державної  таємниці,   інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов'язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню, тощо. Державний службовець повинен діяти в межах його повноважень.
У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а в разі наполягання на його виконанні — повідомити вищу за посадою особу.
Державний службовець має право:
• користуватися правами й свободами, що гарантуються Конституцією та законами України; ;   • брати участь у розгляді питань і винесенні в межах їхніх повноважень рішень;
• одержувати від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого й регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до їхньої компетенції;
• на повагу особистої гідності, справедливе й ша-ї      нобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

• вимагати затвердженого керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою службовця;
• на оплату праці залежно від посади, яку він обіймає, рангу, що йому присвоюється, якості, досвіду і стажу роботи;
• безперешкодно ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються проходження ним державної служби, в необхідних випадках давати особисті пояснення;
• на просування службовими щаблями з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання службових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад вищої категорії;
•  вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозри;
• на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;
• на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;
• захищати свої законні права та інтереси у вищих за ієрархією державних органах та в судовому порядку.
Конкретні обов'язки і права державних службов
ців визначаються на основі типових кваліфікацій
них характеристик і відображаються в посадових по
ложеннях та інструкціях, що затверджуються керів
никами відповідних державних органів у межах
закону та їхньої компетенції.

Search:
????????...

значення хіба ревуть воли

програми гуртків

програми гуртків

ВИСЛОВИ ПРО ФІЗИЧНУ КУЛЬТУРУ

збереження даних та змінних носіїв конспект

Чому представники відділу мохоподібні досить дрібні рослини?

Мультимедійні дані

зняття заходу дисциплінарного впливу

Чому представники відділу мохоподібні досить дрібні рослини?

характеристика пристрою введення - виведення?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010