.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Основи адміністративного процесу  


Основи адміністративного процесу

У загальному тлумаченні під процесом розуміється сукупність послідовних дій для досягнення поставленого конкретного результату. В юриспруденції призначення процесу полягає в реалізації норм матеріального права. Тобто, якщо норми матеріаль-


ного права закріплюють відповідні правила поведінки і встановлюють права та обов'язки, то процесуальні норми передбачають механізм їх реалізації.
Діяльність органів управління з реалізації матеріальних адміністративно-правових норм, спрямованих на розв'язання індивідуальних справ, що виникають під час управлінської діяльності, необхідно розглядати як адміністративний процес.
Отже, адміністративний процес — це врегульована адміністративно-процесуальними нормами діяльність органів державного управління (посадових осіб) із розв'язання конкретних адміністративних справ у сфері державного управління.
Адміністративний процес має складну структурну побудову та охоплює різноманітні види адміністративного провадження, кожному з яких притаманні специфічні особливості залежно від характеру розгляду конкретних справ та особливостей виникнення адміністративно-процесуальних відносин. Адже очевидно, що процедура накладання штрафу, порядок призову на дійсну військову службу, розгляд заяв і накладення дисциплінарного стягнення мають суттєві відмінності. Тому й існує багато видів процесуальної діяльності та адміністративних проваджень.
Адміністративне провадження є особливим ви-дом урегульованої правовими нормами процесуальної діяльності уповноважених суб'єктів із розгляду окремих груп адміністративних справ.
Адміністративний процес має у своїй структурі різноманітні види провадження, з-поміж яких необхідно вирізнити основні, найдетальніше врегульовані адміністративно-процесуальними нормами: провадження з пропозицій, заяв і скарг громадян; провадження у справах про адміністративні правопорушення; провадження із застосування дисциплінарних стягнень.
Крім того, адміністративний процес складається зі стадій, кожна з яких криє в собі сукупність послідовних процесуальних дій. Такий процес звичайно

починається зі стадії порушення конкретної справи з подальшим скеруванням її відповідному повноважному органові для розгляду. На першому етапі вияв-  ляються підстави, встановлюється, яке відомство розглядатиме справу, а також здійснюється низка процесуальних дій: збір матеріалів, оформлення документа про порушення справи, виклик зацікавлених осіб, фіксація доказів тощо.
Найважливішими процедурами у провадженні з конкретної адміністративної справи є подання сторонами їхніх пояснень, заперечень, вимог, дослідження органом управління доказів, що на них. посилаються сторони. Отже, можна вирізнити такі стадії провадження. Перша стадія — подання громадянином заяви і прийняття її до розгляду відповідним органом (посадовою особою), яка веде провадження; друга — розгляд справи, тобто встановлення й дослідження фактичних обставин; третя — ухвалення рішення; виконання рішення; його оскарження.
Провадження у справах про адміністративні правопорушення найбільш повно врегульоване нормами матеріального і процесуального<адміністратив-ного права. Правові підстави його застосування закріплено в чинному Кодексі про адміністративні' правопорушення. Саме провадження має такі процедури: адміністративне розслідування за фактом вчинення проступку; порушення справи про адміністративне переслідування; розгляд і винесення рішення із зазначеної справи; оскарження постанови в порядку нагляду; виконання постанови.
Адміністративне розслідування являє собою попередню перевірку фактів щодо конкретного порушення норми Особливої частини Кодексу про адміністративні правопорушення, огляд місця події, затримання правопорушника, збір пояснень, установлення особи порушника через перевірку документів чи адресне бюро. Адміністративне розслідування провот


дять працівники міліції, члени дружини, представники державних спеціальних інспекцій, прокурори.
Порушення справи про адміністративне правопорушення вчиняється за наслідками адміністративного проступку. Зазначені дії закріплюються складанням протоколу, що є єдиною підставою для розгляду адміністративної справи про будь-яке правопорушення. Інші документи не є підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності, але на їх основі може бути складено протокол.
Отже, можемо зазначити, що протокол є підсумком адміністративного розслідування і початком провадження в адміністративній справі. Тому встановлено певні вимоги до змісту протоколу. Він, зокрема, має передбачати такі реквізити: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу порушника; місце, час учинення і сутність адміністративного правопорушення; нормативний акт, що передбачає відповідальність за таке правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення порушника; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Протокол підписується особою, яка його склала, та особою, яка вчинила адміністративне правопорушення; за наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписаний і цими особами. Якщо правопорушник відмовляється від підписання протоколу, в ньому робиться про це запис. Крім того, особа, яка скоїла адміністративне правопорушення, має право подати свої пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви, що спонукали її до відмови підписувати протокол.
Повноваженнями щодо складання адміністративних протоколів наділено посадових осіб чи представників громадських організацій (наприклад, працівників міліції, членів народних дружин, представників державних спеціальних інспекцій, прокурорів), на яких згідно з чинним законодавством покладено

обов'язки зі здійснення контролю за дотриманням певних правил у відповідній галузі чи сфері народного господарства.
Особа, яка складає протокол, в обов'язковому порядку роз'яснює порушникові його права та обов'язки, про що робиться відповідна зазначка у протоколі. Протокол надсилається органові чи посадовій особі, уповноважених розглядати справу про адміністративне правопорушення.
Якщо протокол неможливо скласти на місці вчинення правопорушення, а складення його є обов'язковим, працівник органу внутрішніх справ може доставити порушника в міліцію. У разі порушення окремих правил (наприклад, користування засобами транспорту, правил пожежної безпеки, санітарно-протиепідемічних правил на транспорті) порушник може бути доставлений уповноваженою на те особою для складання протоколу в міліцію, якщо в нього відсутні документи, що засвідчують його особистість.
Для належного забезпечення провадження у
справах про адміністративні правопорушення в не
обхідних випадках здійснюються процесуальні за
ходи, метою яких є припинення адміністративних
правопорушень, установлення особи, складення про
токолу про адміністративне правопорушення, забез
печення своєчасного і правильного розгляду справ.
До таких заходів належать: адміністративне затри
мання особи; особистий огляд; огляд речей та вилу-
чення речей і документів.    ?
Адміністративне затримання водночас є захо-* дом щодо припинення правопорушення та оформляється складанням відповідного протоколу. На про-:ї хання особи про її місцеперебування повідомляють- ся   родичі,   адміністрація   за   місцем   роботи   або навчання. Сповіщення про затримання неповнолітнього його батьків чи осіб,  які їх заступають,  є обов'язковим.   Для   адміністративного   затримання передбачено відповідні строки. Зазвичай вони не мо-жуть перевищувати трьох годин. В окремих випадках особи, які порушили прикордонний режим або режим у пунктах пропуску через державний кордон, можуть бути затримані для встановлення особи і з'ясування обставин правопорушення до трьох діб із повідомленням про це письмово прокурора протягом 24 годин од моменту затримання або на строк до 10 діб із санкції прокурора, якщо правопорушники не мають документів, що засвідчують їхню особу. За дрібне хуліганство, злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, народного дружинника, а також військовослужбовця чи образу їх, публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції правопорушник може бути затриманий до розгляду справи народним суддею або керівником органу внутрішніх справ. Крім того, може бути затримано до початку розгляду справи суддею осіб, які порушили порядок організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій або виявили неповагу до суду чи торгували з рук у невстановлених місцях.
Адміністративне затримання мають право здійснювати працівники органів внутрішніх справ, прикордонники, посадові особи воєнізованої охорони та військової автомобільної інспекції.
Особистий огляд може провадитись уповноваженими на те посадовими особами органів внутрішніх справ, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних установ і прикордонних військ, природоохоронних органів у присутності двох понятих. Усі учасники огляду мають бути тієї ж статі, що й затриманий.
Огляд речей може провадитись уповноваженими на те посадовими особами органів внутрішніх справ, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних установ, прикордонних військ, природоохоронних органів, органів лісоохорони, органів рибоохорони, органів, що здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання. Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про це робить-

ся відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення чи затримання.
Вилучення речей і документів, що є знаряддям чи безпосереднім об'єктом правопорушення, здійснюється посадовими особами органів, які проводять затримання та огляд. Вилучені речі й документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення. Після розгляду справи, залежно від результатів її розгляду, є можливими такі рішення: вилучені речі й документи конфіскують; повертають володільцеві або знищують; у разі сплатного вилучення речей реалізують.
Розгляд справи про адміністративне правопорушення є основною стадією провадження і зазвичай здійснюється за місцем його вчинення. Зокрема, дрібне хуліганство розглядає суд того району, де воно здійснене. Але є винятки, коли деякі адміністративні правопорушення можуть розглядатися як за місцем їх учинення, так і за місцем проживання. До них слід віднести: придбання спиртних напоїв домашнього виготовлення; появу в нетверезому вигляді чи розпивання спиртних напоїв у громадських місцях.
До органів, яким надано право розгляду справ про адміністративні правопорушення, належать: адміністративні комісії, районні (міські) суди (судді); органи внутрішніх справ (міліція), органи (посадові особи), які здійснюють адміністративно-наглядові функції (приміром, державного пожежного нагляду, митні органи).
У розгляді справи про адміністративне правопорушення беруть участь його учасники, до яких законодавець відносить: особу, яка притягається до адміністративної відповідальності; потерпілого; законних представників; адвоката; свідків; експертів; перекладачів.
Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності надається право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази,
заявляти клопотання. У процесі розгляду справи вона може користуватися юридичною допомогою адвоката, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, а також оскаржити постанову у справі. Зазвичай справа про адміністративне правопорушення розглядається у присутності особи. В окремих випадках справа може бути розглянута і за її відсутності, якщо є достовірні дані про своєчасне сповіщення особи про місце і час розгляду справи та якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
Потерпілим є особа, якій адміністративним правопорушенням заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. Вона має право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, оскаржувати постанову у справі про адміністративне правопорушення.
Законні представники мають право репрезентувати інтереси особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також потерпілого, які є неповнолітніми чи особами, котрі через свої фізичні або психічні вади не можуть самі реалізовувати свої права у справах про адміністративні правопорушення. До законних представників належать батьки, всиновителі, опікуни, піклувальники.
Адвокат може брати участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення. Він має право: знайомитися з матеріалами справи; заявляти клопотання; за дорученням особи, що його запросила, від її імені приносити скарги на рішення органу (посадової особи), який (яка) розглядає справу.
Свідком у справі про адміністративне правопору
шення може бути викликана кожна особа, про яку є
дані, буцімто їй відомі обставини, що підлягають
установленню в цій справі. Свідок зобов'язаний
з'явитись у зазначений час до органу (посадової
особи), який (яка) його викликає, дати правдиві
пояснення у справі та відповісти на поставлені за
питання.
Експерт призначається органом (посадовою особою), у провадженні якого знаходиться справа про адміністративне правопорушення, в разі, коли виникає потреба в спеціальних знаннях. Він зобов'язаний з'явитися на виклик органу (посадової особи) і дати об'єктивний висновок у поставлених перед ним питаннях. Експертові надано право знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи, заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для висновку; з дозволу органу (посадової особи), у провадженні якого знаходиться справа про адміністративне правопорушення, ставити особі, яка притягається до відповідальності, потерпілому, свідкам запитання, що стосуються предмета експертизи; бути присутнім під час розгляду справи.
Перекладач призначається органом або посадовою особою, у провадженні яких знаходиться справа про адміністративне правопорушення, для здійснення повного і точного дорученого йому перекладу.
Потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам відшкодовуються в установленому порядку витрати, що їх вони зазнали у зв'язку з явкою в орган чи до посадової особи, у провадженні яких знаходиться справа про адміністративне правопорушення. Зокрема, за ними зберігається в установленому порядку середній заробіток за місцем роботи за час їх відсутності у зв'язку з участю в розгляді адміністративної справи.
Винесення постанови у справі про адміністратив
не правопорушення має містити: найменування ор
гану або посадової особи, які винесли постанову; да
ту розгляду справи; відомості про особу, щодо якої
розглядається справа; виклад обставин, установле
них під час розгляду справи; зазначення норматив
ного акта, який передбачає відповідальність за таке
адміністративне правопорушення; винесене у справі
рішення.

Рівночасно вирішується питання про вилучені речі й документи, а також про порядок відшкодування винною особою завданих майнових збитків.
У справі про адміністративне правопорушення передбачено винесення таких постанов: про накладення адміністративного стягнення; про застосування заходів впливу до неповнолітніх; про закриття справи. Підставами припинення справи можуть бути: відсутність правопорушення, недосягнення особою 16 років; неосудність і строк давності притягнення до адміністративної відповідальності, що складає два місяці.
Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи, а її копія протягом трьох днів вручається особі, стосовно якої вона винесена під розписку. Якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна зазначка у справі.
За результатами розгляду справи, під час установлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, орган (посадова особа) вносить у відповідні підприємства, організації, установи пропозиції щодо усунення виявлених вад.
Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення є кінцевою стадією провадження. За загальною процедурою постанова підлягає виконанню з моменту її винесення. Тобто, на відміну від вироку суду, який набирає законної сили після закінчення строку касаційного оскарження, постанова про адміністративне правопорушення набирає законної сили негайно. В разі оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення вона підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення.
Чинне законодавство передбачає випадки, за яких виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту, виправних робіт або штрафу, крім випадків, коли стягнення штрафу передбачене на місці вчи-

нення адміністративного правопорушення, може бути відстрочене до одного місяця. Підставою відстрочення можуть бути обставини, наявність котрих унеможливлює негайне виконання постанови. Наприклад, це неможливість притягнення особи до адміністративного арешту на 15 діб через нещасний випадок, що стався в його сім'ї. У такім разі рішення про відстрочення виконання постанови ухвалює орган чи посадова особа, яка її винесла.
Передбачається також давність виконання постанови. Так, не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців од дня винесення. У цей термін не заліковується час * відстрочення виконання постанови, а також строк, пов'язаний з винесенням протесту чи подачею скарги.
Оскарження і принесення протесту є необов'язковою стадією у справі. Постанову можуть оскаржити потерпілий та особа, стосовно до якої її було винесено, а також опротестувати прокурор. Постанова районного (міського) суду (судді) про накладення адміністративного стягнення є остаточною і оскарженню в порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення не підлягає.
Оскарження постанови може бути подано протягом 10 днів після її ухвалення. Після повторного розгляду справи виноситься рішення, яке є остаточним, але може бути оскаржене прокурором у порядку нагляду. Копія рішення за скаргою або протесту на постанову у справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів надсилається особі, стосовно до якої її було винесено. Водночас копія постанови надсилається потерпілому на його прохання.
Порушник повинен сплатити штраф у межах 15 днів од дня вручення йому постанови. У разі несплати в установлений термін постанова про сплату надсилається за місцем роботи для примусового стягнення штрафу. Якщо особа не працює і не має інших
прибутків, штраф стягується через звернення стягнення на особисте майно порушника.
Провадження у справах за пропозиціями, заявами та скаргами громадян урегульоване нормами Закону України "Про звернення громадян" від 2 жовтня 1996 р. Цим Законом закріплюється механізм практичної реалізації громадянами нашої держави наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади та об'єднання громадян пропозиції про поліпшення їхньої діяльності, викривати вади та оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Особи, які не є громадянами України, але на законних підставах знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни нашої держави.
Усі види заяв, скарг, пропозицій громадян, які надходять до органів виконавчої влади, мають загальну назву — звернення.
Пропозиція — це звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також думки щодо вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави й суспільства.
Заява — це звернення громадян, у якому висловлюються прохання щодо захисту закріплених у Конституції України прав і свобод та інтересів особи або повідомлення про порушення чинного законодавства чи вади в діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також побажання щодо покращання їхньої діяльності.
Клопотання — це письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.
Скарга — це звернення з вимогою поновлення прав і захисту законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних

органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, об'єднань громадян, підприємств, посадових осіб.
Скарги є найгострішим видом звернення і пов'язані насамперед із порушенням особистих прав і свобод громадян з боку державних органів і посадових осіб. Кінцевим результатом їх розгляду є притягнення винних до відповідальності. За змістом вони поділяються на адміністративні й судові. У першому випадку йдеться про реалізацію права оскарження будь-яких дій, у другому — здійснюється реалізація права на оскарження рішень судових чи адміністративних органів.
Право розгляду звернень громадян мають: органи державної влади і місцевого самоврядування та їх посадові особи; керівники й посадові особи установ, організацій, підприємств незалежно від форм власності; об'єднання громадян та їх керівники.
Категорії справ, що розглядаються судом за скаргами громадян, визначаються в законодавчих актах (про власність, про землю, про підприємництво). Водночас не можуть бути предметом судового розгляду справи, віднесені до виключної компетенції адміністративних органів, зокрема рішення у сфері оборони країни, валютного контролю, рішення, ухвалені у зв'язку зі стихійним лихом.
Заяви і скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій і підприємств особисто.
Скарга на рішення, що оскаржувалося, може бути подана до органу чи посадовій особі вищого рівня протягом одного року від моменту його ухвалення, але не пізніше одного місяця від часу, коли громадянин ознайомився з винесеним рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються


Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, які розглядали скаргу.
Якщо рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, не задовольняє громадянина, воно може бути оскаржене ним у термін, передбачений законодавством України.
Звернення розглядаються й вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, що не потребують додаткового вивчення, вирішуються невідкладно, але не пізніше 15 днів од дня їх отримання. Якщо необхідно провести додаткову перевірку за матеріалами звернення, дозволяється подовжити строк їх розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.
Звернення громадян, які мають установлені законодавством пільги, розглядаються в першочерговому порядку.
Діловодство стосовно звернень передбачає, що всі ці документи реєструються в централізованому порядку за спеціальною системою в затверджених журналах на день їх надходження.
Порядок дисциплінарного провадження регламентується Кодексом законів про працю, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та уставами про дисципліну, які діють у різних галузях управління, зокрема на підприємствах, в організаціях та установах.
Дисциплінарне провадження з проступків, що їх допустили працівники державних органів, підприємств, організацій та установ, спрямоване на підвищення дисципліни, а також на попередження вчинення подібних дій у майбутньому. Завдяки розглядові справ про дисциплінарні проступки і застосування заходів впливу здійснюється ефективна боротьба з працівниками, які допускають прогу-

ли та спізнення, а також недбало виконують свої службові обов'язки.
У здійсненні дисциплінарного провадження необхідно вирізнити декілька етапів. Зокрема, на першому етапі встановлюються підстави, необхідні для порушення дисциплінарного провадження. Такими підставами можуть служити доповідні записки, рапорти, а також відповідні записи в облікових документах, інші відомості про порушення трудової дисципліни окремими працівниками.
На другому етапі керівник перед накладенням стягнення має особисто вивчити всі обставини вчинення дисциплінарного проступку. З цією метою він повинен відібрати від порушника трудової дисципліни пояснення в письмовій формі.
На третьому етапі керівник виносить рішення щодо застосування до працівника таких заходів стягнення: догана; звільнення. Чинне законодавство, устави й положення про дисципліну можуть передбачати для окремих категорій працівників і інші заходи дисциплінарного стягнення.
Дисциплінарне стягнення застосовується власником чи уповноваженим ним органом безпосередньо в разі встановлення факту проступку, але в межах одного місяця від дня його виявлення, без урахування часу хвороби працівника чи перебування його у відпустці. В усіх випадках дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців од дня вчинення проступку.
Стягнення оголошується наказом чи розпорядженням і доводиться до працівника під розпис упродовж трьох днів.
Якщо протягом року від часу накладення дисциплінарного стягнення працівник не допустив нового проступку, він уважається таким, що не має дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і належним

чином ставиться до виконання своїх службових обов'язків, керівник може видати наказ про дострокове зняття з нього стягнення.

Search:
????????...

казки по англіській мові

характеристика головних героїв в романі хіба ревуть воли як ясла повни

чи завжди мета виправдовуе засоби? Життевий шлях жульена сореля

намальований грицько у творі панаса мирного

запитання для інтелектуальної гри

встановлення контролю римокатолицької церкви над початковими школами було в

панас мирний хіба ревуть чіпка виправдовую

поняття організаційної структури та рівнів управління

знання і віра

відомі цитати про масаж?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010