.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Види податків 


Види податків

Усі податки можна розділити на види за різ¬ними ознаками.
Залежно від характеру платника розрізняють: податки з юридичних осіб (податок на прибуток, податок на додану вартість тощо); податки з фі¬зичних осіб (прибутковий податок, податок на про¬мисел тощо).
За формою обкладення податки поділяються на: прямі та непрямі.
До прямих, або прибутково-майнових, належать податки, що сплачуються в процесі придбання та накопичення матеріальних ресурсів. Вони визна¬чаються розміром об'єкта оподаткування, включа¬ються до ціни товару і сплачуються виробником або власником. Прямі податки, своєю чергою, поділя¬ються на: особисті податки, що сплачуються платни¬ком за рахунок і залежно від отриманого ним доходу (прибутку) та з урахуванням його платоспроможнос¬ті; реальні (від англ. геаі езіаіе — нерухомість) по-датки, що сплачуються з окремих видів майна (зем¬ля, будівлі) з розрахунку, в основі якого лежить не дійсний, а передбачуваний прибуток.
До особистих податків належать податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на промисел, збір за спеціальне вико¬ристання природних ресурсів, плата за торговий па¬тент на деякі види підприємницької діяльності то¬що. Реальними є податок на нерухоме майно (неру¬хомість), плата (податок) за землю, податок із власників транспортних засобів та інших самохід¬них машин та механізмів.
Непрямі податки (податки на споживання) стя¬
гуються в процесі реалізації товарів чи послуг,
включаються у вигляді надбавки до їхньої ціни та
сплачуються споживачем. До них належать акциз¬
ний збір, податок на додану вартість, мито, держав¬
не МИТО. 
Згідно з Законом України "Про систему оподатку¬вання" всі податки, залежно від органу державної вла¬ди та місцевого самоврядування, який їх установлює, поділяються на загальнодержавні та місцеві.
До загальнодержавних податків і зборів (обов'яз¬кових платежів) належать:
• податок на додану вартість; '    • акцизний збір;
• податок на прибуток підприємств;
• податок на доходи фізичних осіб;    '
• мито;    *-
• державне мито;
• податок на нерухоме майно (нерухомість);
• плата (податок) за землю;
• рентні платежі;
• податок із власників транспортних засобів та ін¬ших самохідних машин і механізмів;
• податок на промисел;
• збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
• збір за спеціальне використання природних ре¬сурсів;
• збір за забруднення навколишнього природного середовища;
• збір до Фонду для здійснення заходів щодо лік¬відації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
• збір на обов'язкове соціальне страхування;
• збір на обов'язкове державне пенсійне страху¬вання;
• збір до Державного інноваційного фонду;
• плата за торговий патент на деякі види підпри¬ємницької діяльності.
Загальнодержавні податки встановлюються Вер¬ховною Радою України і справляються на всій тери¬торії України. Податок на нерухоме майно (нерухо¬мість), плата (податок) за землю, податок із власни¬ків транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податок на промисел, збір за


спеціальне використання природних ресурсів, збір за забруднення навколишнього природного середо¬вища на території Автономної Республіки Крим встановлюються Верховною Радою республіки в ме¬жах граничних розмірів ставок, установлених зако-нами України.
До місцевих податків віднесено:  
• податок із реклами;   
• комунальний податок.   
До місцевих зборів (обов'язкових платежів) від¬
несено:
• готельний збір;
• збір за припаркування автотранспорту
• ринковий збір;    - 
• збір за видачу ордера на квартиру;     
• курортний збір;
• збір за участь у бігах на іподромі;
• збір за виграш на бігах на іподромі;
• збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізато¬рі на іподромі;
• збір за право використання місцевої символіки;
• збір за право проведення кіно- і телезнімань;
• збір за проведення місцевого аукціону, конкурс¬ного розпродажу й лотерей;
• збір за проїзд територією прикордонних облас¬тей автотранспорту, що прямує за кордон;
• збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;
• збір із власників собак.
Місцеві податки, механізм справляння та поря¬док їх сплати встановлюються сільськими, селищни¬ми, міськими радами відповідно до наведеного пере¬ліку і в межах граничних розмірів ставок, установ¬лених законами України. Виняток становить збір за проїзд територією прикордонних областей авто¬транспорту, що прямує за кордон, установлюваний обласними радами. Суми місцевих податків (зборів) зараховуються до бюджетів місцевих рад народних депутатів

Залежно від характеру використання податки поділяються на податки загального призначення та спеціальні (цільові) податки. Податки загального призначення використовуються на загальнодержав¬ні потреби без конкретизації заходів чи видатків. Спеціальні податки зараховуються до державних цільових фондів і використовуються виключно на фінансування конкретних видатків (збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, збір на обов'язкове соціальне страхуван¬ня, збір на обов'язкове державне пенсійне страху¬вання, збір до Державного інноваційного фонду).
За періодичністю стягнення податки поділяють¬ся на: разові, себто такі, що сплачуються один раз протягом певного відтинку часу (найчастіше — по¬даткового періоду) за здійснення певних дій (пода¬ток із власників транспортних засобів та інших са¬мохідних машин і механізмів, податок із майна, що успадковується або дарується тощо); систематичні (регулярні), себто такі, що сплачуються періодично (щомісячно, щоквартально).

Search:
????????...

новонароджений період грудний вік дитинство

"Гобсек" роки написаня

етапи давньогрецької культури

аналіз, порівняння, класифікація, індукція дедукція

нечуй левицький ревуть воли не

залежність стану волосся та шкіри голови від стану нервової системи людини

Розвиток укр драматургії 19ст

твір "Село піски"

Івана-Нечуй Левицького презентація

ukraine план конспект уроку з англійської?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010