.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Поняття "податок" 


Поняття "податок"

Під податком слід розуміти обов'язковий вне¬сок до бюджету відповідного рівня або державного ці¬льового фонду, здійснюваний платниками в порядку й на умовах, визначуваних законодавчими актами про оподаткування. Податки сплачуються в певно¬му розмірі та в чітко визначені строки.
Державні цільові фонди — це фонди, що створені відповідно до законів України і формуються за ра¬хунок визначених законодавчими актами податків. Усі державні цільові фонди, крім Пенсійного фонду України, включаються до Державного бюджету України.
До основних ознак податку належать: ь _, •  примусовість та обов'язковість,  відсутність у ; ,   платника вибору (платити чи не платити) і вста¬новлення відповідальності за ухилення від спла¬ти податку;
_   • безоплатність, тобто спрямованість коштів від платника до держави, відсутність зустрічних зо-і.  .   бов'язань із боку держави;
,;-.•  безумовність,   сплата  податку  без  виконання й*    будь-яких дій із боку держави; І ,/• нецільовий характер, відсутність чітких указі-с       вок щодо напрямків використання надходжень від певного податку;
-лі» розподіл коштів від конкретних податків між ї^і-   бюджетами різних рівнів і державними цільови-
• безповоротність, яка означає, що кошти, сплаче¬ні у вигляді податків, не повертаються до плат¬ників.
Податки виконують такі функції:
• фіскальну, тобто наповнення бюджетів усіх рів¬нів;
• контрольну, тобто перевірки ефективності функ¬ціонування податкової системи;
• розподільчу, тобто розподілу частини національ¬ного доходу по різних сферах задоволення сус¬пільних потреб;
• регулювальну, тобто забезпечення стимулюван¬ня одних галузей суспільного виробництва і стримування інших.
Законодавство України про оподаткування не ви¬значає різниці між податком, збором (обов'язковим платежем) і митом. Воно засноване на єдності їхніх основних ознак (обов'язковість сплати, примусовий характер, здійснення контролю за їх надходженням із боку єдиного органу — державної податкової адмі¬ністрації).
Одначе, поряд із спільними ознаками, між ними існують і певні відмінності. Податки, на відміну від зборів та інших обов'язкових платежів, мають го¬ловне значення для формування бюджету, оскільки вони забезпечують 80% надходжень до його дохідної частини. Мета податків — задоволення потреб дер¬жави, тоді як збори і мито спрямовані на задоволен¬ня потреб або видатків окремих установ. Податки являють собою безумовні платежі, тоді як збори чи мито сплачуються у зв'язку з наданням платникові послуги з боку державної установи, що виконує свої владні повноваження. Збори і мито здебільшого мають разовий характер, тоді як податки сплачую¬ться з певною періодичністю.
Різниця між збором і митом полягає в тому, що
збір є платежем за наявність певного права, а ми¬
то — за здійснення на користь платника дій, які
мають юридичне значення.    л»


Search:
????????...

туристські вузли удавка

вірш про сімейку

урок система управління базами даних

Чому Чіпку вважають пропащою силою

тема універсальна людина як творчий початок буття й ідеал

"Твір роздум на тему: покріпачення україни в романі Панаса Мирного"+ реферат

пристрої введення інформації (презентація)

розробка уроку" розповідні речення"

етнопсихологія підручник

урок система управління базами даних?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010