.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Система оподаткування та її значення 


Система оподаткування та її значення

Система оподаткування — сукупність по¬датків, що сплачуються до бюджетів і державних ці¬льових фондів у встановленому законами України порядку, а також права, обов'язки й відповідаль¬ність платників.
Кожна держава встановлює власну систему опо¬даткування, тобто визначає платників податків, об'¬єкти оподаткування, види податків і порядок їх сплати. Тип системи оподаткування визначається співвідношенням чотирьох секторів формування по¬датків і зборів (обов'язкових платежів): державний; комерційний; фінансовий; населення.
Ці питання регулюються Законом України "Про систему оподаткування" від 18 лютого 1997 р. Згідно з цим Законом установлення і скасування по¬датків до бюджетів і до державних цільових фондів здійснюється Верховною Радою України, а також — у межах, установлених цим Законом, іншими зако¬нами України про оподаткування, — Верховною Ра¬дою Автономної Республіки Крим, сільськими, се¬лищними, міськими радами. Верховна Рада Авто¬номної Республіки Крим, сільські, селищні, міські ради мають право встановлювати додаткові пільги з оподаткування в межах сум, що надходять до їхніх бюджетів.
Ставки, механізм справляння податків і пільги з оподаткування визначаються тільки законодавчими актами про оподаткування. Зміни й доповнення до вказаного вище Закону, інших законодавчих актів про оподаткування стосовно пільг, ставок податків, механізму їх сплати вносяться не пізніше ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року і набирають чинності від початку нового бюджетного року.
Податкова система України базується на принци¬пах: стимулювання підприємницької виробничої Діяльності та інвестиційної активності; обов'язко-


вості; рівнозначності й пропорційності; рівності, не¬допущення будь-яких проявів податкової дискримі¬нації; соціальної справедливості; стабільності; еко¬номічної обгрунтованості; рівномірності сплати; компетенції; єдиного підходу й доступності.

Search:
????????...

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ Коні не винні скорочено

таблиця"Етапи утворення державності у східних словян"

твир про річки

вірші про покрову

кросворд з економіки

жіночі образи у повісті гобсек

Риси вдачі Геракла

методичні рекомендації з математики

афоризми Гобсек

життя селян у 9?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010