.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Основи фінансового права україни 


Основи фінансового права україни

§ 1. Фінансове право України:
поняття і предмет правового регулювання
Фінансове право — сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері зби¬рання, розподілу та використання органами держав¬ної влади та місцевого самоврядування коштів із ме¬тою забезпечення виконання покладених на ці орга¬ни завдань і функцій.
Фінансове право виникло на межі державного та адміністративного права. Воно регулює певну сферу державного управління, пов'язану з розподілом і пе¬рерозподілом національного доходу країни. У цих відносинах проявляється організаційна роль органів державної влади й місцевого самоврядування, тому за характером вони є владно-майновими,, Це є голов¬ною ознакою, яка відрізняє фінансово-правові відно¬сини від інших відносин грошового характеру. На¬приклад, відносини державних ощадкас і громадян, які здають грошові вклади на зберігання, мають ци¬вільно-правовий характер.
Ще однією ознакою, яка відрізняє фінансове пра¬во від інших галузей, є метод правового регулюван¬ня. У фінансовому праві використовується владний метод впливу держави на суб'єктів фінансово-право¬вих відносин. Причому, на відміну від державно-правових та адміністративно-правових відносин, суб'єкти яких мають певні рамки для вибору форми поведінки, у фінансово-правових відносинах вони мають діяти суворо в межах правових норм. Фінан-

сово-правові відносини будуються на принципі не¬рівності сторін.
Предмет регулювання фінансового права склада¬ють відносини, що виникають у процесі становлен¬ня: бюджетної системи України, порядку розподілу доходів і видатків між її ланками; порядку готуван¬ня, прийняття й виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів; визначення системи оподаткування, видів і розмірів податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету.
Предмет регулювання фінансового права станов¬лять: бюджетна система України, порядок розподілу доходів і видатків між її ланками; порядок готуван¬ня, прийняття й виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів; система оподатку¬вання, види, розміри і строки сплати податків, збо¬рів та інших обов'язкових платежів до бюджету; за¬сади створення фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; порядок державного фі¬нансування та кредитування, утворення й погашен¬ня державного внутрішнього і зовнішнього боргу; статус національної валюти, а також статус інозем¬них валют на території України; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи.
Фінансово-правові відносини можуть виникати між: державою в цілому та її адміністративно-тери¬торіальними утвореннями (Автономною Республі¬кою Крим, областями, районами, містами, районами в містах, селищами і селами); центральними та міс¬цевими органами виконавчої влади й місцевого са¬моврядування; державними фінансовими органами і підприємствами, установами та організаціями; дер¬жавними фінансовими органами та населенням.
§ 2. Бюджет і бюджетна система
Питання бюджету регулюються статтями 95—98 Конституції України та Законом України "Про бюджетну систему України" від 5 грудня

1990 р. (в редакції від 29 червня 1995 р.). Бюджет являє собою план утворення й використання фінансо¬вих ресурсів для забезпечення функцій, що здійсню-ються органами державної влади та місцевого само¬врядування в Україні.
Бюджетна система складається з Державного бюджету України, республіканського бюджету Авто¬номної Республіки Крим і місцевих бюджетів. Зведе¬ний бюджет України складається з сукупності всіх бюджетів, що входять до бюджетної системи Украї¬ни. Він використовується для аналізу й визначення засад державного регулювання соціально-економіч¬ного розвитку України.
До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні, районні в містах, селищні та сільські бюд¬жети.
Бюджет Автономної Республіки Крим об'єднує республіканський бюджет і бюджети районів і міст республіканського підпорядкування, бюджет облас¬ті — обласний бюджет і бюджети районів і міст об¬ласного підпорядкування, бюджет району — район¬ний бюджет, бюджети міст районного підпорядку¬вання, селищні та сільські бюджети. Бюджет міста, яке має районний поділ, об'єднує міський бюджет і бюджети районів, що входять до його складу.
Бюджетна система України будується на засадах справедливого й неупередженого розподілу багат¬ства суспільства між громадянами і територіальни¬ми громадами. Виключно Законом України "Про Державний бюджет України" визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, роз¬мір і цільове спрямування цих видатків.
Бюджетний устрій — це організація і принципи
побудови бюджетної системи, її структури, взаємо¬
зв'язок між окремими ланками бюджетної системи.
Бюджетний устрій України визначається з ураху¬
ванням державного устрою та адміністративно-тери¬
торіального поділу.   

Бюджетний устрій базується на принципах:
• єдності, існування єдиного рахунку доходів і ви¬датків кожної ланки бюджетної системи, єдиної правової бази, бюджетної класифікації, єдності форм бюджетної документації, принципів бюд¬жетного процесу, грошової системи, соціально-економічної політики, надання необхідної ста¬тистичної та бюджетної інформації з одного рів¬ня бюджету іншому;
• повноти, відображення у бюджеті всіх доходів і , видатків;
• достовірності, формування бюджету на основі
реальних   показників,   науково  обгрунтованих
нормативів та відображення у звіті про виконан-
ня бюджету тільки тих доходів і видатків, які є
результатом кінцевих касових операцій банків;
• гласності, висвітлення в засобах масової інфор¬мації показників бюджетів і звітів про їх вико¬нання;
• наочності, відображення показників бюджетів у взаємозв'язку з загальноекономічними показни-ками в Україні та за її межами через викорис¬тання засобів максимальної інформативності ре¬зультатів порівняльного аналізу, визначення
темпів і пропорцій економічного розвитку;
• самостійність бюджетів усіх рівнів, що забезпе¬чується наявністю власних дохідних джерел і правом визначення напрямів їх використання відповідно до законодавства України;
• врахування загальнодержавних інтересів під час складання бюджетів усіх рівнів.
Бюджетний процес — регламентований законо¬давством порядок складання, розгляду, затверджен¬ня бюджетів, їх виконання і контроль за виконан¬ням, затвердження звітів про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи України.
Державний бюджет України затверджується що¬річно Верховною Радою України на період із 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин — на інший

період. Кабінет Міністрів України не пізніше ніж 15 вересня кожного року подає до Верховної Ради Ук¬раїни проект Закону "Про Державний бюджет Ук¬раїни" на наступний рік. Разом із проектом подаєть¬ся доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року.
Регулярні звіти про доходи й видатки Державно¬го бюджету України оприлюднюються в засобах ма¬сової інформації.
Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата.
Республіканський бюджет Автономної Республі¬ки Крим, обласні, міські, районні, районні в містах, селищні та сільські бюджети затверджуються Вер¬ховною Радою Автономної Республіки Крим та від¬повідними місцевими радами народних депутатів.
Бюджетний рік розпочинається 1 січня і закін¬чується 31 грудня,
Бюджетна класифікація — єдине систематизова¬не, функціональне згрупування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, що забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівнянність бюд¬жетних даних. Структура бюджетної класифікації розробляється Кабінетом Міністрів України і затвер¬джується Верховною Радою України.
Правила складання і виконання бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, за¬тверджуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Доходи й видатки бюджетів по¬винні повністю в них відображатися, їх взаємозалік і компенсація забороняються, крім винятків, уста¬новлених у законах України. Передача бюджетних коштів з одного бюджету до іншого того самого рів¬ня забороняється.
Доходи бюджетів утворюються за рахунок надхо¬джень від сплати фізичними та юридичними особа¬ми податків, зборів та інших обов'язкових платежів, надходжень з інших джерел, установлених законе-


давством України. Доходи бюджетів України поді¬ляються на доходи Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів.
Кошти Державного бюджету України витрачаю¬ться лише на цілі та в межах, затверджених Зако¬ном України "Про Державний бюджет України". Кошти республіканського бюджету Автономної Рес¬публіки Крим, місцевих бюджетів витрачаються ли¬ше на цілі та в межах, затверджених відповідно Вер¬ховною Радою Автономної Республіки Крим, місце¬вими радами народних депутатів. До Державного бюджету України не включаються видатки, не пе¬редбачені законами України.
Видатки всіх бюджетів поділяються на поточні видатки і видатки розвитку. Поточні видатки — це витрати бюджетів на фінансування мережі підпри¬ємств, установ, організацій та органів, яка діє на по¬чаток бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення та ін¬ших заходів, що не належать до видатків розвитку.
У складі поточних видатків вирізняються видат¬ки бюджету, зумовлені зростанням мережі переліче¬них вище об'єктів із зазначенням усіх чинників, що вплинули на обсяг видатків. Видатки розвитку — це витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, як-от: фінансування ка¬пітальних вкладень виробничого й невиробничого призначення; фінансування структурної перебудови народного господарства; субвенції та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням.
§ 3. Податкова політика в Укра'їні: загальна характеристика
Податкова політика — це діяльність орга¬нів державної влади та місцевого самоврядування у сфері встановлення та збирання податків і зборів

(обов'язкових платежів; далі — податків), яка реалізується через визначення платників податків та інших обов'язкових платежів, об'єктів оподат¬кування і ставок податків; видів податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що справляються на території України, місцевих податків, зборів та інших обов'язкових платежів; основних принципів надання пільг та звільнення від оподаткування. По¬даткова політика є основним напрямком здійснення фінансової політики держави.
Загальні засади податкової політики викладено в "Основних положеннях податкової політики в Ук¬раїні", затверджених постановою Верховної Ради України від 4 грудня 1996 р. Згідно з "Основними положеннями..." система оподаткування в Україні має будуватися на засадах:
• стимулювання підприємницької виробничої ді¬яльності та інвестиційної активності — введен¬ня пільг щодо оподаткування прибутку (дохо¬ду), спрямованого на розвиток виробництва;
•   обов'язковості — впровадження норм щодо сплати податків, визначених на підставі досто¬вірних даних про об'єкти оподаткування за звіт¬ний період, і встановлення відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства;
• рівнозначності й пропорційності — справляння податків з юридичних осіб у певній частці від отриманого прибутку і забезпечення сплати рів¬них податків на рівні прибутки і пропорційно більших податків на більші доходи; " • рівності, недопущення будь-яких проявів подат¬кової дискримінації — забезпечення однакового підходу до суб'єктів господарювання (юридич¬них і фізичних осіб, включно з нерезидентами) у визначенні обов'язків щодо сплати податків;
• соціальної справедливості — забезпечення соціа¬льної підтримки малозабезпечених верств насе-лення через запровадження економічно обгрун¬тованого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та застосування диференційованого і « прогресивного оподаткування громадян, які от¬римують високі та надвисокі доходи;
• стабільності — забезпечення незмінності подат¬ків та їх ставок, а також податкових пільг про¬тягом бюджетного року;
•  економічної  обгрунтованості  —  встановлення податків на підставі показників розвитку націо¬нальної економіки та фінансових можливостей, І-    з огляду на необхідність досягнення збалансова-;     ності витрат бюджету з його доходами; ; • рівномірності сплати — встановлення строків податків із метою забезпечення своєчасного над¬ходження коштів до бюджету для фінансування видатків;
• компетенції — встановлення і скасування подат¬ків, а також пільг їх платникам здійснюється відповідно до чинного законодавства про оподат¬кування виключно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і місцевими радами;
, г • єдиного підходу до розроблення податкових за-г конів з обов'язковим визначенням платника по¬датку, об'єкта оподаткування, джерела сплати податку, податкового періоду, ставок податку, строків і порядку сплати податку, підстав для надання податкових пільг;
• доступності податкового законодавства для платників податків.
Стабільні, загальновідомі та єдині для всіх прин¬ципи податкової політики забезпечують нормальні умови господарювання і поступовий розвиток ринко¬вих відносин.

Search:
????????...

Муки жульєна сореля

пункція кісткового мозку

малюнок упа

батько горіо скорочено

хозяїн скорочено

Діяльність та норми план уроку

твір роздум який учитель цікавий учням

роль сперматозоїд

писемність єгиптян

твір моя майбутня професія економіст?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010