.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Платники податків та об'єкти оподаткування 


Платники податків та об'єкти оподаткування

Платниками податків є юридичні-та фізич¬ні особи, на яких згідно з законами України покладе¬но обов'язок сплачувати податки.
Облік платників податків здійснюється держав¬ними податковими адміністраціями та іншими дер¬жавними органами відповідно до законодавства. Банки та інші фінансово-кредитні установи відкри¬вають рахунки платникам податків лише за умови пред'явлення ними документа, що потверджує взят¬тя їх на облік, і в триденний термін повідомляють про це державну податкову адміністрацію.


Платники податків поділяються за стосунком до держави на: національних платників (резидентів); іноземних платників (нерезидентів). За статусом ви-різняють такі категорії платників: юридичні особи; фізичні особи.
Об'єктами оподаткування є доходи (прибутки), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митна або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законодавчими акта¬ми про оподаткування.
Ставки податків і зборів (обов'язкових платежів) встановлюються Верховною Радою України, Верхов¬ною Радою Автономної Республіки Крим і місцеви¬ми радами народних депутатів відповідно до зако¬нодавчих актів про оподаткування і не змінюються протягом бюджетного року.
На платників податків покладаються такі обов'язки:
• вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпе¬чувати її зберігання в терміни, встановлені за¬конами;
• подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші до¬кументи й відомості, пов'язані з обчисленням і ",*   сплатою податків;
• сплачувати належні суми податків у встановлені законами терміни;
• допускати посадових осіб державних податкових органів до обстеження приміщень, що викорис¬товуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для перевірок із питань обчислення і сплати по¬датків.
Платники податків мають такі права:
• подавати державним податковим органам доку-

менти, що потверджують право на пільги з опо¬даткування в порядку, встановленому законами України;
• одержувати та ознайомлюватися з актами пере¬вірок, проведених державними податковими ор¬ганами;
• оскаржувати в установленому законом порядку рішення державних податкових органів та дії посадових осіб.

Search:
????????...

логіка елінізму

мартин боруля скорочено

Іліада характеристика героїв Гектора І Ахілла

що означає назва твору хіба ревуть воли

макаренко методи виховання

теми виховних заходів у 10 класі

Конспект уроку на тему "Визволення Дніпропетровщини"

етапи трудового виховання

Леся Українка прометей

скачать шрифт креслярський?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010